B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GOSTINSKI TEHNIK / PT

PREDMETI

SKUPNO
število
ur

B- Strokovno-teoretični predmeti

Prehrana

168

Organizacija in ekonomika v gostinstvu

168

Poslovno komuniciranje

56

Zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom

56

Osnove turizma

56

Skupaj B

504

 

C- Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk:

Kuharstvo

252

Strežba 140

Skupaj C

392

 

Č- Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

266

 

Število praktičnega izobraževanja (C+Č)

658

Število ur izobraževanja v šoli (B+C)

896

Skupaj (B+C+Č)

1162

 

Število tednov pouka

28

Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

7

Skupno število tednov izobraževanja

35

Pojasnilo k predmetniku:

Šolsko leto obsega 35 tednov izobraževalnega dela, od tega je 28 tednov strokovno-teoretičnega izobraževanja in praktičnega pouka ter 7 tednov delovne prakse v podjetjih in obratovalnicah.

Delitve dijakov v skupine

Predmet

Izvajalec

Letno število ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Praktični pouk:

Kuharstvo učitelj

252

do 17
Strežba učitelj 140 do 17

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Prehrana

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije

Organizacija in ekonomika v gostinstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije ali hotelirstva

Poslovno komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije ali turizma

Zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvstva ali biologije

Osnove turizma

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, geografije ali ekonomije

Praktični pouk:
Kuharstvo
Strežba

učitelj

višja ali strokovna visokošolska izobrazba iz gostinstva, turizma ali živilstva s predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva