POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 59. seji Strokovnega sveta za poklicno izobraževanje, dne 2.7.2002

1. IME PREDMETA

ANGLEŠKI JEZIK (2. tuji jezik)

2. ŠTEVILO UR

Po oblikah izobraževalnega dela.

Oblike izobraževalnega dela

*Teorija (ur)

**Vaje (ur)

Skupaj (ur)

28

56

84

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

(splošno izobraževalni jezik)

SLOVNIČNE STRUKTURE

BESEDIŠČE

 • abeceda;
 • glagol to be (biti); trdilna oblika;
 • svojilni pridevniki in osebni zaimki;
 • nedoločni člen (a, an);
 • imena držav in narodnosti;
 • poimenovanje predmetov;
 • številke do 100 in telefonske številke;
 • glagol to be; vprašalna in nikalna oblika;
 • Possessive 's – 's, ki izraža svojino; npr. Martin's car = Martinov avto;
 • množina samostalnikov;
 • sorodstvena razmerja;
 • enostavni pridevniki za označevanje nasprotij; npr. old-new;
 • naročevanje v restavraciji in plačevanje;
 • Present Simple = Navadni Sedanjik (3 oseba);
 • navadni sedanjik; vprašalna in nikalna oblika;
 • Vprašalnice (where, why, which, how much…);
 • poklici;
 • vprašati in povedati koliko je ura;
 • navade;
 • navadni Sedanjik (vse osebe);
 • struktura like + ing = I like cooking. She likes reading;
 • Rad(a) kuham. Ona rada bere.;
 • določni in nedoločni člen;
 • prislovi pogostosti;
 • dejavnosti v prostem času;
 • Excuse me. Sorry. Pardon? – vljudnostne fraze pri spraševanju;
 • struktura there is/there are;
 • krajevni predlogi, vezne besede (and, so, but, because);
 • števni in neštevni samostalniki;
 • This/that/these/those – ta/tisti/ti/tisti;
 • nasprotni glagoli (love – hate) = ljubiti – sovražiti;
 • predmeti in prostori v hiši;
 • kraji – poslopja;
 • hrana, pijača;
 • spraševati za smer;
 • številke od 100 do 1000;
 • modalni glagoli can/can't;
 • modalni glagol could;
 • glagol biti v preteklosti (was, were);
 • spretnosti in znanja;
 • besede z enako izgovorjavo; npr. here –hear;
 • na letališču;
 • leta; npr. in 1915;
 • uradno in neuradno pismo;

Past Simple = Navadni Preteklik; pravilni glagoli;

 • vprašalni in nikalni stavki;
 • nepravilni glagoli;
 • posebne priložnosti; Merry Christmas! Happy Birthday!;
 • besedne vrste – samostalnik, glagol, pridevnik, predlog;
 • opis počitnic.
 • pretekli čas – Past Simple; nikalna oblika in izraz ago;
 • časovni izrazi (in 1924, on Tuesday,…);
 • sestavljene besede (something, any one, …);
 • vezne besede – because, when, until;
 • vrstilni števniki;
 • datumi;
 • besedje s področja izumov (computer, washing machine…);
 • opis prijatelja;
 • like, would like – imam rad, rad bi;
 • števni in neštevni samostalniki;
 • how much, how many – koliko;
 • hrana in pijača, trgovine;
 • v hotelu; Could I have a single room?;
 • pridevniki, ki opisujejo hrano in pijačo;
 • primernik pridevnika;
 • presežnik pridevnika;
 • have got, have – imam;
 • predlogi premikanja;
 • sestavljeni samostalniki;
 • oziralni zaimki;
 • mesto in dežela ( traffic lights, field…);
 • opis prestolnice;
 • Present Continuous = opisani preteklik;
 • whose (čigar);
 • svojilni zaimki ;
 • will za izražanje odločitve;
 • navadni sedanjik/opisani sedanjik;
 • vezne besede – although, because of;
 • opisovanje ljudi; obleke, barve;
 • deli telesa;
 • Going to future = Prihodnji čas;
 • namenilni nedoločnik;
 • izražanje predlogov (Shall, Let's);
 • pomožni glagoli be, do;
 • vreme;
 • pisanje razglednice;
 • tvorjenje vprašanj;
 • prislovi načina;
 • končnice samostalnikov in pridevnikov; npr. sun, sunny;
 • na vlaku; A return ticket; please.;
 • pisanje zgodbice;
 • Present Perfect = Preteklik;
 • ever, never, yet, just;
 • been ali gone;
 • it; npr. It's an interesting book;
 • telefoniranje;
 • izpolnjevanje formularja;
 • glagola say in tell;
 • frazni glagoli (take – take off etc.);
 • glagol have to = morati;
 • uradno pismo – zahvala;
 • pomožni glagoli do, be, have;
 • poimenovanje slovničnih časov (tenses);
 • vprašanja in nikalne oblike; ponovitev iz 1. in 2. Letnika;
 • kratki odgovori; npr. Yes, she does. No, he isn't.;
 • pogovorni izrazi, kot Never mind! You must be joking, …;
 • besedje s področja prostega časa (počitnice) in zdravstva;
 • fonetični simboli in terminologija;
 • besedotvorje; npr. behave – behaviour;
 • Present Simple and Present Continuous = Navadni in Opisani Sedanjik; always v Opisnem Sedanjiku;
 • Action and State verbs; State verbs = glagoli, ki se navadno ne uporabljajo v opisnih časih;
 • trpna oblika glagola v sedanjem času;
 • prislovi stopnjevanja (quite, rather,…);
 • besedje s področja športa in prostega časa (play tennis, do aerobics, go swimming);
 • številke: denar, decimalna števila, procenti, telefonske številke in datumi;
 • Past Simple and Past Continuous = navadni in opisani preteklik;
 • trpna oblika glagola v preteklem času;
 • prislovi načina, časovni predlogi (in, at, on);
 • modalni glagoli (can,can't, have to,don't have to, allowed to, must, mustn't, should, shouldn't);
 • besedje s področja likovne umetnosti, glasbe in literature;
 • podajanje mnenja; What do you think of, …?;
 • opis najljubše knjige ali filma;
 • pisanje zgodbe v preteklem času; npr. Moje najslabše počitnice;
 • pridevniki, ki opisujejo ljudi;
 • prošnje in ponudbe; Can I…? Shall I, …?;
 • prihodnji čas – going to, will future, Present Continuous;
 • vprašanja z like; like kot glagol ali predlog; npr. I like football = glagol. She is like her father = predlog;
 • oziralni zaimki ( who, which, that, where, whose);
 • make, do;
 • vremenska napoved, geografski izrazi;
 • pisanja fax-a;
 • razni znaki in obvestila; Dry clean only;
 • besedje s področja hrane, kuharski izrazi;
 • opisovanje kraja ali prostora;
 • Present Perfect Simple;
 • Present Perfect v trpni obliki;
 • časovni izrazi; for, since, in, ago, at, just, before, yet, already, never;
 • samostalniki, ki se vežejo z določenimi predlogi; on purpose;
 • telefoniranje; puščanje sporočila na telefonski tajnici;
 • biografije;
 • besedje s področja dela in poklicev;
 • pogojni stavki ničelnega tipa in tipa 1 in 2;
 • želelni stavki z wish in if only;
 • časovni stavki (when, as soon as, until…) za sedanjost in prihodnost;
 • frazni glagoli;
 • prislovi pri pisanju neuradnega pisma;
 • pisanje pisem; prijava in pritožba;
 • base and strong adjectives; big(base), huge(strong);
 • besedje s področja denarja;
 • modalni glagoli za izražanje sedanje in pretekle verjetnosti (must, might, can, can't);
 • strinjanje in nestrinjanje; So do I! Neither do I!;
 • pridevniki,ki sevežejo z določenimi predlogi; angry with you;
 • besedje s področja medsebojnih odnosov;
 • pridevniki, ki se uporabljajo za opisovanje značajskih lastnosti;
 • samostalniki in glagili,ki tvorijo fraze; chop an onion, …;
 • Present Perfect Continuous = Opisani Present Perfect;
 • časovni izrazi; since, unti, l…;
 • glagolski vid – aspekt;
 • časovni predlogi;
 • sestavljeni samostalniki;
 • pritožbe;
 • pripone in predpone;
 • indirektna vprašanja;
 • Question tags = vprašalnica na koncu stavka; She is a nice girl, isn't she?;
 • vprašanja s predlogom na koncu;
 • frazni glagoli;
 • indirektni govor; trdilni stavki, vprašanja, ukazi in prošnje;
 • idiomi; to drop sb. a line;
 • vsakdanji jezik; a quid, What's up?;
 • pro & contra;
 • besedje s področja: rojstvo, poroka, pogreb;

(jezik stroke)

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijaki (se) znajo

Dijaki

 
 • opis šole in delovnega mesta;
 • opisati svojo šolo in delovno mesto staršev;

Razvijajo socialno integracijo in odnos do poklica ter kolektiva (sodelavcev).

 
 • pisanje življenjepisa;
 • napisati kratek življenjepis;
   
 • poznavanje poklicev v turistični dejavnosti;
 • imenovati in opisati poklice v turistični dejavnosti;
   
 • predstavitev turistične ponudbe;
 • predstaviti turistično ponudbo;
   
 • naštevanje in opisovanje vrste potovanj;
 • našteti in opisati vrste potovanj;
   
 • branje vodnikov in brošur;
 • brati vodnike in brošure;
   
 • zmožnost komuniciranja na različnih ravneh;
 • komunicirati na različnih ravneh; telefon, uradna pisma, fax;

Glej 1. letnik;

 
 • rezervacije in sprejemanje rezervacij;
 • rezervirati in sprejeti rezervacijo hotela, vlaka, avtobusa, letala…;

Razvijajo sposobnost delovanja v konfliktnih situacijah.

 
 • svetovanje gostom;
 • svetovati gostu;

Pridobijo si zmožnost komuniciranja, kooperativnosti in inciativnosti.

 
 • opis hotela oziroma turistične ponudbe;
 • reševanje težav;
 • opisati hotel;
 • reševati nastale nevšečnosti (težave hotelskih gostov);

Razvijajo poklicno socializacijo.

 
 • poznavanje načinov plačevanja;
 • dijaki se spoznajo z načini plačevanja (čeki, kreditne kartice, …);

Naučijo se pravil vedenja v delovnem okolju.

 
 

Dijaki (se) znajo

Dijaki se

 
 • organizacija potovanja;
 • organizirati potovanje;

Seznanijo s poklicno etiko.

 
 • opis potovanja;
 • podati verodostojen opis potovanja;

Spoznajo z zahtevami kvalitetnega poklicnega dela oziroma storitev.

 
 • poznavanje problemov v turizmu;
 • zavedati se negativnih dejavnikov v turistični industriji;

Zavedajo negativnih vplivov masovnega turizma na okolje.

 
 • opis krajevnih znamenitosti;
 • podati in opisati krajevne zanimivosti;
   
 • sprejemanje reklamacij;
 • sprejeti zahtevnejše reklamacije v hotelih;
   
 • podroben opis hotela;
 • podrobno opisati hotel;
   
 • opis dodatne turistične ponudbe – športnih aktivnosti;
 • opisati možnosti za aktivno preživljanje prostega časa;
   
 • sprejem naročila za bujenje;
 • sprejeti naročilo za bujenje in zbuditi gosta;
   
 • klicanje taksija;
 • poklicati taksi;
   
 • pomoč gostu v zvezi s prtljago;
 • urejati zadeve v zvezi s prtljago;
   
 • predstavitev Slovenije;
 • predstaviti Slovenijo tujemu gostu;

Zavedajo se pomena turizma za gospodarstvo.

 
 • opis turističnih krajev;
 • opisati znamenitosti turističnih krajev;
   
 • poznavanje slovenske(ga):
 • politične ureditve,
 • šolstva,
 • zgodovine,
 • geografije,
 • kulinarike,
 • športa;
 • govoriti o:
 • politični ureditvi,
 • šolstvu,
 • zgodovini,
 • geografiji,
 • kulinaričnih posebnostih,
 • športu;
 • izbrati med različnimi ponudbami / poznati razmerje kakovost – cena;

Razvijajo korporativno integracijo oziroma se zavedajo pomena identifikacije posameznika s cilji predmeta (turizma), in položaja posameznika v sistemu.

 

Dijaki osvajajo znanje skozi vse štiri spretnosti; spretnost pisanja, govora, poslušanja in branja. Vse te spretnosti se prepletajo in so v skladu z obravnavanimi temami.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 • Znanje se preverja in ocenjuje z dvema delnima izpitoma in ob koncu izobraževanja z ustnim izpitom ter tudi s pisnim izpitom, če niso pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti.
 • Dijaki se čim več ustno izražajo pri ponavljanju in preverjanju znanja.
 • 6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  • turizem
  • preživljanje prostega časa, potovanja
  • ekologija
  • poznavanje Slovenije
  • gastrokultura

  slovenske kulinarične posebnosti

  • urejanje formalnosti v recepciji
  • menjanje denarja
  • prodaja vozovnic
  • opis hotela
  • svetovanje pri izbiri izletov in potovanj
  • preživljanje prostega časa
  • poklici v turizmu
  • slovenske znamenitosti
  • slovenske naravne lepote
  • slovenska kulturna dediščina
  • slovenske kulinarične posebnosti
  • slovenska vinorodna področja
  • programi potovanj;
  • spominki
  • onesnaževanje okolja v turizmu
  • poslovna pisma
  • turistične prireditve
  • zgodovina Slovencev
  • stili v umetnosti
  • zdravilišča in bolezni

  Slovenščina ,

  Osnove turizma

  Praktični pouk

  Umetnostna zgodovina

  Geografija

  Zgodovina

  Turistično poslovanje

  Ekonomija

  Biologija z ekologijo

  • slovnice
  • turizem
  • preživljanje prostega časa, potovanja
  • ekologija
  • poznavanje Slovenije
  • gastrokultura
  • slovenske kulinarične posebnosti
  • urejanje formalnosti v recepciji
  • menjanje denarja
  • prodaja vozovnic
  • opis hotela
  • svetovanje pri izbiri izletov in potovanj
  • preživljanje prostega časa
  • poklici v turizmu
  • slovenske znamenitosti
  • slovenske naravne lepote
  • slovenska kulturna dediščina
  • slovenske kulinarične posebnosti
  • slovenska vinorodna področja
  • programi potovanj;
  • spominki
  • onesnaževanje okolja v turizmu
  • poslovna pisma
  • turistične prireditve
  • zgodovina Slovencev
  • stili v umetnosti
  • zdravilišča in bolezni