NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: OBDELOVALEC LESA

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

GOSPODARJENJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

34

 

34

skupaj

34

 

34


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

 • spozna osnovne prvine proizvodnega procesa,

 • razume nastanek stroškov in vpliv na proizvodno ceno izdelkov,

 • razume osnovne elemente poslovnega komuniciranja,

 • se navaja na racionalno in gospodarno delo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA:

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak:

  Dijak:

   

  Delovno mesto

   

   

   

 • delovna sredstva,

 • material,

 • informacije: načrti, kosovnice, naročila,

 • delovno okolje,

 • ureditev delovnega mesta.

 • spozna medsebojno odvisnost vseh elementov delovnega mesta in delovne uspešnosti;

 • razume pomen in pozna nekatere kriterije dobro urejenega delovnega mesta;

 • uzavešča odnos človek - delovno mesto - delovna uspešnost;

 • poklicno se socializira;

 • Oblikovanje enostavnejšega delovnega mesta v delavnici.

  Kontrola kvalitete:

   

   

   

 • standardizacija,

 • kontrola vhodnega materiala,

 • kontrola izdelave,

 • kontrola izdelkov.

 • spozna pomen in namen standardizacije;

 • kontrolira merske in kakovostne standarde preprostih elementov;

 • razvija natačnost, sposobnost ocenjevanja in razvrščanja;

 • Meri in razvršča enostavne elemente v delavnici (žaganice, furnir, plošče...).

  Načini proizvodnje

 • razlikuje industrijski in obrtniški način proizvodnje;

 •    

  Stroški:

   

   

   

 • vrste stroškov,

 • kalkulacija,

 • proizvodna cena.

 • spozna različne vrste stroškov in njihov vpliv na proizvodno ceno izdelkov in storitev;

 • uzavešča odnos človek - podjetje - družba in pomen konkurenčne sposobnosti;

 •  

  Plače:

   

   

   

 • kolektivna pogodba za gospodarstvo,

 • bruto in neto plača,

 • prispevki in davki.

 • seznani se z osnovnimi elementi kolektivne pogodbe;

 • razume način izračuna bruto in neto plače in pomen prispevkov ter davkov (dohodnine);

 • spozna pomen in vpliv pravnih norm in predpisov na življenje;

 • oblikuje zavest davkoplačevalca;

 •  

  Načini plačevanja:

   

   

   

 • gotovinsko, polgotovinsko in brezgotovinsko plačevanje,

 • občan v banki.

 • spozna različne načine plačevanja;

 • zna izpolniti obrazce: splošno položnico, poštno nakaznico, ček, ...;

 • spozna različne vloge banke.

 • oblikuje zavest potrošnika, ki zna poiskati informacije, jih uporabiti in ki se zaveda tudi svojih odgovornosti;

 • Obisk na pošti ali banki.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Preverjanje in ocenjevanje v redovalnem obdobju:

 • pisna naloga objektivnega tipa.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

 • Strokovno računstvo.

 • Konstrukcije.

 • Tehnologija.

 • Praktični pouk.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • delovna dokumentacija;

 • konstrukcije

 • spozna pomen delovne dokumentacije za racionalne;

 • kontrola vhodnega materiala, izdelave in izdelkov;

 • poznavanje materiala;

 • tehnologija

 • spozna postopke in pomen kontrole;

 • glede na tehnološke zahteve izdelka zna uporabiti pravi material;

 • racionalna izraba lesa in lesnih tvoriv;

 • praktični pouk

 • razrez in obdelava lesa;

 • širinsko sestavljanje in spajanje furnirja;