POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 23.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 4. 12. 1998

1. IME PREDMETA

LIKOVNA KULTURA Z METODIKO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

70

140

skupaj

70

70

140

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

Opomba: teorija je povezana s praktično ustvarjalnostjo dijakov

3. USMERJEVALNI CILJI

 • razumevanje spoznanj s področja likovne teorije in zgodovine umetnosti,

 • znanje s področja likovnih tehnik,

 • poznavanje področij likovnega ustvarjanja,

 • sposobnost odkrivanja likovnih zakonitosti,opazovanja in doživljanja likovnih del ter kritično vrednotenje lastnih likovnih del in likovnih del odraslih umetnikov,

 • razvit odnos do likovne kulture in smisel za vzpodbujanje likovne tvornosti,

 • primerjanje in vrednotenje likovnih področij med seboj in z drugimi področji človekovega dela,

 • razvijanje praktičnih oblikotvornih sposobnosti,

 • povezovanje lastnih likovno teoretičnih spoznanj s praktičnim delom,

 • sposobnost uporabe različnih likovnih tehnik pri kasnejšem delu z otroki,

 • razvijanje praktičnih oblikotvornih sposobnosti,

 • razvijanje odnosa do likovne kulture in spoznavanje njene vloge pri vzpodbujanju narodne zavesti,

 • razvijanje in negovanje duhovne kulture in vzpodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti,

 • poklicna usposobljenost v smislu sodelovanja z vzgojiteljico (vzgojiteljem pri likovni vzgoji,

 • sposobnost sodelovanja pri neposrednem izvajanju programa za predšolske otroke

 • opazovanje vedenja in dejavnosti otrok,

 • sposobnost časovne razporeditve in izvajanja dnevnih opravil,

 • sposobnost posredovanja opažanj o dejavnosti in vedenju otrok staršem,

 • sposobnost sodelovanja pri načrtovanju konkretnih nalog,

 • sposobnost priprave vzgojnih sredstev ( igrač, igral, didaktičnih materialov),

 • sposobnost sodelovanja pri zapisu spremljanja razvoja in napredka otrok pri likovni vzgoji,

 • sposobnost sodelovanja pri izdelavi zaključnega poročila o realizaciji nalog v preteklem letu.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  ustvarjalno delo

 • preverjanje izraznih možnosti posameznih elementov likovnega izražanja v ustvarjalnem delu (npr. ploskovnost barve, točkovna in linearna organizacija forme in prostora, kolorizem in tonsko slikarstvo; masa volumen)

 • praktična uporaba različnih risarskih, slikarskih in kiparskih tehnik

 • Doslednost, natančnost, inovativnost,ustvarjalnost, ljubezen do likovnega izražanja, vztrajnost.

  Tv

  ustvarjalno delo

 • aktivno kreativno delo v povezavi z likovno teorijo

 •    

 • prvine likovnega izražanja

 • preverjanje črte,ploskve, volumna, barve, svetlobe in prostora v kreativnem delu

 • kompozicija figuralnega in nefiguralnega motiva v prostoru: preučevanje sorazmerja mas, svetlobe in barve ter tipa kompozicije

 • Ustvarjalnost, negovanje sposobnosti komuniciranja v likovnem jeziku, natančnost, vztrajnost.

  Tv

 • ploskovno oblikovanje

 • črta; obris predmeta ali figure, prostor

 • spoznavanje konture v risbi, slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi

 • vloga zunanjih in notranjih obrisov

 • perspektivična črtna vodila (spoznavanje vzporedne in središčne črtne perspektive)

 • resničen prostor, iluzija prostora

 •  

  TV

 • črtni rastri

 • barva in barvna sistematika

 • kompozicijska vloga črte in črtnih tvorb

 • spoznavanje barvne čistosti in barvnega tona (pestrosti in nepestrosti)

 • mešanje barvnih snovi

 • strukturiranje površine s potezami

 • razlikovanje pastoznih in lazurnih nanosov

 • Razvijanje ljubezni do poklica, poklicna socializacija, ustvarjalnost, razvoj intelektualnih in motivacijskih sposobnosti, ekonomičnost, vztrajnost.

  Tv

 • grafika

 • barvna in zračna perspektiva

 • možnosti in lastnosti visokega, globokega in ploskega tiska

 • praktično spoznavanje linoreza in kolagrafije

 • Sposobnost komuniciranja v likovnem jeziku.

  Tv

 • plastično oblikovanje in oblikovanje prostora

 • spoznavanje prostorsko časovnega kontinuuma, črtnih obrisov kipov in arhitekture, površine oblik ter njihovih barvnih in teksturalnih kvalitet

 • organizacija volumnov in prostora glede na prostorski križ

 • odvzemanje in dodajanje materiala

 • arhitekturna naloga z odrivanjem in zajemanjem prostora

 • Širitev družbeno kulturnega obzorja.

  Tv

 • naprstna lutka

 • mala ročna lutka

 • ročna lutka

 • izdelava iz papirja in animacija

 • izdelava in animacija

 • izdelava ročne lutke in seznanitev z animacijo

 • Poklicna socializacija, vživljanje v otroško duševnost, doslednost, natančnost ter celovitost izvedbe.

   

 • likovno vrednotenje

 • vrednotenje figuralnega in nefiguralnega v likovni umetnosti, analiza lastnih del

 •  

  Seminarska naloga

 • likovne tehnike

 • praktično spoznavanje in preizkušanje klasičnih in modernih likovnih tehnik v risanju, slikanju, grafiki in kiparstvu (npr. kolaž, asomblaž in mozaična tehnika v slikarstvu)

 • Samostojnost razmišljanja, spoznavanje specifične in splošne vloge likovnega ustvarjanja.

  Tv

  aktivno ustvarjalno delo in likovna teorija

   

   

   

 • grafika

 • preučevanje mere, razmerij, sorazmerij, zlatega reza in racionalnosti zlatega reza

 • izdelava likovnega dela v grafični tehniki

 • Vrednotenje klasičnih in sodobnih likovnih tehnik ter kritična presoja le-teh v primerjanju možnosti izraznosti.

  Tv

 • risba

 • osvajanje prostorskih predstav in projekcij (tloris, naris, stranski ris in centralna perspektiva)

 • osvajanje proporcev cele človeške figure, glave in rok  (risanje po modelu)

 • osvajanje tonske modelacije (renesančna osvetljava) in svetlo-temnega kontrasta (baročna osvetljava)

 • praktično spoznavanje in utrjevanje pojmov: barvni ton

 • svetlost in barvna moč

 • organizacija svetlobe in teme, toplo-hladni kontrast

 • spoznavanje barvnega telesa

 • Strokovnost, poklicna odgovornost, razvoj intelektualnih in moralno etičnih potencialov.

  Tv

 • slikarstvo

 • realizacija slikarske naloge na večjem formatu

 •  individualno in skupinsko delo. samostojna izbira motiva in tehnike

 • realizacija otroške figure in živali (realizem, abstrahiranje)

 • ilustracija

 • plakat

 • Vzgojni cilji, ljubezen do likovne umetnosti in ustvarjalnosti.

  Ustvarjalnost, strokovno usposabljanje, razvoj intelektualnih in motivacijskih mehanizmov.

  Tv

 • plastično oblikovanje

 • opisovanje in praktično preverjanje organizacije mase in prostora v kiparstvu ter razlaga pomena prostora za kiparstvo

 • razlikovanje in praktično preverjanje okrogle in oglate telesnosti

 • opisovanje in praktično preverjanje značilnosti in razlik med reliefom in monolitno plastiko

 • praktično ugotavljanje kdaj je ravnotežje simetrično in kdaj asimetrično

 • spoznavanje proporcev človeškega telesa odraslih in otrok ter oblikovanje živali

 • uresničitev figuralne kompozicije

 • Strokovna odgovornost.

  Sposobnost komuniciranja skozi likovno izražanje.

  Vztrajnost, oblikovanje osebnosti, vestnost, azvijanje ljubezni do poklica, varčnost, ekonomičnost.

   

 • oblikovanje prostora

 • gradnja in konstrukcija, prostor v arhitekturi

 • kompozicija v prostoru

 • Skrbnost, delovna odgovornost, osebnostni razvoj, inovativnost

   

 • likovno vrednotenje

 • obisk razstave; analiza razstave glede na vsebino, likovne sestavine in odnose med njimi

 • občutenje likovne razstave

 • načrtovanje in izdelava mimične lutke iz mehkih materialov izvedba gledališke predstave

 • Strokovnost, ljubezen do poklica, osebna odgovornost, poklicna odgovornost, poklicna socializacija.

  Referati

  obravnava likovnih problemov ob teoretičnem in ustvarjalnem delu

   

   

   

 • ploskovno oblikovanje

 • risba

 • grafika

 • tolmačenje risbe kot meje volumnov v prostoru

 • oblikovanje proporčnih sistemov; omejitev, členitev, povezava z grafizmi (preučevanje kanonov oziroma proporčnih sistemov v različnih obdobjih)

 • Strokovnost, ustvarjalnost, zanesljivost, varčnost, skrbnost, osebna odgovornost, delovna odgovornost.

  Sposobnost komuniciranja v likovnem jeziku.

  Vztrajnost, inovativnost, oblikovanje osebnosti, razvoj intelektualnih in motivacijskih mehanizmov.

  Tv

 • slikarstvo

 • ugotavljanje in po možnosti realizacija primerne tehnike za črtno risbo (suha igla); za večje barvne ploskve (sitotisk) na podlagi osnutkov

 • uresničitev barvne kompozicije in opazovanje barvnih efektov, spoznavanje barvnega simbolizma

 • realizacija in likovna analiza slogov poznega 19. in 20. stoletja (impresionizem, ekspresionizem, nadrealizem (sanjski oziroma fantastični svet), abstraktni ekspresionizem in lirična abstrakcija (interakcija z glasbeno umetnostjo), kubizem, nova podoba)

 • Oblikovanje zgodovinske zavesti in zavesti o sodobnem času.

  Tv

 • plastično oblikovanje

 • ugotavljanje in stvaritev odprte in zaprte forme

 • preučevanje statike in dinamike - spoznavanje sodobnih tehnik kiparstva (montažno kiparstvo, instalacija, ambientalne postavitve)

 • Razumevanje sodobnejših prizadevanj v likovni ustvarjalnosti in vrednotenje le-teh.

  TV

 • oblikovanje prostora

 • arhitekturni prostor in organizacija volumnov v arhitekturnem prostoru. kompozicija večjih volumnov v širšem prostoru (maketa - skupinsko delo)

 •  

  TV

 • likovno vrednotenje

 • postavitev razstave na šoli

 • izdelava sistemov za postavitev razstave

 • Tolerantnost, poklicna socializacija, socialna integracija, osebnostni razvoj, razvoj strokovne in poklicne odgovornosti, razvoj intelektualnih in moralno etičnih potencialov.

  TV

  metodika likovne vzgoje

   

   

   

 • družbeni pomen likovne vzgoje

 • spoznavanje vloge likovne vzgoje:

 • celovitost vzgoje

 • svojstveno izražanje in sporočanje

 • ustvarjalnost

 • poznavanje otroka

 • likovna vzgoja kot terapija

 • Razvoj zavesti o strokovni odgovornosti in zahtevah kvalitetnega poklicnega dela.

  Razvijanje poklicne usposobljenosti v smislu strokovnosti.

   

 • osnovna likovna dejavnost predšolskih otrok

 • razločevanje oblikovanja:

 • v ploskvi

 • plastično oblikovanje

 • oblikovanje prostora in razločevanje likovne dejavnosti kot likovno vrednotenje

 • Ljubezen do poklica; poklicna socializacija; vživljanje v otroško duševnost.

   

 • psihološke osnove likovne vzgoje

 • razmislek o čustvovanju, občutenju in razvitosti mišljenja

 •    

 • smotri likovne vzgoje

 • spoznavanje smotrov:

 • razvijanje in spodbujanje otrokovega likovnega izražanja

 • razvijanje otrokove ustvarjalnosti, iznajdljivosti in samostojnosti

 • seznanjanje otrok z različnimi likovnimi tehnikami

 • razvijanje osnov za vrednotenje lik. stvaritev estetsko urejanje okolja

 •    

 • upoštevanje vzgojnih načel pri likovni vzgoji

 • spoznavanje načel:

 • ustvarjalnosti

 • aktivnosti

 • interesa

 • individualizacije

 • nazornosti

 • življenjske in psihične bližine

 • postopnosti in sistematičnosti

 •    

 • vsebina likovne vzgoje

 • spoznavanje vsebine likovne vzgoje:

 • tema

 • motiv

 • likovna tehnika

 • likovna izrazila

 •    

 • oblike dela in metode likovne vzgoje

 • razlikovanje individualnega, skupinskega in skupnega dela

 • razlikovanje spontanega in inspiriranega likovnega izražanja

 •    

 • kako otrok rešuje nekatere osnovne likovne probleme

 • razmislek o proporcu, prostoru in barvi v otroškem likovnem ustvarjanju

 •    

 • vzgojni program za likovno vzgojo predšolskih otrok

 • spoznavanje načel načrtovanja likovne vzgoje:

 • postopnost in sistematičnost

 • razporejanje spontanega in usmerjenega likovnega izražanja

 • enakomerno menjavanje vseh področij likovnega izražanja

 •    

 • analiza vzgojnega dela na likovnem področju

 • razmislek o skladnosti likovnih izrazil s slogom in namenom likovnega dela

 • naraven posluh za mero in likovni red

 • pristnost in izvirnost likovnega dela

 •    

 • spremljanje otrokovega likovnega razvoja

 • pomembnost zbirke otroških lik. izdelkov v vrtcih in pravilne opremljenosti le-teh

 • skrb za likovno urejenost prostorov in prirejanje razstav

 • Razvoj zavesti o strokovni odgovornosti in zahtevah kvalitetnega poklicnega dela.

   

 • likovna govorica predšolskih otrok

 • seznanitev s posebnostmi likovnega izražanja predšolskih otrok glede na različno starost

 •    

  zgodovina likovne kulture

   

   

   

 • slogovna razdelitev likovne kulture

 • preučevanje slogov: časovni, zemljepisni, in osebni slog. pojem slogovnega obdobja: zgodnje - arhaično, pozno - helenistično ali baročno

 • zgodovinski slog

 • opazovanje morfoloških slogov (od paleolitika do zgodnje krščanskega obdobja, karolinška renesansa, romantika, gotika, renesansa in manierizem, barok, rokoko, klasicizem in romantika, realizem, postimpresionizem, fin de siecle ter umetniški slogi 20. stoletja)

 • Ljubezen do likovne umetnosti in ustvarjalnosti, vzgojno-izobraževalni cilji, spoznavanje likovnih problematik, negovanje narodne zavesti in pripadnosti.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (likovni izdelki),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • projektno delo:

 • izvedba lutkovne in gledališke predstave

 • poznavanje različnih materialov za likovno ustvarjanje

 • Plesna vzgoja

  Glasbena vzgoja

  Slovenščina

  Kemija

 • izrazni ples

 • mali instrumenti

 • igra

 • anorganske in organske spojine

 • zlati rez

 • geometrija

 • proporc

 • geometrijski liki in telesa

 • projekcije barva in barvna teorija

 • barvna izraznost

 • likovna teorija(Kandinsky)

 • zgodovina likovne kulture

 • ikonologija

 • likovno ustvarjanje

 • Matematika

  Fizika

  Biologija

  Psihologija

  Glasba

  Zgodovina

  Slovenščina

  Filozofija

  Glasbena vzgoja

  Plesna vzgoja

  Telesna vzgoja

 • Optika

 • psihologija barv

 • fiziologija barvnega zaznavanja

 • psihologija barv

 • kompozicija

 • zgodovinska obdobja

 • religije

 • literarni zgodovinski dogodki

 • korelacije

 • proporci in poznavanje

 • anatomije človekovega telesa

 • ravnotežje

 • likovna teorija

 • elementi lik. izražanja

 • likovna govorica predšolskih otrok

 • psihološke osnove likovne vzgoje

 • oblike dela in metode likovne vzgoje

 • Fizika

  Filozofija

  Matematika

  Psihologija

  Pedagogika

 • anatomija človeka

 • teža

 • ravnotežje

 • filozofi o likovni umetnosti

 • korelacije

 • psihologija predšolskega otroka

 • vzgojni principi

 • čustvovanje

 • občutenje in mišljenje predšolskih otrok

 • individualno, skupinsko in skupno delo v vrtcih