POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 23.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 4. 12. 1998

1. IME PREDMETA

PSIHOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

84

28

112

skupaj

84

28

112

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI

 • pridobiti osnovna teoretska znanja o zakonitostih duševnega razvoja, zlasti predšolskega otroka,

 • usposobiti se za prepoznavanje in ustrezno ukrepanje v primeru vzgojnih in vedenjskih odklonov,

 • omogočiti osebno rast in boljše razumevanje lastnega in tujega ravnanja,

 • usposobiti se za dobro komunikacijo in strokovno podprto sodelovanje v pedagoškem poklicu,

 • razviti sposobnost opazovanja in spoznavanja posameznih otrok in njihove družinske situacije,

 • usposobiti se za kritično mišljenje z analiziranjem in primerjanjem različnih spoznanj razvojne psihologije,

 • usposobiti se za povezovanje spoznanj razvojne psihologije in drugih ved, predvsem spoznanj pedagogike,

 • usposobiti se za opazovanje in analizo vzgojne situacije.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UVODNA POGLAVJA

       

  Temeljni dejavniki duševnega delovanja

 • ponoviti dejstva o temeljnih vplivih duševnega in telesnega delovanja

 • Biti sposoben kritičnega presojanja vplivov dednosti, okolja in samodejavnosti.

  Uvodna poglavja predelati z metodami vodenega razgovora, igre vlog in dela s tekstom.

  Duševni procesi in stanja

 • ponoviti in dopolniti znanja o vrstah in značilnostih duševnih procesov in stanj

 • Biti sposoben uporabljati osnovne pojme in dejstva obče psihologije.

   

  Osebnost

 • ponoviti temeljna spoznanja iz psihologije osebnosti

 • Zavedati se razlik med zdravorazumskim in znanstvenim pojmom osebnosti.

   

  RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

       

  Predmet, metode in področja razvojne psihologije

 • spoznati razmerje znanost - praksa in opozoriti na probleme razvojne psihologije

 • Razviti pripadnost pedagoškemu delu, ki temelji na znanstvenih osnovah razvojne psihologije.

   

  Metode opazovanja

 • spoznati tehnike opazovanja in opozoriti na napake opazovanja

 • Osvojiti sposobnost objektivnega opazovanja otrokovega vedenja.

  Vaja

  Razmejitev razvojnih obdobij ali periodizacija

 • spoznati različne kriterije za določitev razvojnih obdobij

 • Zavedati se, da je razvojno obdobje čas, za katerega je značilna neka karakteristika v osebnosti in vedenju.

   

  Zakonitosti duševnega razvoja

 • analizirati temeljna pravila ali smernice duševnega razvoja

 • Razumeti praktično vrednost znanstvenih spoznanj o duševnem razvoju.

   

  Predporodno obdobje

 • spoznati značilnosti in obdobja razvoja od spočetja do rojstva

 • Biti informiran o poteku razvoja v prenatalni dobi.

  Razumeti vpliv različnih dejavnikov ki spremljajo nosečnost.

   

  Rojstvo otroka in novorojenček

 • spoznati osnovni potek poroda

 • razčleniti in opisati temeljni ciklus novorojenčkovega vedenja

 • Biti informiran o poteku poroda in spremljajočih težavah.

  Zavedati se, da se že novorojenčki razlikujejo po temperamentu in odzivanju in s tem sooblikujejo stil vzgojnega ravnanja.

   

  PRVI DVE LETI ŽIVLJENJA ALI OBDOBJE ZAZNAVNO - GIBALNE RAVNI DUŠEVNEGA RAZVOJA

       

  KOGNITIVNI RAZVOJ

       

  Razvoj čutenja in zaznavanja

 • spoznati značilnosti čutnega spoznavanja

 • razlikovati dejavnike učenja in dozorevanja, ki oblikujejo zaznavo

 • Biti informiran o stopnjah zgodnjega intelektualnega razvoja.

  Storiti vse za odgovorno in strokovno spremljanje in vzpodbujanje otrokovega duševnega razvoja.

   

  Razvoj pozornosti

 • spoznati osnovne značilnosti razvoja pozornosti

 • Oblikovati odnos do strokovnih doktrin in standardov v otrokovem duševnem razvoju sploh.

  Biti informiran o osnovnih značilnostih in standardih razvoja pozornosti.

   

  Razvoj govora

 • spoznati zakonitosti v razvoju govora

 • informirati o vplivih ki pomembno prispevajo ali zavirajo k razvoju govora

 • Razviti odgovoren odnos do komunikacije z otrokom.

   

  Zgodnji intelektualni razvoj

 • spoznati značilnosti in stopnje v zgodnjem intelektualnem razvoju

 • primerjati različne poglede na zgodnji intelektualni razvoj

 • Razviti kritičen odnos do različnih pogledov na stopnje v zgodnjem intelektualnem razvoju.

  Zavedati se pomena dejavnikov zorenja in učenja v intelektualnem razvoju.

   

  SOCIALNO ČUSTVENI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ

       

  Osnovni pojmi

 • spoznati značilnosti in zaporedne stopnje v psihosocialnem razvoju po e. erichsonu

 • Biti informiran o strokovnih spoznanjih zgodnjega socialno čustvenega razvoja.

  Sprejeti poklicno odgovornost za dobro počutje otroka v vrtcu.

   

  Razvoj samopodobe

 • spoznati razvoj samopodobe ali pojma samega sebe

 • Biti motiviran za spremljanje in uporabo strokovne literature.

  Razviti spretnost podpiranja “ega” pri otroku.

   

  Trma

 • spoznati strokovna načela vrednotenja otrokove trme

 • Razviti sposobnost strokovnega odzivanja na otrokovo trmo.

   

  Čustveni in socialni razvoj

 • spoznati osnovne čustvene potrebe

 • spoznati faze v razvoju socialnega vedenja

 • spoznati značilnosti in posledice socialno čustvene prikrajšanosti

 • Zavedati se pomena zadovoljenosti osnovnih čustvenih in socialnih potreb otroka.

  Biti informiran o značilnostih in oblikah socialnega vedenja.

  Vaja

  PREDŠOLSKI OTROK OD DRUGEGA DO SEDMEGA LETA STAROSTI ALI OBDOBJE NAZORNO- SIMBOLIČNE RAVNI DUŠEVNEGA RAZVOJA

       

  TELESNI IN MOTORIČNI RAZVOJ

 • spoznati značilnosti telesnega in gibalnega razvoja

 • razmejiti vlogo dozorevanja in učenja v razvoju motorike

 • prepoznati znake nepravilnega razvoja v telesnem in motoričnem pogledu

 • Biti informiran o strokovnih kriterijih telesnega in motoričnega razvoja.

  Razviti sposobnost strokovnega spremljanja telesnega in motoričnega razvoja otroka.

   

  KOGNITIVNI RAZVOJ

       

  Razvoj čutenja in zaznavanja

 • spoznati značilnosti in stopnje razvoja različnih čutnih področij

 • spoznati in analizirati proces zaznavanja

 • Biti informiran o bistvenih zakonitostih razvoja zaznavanja.

  Pridobiti sposobnost strokovnega presojanja programa dela s predšolskim otrokom.

   

  Razvoj pozornosti

 • spoznati osnovna načela razvoja pozornosti po m.gibsonu

 • Biti informiran o zmožnostih otrokove pozornosti.

  Vaja - opazovanje

  Razvoj mišljenja in govora

 • povezati spoznanja različnih avtorjev o razvoju mišljenja oziroma intelekta

 • spoznati značilnosti prekonceptualnega in intuitivnega mišljenja

 • spoznati pomen govora v razvoju mišljenja

 • Biti motiviran za strokovno spremljanje otrokovega intelektualnega razvoja.

  Senzibilizirati za opazovanje otrokovega intelektualnega vedenja.

   

  Predstavljanje in domišljija

   

  Zavedati se značilnosti otroške govorice, pojmov in sklepov

  Oblikovati strokoven in kritičen odnos do merjenja inteligentnosti

  Vaja - opazovanje

  SOCIALNO EMOCIONALNI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ

       

  Oblike socialnega vedenja

 • spoznati značilnosti razvoja predstavljanja in domišljije

 • spoznati psihološke osnove laži

 • Biti informiran o posebnostih otrokovega dojemanja okolja.

  Oblikovati strokoven odnos do laži.

   

  Moralni razvoj

 • spoznati značilnosti osebnostnega razvoja predšolskega obdobja

 • povezati spoznanja o razvoju identitete prvih dveh let življenja in predšolskega obdobja

 • spoznati značilne oblike prosocialnega in asocialnega vedenja v predšolskem obdobju

 • spoznati osnovna dejstva o agresivnosti predšolskega otroka

 • spoznati faze moralnega razvoja po koglbergu

 • Zavedati se, da je otrok že sposoben planiranja dejavnosti, za izvedbo pa potrebuje pomoč.

  Storiti vse za podporo pozitivni samopodobi otroka.

  Biti sposoben strokovnega spremljanja in vodenja socialnih odnosov med otroki

  Sprejeti odgovornost za strokovno ravnanje z agresivnim otrokom.

  Biti informiran o fazah moralnega razvoja.

  Oblikovati strokoven odnos do otrokovega moralnega presojanja.

  Vaja - opazovanje

  IGRA IN RISBA PREDŠOLSKEGA OTROKA

 • spoznati psihološke osnove igre in risbe

 • Zavedati se vloge igre in risbe kot sredstva spoznavanja in vplivanja in otroka.

  Senzibilizirati za opazovanje otrokove dejavnosti.

  Seminarsko delo

  ZGODNJA NEVROTSKA SIMPTOMATIKA

 • spoznati pogostejše oblike nevrotske simptomatike predšolskega obdobja

 • Usposobiti se za zgodnje odkrivanje nevrotske simptomatike.

   

  ZRELOST ZA VSTOP V ŠOLO

 • spoznati kriterije telesne, osebnostne in funkcionalne zrelosti za vstop v šolo

 • Biti sposoben strokovnega pogleda in sodelovanja v pripravi otroka na šolo.

   

  MLAJŠI ŠOLAR ALI OBDOBJE KONKRETNO LOGIČNIH MISELNIH ZMOŽNOSTI

 • informativno pregledati obdobje razvoja mlajšega šolarja

 • Biti informiran o osnovnih dejstvih telesnega in duševnega razvoja mlajšega šolarja.

   

  MLADOSTNIŠTVO ALI ADOLESCENCA

 • seznaniti se s temeljnimi dejstvi telesnega in duševnega razvoja adolescenta, s poudarkom na razvoju identitete

 • Biti informiran o osnovnih dejstvih telesnega in duševnega razvoja v adolescenci.

  Krepiti zavest o možnostih samooblikovanja osebnosti.

  Zavedati se pomena družbe vrstnikov ni ožjega družbenega okolja.

   

  RAZVOJNA OBDOBJA PO ADOLESCENCI

 • spoznati periodizacijo duševnega razvoja po adolescenci - erickson

 • Biti informiran o osnovnih stopnjah osebnostnega razvoja od rojstva do smrti.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (seminarsko delo),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • predznanstveno in znanstveno obdobje psihologije

 • Sociologija

  Zgodovina

 • prepletanje področij obravnave

 • značilnosti družbenih obdobij

 • metode proučevanja psihologije

 • Pedagogika

 • metodologija raziskovanja

 • urejanje in prikazovanje podatkov psihološkega raziskovanja

 • Matematika

 • numerično in grafično urejanje podatkov

 • temeljni dejavniki duševnega delovanja

 • Pedagogika

 • dednost

 • okolje in samoaktivnost

 • materialna osnova duševnosti

 • Biologija

 • zgradba in delovanje živčnega sistema

 • ustvarjalnost in domišljija

 • prilagajanje osebnosti

 • Slovenščina

 • literatura

 • razvoj govora

 • Slovenščina

  Pedagogika

 • slovnica

 • kultura govora

 • moralni razvoj

 • socialni razvoj

 • Sociologija

  Pedagogika

 • moralno etična pravila

 • moralni razvoj

 • primarne in sekundarne skupine

 • socializacija

 • igra

 • risba

 • Pedagogika

  Likovna vzgoja

 • vrste igralnih dejavnosti

 • tehnike risanja