NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: OBDELOVALEC LESA

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

KONSTRUKCIJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

   

70

2.

70

 

70

3.

34

 

34

skupaj

174

 

174


3. USMERTJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki se:

 • naučijo risati in brati tehnične načrte za elemente ali sestave enostavnih lesnih izdelkov,

 • seznanijo s strokovno terminologijo pri imenovanju izdelkov in njihovih sestavnih delov,

 • razvijajo prostorsko predstavo,

 • urijo se v lepopisju in razvijajo sposobnost za natančno, nedvoumno sporočanje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

   

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

   

  POSEBNOSTI V IZVEDBI
  RISALNI PRIBOR

   

   

   

   
   

 • poimenuje risalni pribor za risanje na risalni deski in ga pravilno uporablja;

 • pozna postopke vzdrževanja risalnega pribora;

 • s pravilno uporabo risalnega orodja se uri v hitrem in natančnem risanju;

 •  

  OSNOVNI OPIS RISBE

 • nariše mrežo in nanjo piše s tehnično pisavo;

 • nariše robove in glavo risbe in vanjo vpiše podatke;

 • se uri za nedvoumno in jasno pisno in grafično sporočanje;

 •  

  GEOMETRIJSKE KONSTRUKCIJE

 • po pravilih tehničnega risanja nariše izbrane geometrijske konstrukcije;

 •    

  PRAVOKOTNO PROJECIRANJE

       

  Prostorski kot.

  Pravokotno projeciranje geometrijskih teles.

  Prostorsko prikazovanje geometrijskih teles.

  Prostorsko prikazovanje in prostorsko projeciranje sestavljenih geometrijskih teles.

 • na modelu označi ravnine in osi;

 • obnovi pravila za opazovanje oziroma projeciranje telesa v prostorskem kotu;

 • s pomočjo prostorskega kota in modelov geometrijskih teles nariše njihove pravokotne projekcije;

 • nariše prizmatična geometrijska telesa v izometrični projekciji;

 • nariše sestavljena geometrijska telesa v pravokotnih in izometrični projekciji;

 • razvija prostorsko predstavo;

 • razvija finomotorične spretnosti;

 •  

  MERILA

  KOTIRANJE

  OZNAČEVANJE LESA IN PLOŠČ

 • našteje osnovna merila za pomanjševanje;

 • preračuna mere v dogovorjena merila;

 • našteje nekaj osnovnih pravil za pregledno kotiranje;

 • nariše geometrijsko telo v merilu in ga kotira;

 • razpozna grafične oznake za različne materiale;

 • spoznava pomen pravil tehničnega risanja pri svojem poklicnem delu;

 •  

  VRSTE LESNIH IZDELKOV

 • imenuje skupine lesnih izdelkov in njihove predstavnike;

 •    

  LESNE VEZI

       

  Dolžinske vezi.

  Širinske vezi.

  Okvirne vezi.

  Ogrodne vezi.

  Obodne vezi.

 • razdeli lesne vezi v značilne skupine;

 • imenuje narisane izbrane dolŽ-inske vezi ter označi sestavne dele;

 • v pravokotnih in poševni projekciji nariše dolžinsko lesno vez;

 • imenuje izbrane narisane širinske vezi ter označi sestavne dele;

 • v pravokotnih in poševni proje-kciji nariše širinsko lesno vez;

 • na skicah v poševni projekciji imenuje elemente stenske in talne obloge;

 • imenuje izbrane narisane okvirne vezi ter označi sestavne dele;

 • v pravokotnih in poševni proje-kciji nariše okvirno lesno vez;

 • na skicah v poševni projekciji imenuje sestavne dele vrat in okna;

 • imenuje izbrane narisane ogrodne vezi ter označi sestavne dele;

 • v pravokotnih in poševni proje-kciji nariše ogrodno lesno vez;

 • na skicah v poševni projekciji imenuje sestavne dele stola in mize;

 • imenuje izbrane narisane obodne vezi ter označi sestavne dele;

 • v pravokotnih in poševni proje-kciji nariše obodno lesno vez;

 • na skicah v poševni projekciji imenuje sestavne dele omare;

 • spoznava povezanost tehnolo-ških znanj s konstrukcijskimi;

 • spoznava možnosti uporabe lesa in ploščnih materialov;

 • povezuje mehanske in fizikalne lastnosti lesa z njegovo uporabnostjo;

 •  

  VEZNI ELEMENTI

   

   

   

  Žičniki, sponke, vijaki.

  Pohištveno okovje.

 • razpozna in imenuje vezne elemente ter našteje njihovo uporabo;

 • razpozna in imenuje okovje (spojno, zaporno, nosilno, vrtilno, varovalno) ter našteje njihov uporabo;

 • razvija sposobnost opazovanja;

 •  

  NAČRTI

 • nariše sestavne in delavniške (kosovnice) načrte za enostavnejše tipične izdelke.

 • z risanjem načrtov se neposredno uri v branju načrtov in spoznava pomembnost natančnosti in preglednosti pri svojem delu.

 •  

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (grafične izdelke),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebinsko se predmet povezuje z strokovnoteoretičnimi predmeti:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • označevanje lesa in plošč,

 • vezni elementi,

 • praktični pouk

 • zna uporabiti material, ki je označen na načrtu,

 • uporabi vezne elemente pri izdelavi izdelka,

 • označevanje lesa in plošč,

 • vezni elementi,

 • tehnologija

 • spozna tehnologijo obdelave različnih lesnih tvoriv,

 • pozna možnosti uporabe veznih elementov,

 • načrt.

 • gospodarjenje

 • spozna pomen dobrega načrtovanja za racionalno izdelavo izdelkov.