A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: GOSTINSKI TEHNIK poklicni tečaj

Naziv strokovne izobrazbe : gostinski tehnik/gostinska tehnica

Trajanje izobraževanja: eno leto

Vpisni pogoji: končan četrti letnik gimnazije in zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja , program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmet

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Prehrana

2 delna izpita, 1 seminarska naloga, ustni izpit ali pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti

Organizacija in ekonomika v gostinstvu

2 delna izpita, 1 seminarska naloga, ustni izpit ali pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti

Poslovno komuniciranje

1 seminarska naloga, ustni izpit

Zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom

1 seminarska naloga, ustni izpit

Osnove turizma

2 delna izpita, ustni izpit ali pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti

Praktični pouk

3 storitve pri vajah in poročilo o delu

Delovna praksa

poročilo o delu

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je potrebno opraviti vse izpite, dokazati najmanj 80-odstotno udeležbo pri praktičnem izobraževanju ( praktični pouk in delovna praksa), izdelati pisno poročilo ter opraviti poklicno maturo.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: