B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK OBDELOVALEC LESA (gluhi in naglušni dijaki in dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami) / NPI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto

A-Splošno izobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

2

70

2

68

208

Strokovno računstvo

2

70

2

70

2

68

208

Komunikacija

1

35

1

35

1

34

104

Slovenski znakovni jezik

1

35

1

35

1

34

104

Družboslovje

1

35

1

35

1

34

104

Naravoslovje

1

35

1

35

1

34

104

Športna vzgoja

2

70

2

70

2

68

208

Skupaj

10

350

10

350

10

340

1040

B-Strokovno teoretični predmeti

Tehnologija

3

105

3

105

3

102

312

Konstrukcije

2

70

2

70

2

68

208

Gospodarjenje

1

35

1

35

1

34

104

Skupaj

6

210

6

210

6

204

624

 

C-Praktično izobraževanje

Praktični pouk

16

560

16

560

16

544

1664

Skupaj

16

560

16

560

16

544

1664

 

D-interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 
Skupaj strokovni del (B+C) 22 770 22 770 22 748 2288
Skupaj ur(A+B+C) 32 1120 32 1120 32 1088 3328
Število tednov izobraževanja   37

 

37   36 110


Pojasnilo k predmetniku:
Tuj jezik se nadomesti s predmetoma komunikacija in slovenski znakovni jezik.

Delitev dijakov v skupine

Letnik

Predmet

Letno št. ur za vaje*

Št. dijakov v skupini**

1.

Praktični pouk

560

do 6 dijakov

2.

Praktični pouk

560

do 4 dijakov

3.

Praktični pouk

544

do 4 dijakov

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine
** V skladu z Odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Strokovno računstvo

učitelj

visoka izobrazba strojništva ali lesarstva

Komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba defektologije surdo-logo smeri

Slovenski znakovni jezik

učitelj

višja oziroma visokošolska izobrazba z opravljenim izpitom za tolmača

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike, kemije ali biologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

Konstrukcije

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

Gospodarjenje

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

Praktični pouk

učitelj

višješolska ali srednje šolska izobrazba s področja lesarstva

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti dopolnilno izobrazbo defektološke smeri in znanje slovenskega znakovnega jezika.

Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega mladostnika

Individualna specialno pedagoška pomoč na področju slušne, govorne in jezikovne rehabilitacije