A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: OBDELOVALEC LESA nižje poklicno izobraževanje
(prilagojeni izobraževalni program za gluhe in naglušne in dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Naziv poklicne izobrazbe: obdelovalec lesa/obdelovalka lesa

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Komunikacija

pisno, ustno

Slovenski znakovni jezik

vaje

Tehnologija

pisno, ustno

Konstrukcije

pisno, ustno

Gospodarjenje

pisno, ustno

Praktični pouk

ocenjevanje delavniškega dnevnika in izdelka ali storitve ter zagovor.

Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi tudi individualno.

Vsebina zaključnega izpita:

Teoretični del:

Praktični del:

Dijaki imajo pravico do opravljanja zaključnega izpita pod posebnimi pogoji.