NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: OBDELOVALEC LESA

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

560

560

2.

 

560

560

3.

 

272

272

skupaj

 

1392

1392


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Praktični pouk je temeljni predmet poklicne šole. Pri praktičnem pouku dijaki razvijajo individualne delovne sposobnosti, kulturo dela ter pridobivajo delovne izkušnje. Povezujejo in uporabljajo teoretično znanje pri reševanju konstrukcijskih, tehnoloških in organizacijskih problemov.

Dijaki se pri praktičnem pouku:

 • naučijo osnovnih spretnosti  za ročno obdelavo lesa,

 • naučijo se upravljati osnovne mizarske stroje pri izvajanju izbranih delovnih operacij,

 • usposobijo se za pomoč pri upravljanju zahtevnejših lesnoobdelovalnih strojev,

 • naučijo se enostavnejših del pri lepljenju, površinski obdelavi in zaščiti lesa,

 • sposobnejši se usposobijo za samostojno izdelavo enostavnih izdelkov.

  .


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

  Dijak

   

  Šolska delavnica

 • se seznani z splošnimi določili za varno delo v šolski delavnici,

 • se seznani z delavno disciplino, s pravicami in dolžnostmi dijaka pri praktičnem pouku,

 • se seznani z navodili za pisanje poročil o opravljenem praktičnem pouku,

 • se seznani s programom dela in načinom preverjanja in ocenjevanja pri praktičnem pouku,

 • spoznava, da je delo v delavnici vezano na pravila varnega dela in tehnološke discipline iz katerih izvirajo tudi njegove dolžnosti in pravice,

 • Učitelj iz nanizanih vsebin, ki so tehnološko urejene sam strukturira vzgojnoizobraževalne enote skladno s sodobnimi pristopi ergodidaktike oziroma ergometodike.

  Pouk naj bo individualiziran. Napredovanje dijakov naj bo diferencirano glede na preverjene delovne sposobnosti.

  Delovno mesto – skobeljnik

 • opiše dele, uporabnost in vzdrževanje delovne mize -skobeljnika,

 •    

  Orodje za merjenje, zarisovanje in ročno orodje za odrezovanje

 • imenuje osnovno orodje za merjenje, zarisovanje in ročno odrezovanje,

 • našteje postopke za varen transport in shranjevanje orodja,

 • spoznava, da je pravilno poimenovanje orodij in njihovih delov pomembno za nedvoumno komuniciranje,

 •  

  Merjenje in zarisovanje

 • meri in zarisuje ravne, vzporedne, pravokotne in poševne črte,,

 • določa in označuje obdelovalne baze,

 • z vajo uri naučene spretnosti in spoznava, da “vaja dela mojstra”

 •  

  Žaganje z ročnimi mizarskimi žagami.

 • razlikuje žage za različna žaganja po obliki in številu zob,

 • imenuje dele ročne mizarske žage

 • naravna žago za žaganje,

 • prečno in vzdolžno razžaguje masiven les(žaganje v in ob risu),

 •  

  Časovno naj učitelj načrtuje vzgojno- izobraževalne enote okvirno oziroma naj bo načrtovanje usmerjeno na časovno določljive dele.

  Skobljanje lesa.

 • razpozna in imenuje osnovne skobljiče za ročno skobljanje in pove njihovo uporabnost,

 • imenuje dele skobljiča,

 • opiše delovanje rezil pri različnih smereh skobljanja,

 • pravilno naostri rezilo skobljiča,

 • kotno poskoblja obdelovance z dvoreznikom,

 • se navaja na samostojno, odgovorno delo,

 •  

  Dolbenje lesa z dleti.

 • razpozna in imenuje dleto, vajalo in dolbilo ter pove njihovo uporabnost,

 • pravilno naostri rezilo dleta,

 • dolbe različne izdolbine v les,

 •  

  Podarjeno naj bo preverjanje delovnih sposobnosti, ko dijak izdela izdelek ali opravi storitev samostojno, saj se tako postopoma pripravlja na zaključni izpit.

  Ročna izdelava lesnih vezi.

 • po kotiranih načrtih v poševni projekciji ali po vzorcih ročno izdela: kotno preploščitveno vez, vmesno preploščitveno vez, kotno vez z zareznim čepom, vmesno vez z zadolbnim čepom, kotno vez z zadolbnim čepom in odstavljenim peresom, križno preploščitveno vez,kotna vez z odkritimi roglji, kotna vez s polkritimi roglji,

 • povezuje pridobljene spretnosti v celoto praktičnega znanja.

 •  

  Konstrukcijsko lepljenje lesa..

 • pripravi lepilo po navodilih,

 • ročno nanese lepilo za konstrukcijsko lepljenje

 • stisne lesno zvezo z ročnim stiskalnim orodjem,

 •    

  Krpanje lesa..

 • površinsko in robno krpa les z ročnim orodjem

 •    

  Oblikovanje robov in čiščenje površin.

 • očisti površino les z dvoreznikom,

 • oblikuje ostre, tope in rahlo zaokrožene robove,

 •    

  Zamaskanje.

 • zamaska poškodbe na površini lesa z že pripravljeno zamasko,

 •    

  Ročno brušenje lesa.

 • izbere ustrezno brusilno sredstvo za dano brušenje in brusi z ročno kladico,

 •    

  Ročna izdelava izdelkov.

 • samostojno ročno izdela takšne izdelke, ki so sinteza osvojenega znanja in pridobljenih ročnih spretnosti.

 • dograjuje individualne delovne sposobnosti in razvija sposobnost kritičnega samoocenjevanja,

 •  

  Varovalni ukrepi pri delu z lesnoobdelovalnimi stroji.

 • našteje osnovne varovalne   ukrepe pri delu z lesnoobdelovalnimi stroji

 • si pri urjenju za delo z lesnoobdelovalnimi stroji privzgaja pravilen odnos do /predvsem/ nevarnosti, ki izvirajo iz narave strojnega dela,

 •  

  Delo z lesnoobdelovalnimi stroji:

 • čeljenje lesa na poteznem čelilniku z delovno mizo,

 • vzdolžno, prečno in formatno razžagovanje lesa na miznem krožnem žagalnem stroju,

 • žaganje na tračnem žagalnme stroju,

 • kotno poravnavanje na poravnalnem skobeljnem stroju,

 • debelinsko skobljanje lesa na debelinskem skobeljnem stroju,

 • vrtanje in dolbenje na horizontalnem enovretenskem vrtalnem stroju,

 • brazdanje, utorjenje in profiliranje na enovretenskem miznem rezkalnem stroju ob vzdolžnem vodilem prislonu,

 • imenuje dele stroja

 • imenuje varovala in pojasni njihove funkcije

 • za dano obdelavo:

 • izbere ustrezno orodje,

 • montira rezilno orodje,

 • nastavi stroj in varovala,

 • varno izvede obdelavo,

 • dograjuje individualne delovne sposobnosti in razvija sposobnost kritičnega samoocenjevanja,

 • pri urjenju za delo z lesnoobdelovalnimi stroji si privzgoji pravilen odnos do varstva pri delu s stroji.

 •  

  Krpanje smolik in grč.

 • strojno izvrta grče in jih ročno zakrpa,

 • strojno izdolbe smolike in jih ročno zakrpa,

 •    

  Strojna izdelava lesenih elementov izdelka po delavniških načrtih (kosovnicah).

 • po kosovnici samostojno strojno izdela načrtovani element izdelka,

 •    

  Širinsko sestavljanje in spajanje furnirja.

 • izbere furnir,

 • furnirske liste spahne,

 • ročno in strojno širinsko sestavi in zlepi značilne teksture furnirskih oblog

 •    

  Inatrziranje.

 • izdela enostavne intarzije (izbere furnir, zariše, ročno izreže sestavne dele, zlepi dele v intarzijo),

 •    

  Ploskovno lepljenje.

 • pripravi lepilno mešanico po navodilih,

 • ročno ploskovno nanese lepilno mešanico, stisne lepljence v hidravlični stiskalnici za ploskovno lepljenje

 •    

  Robno lepljenje.

 • pripravi lepilo in lepljenca po ponavodilih,

 • ročno nanese lepilo na lepljenec, lepljenca,

 • stisne lepljenca z ročnim stiskalnim orodjem,

 •    

  Strojno brušenje z horizontalnim tračnim brusilnim strojem.

 • izbere brušenju ustrezno brusilno sredstvo,

 • montira brusilni trak in nastavi varovala stroja,

 • ploskovno brusi furnirane plošče.

 •    

  Luženje.

 • ročno nanese pripravljeno lužilo z gobo in čopičem

 •    

  Lakiranje.

 • izmeri iztočni čas pripravljenega laka s fordovo čašo,

 • nanese temeljni nitrolak s čopičem,

 • ročno obrusi temljeni nitrolak,

 • nanese prekrivni lak s pištolo za brizganje,

 •    

  Nanašanje lazur.

 • nanese lazuro s čopičem

 •    

  Spajanje z žičniki, sponkami, vijaki.

 • zabije žičnike pri pritrjevanju v les,

 • vrta luknje za vijake,

 • vijači z ročnim, električnim in pnevmatskim izvijačem,

 • montira pohištveno okovje,

 •    

  Samostojna izdelava izdelkov kot so: korito za rože,kuhinjski stolček, lestev, mizarska stolica

 • samostojno izdela izdelek na osnovi tehničnega načrta.

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Obvezno je individualno preverjanje in ocenjevanje praktičnega znanja /delovnih postopkov in izdelkov/ po vsebinsko zaključenih celotah, ki omogočijo celovito preverjanje in ocenjevanje delovnih sposobnosti dijaka. To je po obravnavi vsebinskih sklopov:

 • ročna izdelava lesnih vezi,

 • ročna izdelava izdelkov,

 • strojna izdelava elementov izdelkov,

 • samostojna /strojno - ročna/ izdelava izdelkov.

  Preverjanje in ocenjevanje delovnih sposobnosti naj bo načrtovano za vsakega dijaka posebej, in naj temelji na spremljanju razvoja delovnih sposobnosti posameznika.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Predmet se povezuje z vsebinami strokovnoteoretičnih predmetov: tehnologija, konstrukcije in gospodarjenje.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • ročna izdelava lesnih vezi,

 • strojna izdelava lesenih elementov izdelka po delovnih načrtih,

 • konstrukcije

 • poznavanje konstruiranja lesnih vezi in izdelkov,

 • varovalni ukrepi pri delu z lesnoobdelovalnimi stroji,

 • tehnologija

 • tehnologija dela na lesno obdelovalnih strojih,

 • razrez in obdelava lesa,

 • širinsko sestavljanje in spajanje furnirja,

 • gospodarjenje

 • racionalna izraba lesa,