POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 23.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 4. 12. 1998

1. IME PREDMETA

GLASBA Z METODIKO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

112

28

140

skupaj

112

28

140

*   T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI

Glasba

 • razumevanje, doživljanje in vrednotenje umetniških del iz glasbene kulture v preteklosti in sedanjosti,

 • razvit odnos do glasbene kulture in smisel za spodbujanje aktivne glasbene ustvarjalnosti,

 • razvoj glasbenih sposobnosti: ritmični in melodični posluh, občutek za sozvočja, čut za estetsko oblikovanje, glasbeno pomnenje, sposobnost za analizo in sintezo, za glasbeno izražanje v poustvarjalnem in ustvarjalnem pomenu ter za estetsko doživljanje glasbe,

 • znanje iz glasbeno-teoretičnih osnov, ki so potrebna za razumevanje glasbeno vzgojne problematike,

 • ob ustreznem pesemskem gradivu oživljajo in ohranjajo ljudsko glasbeno izročilo,

 • razvijati tehniko igranja na male instrumente, na blokflavto in na instrumente s ploščicami,

 • vzbujati smisel za skupno delo, za odgovorno prevzemanje in izvrševanje nalog ob skupnem petju in muziciranju,

 • sposobnost za uspešno glasbeno vzgojno delo v vvz,

 • samostojno in ustvarjalno oblikovati interpretacijo otroških, ljudskih in umetnih pesmi ter samostojno voditi skupno petje,

 • seznaniti se z osnovnimi spoznanji predšolske glasbene vzgoje,

 • spoznati in izvajati vokalne in instrumentalne skladb ter glasbeno didaktične igre.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

   

  Teoretični pojmi in zakonitosti

       

  Lastnosti tona

   

  Približati zahtevne teoretične vsebine z zanimivim načinom dela in utemeljevanjem potrebe po njih.

   

 • zvok, zvočno gradivo

 • poznati osnovna spoznanja o akustiki

 • Predajati se zvokom: obmirovati, zapreti oči in prisluhniti, zbirati predmete, ki dajo zanimive zvoke, ustvarjati zvoke in jih raziskovati.

   

  Ritem

   

   

   

 • metrum

 • obvladati zakonitosti ritma v glasbi; poznati znamenja za podaljšanje tona in ritmične posebnosti

 • Doživljati ritem kot element narave, izraz zdravja.

   

 • takt

 • osnove taktiranja

 • izvesti ritmične vaje in taktirati ob pesmi

 • Začutiti ritem kot gonilno silo k dejavnosti.

   

  Osnove dirigiranja

 • obvladati osnovne dirigentske sheme

 • nakazati začetek in zaključek (vzmah na težko, lahko dobo, odmah), spremembe tempa, dinamike, korono

 • upoštevati značaj pesmi

 • Zavedati se, da kakovostno delo zahteva dodaten čas in napore.

  Biti natančen.

   

 • oznake za tempo, dinamiko, agogiko

 • uporabiti dinamične oznake; poznati tudi izraze v italijanščini

 •    

  Notni sistemi, ključi

 • obvladati osnove glasbene teorije in branje not

 •    

 • enharmonični toni

 • poiskati ustrezne enharmonične tone

 •    

  Tonske vrste skozi zgodovino (od koralnih lestvic do lestvic 20. stoletja)

 • poznati lestvične sisteme – razvojno (samo informativno)

 • Začutiti, da glasba izraža bistvene vzgibe človekovega življenja v družbi, okolju in času.

   

 • tonalnost, atonalnost

 • poznati oba pojma

 •    

 • durova in molova lestvica

 • določiti zgradbo, tetrakorde, glavne in stranske stopnje

 • določiti funkcije v dur – mol sistemu

 • poznati durove in molove lestvice

 • znati te lestvice zapisati

 •    

 • pentatonika

 • poiskati in zapeti pesem v pentatoniki

 • zapisati lestvico na različnih tonih

 •    

 • kromatična lestvica

 • prepoznati lestvico v skladbah

 • napisati lestvico navzgor in navzdol

 •    

  Interval

 • slušno razlikovati in doložiti kvaliteto in kvantiteto intervalov

 • intervale napisati na določenem tonu (navzgor in navzdol)

 • obračati intervale

 • intervalno analizirati otroško pesem

 • poznati zakonitosti melodičnih območij

 • transponirati

 • obvladati realno in tonalno transpozicijo

 • Naprezati svoje zmožnosti in se veseliti uspeha.

   

  Akord

   

   

    

 • struktura trizvoka in D7

 • slušno prepoznati vrste trizvokov in dominantnega septakorda

 • zapisati vse štiri kvintakorde na določenih tonih

 • določiti strukturo trizvoka (dur, mol, zvečani, zmanjšani) in dominantnega septakorda (tudi odbrati)

 • Ugotoviti, da "cilj glasbe ni le razveseljevanje sluha, temveč tudi izražanje čustev, razvnemanje domišljije, vplivanje na razum, usmerjanje strasti." Francesco Geminiani).

   

 • akordi na glavnih in stranskih stopnjah durove in molove lestvice

 • zapisati akorde v določenem duru ali molu in določiti zgradbo

 •    

 • obrati trizvokov

 • poznati imena obratov in način obračanja

 •    

 • kadance —  zveza akordov glavnih stopenj v duru T-S-D-T

 • zapisati triglasno kadenco v različnih durih in molih

 • Razvijati zavest, da vztrajnosti in vaja izboljšata rezultate.

   

  Večglasje

   

   

    

 • polifonija

 • homofonija

 • ostinato

 • slušno prepoznati in utemeljiti strukturo

 • Zavedati se, da samo lastna aktivnost prinese rezultate.

   

  Osnove vokalne tehnike

   

  Uzaveščanje relacij posameznik – skupnost.

   

 • vrste dihanja in pomen dihanja za pravilno petje

 • pravilno dihati pri petju in vedeti, zakaj je to pomembno

 • Vsak, ki poje, sliši svoj glas kot delček skupnega zvoka.

  Storiti vse za skupni rezultat.

   

 • vaje za upevanje

 • obvladati osnove nekaterih pevskih tehničnih vaj

 • poznati nekaj vaj za upevanje otroškega pevskega zbora

 • Skupne vaje prispevajo k oblikovanju kolektiva.

  Zahteva po discipliniranosti je pogoj in hkrati sredstvo uspešnega glasbenega dela.

   

  Mali instrumenti

 • označiti ritmične in melodične male instumente

 • razložiti glasbene didaktične igre z uporabo teh instrumentov

 • Pokazati lastno iniacitivo (prinašati predmete, ki so lahko instrumenti) in biti ustvarjalen pri iskanju novih zvočil.

   

 • igranje na male instrumente

 • vedeti, kaj želimo doseči pri igranju na male instrumente

 • Z instrumenti spoštljivo ravnati in jih po uporabi pospraviti na svoje mesto.

   

 • razdelitev malih ritmičnih instrumentov na sedem skupin

 • poznati več vrst delitev instrumentov in tudi delitev malih instrumentov na sedem skupin

 • poznati več glasbenih didaktičnih iger, kjer otroci uporabljajo instrumente

 • Doma narejene instrumente vrednotiti tako kot kupljene.

   

 • oznaka in opis instrumentov iz vseh sedmih skupin

 • poznati značilnosti vsake skupine in instrumente v njej

 • poznati nekaj iger, kjer vzgojitelj ali otroci uporabljajo male instrumente

 • izdelati lastno zbirko malih instrumentov

 • Svojo igro na instrument prilagoditi soigralcu ali soigralcem.

   

  Lastni instrumenti

 • označiti, kaj so lastni instrumenti

 • poznati načine rabe lastnih instrumentov

 • izvesti ritmično skladbo z uporabo treh različnih načinov (partiturni zapis)

 • Igrati sproščeno brez zadržkov.

   

  Množični instrumenti

 • označiti pojem “množični instrument”

 • znati našteti nekaj teh instrumentov po skupinah

 • razložiti igre, kjer nastopajo množični instrumenti

 • Oblikovati pravilen odnos do skupne lastnine, do glasbenih instrumentov.

   

  Glasbena pravljica

 • izbrati ustrezen literarni tekst, glasbo

 • podati napotke za izvedbo

 • izvesti glasbeno pravljico

 • Biti stokoven in osebno odgovoren.

  Občutiti pripadnost in povezanost.

   

  Glasbene vsebine za otroke do treh let

 • izvesti bibarije in glasbene didaktične igre za najmlajše

 • poznati možnosti za uporabo malih instrumentov na tej stopnji

 • Približati se – potopiti se v otroški svet.

   

  Reproduktivne proste ritmične vsebine

 • našteti in praktično izvesti te vsebine

 • poznati več glasbenih didaktičnih iger s temi vsebinami

 • Ritmično natančno izvesti posamezne vsebine.

   

  Ustvarjalne ritmične vsebine

 • našteti in praktično izvesti te vsebine

 • poznati več glasbenih didaktičnih iger s temi vsebinami

 • Navajati na samoobvladovanje in pošteno tekmovalnost.

  Prispevati svoje primere in nove možnosti izvedb.

   

  Spremljava govorjenega besedila

   

   

    

 • izbira besedila

 • izbira instrumenta

 • izbira ritma

 • izbira načinov

 • določiti metrum in ritmično sliko besedila

 • poznati zakonitosti ritmične spremljave besedila in s kakšnimi ritmi spremljajo govorjeno besedilo otroci

 • izdelati več primerov za spremljavo

 • Razvijati vztrajnost in natančnost pri izvedbi.

   

  Ritmična spremljava pesmi

   

   

    

 • izbira besedila

 • izbira instrumenta

 • izbira ritma

 • izbira načinov

 • poznati zakonitosti ritmične spremljave pete pesmi in s kakšnimi ritmi spremljajo pesem otroci

 • zamisliti si spremljavo pesmi na več načinov

 • pri izvedbah upoštevati notranjo vsebino pesmi

 • Podrediti se pevcem.

   

  Skupinska instrumentalna igra

   

   

    

  Blokflavta

   

   

   

 • tehnika igranja

 • obvladati držo instrumenta, prijeme, dihanje, nastavek, nevezano in vezano igranje

 • Biti toleranten do raznolikih zmožnosti (ne zasmehovati tiste, ki jih instrument ne uboga).

   

 • uglasitev dveh blokflavt

 • uglasiti dve blokflavti

 • Zaupati v lastne zmožnosti.

   

 • intonacija pred petjem;

 • iskanje začetnega tona na instrumentu, če igramo pesem po posluhu

 • igranje melodij otroških pesmi po poskuhu in po notnem zapisu

 • razložiti pomen intoniranja in načine intoniranja pred petjem

 • poiskati začetni ton, če igramo po posluhu

 • Biti natančen in zavzet pri delu.

  Pošteno ocenjevati svoje delo in ga izboljševati.

   

 • enoglasna spremljava k peti pesmi

 • poznati zakonitosti oblikovanja ritmične variacije in ritmično-melodične variacije

 • oblikovati ritmično in ritmično-melodično variacijo pesmi in jo izvajati na blok flavto

 •    

 • dvoglasna spremljava otroške pesmi

 • oblikovati k pesmi dvoglasje v vzporednih tercah za blokflavto

 • oblikovati paralelno dvoglasje z ritmično variiranim drugim glasom in z ritmično-melodično variiranim drugim glasom

 •    

 • izvedba instumentalnih skladb

 • izvesti izbrane instrumentalne skladbe

 • Po svojih zmožnostih pomagati uresničevati izrek: “glasba je človekovo notranje bistvo, pogled na svet”. (Arthur Schopenhauer)

   

 • ustvarjanje

 • ustvariti svoje skladbe, jih zapisati in izvesti

 •    

  Instumenti s ploščicami (kromatični zvončki)

   

   

   

 • tehnika igranja

 • igranje melodij otroških pesmi po posluhu in po notnem zapisu

 • paziti na držo tolkalc, prožne udarce, zadevanje ploščic, izmenično igro rok in dvoglasno igro

 • Razvijati skrben odnos do instrumentov.

   

 • enoglasna spremljava k peti pesmi

 • ponoviti zakonitosti oblikovanja ritmične variacije in ritmično-melodične variacije

 • oblikovati ritmično in ritmično-melodično variacijo pesmi, ostinatni ton in motive

 • Odgovorno opraviti “domače” naloge.

   

 • dvoglasna spremljava otroške pesmi

 • oblikovati paralelno dvoglasje v tercah, sekstah in oktavah ter kombinacijo le-teh po frazah pesmi, ritmično variirano paraleno dvoglasje in dvoglasje z ostinatnim tonom

 • oblikovati paralelno dvoglasje z ritmično variiranim drugim glasom in z ritmično-melodično variiranim drugim glasom

 •    

 • izvedba instumentalnih skladb

 • izvesti izbrane instrumentalne skladbe individualno ali v komomornih zasedbah

 • Veseliti se skupnega muziciranja.

   

 • ustvarjanje skladb

 • ustvariti primere spremljav in skladb v poljubni kompozicijski tehniki.

 • skladbo zapisati in opremiti z znaki in opombami za interpretacijo

 •    

 • priredbe klavirskih ali drugih skladb

 • prirediti klavirske ali druge skladbe za (blokflavto) in zvončke

 •    

  Delo ob pesmi - 30 ljudskih in umetnih pesmi

   

   

   

  Analiza pesmi

   

   

   

 • ritem

 • melodija, tonaliteta

 • besedilo

 • oblika

 • določiti mero, smer ritmičnega gibanja, taktovski način, notne vrednosti, ritmične motive

 • določiti tonaliteto, obseg, melodično območje in poiskati značilno melodično motiviko

 • opredeliti odnos besedilo-melodija

 • oblikovno analizirati pesem

 • Preko vsebine in deloma melodije pesmi vzbujati estetska in socialna čustva.

  S petjem ljudskih pesmi približati ljudsko izročilo.

  Biti natančen, dosleden.

   

  Interpretacija pesmi

 • pokazati sposobnost za estetsko oblikovanje pesmi

 • poznati elemente interpretacije

 • zapeti pesem na pamet in jo igrati na blokflavto ali zvončke

 • Z ustreznim vzdušjem bogatiti skupno doživljanje.

  Začutiti odgovornost za natančno posredovanje pesmi.

   

  Dirigiranje pesmi

 • uporabiti osnovne dirigentske sheme

 • Motivirati za iskanje novih pesmi.

  Biti pozitivno naravnan in toleranten do drugih, ki se učijo pesmi.

  Približati se stroki skozi doživljanje otroške pesmi.

   

  Osnovna spoznanja iz metodike predšolske glasbene vzgoje s poudarkom na malih instrumentih

     

  Splošni smotri predšolske glasbene vzgoje, štiri glasbene dejavnosti, metode glasbene vzgoje in sistem načrtovanja.

 • poznati glavne smotre in kaj želimo doseči pri vsaki od štirih glasbenih dejavnosti na tej stopnji

 • poznati metode petja, poslušanja, igranja na male instrumente in glasbeno didaktičnih iger

 • informativno poznati sistem načrtovanja

 • Ozaveščati odnos do poklicnih “skrivnosti”.

  Zavestno spodbuditi zanimanje za predmet.

  Z lastnim navdušenjem, ljubeznijo do tematike in zanimivim podajanjem snovi spodbuditi dijake k aktivnemu sodelovanju.

   

  Poustvarjalno petje

   

   

    

 • seznanjanje z novo pesmijo

 • motivacijske vsebine

 • poznati zakonitosti posredovanja otroške pesmi na predšolski stopnji

 • Pomagati dijakom, da izpeljejo svoje ustvarjalne ideje.

   

 • otroška pesem

 • poznati zakonitosti v zvezi z umetniško vrednostjo otroških pesmi in elementi v teh pesmih

 • vedeti, kaj želimo doseči pri petju pesmi

 • izvesti nastop v razredu

 • Pokazati navdušenje in ustvarjalno energijo.

  Doseči zdravo tekmovalnost pri nastopu s poudarkom na osebni rasti.

   

  Ustvarjalno petje

 • poznati otrokove pevske ustvarjalne zmožnosti

 • vedeti, kako ohraniti interes za ustvarjalno petje

 • Zmanjšati strah pred ustvarjalnim nastopanjem v skupini  in pred neuspehom.

  Poskrbeti za povratno informacijo.

  Graditi na pozitivni samopodobi.

  Ob primernem vrednotenju “izmišljarij” razvijati samozavest.

  Zavedati se, da je ustvarjalno petje lahko pomembno sredstvo za poglabljanje medsebojnih odnosov.

   

  Poslušanje glasbe

   

   

    

 • vokalne

 • instrumentalne

 • glasbenih pravljic

 • poznati zakonitosti, ki glasbena dela uvrščajo tudi v program za poslušanje na predšolski stopnji

 • izvesti več skladb za blokflavto in zvončke

 • vedeti, kaj želimo doseči pri poslušanju glasbe

 • Uzaveščati, da vzgojitelj s svojim okusom učinkuje na oblikovanje otrokovega estetskega okusa in opozoriti na nevarnost negativnega “halo” efekta.

   

 • zvočni primeri orkestralne glasbe

 • prepoznati zvočni primer, ga označiti in analizirati

 • Soglašati, da je v tišini lepše kot v hrupu; da je za poslušanje glasbe potrebna tišina.

   

  Glasbene didaktične igre za:

   

   

    

 • ugotavljanje značilnosti zvoka

 • določanje smeri zvoka

 • razlikovanje tempa

 • razvoj ritmičnega in melodičnega posluha

 • poznati nekatere zakonitosti glasbenih didaktičnih iger

 • poznati več glasbenih didaktičnih iger s temi vsebinami in jih uporabiti samostojno ali v povezavi z drugimi glasbenimi dejavnostmi.

 • Pri izvajanju glasbenih didaktičnih iger usmerjati k resnicoljubnosti, iskrenosti in poštenosti.

  Indetificirati se preko iger z bodočim poklicnim delom.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • igranje blokflavte in kromatičnih zvončkov,

 • petje pesmi,

 • lastno zbirko malih instrumentov,

 • nastop v vrtcu,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Obča zgodovina, zgodovina likovne umetnosti, literarna zgodovina, pedagogika, psihologija, fizika, kemija, biologija, varnost pri delu, zdravstvena vzgoja, športna vzgoja.

  Konkretno

  Ples z metodiko, slovenščina (literatura), likovna kultura z metodiko se z glasbo tesno prepletajo ob oblikovanju in izvajanju vsakoletnih prireditev za otroke, ki jih pripravijo in izvedejo dijaki pod vodstvom mentorjev.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zvok, zvočno gradivo

 • enharmonični toni

 • ritem

 • osnove taktiranja

 • osnove dirigiranja

 • tonske vrste skozi zgodovino (od koralnih lestvic do lestvic 20. stoletja)

 • Fizika

  Biologija

  Športna vzgoja, ritmika

  Zgodovina

 • akustika

 • somatologija

 • enakomerni gibi

 • kontroliranje gibanja

 • razvoj glasbe

 • tonalnost, atonalnost

 • durova in molova lestvica

 • pentatonika

 • kromatična lestvica

 • interval

 • akord

 • Fizika

 • akustika

 • vrste dihanja in pomen dihanja za pravilno petje

 • 30 ljudskih in umetnih pesmi

 • Analiza pesmi: ritem, melodija, tonaliteta, besedilo, oblika

 • interpretacija pesmi

 • dirigiranje pesmi

 • Športna vzgoja

  Zdravstvena vzgoja

  Računalništvo

  Književnost

  Pedagogika

  Otroška književnost

  Likovna umetnost

 • dihanje

 • analiza leposlovnih oblik, računalniška obdelava zvočnih podatkov

 • podajanje leposlovnih oblik

 • splošni smotri predšolske glasbene vzgoje, štiri glasbene dejavnosti, metode glasbene vzgoje in sistem načrtovanja

 • poustvarjalno petje

 • motivacijske vsebine

 • otroška pesem

 • Otroška psihologija

  Pedagogika

 • poglavja iz obče pedagogike

 • podajanje in interpretiranje

 • ustvarjalno petje

 • poslušanje glasbe

 • glasbene didaktične igre

 • ugotavljanje značilnosti zvoka

 • Športna in ritmična vzgoja

  Psihologija

 • primerjava umetnostnih del namenjenih otrokom

 • ustvarjalnost

 • igra in didaktične igre, gibanje, koordinacija, značaj

 • določanje smeri zvoka

 • razlikovanje tempa

 • razvoj ritmičnega in melodičnega posluha

 • razdelitev malih ritmičnih instrumentov na sedem skupin

 • lastni instrumenti

 • množični instrumenti

 • Fizika

  Kemija

  Ekologija

  Biologija

 • akustika

 • gibanje

 • glasbena pravljica

 • glasbene vsebine za otroke do treh let

 • reproduktivne proste ritmične vsebine

 • ustvarjalne ritmične vsebine

 • spremljava govorjenega besedila

 • blokflavta

 • Likovna vzgoja

  Ritmično-gibalna vzgoja

  Pedagogoka

  Psihologija

  Književnost, leposlovni teksti

  Zdravstvena vzgoja

 • različni materiali, ohranjanje narave

 • literarni teksti, tehnike risanja, gibanje

 • zakonitosti razvoja predšolskega otroka, predšolska psihologija

 • higiena