POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 23.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 4. 12. 1998

1. IME PREDMETA

HOSPITACIJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

84

84

skupaj

 

84

84

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • neposredno spoznavajo delovne procese, organizacijo dela in vlogo udeležencev v vzgojno izobraževalnem procesu,

 • opazujejo in spremljajo vzgojno – izobraževalno delo,

 • se seznanijo z vsemi elementi dnevnega reda in njihovo medsebojno povezanostjo ter pripravijo analizo,

 • se seznanijo s sredstvi za vzgojno delo ter jih analizirajo z različnih vidikov,

 • se seznanijo z načinom in izvedbo tistih vsebin, ki so jih pridobili pri pouku,

 • opravijo zapažanja o otrocih: opazujejo vedenje in dejavnosti posameznikov ter skupine,ter si opaženo zabeležijo in napišejo poročilo,

 • spoznajo življenje in delo vrtca ter dela in naloge vzgojitelja/vzgojiteljice,

 • spoznajo organiziranost vrtca, delitev dela v njej ter različne dejavnosti, ki potekajo v vrtcu,

 • razvijajo ustvarjalnost, vztrajnost, fleksibilnost, natančnost in smisel za kreativno uporabo znanja,

 • si oblikujejo ustvarjalen odnos do vzgojno - izobraževalnega dela,

 • spoznajo tudi delo v drugih vzgojno izobraževalnih ustanovah: v prvih razredih osnovne šole, zavodih za delo z osebami s posebnimi potrebami ali razvojnih oddelkih itd.

  4. NAVODILA ZA URESNIČEVANJE HOSPITACIJ

  Dijaki hospitirajo v vrtcu ali tudi v zavodih za delo z osebami s posebnimi potrebami.

  Splošna navodila:

  1.   Praviloma naj bo opravljena analiza hospitacij pod vodstvom mentorja oziroma učitelja.

  2.   Posamezne zanimive teme ali primere dijaki lahko obdelajo, proučijo tudi v seminarski nalogi.

  3.   Kot obliko povezovanja teoretičnega dela s prakso lahko uvedemo tudi seminar ali predavanje uspešnih praktikov iz vrtcev in drugih ustanov, ki bodo predstavili nove oblike, metode, načine dela ali drugo, nakar naj sledi diskusija, dijaki pa napišejo poročilo in obvezno dodajo svoje mnenje.

  4.   Učitelji posameznih predmetov pripravijo dijake na hospitacije in dajo dijakom ustrezna navodila (pripravijo program in naloge za dijake), dijaki pa morajo napisati poročilo in analizo.

  5.   Hospitacije organizira učitelj na šoli.

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Hospitacije se ne ocenjujejo. V spričevalo se vpiše: opravil/opravila.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Specifičnost hospitacij je v tem, da omogoča sintezo spoznanj s posameznih področij in uresničevanje le teh pri vzgojnem delu v vrtcu.