POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 23.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 4. 12. 1998

1. IME PREDMETA

ŠPORTNA VZGOJA Z METODIKO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

7

21

28

skupaj

7

21

28

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • pridobijo osnovna znanja o vodenju telesne(športne) vzgoje

 • seznanijo se z vsebino vzgojno -izobraževalnega dela pri telesni(športni) vzgoji

 • pridobijo sposobnosti za smotrno uporabljanje metod in oblik dela ter ekonomično organizacijo vadbe

 • pridobijo znanje o vrednotenju psihofizičnih sposobnosti otrok

 • seznanijo se z varnim in zdravim načinom vadbe

 • razvijajo ustvarjalnost, iznajdljivost in sposobnost za pedagoško delo


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijaki

     

 • telesni razvoj in gibalne potrebe v posameznih obdobjih

 • spoznajo telesni razvoj otroka in njegovo potrebo po gibanju zaradi zdravega psihofizičnega razvoja

 • Vzpodbujati zanimanje za otrokov razvoj, tako fizični kot psihični; zavedati se pomembnosti telesne(športne) vzgoje.

   

 • telesne vaje kot sredstvo vzgojnega vplivanja

 • spoznavati osnove vpliva vaj na telo in njegov razvoj; biti natančen in dosleden

 • Pridobiti si smisel in začutiti odgovornost za natančno izvedbo vaj,biti potrpežljiv.

  Priprava in izvedba svojega kompleksa gimnastičnih vaj.

 • proces telesne vadbe

 • seznanijo se z urjenjem in ponavljanjem, tekmovanjem, vrednotenjem

 • Premagovanje treme in sramu pri nastopanju in vodenju igric, pridobiti smisel za skupinsko delo.

  Pripravijo in vodijo elementarne igre,morajo se naučiti spoštovati pravila in pravila prilagajati.

 • jutranja vadba

 • dojeti pomembnost jutranjega razgibavanja

 • Naučiti se tolerantnosti do manj sposobnih otrok.

  Priprava in izvedba jutranjega razgibavanja.

   

 • učna načela ustreznost pouka individualizacija povezava teorije glede na starost in sposobnost delo skupinsko in prakse otrok

 • posebne oblike seznanitev s navdušiti nad organizacija in telesno-vzgojnih pomembnostjo bivanjem v izvedba sprehoda aktivnosti vsakodnevnih naravi sprehodov

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (pisne priprave),

 • ustno (ocena nastopa v vrtcu).

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • telesni razvoj in gibalne potrebe v posameznih obdobjih

 • telesne vaje kot sredstvo vzgojnega vplivanja

 • proces telesne vadbe

 • jutranja vadba

 • učna načela

 • posebne oblike telesno-vzgojnih aktivnosti

 • program za akcijo Sonček

 • specialna metodika posameznih športnih panog

 • Slovenski jezik

  Biologija

  Fizika

  Kemija

  Pedagogika

  Psihologija

  Zdravstvena vzgoja

  Plesna vzgoja

  Glasbena vzgoja

  Likovna vzgoja

 • z znanjem o anatomiji človeka, psihologije otroka in pedagogike lahko uspešno motivira otroke za vadbo in jih navaja na potrebo po gibanju

 • potrebno znanje o osebni higieni

 • gibanje po prostoru, ob in na orodju

 • spoznavanje materialov

 • izrazoslovje, pravilna uporaba materinega jezika

 • vadba ob glasbi

 • spoznavanje narave in njenih zakonitosti