POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 59. seji Strokovnega sveta za poklicno izobraževanje, dne 2.7.2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Oblike izobraževalnega dela

*Teorija (ur)

**Vaje (ur)

Skupaj (ur)

 

252

252

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Dijak

Dijak

 
 • spozna splošni bonton
 • spozna poslovni bonton
 • nauči se poslovnega nastopa in protokola
 • obvlada pojem splošnega in poslovnega bontona;
 • razlikuje pojme posrednih in neposrednih stikov ter obvlada tehniko njihovega izvajanja;
 • razloži načela poslovnega bontona in njihovo uporabo v praksi;
 • osvoji mednarodna pravila poslovnega komuniciranja s poudarkom na etiki pri mizi;
 • se usposobi za nastopanje pred domačimi in tujimi gosti ter zna usklajevati njihove interese;
 • se zna urediti za delo s turisti;
 • zna oblikovati poslovni nastop;

Razvija odgovornost do ljudi in samokritičnost.

Zave se pomembnosti bontona in se zna obnašati po merilih evropske družbe.

Spremljanje poslovnih nastopov preko medijev ter njihovo analiziranje.

Snemanje poslovnega pogovora ter njihova analiza in ocena.

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE<

 • pozna lego Slovenije
 • spozna klimatske posebnosti Slovenije
 • pozna družbenozgodovinski razvoj Slovenije
 • spozna turistična območja Slovenije
 • spozna posebnosti posameznih turističnih krajev Slovenije
 • spozna osnovne naravno geografske značilnosti in kulturnozgodovinski razvoj glavnega mesta Slovenije
 • ugotovi pomen strateške lege Slovenije v Evropi;
 • razloži pomen klimatskih posebnosti v Sloveniji in njihov vpliv na turizem;
 • analizira naravno geografske značilnosti in družbenopolitični razvoj in pomen tega za turizem;
 • opiše turistične znamenitosti in pojasni prednosti in slabosti posameznih turističnih krajev v Sloveniji;

Razvije sposobnost dojemanja in opazovanja.

Razvije čut za logično sklepanje.

Razvije sposobnost kompleksnega razmišljanja in komuniciranja.

Uporabi zemljevide in zbira informacije v publikacijah in na internetu.

ZNAČILNOSTI DOMAČE REGIJE IN SLOVENIJE

 • spozna pomen lege za možen razvoj turizma
 • seznani se z naravno geografskimi značilnostmi domače regije
 • zna opisati klimatske značilnosti domače regije
 • spozna kulturnozgodovinski razvoj in znamenitosti domače regije
 • spozna pogoje za turistično ponudbo
 • izbere propagandno in informativno gradivo in zna posredovati informacije;
 • razloži pomen lege kot osnove za razvoj turizma;
 • razloži pomen prometnih povezav;
 • analizira pozitivne in negativne značilnosti mikroklimatskih razmer za turistično ponudbo;
 • analizira pomen poznavanja kulturnozgodovinskega razvoja domače regije;
 • razloži pomen tradicije v turistični ponudbi;

Razume vzročno povezanost med naravno geografskimi značilnostmi in razvojem infrastrukture v domači regiji.

Sposoben je razložiti pomen kulturnozgodovinskega razvoja na razvoj turizma v domači regiji.

Zaveda se pomena tradicije v turistični ponudbi.

Predstavi značilnosti domače regije pred skupino po mikrofonu.

Na terenu s fotoaparatom/z video kamero posname značilnosti domače regije.

Izdela enostaven turistični zemljevid.

TURISTIČNA OBMOČJA EVROPE

 • spozna posamezna turistična območja
 • seznani se z naravno geografskimi značilnostmi obal in gorskega sveta
 • spozna vrste zdravilišč
 • spozna kulturnozgodovinske turistične kraje
 • izbere propagandno in informativno gradivo in zna posredovati informacije;
 • opiše naravno geografske značilnosti posameznih turističnih območij v Evropi;
 • razloži razlike med posameznimi tipi obal
 • razloži pomen prometnih povezav v gorskem svetu;
 • navede pogoje za razvoj zdraviliškega turizma;
 • opiše turistične znamenitosti v posameznih turističnih krajih Evrope;

Sposoben je logično povezovati posamezne pojme.

Razvije sposobnost komparativnega razmišljanja.

Razvije sposobnost aplikacije znanja v turističnih območjih v Evropi na slovenski prostor.

Poišče s pomočjo interneta različne informacije o Evropi.

V razredu s pomočjo plakata predstavi različne turistične kraje v Evropi.

Izdela enostaven turistični zemljevid.

VRSTE POSLOV V TURISTIČNIH AGENCIJAH

 • pozna posredniške posle turistične agencije
 • pozna neznačilne agencijske posle
 • pozna pavšalne posle turistične agencije
 • zna na praktičnih primerih razložiti, zakaj so se pojavile različne oblike poslov v turističnih agencijah;
 • razlikuje med začetnimi, predvsem zastopniškimi oblikami poslov, od današnjih neznačilnih in najmočneje zastopanih pavšalnih poslov;
 • pojasni razlike med posameznimi vrstami poslov;
 • razloži značilnosti posameznih vrst poslov;
 • navede razloge za obsežnost pavšalnih poslov;
 • loči med vrstami pavšalnih potovanj;
 • navede posebnosti in prednosti razpisanih pavšalnih potovanj;
 • sestavi in oblikuje konkreten aranžma pavšalnega potovanja;

Zave se, kako pomembno je biti fleksibilen pri posameznih vrstah poslov.

Zna pripraviti konkretno pavšalno potovanje.

Uporaba specializiranih računalniških programov.

Uporaba interneta.

ALOTMAJSKA POGODBA

 • pozna alotmajsko pogodbo in spozna obveznosti in odgovornosti posamezne stranke
 • seznani se s primeri odstopov od pogodbe
 • seznani se z zakupom »polno za prazno«
 • analizira in primerja značilnosti posameznih poslov, kjer je treba skleniti alotmajsko pogodbo;
 • seznani se s postopkom alotmajskih pogodb;
 • osvoji pomen alotmajskih pogodb za izvedbo pavšalnih poslov;
 • zna sestaviti alotmajsko pogodbo;

Razvije natančnost in doslednost potrebno za sklenitev alotmajske pogodbe.

Zave se odgovornosti sklepanja alotmajske pogodbe.

Uporaba računalnika.

LETALSKI PROMET

 • spozna osnove rezervacijskega postopka
 • spozna različne vrste tarif
 • spozna čarter
 • pozna časovne razlike
 • pozna dokumente pri letalskem potovanju
 • spozna nekaj svetovnih letalskih družb
 • sposoben je razlikovati IT tarife od čarterskih;
 • usposobljen je za izpolnjevanje raznih tiskovin v letalskem prometu;
 • sposoben je razlikovati in pojasniti osnove ticketinga in njegov pomen pri pavšalnih poslih;
 • opiše rezervacijske postopke, zna rezervirati letalsko vozovnico;
 • usposobljen je za reševanje reklamacij na letališču;
 • razlikuje posamezne tarife v letalskem prevozu;
 • opiše čartersko pogodbo;
 • osvoji pomen lege in časovnih razlika pri oblikovanju rezervacij in prodajnih cen;
 • razlikuje dokumente v letalskem prometu;
 • opiše nekaj svetovnih letalskih družb;

Spoznava in ceni delo na drugih delovnih področjih povezanih s turističnim poslovanjem.

Razvija toleranco, doslednost, vestnost in natančnost potrebno pri letalskem poslovanju v sklopu priprave turističnih aranžmajev.

Uporaba specializiranih računalniških programov.

POSLOVANJE PRENOČITVENI IN PREHRAMBENI OBRATI

 • pozna vrste in tipe prehrambenih in prenočitvenih obratov
 • pozna poslovne procese
 • spozna delo v posameznih oddelkih in službah prehrambenih in prenočitvenih obratov
 • razlikuje delo in poslovanje posameznih služb in oddelkov v prehrambenih in prenočitvenih obratih, s katerimi agencije najpogosteje sodelujejo;
 • zna narediti rezervacijo;
 • zna sprejeti in namestiti gosta;
 • zna narediti evidenco in zaračunati storitev;
 • zna narediti odjavo gosta;
 • usposobi se za poslovanje v prehrambeno- prenočitvenih obratih;
 • pozna delo animatorja v prehrambeno-prenočitvenih obratih;

Razvija sposobnost komunikacije, poslovnega obnašanja v prehrambenih in prenočitvenih obratih.

Uporaba specializiranih računalniških programov.

Uporaba interneta.

PRIPRAVA NAČRTA IN PROGRAMA POTOVANJA, POČITNIC, IZLETOV

 • spozna pripravo pavšalnega potovanja
 • seznani se z organizacijo pavšalnega potovanja in pri tem spozna sestavo kalkulacije, določitev prodajne cene in prodajnih pogojev
 • spozna metode kalkuliranja stroškovnih in prodajnih cen
 • spozna analizo točke preloma
 • spozna pojem booking
 • seznani se s poročili o izvedbi potovanja, obračuni in analizo ugotavljanja uspešnosti
 • razloži pomen raziskave trga za organizacijo pavšalnega potovanja;
 • osvoji postavitev program potovanja, počitnic, izletov;
 • razloži in sestavi kalkulacijo pavšalnega potovanja in različne metode;
 • razloži postavitev prodajne cene in prodajnih pogojev;
 • razlikuje razpis, propagando, informacije, booking in vplačila;
 • zna sestaviti poročilo o izvršenem potovanju;
 • sestavi obračun potovanja;
 • opiše ugotavljanje uspešnosti izvedenega potovanja;
 • razloži pomen minimalnega števila udeležencev;
 • sposoben je ugotoviti uspešnost potovanja, jo računsko in grafično predstaviti;
 • usposobi se za podajanje osnovnih turističnih podatkov potnikom (klima, varnost, kriminal, zdravstvo ipd);

Pridobi sposobnost oblikovanja pavšalnih poslov.

Razume vzročno povezanost med kalkulacijo in obračunom.

Razume pomen minimalnega števila udeležencev pri uspešni izvedbi potovanja.

Uporaba specializiranih računalniških programov.

Uporaba interneta.

TURIZEM IN OKOLJE

 • spozna pojem ekoturizem
 • »sustaniable« - vzdržljiv turizem
 • pojasni razlike in analizira vpliv okolja na turizem;

Zaveda se pomena okolja na razvoj turizma.

Obisk slovenskega turističnega kraja.

ORGANIZIRANOST TURIZMA

 • spozna turistične organizacije v Sloveniji
 • spozna turistične organizacije v tujini
 • razlikuje največje domače in tuje turistične organizacije;
 • pridobi znanje o obstoječih turističnih agencijah;
 • znani se z delom in pomenom ambasad (izguba dokumentov, povračilo stroškov ipd.);
 • spozna delo odgovornih služb v primeru bolezni, poškodb, nesreč turistov;

Razvije občutek varnosti, saj pozna ustanove, ki mu v danih situacijah lahko ponudijo rešitev.

Uporaba računalnika.

ANIMACIJA

 • seznani se s pojmom animacija
 • spozna kulturne in tradicionalne narodne prireditve, običaje in dogodke
 • opiše kulturne, tradicionalne prireditve, običaje in dogodke;
 • usposobi se za izvedbo animacije ob različnih dogodkih;

Zave se bogate kulturne dediščine kot osnove animacije.

Obiski raznih prireditev in dogodkov.

Simulacije animacije v razredu.

SOCIALNI VZORCI TURISTIČNIH SKUPIN

 • spozna vlogo posameznika v turizmu
 • spozna vlogo družine v turizmu
 • spozna vpliv družbe v turizmu
 • seznani se z življenjskimi značilnostmi na potovanju
 • spozna različne vzorce skupin v turizmu
 • spozna osnovne socialne vplive v turizmu
 • spozna ovire za potovanje
 • pojasni osnove turističnega obnašanja kot motivacijo za turistično potovanje oziroma počitnice;
 • razloži posamezne socialne vloge v turizmu;
 • razlikuje značilnosti na potovanju;
 • pojasni različne vzorce skupin v turizmu;
 • razloži pomen socialnih vplivov na turizem;

Razume vzročno povezanost med socialnimi strukturami in turizmom.

Zave se pomena vedenjskih navad turistov v naraščajočem turističnem povpraševanju.

Ankete s tega področja.

Uporaba testov različnih vedenjskih vzorcev.

TURISTIČNE RAZISKAVE IN TRŽENJE

 • spozna pomen planiranja v turizmu
 • spozna postopek planiranja in razvoja
 • spozna potek raziskav in vire informacij
 • spozna osnovne metode raziskovanja
 • pozna trženjski plan
 • zna pripraviti in izdelati trženjski plan in pripravi poslovni načrt;

Pridobi sposobnost iskanja informacij in njihovo uporabo pri izdelavi poslovnega načrta.

Viri turističnih informacij.

TURISTIČNO VODENJE

 • spozna dela in naloge turističnega vodnika
 • spozna materiale za potovanje
 • spozna kodeks obnašanja turističnega vodnika
 • spozna delo vodnika in voznika avtobusa
 • spozna nekatere izredne situacije
 • spozna dela in naloge turističnega vodnika in kodeks obnašanja;
 • usposobi se za delo regijskega vodnika;
 • pozna materiale za potovanje in jih zna uporabiti;
 • razlikuje vodenje na različnih prevoznih sredstvih;
 • pojasni izredne situacije in zna odreagirati;

Zave se pomena dela in nalog turističnega vodnika.

Zna rokovati z materiali za potovanje.

Sposoben se je znajti v nekaterih izrednih situacijah.

Kamera in mikrofon.

GASTROKULTURA V TURIZMU

SLOVENSKE NARODNE JEDI

 • spozna značilne slovenske narodne jedi po pokrajinah
 • spozna posebne jedi ob različnih kulturnih prireditvah in običajih
 • pozna slovenske narodne jedi in običaje;
 • usposobljen je za razlikovanje prehrambenih navad različnih narodov;

Razvija čut pripadnosti do slovenske gastroenološke tradicije;

Obisk slovenske narodne restavracije.

POZNAVANJE PIJAČ

 • spozna pijače in kulturo uživanja pijač
 • spozna značilnosti slovenskih vinorodnih dežel;
 • razlikuje tipične vrste brezalkoholnih pijač, vin, piva, žganih pijač in njihove značilnosti;
 • spozna osnovne sestavine pijač in načine pridobivanja le-teh;

Razvija odgovornost za osveščanje gosta.

Teoretična znanja uporablja v vsakdanjem življenju.

Ogled vinske kleti z degustacijo.

REZERVACIJA OBROKOV

 • spoznajo podatke, ki so potrebni pri rezervaciji
 • znajo komunicirati z gostinskim delavcem;

Vpliva na dobro počutje gostov.

Razvija inovativnost, na področju tradicije.

Delo v učilnici strežbe.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 • znanje se preverja in oceni s tremi opravljenimi storitvami z zagovorom v turistični dejavnosti pri vajah in s pregledom in oceno dnevnika, kjer si kandidat beleži poročilo o vsakem delu pri praktičnem pouku.
 • 6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  • vrste poslov v turističnih agencijah
  • priprava načrta in programa potovanj, počitnic in izletov
  • prenočitveni in prehrambeni obrati poslovanje podjetij
  • načini plačevanja v turizmu
  • dokumentacija posameznih načinov prevoza

  Turistično poslovanje

  • organizacija in evalvacija načrta, programa potovanj, počitnic, izletov;
  • podjetje in druge organizacijske oblike;
  • priprava in izvedba izletov z animacijo;
  • delo turističnega vodnika;
  • geografske značilnosti regije, Slovenije in Evrope

  Geografija

  • geografske značilnosti Slovenije in Evrope;
  • kalkulacije

  Matematika

  • Osnovne matematične funkcije;
  • ugotavljanje uspešnosti

  Ekonomija

  • tržno ravnovesje;
  • turistične informacije, jedilni listi, menuji

  Tuji jezik II in tuji jezik 3

  • turistične informacije, jedilni listi, menuji;