NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: OBDELOVALEC LESA

IZPITNI KATALOG

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • stopnjo praktične usposobljenosti na poklicnem področju,

 • povezanost strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj,

 • ustrezen pristop in izbiro tehnoloških postopkov pri opravljanju nalog,

 • upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja,

 • racionalno rabo energije, materiala in časa.

  3. UVOD

  Izpitna enota izdelek z zagovorom zajema samostojno izdelavo izdelka oziroma opravljanja storitve, ki se oceni. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

  Izbor izdelkov za izpitno enoto je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Vsi izdelki navedeni v tem katalogu so opisani informativno. Izpitne izdelke oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor.

  Zagovor je vezan predvsem na izdelek.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

  4. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja s/z:

 • individualnim izpitnim delom, oziroma enotnim izpitnim delom ter dveh delovnih preizkusov,

 • dokumentacijo, ki obsega tehnološko in drugo dokumentacijo ter kalkulacijo cene,

 • ustnim zagovorom.

  Kandidat pripravi polizdelke po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  Seznam izdelkov/storitev primernih za praktični del zaključnega izpita.

  IZDELEK

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

  Lesne vezi:

   

   

 • kotna preploščitvena vez,

 • vmesna preploščitvena vez,

 • kotna vez z zadolbnim čepom,

 • kotna vez z zareznimi čepom,

 • kotna vez z zadolbnim čepom in peresom,

 • kotna vez z dvojnim zareznim čepom,

 • kotna vez z odkritimi roglji,

 • kotna vez s polkritimi roglji.

 • Oba dela vezi sta izdelana iz smrekovega ali bukovega lesa. /Mere so vezane na ostanke lesa./ Dijak elementoma zakrpa morebitne napake, jih zlepi in polakira s temeljnim in prekrivnim lakom.

  Dokument: sestavni načrt vezi.

  Vezi dijak izdela z ročnim orodjem.

  Lesne vezi:

   

   

 • kotna vez ze enojnim ali dvojnim zareznim čepom,

 • kotna vez s polkritimi roglji,

 • križna preploščitvena vez,

 • kotna vez z zadolbnim čepom.

 • Oba dela vezi sta izdelana iz smrekovega ali bukovega lesa. /Mere so vezane na mere ostankov lesa./ Izdelana elementa zakrpa, zlepi in polakira s temeljnim in prekrivnim lakom.

  Dokument: sestavni načrt vezi.

  Dijak štiristransko poskoblja in formatno obžaga elementa vezi strojno, vez pa izdela ročno.

  Elementi - storitev:

   

   

  Element štiristransko

  poskobljan in:

 • utorjen, brazdan ali profiliran ter z izvrtino ali izdolbitvijo.

 • Element je izdelan iz poljubnega lesa. Najmanjše mere naj zagotavljajo varno strojno obdelavo. Izdelani element obrusi in poluži z vodnim lužilom.

  Dokument: kosovnica elementa

  Dijak izdela element strojno.

  Izdelki:

   

   

  Enostavna lestev

  Izdelana je iz smrekovega lesa,. Mere so standardne.

  Lakira jo z temeljnim lakom.

  Dokument: sestavni načrt.

  Dijak izdela lestev strojno in ročno.

  Korito za rože

  Korito je prizmatične oblike.Izdelano je iz širinsko zlepljenega smrekovega lesa. Vogalne vezi rogeljne. Površinsko je zaščiteno z lazurnim premazom.

  Dokument: sestavni načrt.

  Dijak izdela korito strojno in ročno.

  Mizarska stolica

  Stolica je iz smrekovega lesa, standardnih mer. Ogrodne vezi so na zadolbni čep in izdolbitev. Površina je zaščitena z temeljnim lakom in fino obrušena.

  Dokument: sestavni načrt.

  Dijak izdela stolico strojno in ročno.

  Kuhinjski stolček

  Plošča je iz masivnega lesa, noge in mostniki so povezani z zadolbnimi čepi. Stol je polužen z vodnim lužilom , polakiran z temeljnim lakom in fino pobrušen.

  Dokument: sestavni načrt.

  Dijak izdela stol strojno in ročno.


  5. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 23 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  6. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1. priprava in izvedba naloge

  20 %

   

  2. strokovnost (kakovost - izdelka)

  60 %

   

  3. tehnična dokumentacija (pri 1 nalogi)

  10 %

   

  4. ustni zagovor

  10 %

   

  SKUPAJ

  100 %

   


  6.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del najmanj 80 % in

 • vseh delovnih preizkusov največ 20 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Pretvorba števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.


  Kandidat je ocenjen z oceno odlično.

  Izdelek/storitev je izdelan v predpisanem času, kandidat ga je izdelal brez pomoči nadzornika. Dosledno so bili upoštevani varnostni predpisi. Delovne postopke je izvajal pravilno in v ustreznem zaporedju. Mere izdelka so v mejah dopustnih toleranc. Kvaliteta obdelanih površin je v okviru zahtevanih. Kandidat razume zastavljena vprašanja in naloge pri zagovoru izdelka. Odgovarja samostojno brez dodatnih vprašanj in razlag. Kompleksno obvlada učno snov, spretno povezuje vzroke in posledice. Pri odgovarjanju je natančen in sistematičen.

  Kandidat je ocenjen z nezadostno oceno.

  Pri izdelavi je kandidat nesiguren in potrebuje stalno vodenje nadzornika. Večkrat krši predpise o varnosti in redu v delavnici. Izkoristki so slabi, poraba materiala je nadpovprečna, dimenzije izdelka so spremenjene od prvotno načrtovanih. Mehanska obdelava in vezi ne zadoščajo standardom. Površinska obdelava je slaba ali neprimerna. Predviden čas za izdelavo prekorači za več kot 20 %. Izdelek je ugotovljeno kopija obstoječega izdelka, ali pa so vgrajeni pretežno serijski sestavni deli. Del izdelka ali sklopa ne izdela sam.

  7. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,

 • priročniki, učbeniki, zbirke formul,

 • risalni pribor, tehnični kalkulator.

  8. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.