A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: PREDŠOLSKA VZGOJA poklicni tečaj

Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok

Trajanje izobraževanja: eno leto

Cilji izobraževalnega programa:

Dijaki si pridobijo strokovno in praktično znanje za načrtovanje, pripravo in evalvacijo dela v vrtcu, vzgojno - izobraževalne dejavnosti in delo s starši.

Pridobijo si:

 • osnovna teoretično in praktično znanje o razvoju otrok in vzgoji,
 • teoretično in praktično znanje o higieni, negi ter zdravstveni vzgoji,
 • znanje vzgojnih sredstvih, pripomočkih in materialih ter njihovi uporabi in izdelavi,
 • znanje o pripravi na vzgojno- izobraževalno delo v oddelku,
 • znanje o metodah opazovanja in spremljanja otrokovega razvoja in napredka,
 • znanje o komunikaciji z otroki in odraslimi,
 • usposobitev za kritično analizo lastnih postopkov,
 • usposobitev za samostojno spremljanje in študij strokovne literature.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Otroška in mladinska književnost

  pisni izpit, ustni izpit

  Športna vzgoja z metodiko

  ustni izpit

  Glasba z metodiko

  2 delna izpita, seminarska naloga oziroma izdelek, ustni izpit ali pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti

  Instrument

  vaje

  Likovna kultura z metodiko

  2 seminarski nalogi oziroma izdelka, ustni izpit

  Ples z metodiko

  seminarska naloga oziroma izdelek, ustni izpit

  Psihologija

  2 delna izpita, pisni izpit ali pozitivno ocenjena delna izpita

  Pedagogika

  2 delna izpita, pisni izpit ali pozitivno ocenjena delna izpita

  Higiena z gospodinjstvom

  seminarska naloga oziroma vaje, ustni izpit

  Hospitacije

  poročilo

  Tečaji s področja športa

  3 delni izpiti

  Praktično pedagoško delo

  poročilo

  Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je treba opraviti vse izpite, dokazati najmanj 80% udeležbo pri hospitacijah in praktičnem pedagoškem delu in o njih izdelati pisno poročilo ter opraviti poklicno maturo.

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • psihologija ali pedagogika (po izbiri dijaka),

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka).
 • praktični del izpita in zagovor.