KATALOG ZNANJA

DRUŽBOSLOVJE

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

85 ur

Določil SSRSSI na 16. seji, 18. 6. 1998


VSEBINA

1.  NAMEN IN OPREDELITEV PREDMETA

2.  USMERJEVALNI CILJI

3.  KATALOG ZNANJ

4. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

5. DIDAKTIČNO-METODIČNA PRIPOROČILA

6. OPIS PREDMETA

7. LITERATURA


1. NAMEN IN OPREDELITEV PREDMETA

Predmet vsebuje tri sklope družboslovnih vsebin, in sicer :geografija, zgodovina in sociologija. Vsaka stroka prispeva tiste vidike, ki so nujno potrebni za orientacijo posameznika v kompleksnem družbenem življenju. Tematski sklopi pa so naravnani tako, da posameznika konkretno usposabljajo za delovanje kot državljana, razvijajo elemente nacionalne identitete in hkrati v posamezniku razvijajo spoštovanje drugih kultur.

2. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • spoznajo temeljne pojme s področja političnega, pravnega in ekonomskega sistema Republike Slovenije;

 • razvijajo sposobnosti, ki so pomembne za delovanje v demokratični družbi: sposobnosti za kritični in samostojni razmislek in odločanje o temeljnih vprašanjih družbe in države ter sposobnost predstavitve svojih stališč, sposobnost poslušanja, dialoga;

 • se usposabljajo, da pridobljena znanja uporabljajo v vsakdanjem življenju in v procesu sprejemanja odločitev splošnega pomena,

 • razvijajo odgovornost do sebe, drugih - do naravnega in družbenega okolja.

  3. KATALOG ZNANJ

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  1. Jaz in vsi drugi

  Dijak:

  Dijak:

  1.1 Jaz in

 • Posameznik.

 • Načini obnašanja pri soočanju z ovirami.

 • Spozna enkratnost posameznika.

 • Razume, da na človekovo obnašanje poleg dednosti in okolja vpliva tudi lastna volja, ki se izraža v odločanju.

 • Spozna načine obnašanja pri soočanju z ovirami.

 • Razvija načine obnašanja pri soočanju z ovirami.

 • Razvija občutek za razumevanja drugih.

 • 1. 2 Vsi drugi

 • Socializacija.

 • Družbene skupine.

 • Razume naravnost in družbenost človeka.

 • Spozna proces in dejavnike socializacije.

 • Razume vmeščenost posameznika v različne družbene skupine.

 • Spozna pojem narod.

 • Ugotavlja enkratnost posameznika in hkrati njegovo vpetost v družbo.

 • Razvija občutljivost za nacionalno identiteto in hkrati za spoštovanje drugih narodov.

 • 1. 3 Avtoritete in uporniki

 • Vrednote.

 • Oblikovanje družbenih pravil.

 • Družbeni nadzor.

 • Spozna kulturne različnosti med družbami.

 • Spozna kako in zakaj se oblikuje in razlikuje družbena pravila.

 • Spozna pojem odklonskosti in pomen formalnih in neformalnih oblik družbenega nadzora.

 • Razume pomen pravil za življenje v skupnosti.

 • Ugotavlja primere nestrpnosti in konfliktov ter sožitja in sodelovanja med različnimi kulturami.

 • 2. Jaz državljan

   

   

  2.1.1 Skozi različne države v Republiko Slovenijo

 • Spozna pojem države in pot do oblikovanja lastne države Republike Slovenije.

 •  

  2.1.2 Zgodovina parlamentarizma (neposredno odločanje, parlament, predstavniška demokracija, parlamentarna kriza).

 • Ve, kdo je v antičnih Atenah  sodeloval in odločal v ljudski skupščini in katere skupine prebivalstva teh pravic niso imele.

 • Zve, da so v srednjem veku vladarji morali skoraj v vseh državah deliti oblast s stanovi in navede pravice stanov.

 • Ve, kaj je parlament

 • Spozna pomen uveljavljanja splošne volilne pravice za moške v začetku 20. stoletja.

 • Seznani se z vprašanjem ženske volilne pravice.

 • Spozna krizo parlamentarnega življenja v Kraljevini Jugoslaviji

 • Seznani se s funkcioniranjem enostrankarske skupščine v povojni Jugoslaviji.

 • Pridobiva občutek razumevanja zgodovinskega časa.

 • 2.2 Sodna oblast

 • Ločitev vej državne oblasti.

 • Zve, zakaj so bile zahteve razsvetljencev po ločitvi vej državne oblasti (zakonodajne, izvršne in sodne) tako pomembne za razvoj demokracije.

 • Na konkretnih primerih spozna posledice odvisnosti sodstva od vej državne oblasti – zlorabe (npr. Dreyfusova afera, čistke, montirani procesi, proces Julius in Ethel Rosenberg, idr.).

 • Razume nevarnost zlorab demokracije.

 • 2.3 Moja volilna pravica

 • Ustavna ureditev RS.

 • Delitev oblasti.

 • Volitve.

 • Politične stranke.

 • Financiranje države.

 • Spozna način politične ureditve RS.

 • Razume vlogo posameznika v procesu odločanja (volilno vedenje).

 • Dojame pomen parlamentarne demokracije in vlogo posameznika v njej.

 • Razvija občutek narodne pripadnosti in spoštovanje do drugih narodov.

 • Spozna bistvene državljanske pravice, odgovornosti in lastnosti občana in državljana.

 • 3. Trg

     

  3.1 Delovanje trga

 • Trg.

 • Denar.

 • Razume delovanje tržnega gospodarstva.

 • Zna opisati oblike denarja in funkcijo denarja v tržnem gospodarstvu.

 •  

  3.2. Poklic

 • Problem brezposelnosti.

 • Seznani se s pojmom poklica in odvisnostjo poklicne strukture od družbenih gibanj.

 • Razvija poklicno identiteto.

 • Spozna načine varovanja pravic v primeru brezposelnosti (zavod za zaposlovanje).
 • 3.3 Podjetje

 • Pozna pojem podjetje in vrste podjetij.

 •  

  4. Pravice in odgovornosti

   

   

 • Človekove pravice.

 • Vrste pravic: ekonomske in politične pravice.

 • Socialne pravice.

 • Razume pravice v razmerju do odgovornosti.

 • Spozna vrste pravic načine varovanja pravic.

 • Spozna načine uresničevanja in varovanja socialnih pravic (zdravstveno varstvo socialno varstvo).

 • Razvija občutljivost za uveljavljanje načel odgovornosti in tolerantnosti za življenje v skupnosti.

 • Se zave, da je spoštovanje človekovih pravic podlaga sodobne demokratične družbe.
 • 5. Svet v katerem živim

   

   

  5.1 Geografski položaj Slovenije

 • Geografske značilnosti Slovenije.

 • Posledice geografske lege Slovenije.

 • Spozna lego Slovenije, zna ugotoviti posledice geografske lege Slovenije.

 • Pozna geografske značilnosti domačega kraja, se zna orientirati v prostoru.

 • Razume značilnosti narodnostno mešanih območij.

 • Razvija odnos do domačega kraja.

 • 5.2. Izzivi sodobnega sveta

 • Ekologija.

 • Množični mediji.

 • Mladostnik in sodobna družba.

 • Na konkretnih primerih ugotavlja spremembe človekovih posegov v naravo.

 • Pozna načine varovanja človekovega okolja.

 • Spozna različne vire informacij.

 • Na konkretnih primerih ugotavlja položaj mladostnika v družbi in probleme s katerimi se sooča.

 • Nauči se konkretno ravnati v prid varovanja narave

 • Razvija občutek odgovornosti do okolja.

 • Se usposablja za vrednotenje pomen informacij.

 • Razvija občutljivost za razumevanje položaja mladostnika in probleme s katerimi se sooča.


 • 4. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

  Preverjanje in ocenjevanje poteka v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju (Ur. l. RS 49/97). Oceno je mogoče pridobiti tudi z referatom ali drugim izdelkom.

  5. DIDAKTIČNO-METODIČNA PRIPOROČILA

  Predmet seznanja dijake in dijakinje z vsebinami, ki posameznika usposabljajo za sodelovanje v demokratični družbi. Gre za teme in pojme, ki so osnova za orientacijo posameznika v družbi. V okviru predmeta se učenci seznanjajo s strukturo družbe, usvajajo temeljna znanja o institucijah v naši družbi, spoznavajo različnost stališč in vrednot, pomen odgovornosti do sebe in drugih, do naravnega in družbenega okolja ter razvijajo sposobnosti, ki so bistvene za življenje v demokratični družbi.

  Katalog znanja za nižje poklicne šole nadgrajuje predmet etika in družba v osnovni šoli. Pri predmetu državljanska kultura je potrebno teme obravnavati na ilustrativen način, ki mora biti prilagojen predznanju dijakov. Pouk temelji na lastnem izkustvu učencev, ki ga v procesu spoznavanja vsebin predmeta bogatimo s širšimi družbenimi spoznanji. Pri uresničevanju učnega načrta je potrebno upoštevati, da ne gre zgolj za spoznavanje s posameznimi vsebinami, temveč za razvijanje tistih sposobnosti, ki so potrebne za delovanje posameznika/državljana v demokratični družbi.

  Učitelj pri izbiri načinov, oblik in metod dela zato upošteva možnosti konkretizacije obravnavanih vsebin na podlagi izkušenj in interesov dijakov ter možnosti izvajanja predvsem tistih oblik in metod dela, kjer je aktivnost učencev večja.

  Predlagana razvrstitev tem za učitelje/učiteljice ni obvezujoča. Pri obravnavi vseh tem, naj bo posebna pozornost namenjena osvetlitvi značilnosti slovenske družbe.


  6. OPIS PREDMETA

  Predmet obsega 85 ur v programih nižjega poklicnega izobraževanja.

  7. LITERATURA

  Ustava RS.

  Jana Bezenšek: Družboslovje Državljanska kultura, DZS, Ljubljana, 1998.

  Jana Bezenšek: Državljanska kultura. Priročnik za učitelje družboslovja v srednjih poklicnih šolah. ZRSŠ. Ljubljana. 1999.

  Mirjam Počkar: Družboslovje Državljanska kultura.MK. Ljubljana.1999.

  ABC: Pouk o človekovih pravicah. Praktični napotki in gradivo za učitelje osnovnih in srednjih šol. Društvo za združene narode za RS. Ljubljana. 1989.

  AIS: Prvi koraki. Metodični priročnik za poučevanje človekovih pravic.Ljubljana.1999.

  Skupina avtorjev: Postavi se za svoje pravice.Knjiga o človekovih pravicah. Pomurska založba. 1999.

  SE: Evropski mladinski projekt za boj proti rasizmu, ksenofobiji, antisemetizmu in nestrpnosti. Vzgojno-izobraževalni priročnik. Ljubljana. 1995.