POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: GOSTINSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17.12. 2002

1. IME PREDMETA

ZDRAVSTVENA VZGOJA S HIGIENSKIM MINIMUMOM

2. ŠTEVILO UR

po oblikah izobraževalnega dela

Oblike izobraževalnega dela

*Teorija (ur)

**Vaje (ur)

Skupaj (ur)

56

-

56

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

- zdravje vrednotijo kot eno največjih dobrin;
- razumejo, da je zdravje dinamičen proces; - se naučijo odgovornosti do ohranjanja lastnega zdravja in spoštovanja življenja drugih ljudi;
- se naučijo se obnašati tako, da pri delu varujejo svoje zdravje in zdravje drugih;

higiensko neoporečne hrane vplivajo na človekovo počutje, zdravje in storilnost;

4. OPERATIVNI CILJI

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

ZDRAVJE IN ZDRAVO ŽIVLJENJE

Dijaki:

 • spoznajo pojme zdravje, pozitivno zdravje, telesno, duševno zdravje;
 • spoznajo WHO;
 • poznajo principe zdravega življenja; seznanijo se z oblikami zdravstvenega varstva;

Dijaki:

 • zdravje vrednotijo kot eno največjih dobrin;
 • zavedajo se, da z zdravim načinom življenja vplivajo na svoje zdravje;
 • pojasnijo naloge, prizadevanja WHO;
 • razumejo pomen zdravstvenega varstva;

Dijaki:

- so odgovorni, dosledni, znajo varovati sebe in druge;

 

HIGIENA TELESA, ZOB, OBLAČENJA, OBUVANJA

 • spoznajo zgradbo kože in naloge kože;
 • seznanijo se s higieno telesa, las, nohtov;
 • poznajo zgradbo zob in njihovo nalogo;
 • spoznajo bolezni zob in obzobnih tkiv;
 • seznanijo se s higieno oblačenja, obuvanja;
 • poznajo načine, pomen pravilnega, dovolj pogostega umivanja posameznih delov telesa;
 • znajo poskrbeti za pravilno higieno nohtov;
 • poznajo metode čiščenja zob;
 • poznajo dejavnike, ki sodelujejo pri nastanku zobnih obolenj;
 • znajo izbrati ustrezno obleko in obutev (tudi poklicno);

- razumejo pomen higiene za zdravje;

- so odgovorni, dosledni;

Video: koža

HIGIENA PREHRANE

 • spoznajo osnovna načela zdrave prehrane;
 • spoznajo vlogo hranilnih snovi;
 • seznanijo se z debelostjo, anoreksijo, bulimijo;
 • poznajo osnovna načela zdrave prehrane;
 • pojasnijo posledice pomanjkanja hranilnih snovi, preobilne hrane;
 • znajo določiti normalno telesno težo;
 • razlikujejo bulimijo od anoreksije;

- razumejo vzročno povezanost prehrane in zdravja;

- oblikujejo pozitivne prehrambene navade;

Video: fast food

HIGIENA DELOVNEGA, ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA

 • spoznajo dejavnike okolja, ki vplivajo na naše zdravje;
 • poznajo dejavnike okolja, ki vplivajo na naše zdravje;
 • znajo poskrbeti za higieno življenjskega in delovnega okolja;

- razumejo pomen higiene delovnega prostora za zdravje;

 

MIKROORGANIZMI

 • spoznajo vrste, lastnosti mikrobov;
 • spoznajo načine uničevanja mikrobov;
 • seznanijo se s principi čiščenja;
 • poznajo vrste mikrobov, njihove lastnosti;
 • poznajo načine uničevanja mikrobov;
 • razlikujejo dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo;
 • poznajo principe čiščenja;

- so dosledni, odgovorni, natančni;

 

ZAČETNA ZNAMENJA BOLEZNI

 • spoznajo najpogostejša znamenja, ki nas opozarjajo na bolezni;
 • ob pojavu posameznih bolezenskih znamenj znajo pravilno ukrepati;

- so odgovorni, dosledni informirani;

 

NALEZLJIVE BOLEZNI

 • spoznajo črevesne, kapljične, transmisijske, kožne,spolne, spolno prenosljive bolezni, zoonoze;
 • razlikujejo posamezne nalezljive bolezni;
 • poznajo povzročitelje, razmere, potrebne za nastanek teh bolezni;
 • poznajo načine preprečevanja, zatiranja teh bolezni;

- so odgovorni, dosledni, informirani;

- pripravljeni so storiti vse, da na delovnem mestu ne bo prišlo do širjenja teh bolezni;

Video: aids

NEZGODE

 • spoznajo najpogostejše poškodbe, nezgode;
 • seznanijo se z nevarnostmi na delovnem mestu;
 • poznajo najpogostejše nezgode in njihovo preprečevanje;
 • poznajo nevarnosti na delovnem mestu (plin, elektrika);
 • znajo ukrepati v primeru poškodbe, nezgode;

- so odgovorni, prilagodljivi, sposobni takojšnjega reševanja problemov;

 

BOLEZNI GIBAL

 • seznanijo se s funkcijo gibal;
 • spoznajo dejavnike, ki vplivajo na poškodbe, bolezni gibal;
 • vedo, kako preprečiti okvare gibal;

- se zavedajo pomena zdravih gibal za stoječi poklic;

 

BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

 • spoznajo najpogostejše bolezni srca in ožilja;
 • spoznajo dejavnike tveganja;
 • vedo, kateri dejavniki sodelujejo pri nastanku bolezni srca in ožilja;
 • vedo, da z zdravim načinom življenja vplivajo na dejavnike tveganja;

so odgovorni, znajo varovati sebe in druge;

Video: stres

DRUGE POGOSTE BOLEZNI PRI NAS

 • seznanijo se z nekaterimi pogostimi boleznimi pri nas (rak, bolezni dihal, diabetes);
 • poznajo nekatere dejavnike, ki povzročajo bolezni dihal, sladkorno bolezen, nekatere vrste raka;

- so informirani, znajo varovati svoje zdravje;

Video: diabetes

TOKSIKOMANIJE

 • spoznajo vrste toksikomanij;
 • spoznajo vzroke, razvoj, posledice toksikomanij;
 • osvojijo znanje, na osnovi katerega se lahko odločajo proti kajenju, jemanju drog, prekomernem uživanju alkohola;

- se zavedajo, da odvisniki ne ogrožajo le svojega zdravja, ampak tudi zdravje družbe;

Video: droge

ODNOSI MED SPOLOMA

 • seznanijo se z oploditvijo;
 • spoznajo metode kontracepcije.
 • poznajo razlike med spoloma;
 • razložijo oploditev;
 • poznajo kontracepcijo.

- spoštujejo razlike med spoloma.

Video: kontracepcija

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Znanje se preverja in ocenjuje z eno seminarsko nalogo, ki jo dijak predstavi v skupini in z ustnim izpitom.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • higiena prehrane

Prehrana

 • hranilne snovi
 • bolezni zaradi nepravilne prehrane
 • mikroorganizmi

Prehrana

 • zastrupitve s hrano
 • črevesne nalezljive bolezni

Prehrana

 • zastrupitve s hrano
 • higiena telesa, oblačenja, obuvanja

Strežba

 • strežno osebje
 • higiena delovnega okolja

Kuharstvo

 • higiena dela v kuhinji