POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: GOSTINSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17.12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - KUHARSTVO

2. ŠTEVILO UR

 • po oblikah izobraževalnega dela

  Oblike izobraževalnega dela

  *Teorija (ur)

  *Vaje (ur)

  Skupaj (ur)

  28

  224

  252

  * T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

  ** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

 • 3. USMERJEVALNI CILJI

  Pri predmetu dijak:

  4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  RAZVOJ, POMEN IN NALOGE KUHARSTVA

  Dijak:

  • pozna zgodovinski razvoj prehrane in kuharstva na splošno in pri Slovencih;
  • se seznani z nalogami kuharstva;
  • spozna prednosti in slabosti poklica;

  Dijak:

  • pozna bistvene prelomnice in dogodke, ki so vplivali na razvoj prehrane in kuharstva v posameznih obdobjih;
  • spozna vlogo in pomen kuharstva v zna gostinstvu, turizmu, gospodarstvu;

  Dijak:

  - pridobiva pravilen odnos do poklica oziroma občutek pripadnosti;

   

  HIGIENA DELA V KUHINJI

  • spozna vrste čiščenj glede na prostorsko in časovno razporeditev;
  • spozna kemična, mehanska čistilna sredstva in čistilne pripomočke;
  • spozna se s primerno delovno obleko in kuhinjskim perilom;
  • zna skrbeti za osebno higieno;
  • zna skrbeti za higieno kuhinjskih prostorov, orodij in pripomočkov;
  • zna namensko uporabljati čistilna sredstva;
  • zna pravilno vzdrževati delovno obleko in kuhinjsko perilo;

  - se zaveda pomembnosti vzdrževanja primernega higienskega stanja v kuhinji in strogega ločevanja čistih in nečistih delovnih postopkov;

  - je ekološko usmerjen pri izbiri in uporabi kemičnih čistilnih sredstev;

   

  VELIKE KUHINJE

  • spozna vrste velikih kuhinj;
  • pozna prostorsko razdelitev in opremljenost posameznih prostorov;
  • pozna tehnične pogoje za delovanje kuhinje;
  • pozna značilnosti posameznih vrst kuhinj;
  • zna določiti potrebno opremo v čistih in nečistih prostorih;
  • zna določiti bistvena izhodišča za nabavo strojev in naprav;

  - se zaveda pomena funkcionalne razporeditve prostorov;

  - se zaveda nujnosti primerne tehnične opremljenosti prostorov za boljšo varnost in počutje zaposlenih;

  Ogled sodobno opremljene kuhinje v gostinskem obratu

  MISE EN PLACE

  • spozna faze delovnega procesa v kuhinji;
  • zna si pravilni razporediti delo;

  - se zaveda pomena dobro organiziranega dela;

   

  TEHNOLOGIJA PRIPRAVLJANJA HRANE

  • spozna stroje in pripomočke za mehansko obdelavo živil;
  • spozna postopke mehanske in toplotne obdelave živil;
  • spozna dopolnilne kuharske postopke;
  • spozna strokovne izraze;
  • zna pravilno in varno uporabljati orodja, pripomočke,stroje in naprave pri pripravi jedi;
  • zna izbrati in varno uporabljati toplotne naprave;
  • zna mehansko in toplotno obdelati živila;
  • zna uporabiti dopolnilne kuharske postopke;
  • upošteva predpise varstva pri delu in določila higienskega minimuma;

  - pridobiva pravilen odnos do ravnanja z živili;

  - razvija sposobnosti za varno delo;

  - skrbi za ekonomično rabo živil in energije;

  Ogled strojev naprav in pripomočkov v učni kuhinji

  Priprava enostavnih jedi s poudarkom na mehanski in toplotni obdelavi

  NORMATIVI ŽIVIL

  • spozna pojem in pomen normativa;
  • pozna osnovne normative nekaterih živil;
  • zna uporabljati normative pri pripravi jedi;

  - razvija čut za gospodarno ravnanje z živili in hrano;

   

  RAVNANJE S KUHANO HRANO

  • pozna pomen pravilnega porcioniranja jedi;
  • pozna pravila pri prevozu hrane;
  • pozna možnosti in nevarnosti shranjevanja in uporabe že pripravljenih jedi;
  • pozna sodobno tehnologijo za hitro ohlajevanje in vakuumsko pakiranje hrane;
  • zna porcionirati jedi;
  • upošteva higienske predpise;
  • zna pravilno shraniti že pripravljene jedi;

  - pridobiva občutek odgovornosti za zdravje ljudi pri pripravi in rokovanju s hrano;

  Ogled (slikovni material) načinov razdeljevanja hrane in transportne posode

  Uporaba hitrega ohlajevalnika

  RECEPT

  • pozna sestavo in pomen dobrega recepta za pripravo jedi;
  • pozna pomen kartoteke receptov;
  • zna brati in uporabljati recepture pri pripravi jedi;

  - se zaveda pomembnosti strokovne priprave jedi in uporabe vedno iste recepture za jedi v določenem lokalu;

  Iskanje pomanjkljivosti pri recepturah, objavljenih v različnih medijih

  HLADNE ZAČETNE JEDI

  • pozna pomen hladnih začetnih jedi;
  • pozna razdelitev le-teh v skupine;
  • zna pripraviti nekatere hladne začetne jedi iz različnih skupin;
  • zna jih pravilno in okusno servirati oziroma postreči;
  • razvija ročne spretnosti;

  - razvija čut za estetsko oblikovanje;

  - je natančen, ustvarjalen;

  Priprava različnih hladnih začetnih jedi

  TOPLE ZAČETNE JEDI

  • pozna pomen in mesto toplih začetnih jedi v jedilniku;
  • zna jih razdeliti v skupine;
  • zna pripraviti nekatere tople začetne jedi iz posameznih skupine;
  • zna jih primerno postreči;
  • pri delu uporablja že pridobljena znanja (mehanska, toplotna obdelava živil);

  - razvija ustrezen odnos do ravnanja z napravami in stroji, z vidika ekonomične in ekološke rabe energije;

  Priprava različnih toplih začetnih jedi

  JUHE

  • pozna pomen in mesto juhe v jedilniku;
  • zna razdeliti juhe v skupine;
  • zna pripraviti nekatere juhe iz posameznih skupin;
  • zna uporabiti primerne načine zgoščevanja;
  • uporablja postopke priprave, s katerimi ohranja čim večjo hranilno vrednost jedi;
  • zna jih primerno postreči;
  • navaja se na uporabo dišavnic in začimb;

  - razvija odgovornost za pripravo zdrave hrane;

  - razvija zaznavne sposobnosti;

  Priprava različnih juh, tudi industrijskih (primerjava okusov in izboljšanje industrijskih juh)

  JUŠNE ZAKUHE IN VLOŽKI

  • pozna pojma zakuha in vložek;
  • loči jušne zakuhe in vložke;
  • zna jih razporediti glede na vrsto testa, iz katerega jih pripravljamo;
  • zna pripraviti nekatere, jih kombinirati s posamezno juho in primerno postreči;

  - pri delu je natančen;

  Priprava različnih vložkov in zakuh

  ENOLONČNICE

  • pozna razdelitev in vrste enolončnic;
  • pozna naše tipične narodne enolončnice;
  • zna pripraviti nekatere enolončnice, predvsem narodne;
  • zna jih postreči na primeren način;
  • zna jih vključiti v obroke;

  - pri delu je gospodaren;

  - se zaveda pomena ohranjanja narodnih jedi;

  Priprava različnih slovenskih narodnih enolončnic in serviranje v narodnih posodah

  OSNOVE ALI FONDI

  • pozna vrste osnov;
  • pozna uporabnost posameznih osnov;
  • zna izbrati sestavine za pripravo osnov;
  • zna pripraviti različne osnove;
  • zna jih uporabiti pri pripravi jedi;

  - se zaveda se pomembnosti natančnega in zanesljivega ravnanja;

  Priprava različnih osnov, primerna ohladitev in shranitev (uporaba hitrega ohlajevalnika)

  OMAKE

  • zna razdeliti omake v skupine;
  • pozna uporabnost posameznih vrst omak;
  • zna pripraviti omake iz posameznih skupin;
  • zna jih kombinirati k jedem;

  - razvija gustatorne lastnosti in se zaveda pomena okusno pripravljene omake;

  Priprava različnih omak

  MESNE JEDI

  • pozna splošne lastnosti posameznih vrst mesa (govedina, teletina, svinjina, drobnica, divjačina, perutnina, ribe, raki, konjsko, kunčje meso in drugo);
  • pozna vrste mesa po barvi;
  • pozna vrste mesa po kvaliteti;
  • pozna delitev na porabniške kose in uporabnost posameznih kosov;
  • zna obdelati meso za pripravo jedi;
  • zna izbrati pravilne mehanske in toplotne postopke za pripravo posamezne mesne jedi;
  • poglobi že pridobljena znanja o pripravi osnov, omak, uporabi dišavnic in začimb;
  • zna pravilno rezati in porcionirati meso;

  - se zaveda pomembnosti mesa kot vira beljakovin v naši prehrani;

  - se zaveda pomena racionalne rabe mesa z vidika zdrave prehrane in ekonomične rabe;

  - s pridobljenim znanjem si krepi samozavest in zanesljivost pri delu;

  - se zaveda pomembnosti upoštevanja higienskih predpisov, še posebno pri delu z občutljivimi in hitro pokvarljivimi živili;

  Ogled razkosavanja večjih kosov klavne živine v mesnici in ogled ribarnice

  Uporaba parnega konvektomata kot sodobne toplotne naprave

  Priprava različnih mesnih jedi

  PRILOGE

  • spozna vlogo priloge v jedilniku;
  • pozna razdelitev prilog;
  • zna pripraviti priloge iz različnih skupin;
  • zna kombinirati posamezne priloge z mesnimi jedmi in jih vključiti v jedilnik;

  - se zaveda pomena priloge kot vira ogljikovih hidratov v obroku;

  Priprava različnih vrst prilog

  ZELENJAVNE JEDI

  • pozna razdelitev zelenjave po uporabnosti posameznih delov;
  • pozna načine priprave zelenjave;
  • utrdi znanje o mehanskih in toplotnih postopkih pri pripravi zelenjave;
  • zna pripraviti zelenjavo na različne načine;
  • zna izbrati sodobne postopke, kjer je izguba hranilnih snovi čim manjša;
  • zna vključiti zelenjavne jedi v jedilnike;

  - se zaveda pomena zelenjave kot vira zaščitnih snovi v prehrani;

  Priprava različnih zelenjavnih jedi

  SOLATE

  • pozna razdelitev solat;
  • pozna različne solatne prelive;
  • pozna solatni bife kot obliko ponudbe solat v lokalih;
  • zna pravilno pripraviti različne vrste zelenjave za solate;
  • zna pripraviti različne solate in solatne prelive;
  • zna pripraviti solatni bife;

  - razvija čut odgovornosti za svoje delo in strokovno opravljanje nalog;

  Priprava solatnega bifeja

  SADJE

  • pozna delitev sadja in možnost vključevanja sadja v različne obroke;
  • zna postreči sadje, pripraviti različne kompote, sadne solate in pireje;

  - se zaveda, da je sadje vir zaščitnih snovi in zato pomembno v vsakodnevni prehrani;

   

  SLADICE

  • pozna glavne sestavine test in njihovo vlogo v testu;
  • spozna delitev test glede na tehniko dela;
  • pozna sladice iz različnih vrst testa;
  • pozna sladice iz rahlih zmesi;
  • pozna delitev in uporabo krem;
  • pozna delitev, sestavo in postopke priprave strjenk;
  • pozna osnovne sestavine želejev, glazur;
  • pozna tehniko priprave in sestavo sladoledov, zmrzlin;
  • zna pripraviti različna testa in sladice iz njih;
  • pozna sestavine in postopke priprave rahlih zmesi;
  • zna pripraviti različne kreme;
  • zna pripraviti različne strjenke;
  • zna pripraviti glazure in jih uporabiti pri pripravi sladic;
  • pri delu strogo upošteva sanitarne predpise;
  • zna povezati teoretična znanja s konkretnimi praktičnimi nalogami;

  - se zaveda nujnosti natančnega dela;

  - razvija čut za estetsko oblikovanje;

  - se zaveda nujnosti upoštevanja higienskih predpisov, posebno pri delu z občutljivimi živili;

  Priprava različnih vrst testa in različnih sladic

  Uporaba primernih strojev, naprav in pripomočkov

  SESTAVA MENUJEV

  • pozna redne dnevne obroke;
  • pozna splošna pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri sestavi jedilnikov;
  • zna sestaviti jedilnik in pripraviti jedi za redne dnevne obroke;
  • upošteva pravila in druge dejavnike, ki vplivajo na sestavo jedilnika;
  • pri delu uporabi predhodno pridobljeno znanje o tehnologiji pripravljanja hrane;
  • upošteva načela zdrave prehrane;

  - razvija sposobnosti uporabljanja in povezovanja že pridobljenega znanja;

  - je odgovoren;

  - upošteva novosti in prehranjevalne navade gostov;

  Priprava celodnevnega jedilnika

  NARODNE JEDI

  • pozna pomen slovenskih narodnih jedi v prehrani in gostinski ponudbi;
  • pozna tipične jedi po pokrajinah;
  • zna pripraviti nekatere tipične slovenske jedi;
  • pozna možne načine serviranja jedi;
  • zna sestaviti jedilnik iz narodnih jedi;
  • upošteva že pridobljena znanja iz tehnologije priprave hrane in znanja o sestavi jedilnikov;
  • narodne jedi pripravi tudi na sodoben način;

  - razvije pozitiven odnos do

  narodove kulture in ohranjanja ljudskega izročila;

  Priprava slovenske narodne jedi iz različnih regij

  OSNOVE VAROVALNE PREHRANE

  • pozna osnovna načela varovalne prehrane;
  • pozna živila in postopke obdelave, ki se jih izogibamo oziroma jih izločamo pri pripravi varovalne prehrane;
  • zna izbrati primerna živila in postopke pri pripravi jedi;
  • zna sestaviti jedilnik in pripraviti jedi, primerne za varovalno prehrano;
  • povezuje že pridobljena znanja;

  - se zaveda vpliva prehranjevanja na zdravje in počutje ljudi;

  Priprava jedilnika varovalne prehrane

  OSNOVE ALTERNATIVNIH OBLIK PREHRANE

  • spozna nekatere oblike alternativne prehrane;
  • seznani se s posebnostmi pri pripravi nekaterih najbolj razširjenih oblik;
  • spozna pripravo nekaterih jedi;

  - je strpen do ljudi, ki imajo drugačne prehranjevalne navade;

  - je sprejemljiv za novosti;

  Priprava jedi, primernih za alternativno prehrano

  NAČRTOVANJE PREHRANE

  • pozna redne in izredne obroke hrane;
  • pozna sodobne smernice v prehranjevanju;
  • pozna načela zdrave prehrane.
  • zna sestaviti jedilnike za redne in izredne obroke hrane;
  • zna sestaviti jedilnike in pripraviti jedi za določeno vrsto potrošnikov (otroci, starostniki, fizični delavci,...);
  • pozna značilnosti sestave in priprave obrokov, ki se pripravljajo ob različnih praznikih, običajih (martinovanje, božič, pustovanje, velika noč...);
  • pozna posebnosti pri pripravi in serviranju jedi;

  za hladni, hladno-topli bife, bife parti, koktajl,

  parti, banket, piknik;

  • zna organizacijsko in praktično izpeljati tudi bolj zahtevne obroke;
  • v jedilnike izrednih obrokov vključuje tudi narodne jedi in jedi primerne za alternativno prehrano;
  • zna prehransko in ekonomsko ovrednotiti obrok;
  • pri delu nadzoruje izvajanje predpisov varstva pri delu.

  - se zaveda pomena uravnotežene prehrane;

  - ima pozitiven odnos do ohranjanja ljudskega izročila in kulturne dediščine;

  - se zaveda pomembnosti timskega dela;

  - pridobiva organizacijske sposobnosti;

  - se zaveda odgovornosti za lastno delo in za delo v skupini;

  - se zaveda pomena zagotavljanja stalne kakovosti;

  - se zaveda, da je kakovost storitve rezultat aktivnosti vseh sodelujočih;

  - racionalno ravna z živili, energijo in ostalimi delovnimi sredstvi;

  - razvija sposobnosti in spretnosti vodenja skupine, motivira sodelavce, rešuje probleme;

  - razvija sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju.

  Izdelava seminarske naloge, povezane s predmeti strežba, prehrana in organizacija in ekonomika v gostinstvu

  Praktična izvedba različnih, tudi zahtevnih obrokov

  Uporaba sodobne tehnologije v kuhinji.

  Uporaba sodobne računalniške tehnologije v povezavi s prehrano, strežbo, organizacijo in ekonomiko v gostinstvu

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 • Znanje se preverja in oceni s tremi opravljenimi storitvami z zagovorom iz kuharstva pri vajah in s pregledom in oceno dnevnika, kjer si kandidat beleži poročilo o vsakem delu pri praktičnem pouku.
 • Ocenjevanje vključuje tudi dijakov odnos do dela, inventarja, do sošolcev in druge lastnosti, ki so nujne za delo v gostinstvu. Seminarska naloga vključuje znanja iz strokovnoteoretičnih predmetov, povezanih z znanji praktičnega pouka.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  • priprava jedi iz različnih skupin
  • priprava rednih in izrednih obrokov
  • sestava jedilnikov

  Strežba

  • načini serviranja
  • postrežba jedi pri rednih in izrednih obrokih
  • sprejem naročila
  • mehanska, toplotna obdelava živil
  • ravnanje z živili in hrano
  • sestava jedilnikov
  • redni in izredni obroki hrane

  Prehrana

  • živila in jedi
  • kvarjenje živil
  • dišavnice in začimbe
  • hranilne snovi
  • načrtovanje prehrane
  • velike kuhinje
  • kuhinjski dokumenti
  • priprava rednih in izrednih obrokov

  Organizacija in ekonomika v gostinstvu

  • poslovni proces v gostinskem obratu
  • prehrambene dejavnosti
  • kalkulacije
  • praktično delo v kuhinji

  Zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom

  • higienski minimum