POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 59. seji Strokovnega sveta za poklicno izobraževanje, dne 2.7.2002

1. IME PREDMETA

TURISTIČNO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po oblikah izobraževalnega dela.

Oblike izobraževalnega dela

*Teorija (ur)

**Vaje (ur)

Skupaj (ur)

168

56

224

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

TEMELJNI POJMI O DRUŽBI IN GOSPODARSTVU

Dijak

Dijak

 
 • spozna pojme družbena skupnost, potrebe, dobrine in narodno bogastvo
 • spozna faze gospodarskega procesa in delitve dela po posameznih področjih
 • spozna proizvodne dejavnike
 • spozna pojem gospodarstva in pomen gospodarjenja
 • spozna primarne, sekundarne in terciarne dejavnosti
 • spozna pomen enostavne in razširjene reprodukcije
 • spozna pojem domači bruto proizvod
 • spozna vzroke za mednarodno menjavo in pojme svetovni trg in svetovne cene
 • spozna omejitvene ukrepe v mednarodni menjavi in njihove posledice
 • razlikuje pojme družbena skupnost, potrebe, dobrine, naravno in narodno bogastvo;
 • osvoji pomen delitve dela in razloži delitev dela na posameznih področjih;
 • opredeliti zna proizvodnjo, dejavnike proizvodnje, menjavo in potrošnjo;
 • razloži pojem gospodarstvo in razume pomen gospodarjenja;
 • dobi pregled nad vsemi gospodarskimi dejavnostmi;
 • pojasni pojem uspešnega gospodarjenja za zagotavljanje razširjene reprodukcije;
 • definira pojem DBP in razume pojme družbeni in življenjski standard;
 • analizira vzroke za mednarodno menjavo in opredeli ponudbo in povpraševanje na svetovnem trgu;
 • razloži vpliv omejitvenih ukrepov v mednarodni menjavi;

Razume vzročno povezanost med potrebami in dobrinami

Dobi predstavo o gospodarskih in družbenih procesih v določeni družbeni skupnosti.

Spozna vzročno povezanost med dbp in številom prebivalstva.

Zave se, da sta družbeni in življenjski standard odvisna od dosežene gospodarske razvitosti.

Osvoji pomen uspešnega nastopa na svetovnem trgu.

Spremljanje in iskanje statističnih podatkov na internetu in statističnih publikacijah.

PODJETJE

 • spozna pogoje za ustanovitev podjetja
 • spozna podjetje posameznika
 • spozna značilnosti osebnih družb
 • spozna družbo z neomejeno odgovornostjo, komanditno in tiho družbo
 • spozna značilnosti kapitalnih družb
 • spozna značilnosti delniške družbe
 • spozna značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo
 • spozna vzroke za prenehanje poslovanja podjetja
 • navede pogoje za nastanek podjetja posameznika;
 • razloži značilnosti osebnih družb;
 • pojasni razliko med komanditno družbo, družbo z neomejeno odgovornostjo in tiho družbo;
 • razloži značilnosti kapitalnih družb
 • zloži značilnosti delniške družbe, način upravljanja ter obveznosti in pravice delničarjev;
 • navede pogoje za nastanek in značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo;

Spozna, da mora pri ustanavljanju podjetja dobro poznati značilnosti posameznih organizacijskih oblik podjetij.

 

BORZA

 • spozna vrste in pomen borz
 • spozna značilnosti obveznice
 • spozna značilnosti delnice
 • razloži pojem borza in način trgovanja na borzi;
 • opiše vrednostni papir obveznica, navede možne izdajatelje in pojasni prednosti in slabosti obveznic za izdajatelje in kupce;
 • opiše vrednostni papir delnica, navede vrste delnic in pojasni prednosti in slabosti delnic za izdajatelja in kupce;

Sposoben je izvršiti borzno naročilo in razumeti njegove posledice.

Sposoben je razumeti tečajnico.

Uporaba interneta.

TURISTIČNA AGENCIJA

 • spozna vzroke za nastanek in razvoj turističnih agencij
 • se seznani z zgodovinskim razvojem turističnih agencij
 • spozna opredelitev turistične agencije in tour operatorja
 • spozna vrste turističnih agencij
 • spozna notranjo organiziranost turističnih agencij
 • razume vzroke za nastanek in razvoj turističnih agencij;
 • dobi pregled nad zgodovinskim razvojem turističnih agencij;
 • zna razlikovati turistične agencije in tour operatorje;
 • zna razlikovati vrste turističnih agencij;
 • razloži notranjo organiziranost turističnih agencij;

Spozna pomen turističnih agencij v turizmu in je sposoben razlikovati posamezne vrste turističnih agencij.

Uporaba interneta.

VRSTE POSLOV V TURISTIČNIH AGENCIJAH

 • spozna in se seznani s posredniškimi posli turistične agencije
 • spozna in se seznani z neznačilnimi agencijskimi posli
 • spozna in se seznani s pavšalnimi posli, njihovimi oblikami in organizacijo
 • pozna posredniške, neznačilne in pavšalne posle turistične agencije in njihove značilnosti;
 • razlikuje med posameznimi vrstami poslov v turističnih agencijah;
 • pojasni prednosti posamezne vrste poslov pri poslovanju turistične agencije;
 • razlikuje pavšalne počitnice od pavšalnih potovanj;
 • pojasni organizacijo pavšalnih potovanj;

Spozna prevladujočo obliko poslov turističnih agencij.

Razume pomen pavšalnih poslov pri poslovanju turističnih agencij.

Zave se pomembnosti organizacije pavšalnih poslov pri uspešnosti poslovanja turistične agencije.

Uporaba računalnika in interneta.

NAČINI PLAČEVANJA V TURIZMU

 • spozna načine plačevanja v turizmu
 • spozna gotovinsko plačevanje
 • spozna plačevanje s potovalnimi čeki
 • spozna plačevanje s kreditnimi karticami
 • spozna voucher kot potrdilo in plačilno sredstvo
 • razlikuje načine plačevanja v turizmu;
 • razume prednosti posameznega načina plačevanja;
 • pozna dokumentacijo povezano s posameznimi načini plačevanja;

Osvoji pomen razlikovanja načinov plačevanja v turizmu.

Zave se pomembnosti negotovinskega in polgotovinskega plačevanja v turizmu.

Uporaba računalnikov.

PRAVNA UREJENOST TURIZMA

 • spozna najpomembnejše pravne predpise
 • spozna pomen posebnih uzanc v turizmu
 • spozna zakone s področja turizma
 • razmeji temeljne, splošne in posebne predpise;
 • zna navesti bistvene določbe obravnavanih predpisov, uzanc in zakonov;

Zave se pomembnosti pravne urejenosti za uspešen razvoj turizma.

Branje uradnih listov, predpisov in zakonov.

PROMETNA SREDSTVA

 • spozna razvoj letalskega, železniškega in avtobusnega prometa
 • osvoji pomen razvoja različnih prevoznih sredstev, še posebno letalskega prometa za razvoj turizma v svetu;
 • razloži razvoj prometnih sredstev v Sloveniji;

Razume vpliv razvoja posameznih prometnih sredstev na razvoj turizma.

Uporaba interneta.

RENTA V TURIZMU

 • spozna pojem rente
 • spozna rente v turizmu
 • razloži pojem rente in njeno povezanost s turistično dejavnostjo;
 • razume rento naravnih danosti, položajno rento in rento tržnih pogojev;

Zave se pomena rente v turizmu.

 

EKONOMIKA PODJETJA

 • spozna predmet ekonomike in organizacije podjetja
 • spozna odnos ekonomike in organizacije podjetja z drugimi vedami
 • spozna metode proučevanja, ki jih uporablja ekonomika in organizacija podjetja
 • definira pojem ekonomika in organizacija podjetja;
 • razloži metode proučevanja;

Razume pomen ekonomike in organizacije podjetja v turizmu.

 

PREMOŽENJE IN VIRI PREMOŽENJA

 • pozna prvine poslovnega procesa
 • spozna premoženje in vire premoženja
 • spozna pomen investicij in vire financiranja investicij
 • zna razvrstiti sredstva, ki sestavljajo premoženje podjetja in načine kako je možno ta sredstva pridobiti;
 • razloži povezavo med uspešnim poslovanjem, investicijami in razširjeno reprodukcijo;

Spozna, da mora biti premišljen pri najemanju kreditov.

 

STALNA SREDSTVA

 • spozna vrste stalnih sredstev in njihove vire
 • spozna pojem in pomen amortizacije
 • spozna amortizacijske metode
 • spozna izkoriščenost stalnih sredstev
 • razvrsti stalna sredstva;
 • navede značilnosti stalnih sredstev in njihovih virov;
 • pojasni razliko med fizičnim, tehničnim in gospodarskim zastarevanjem;
 • osvoji razlike med posameznimi amortizacijskimi metodami;

Izračunati zna amortizacijske zneske.

Izračunati zna odpisano in sedanjo vrednost.

Izračuna stopnjo izkoriščenosti in iztrošenosti stalnih sredstev v prenočitvenih in prehrambenih obratih.

Računalniški program excel.

GIBLJIVA SREDSTVA

 • spozna gibljiva sredstva v materialni in denarni obliki
 • spozna koeficient obračanja gibljivih sredstev
 • razvrsti gibljiva sredstva;
 • osvoji pomen obračanja gibljivih sredstev;
 • izračuna koeficient obračanja gibljivih sredstev in obrazloži rezultat;

Predlaga ukrepe za hitrejše obračanje gibljivih sredstev v prenočitvenih in prehrambenih obratih.

 

DELO IN DELAVCI

 • seznani se s postopkom sklenitve delovnega razmerja, s pogodbo o zaposlitvi in predpisi, ki veljajo na tem področju
 • seznani se s postopkom prenehanja delovnega razmerja
 • spozna načine oblikovanja plače
 • zna opisati postopke sklenitve delovnega razmerja;
 • zna navesti vzroke in morebitne načine prenehanja delovnega razmerja;
 • zna našteti dejavnike, ki vplivajo na višino plače;

Spozna, da je plača odvisna od doseženih rezultatov na delovnem mestu v podjetju.

 

PRIDOBIVANJE IN DELITEV CELOTNEGA DOHODKA

 • spozna pojem, pomen, vrste prihodkov
 • spozna pojem, pomen in vrste odhodkov
 • spozna bilanco uspeha in izračun finančnega rezultata
 • spozna vzroke za izgubo in možnosti za kritje izgube
 • razloži pojem in ustvarjanje celotnega prihodka;
 • razloži pojem in navede vrste odhodkov;
 • analizira vzroke za izgubo in navede možnosti za kritje izgube;

Osvoji pomen investiranja dela dobička v razširjeno reprodukcijo.

Osvoji pomen povečevanja prihodkov in zniževanja stroškov.

 

STROŠKI

 • spozna pojme potrošek, strošek, izdatek, stroškovno mesto, stroškovni nosilec
 • spozna delitev stroškov po točnosti ugotavljanja
 • spozna obratni obračunski list
 • spozna delitev stroškov po obsegu poslovanja
 • spozna cono uspešnosti
 • razloži pojme potrošek, strošek, izdatek, stroškovno mesto, stroškovni nosilec;
 • razloži delitev stroškov po točnosti ugotavljanja in določi ekonomske ključe za indirektne stroške;
 • razloži postopek izdelave OBOL-a in pomen ugotavljanja finančnega rezultata po stroškovnih mestih;
 • zna deliti stroške po obsegu poslovanja in jih grafično prikazati na enoto in v masi;
 • ugotoviti zna cono uspešnosti, pojasniti vpliv fiksnih stroškov na finančni rezultat in ugotoviti upravičenost poslovanja;

Osvoji pomen ugotavljanja direktnih in indirektnih stroškov.

Spozna, da si le z izdelavo obol-a zagotavlja uspešno kalkuliranje.

Osvoji pomen ugotavljanja stalnih in spremenljivih stroškov.

Zna izračunati pri katerem obsegu poslovanja podjetje pokriva vse stroške in pri katerem obsegu poslovanja je dobiček največji.

Uporaba računalniškega programa excel.

KAZALNIKI USPEŠNOSTI POSLOVANJA

 • spozna pomen poslovnih analiz, njihove cilje, prikaze in uporabo
 • spozna pojem, način, izračunavanje in dejavnike, ki vplivajo na produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost in likvidnost v podjetju
 • razloži pomen poslovnih analiz, njihove cilje, prikaze in njihovo uporabo;
 • prikazati in ločiti zna med pojmi, načini, dejavniki, ki vplivajo na produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost in likvidnost;

Zna interpretirati uspešnost poslovanja na osnovi izračunanih kazalnikov.

 

EKONOMIKA TURIZMA

 • pozna pojem ekonomike
 • spozna ekonomiko turizma
 • definira pojem ekonomika;
 • razloži ekonomiko turizma;

Zna razvrstiti ekonomiko turizma v sklopu ekonomskih znanosti.

Uporaba interneta.

TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE

 • spozna turistične dobrine
 • se seznani z značilnostmi turističnega povpraševanja
 • spozna dejavnike, ki vplivajo na nastanek in razvoj turističnega povpraševanja
 • spozna model turističnega povpraševanja
 • opiše turistične dobrine;
 • razume in loči značilnosti turističnega povpraševanja in dejavnike, , ki vplivajo na nastanek in razvoj turističnega povpraševanja;
 • razloži model turističnega povpraševanja;

Razume turistično povpraševanje in njegove drugačnosti v primerjavi s povpraševanjem v drugih dejavnostih.

Uporaba računalniškega programa excel.

TURISTIČNA PONUDBA

 • spozna značilnosti turistične ponudbe
 • spozna sestavljenost turistične ponudbe
 • spozna primarno in sekundarno turistično ponudbo
 • spozna medsebojno odvisnost primarne in sekundarne ponudbe
 • spozna možnost prilagoditve ponudbe spremenjenim cenam in razmeram na trgu
 • razloži značilnosti turistične ponudbe;
 • razume medsebojno odvisnost in povezanost primarne in sekundarne turistične ponudbe;
 • pozna možnosti prilagoditve ponudbe spremenjenim cenam in razmeram na trgu;

Zaveda se pomena valorizacije v turistični ponudbi.

 

TURISTIČNI PROIZVOD

 • spozna opredelitev turističnega proizvoda
 • spozna značilnosti turističnega proizvoda
 • loči posamezne opredelitve turističnega proizvoda;
 • razloži značilnosti turističnega proizvoda;

Razume vpliv značilnosti turističnega proizvoda pri nastopu na turističnem trgu.

 

TURISTIČNI TRG

 • spozna posebnosti turističnega trga
 • spozna odnose med turistično ponudbo in turističnim povpraševanjem
 • razlikuje posebnosti turističnega trga;
 • razloži odnose med turistično ponudbo in turističnim povpraševanjem;

Razume odnose na turističnem trgu.

 

TURISTIČNO TRŽENJE

 • spozna politiko trženja v turizmu
 • spozna tržne raziskave
 • spozna inštrumente turističnega trženja
 • osvoji pomen trženja v turizmu;
 • razume pomen tržnih raziskav za trženje;
 • opiše marketing mix v turizmu;

Zaveda se pomena dobrega trženja za razvoj turizma.

Uporaba interneta.

ČLOVEŠKI VIRI IN RAVNANJE Z NJIMI

 • spozna pojem človeških virov kot osnovo za kvalitetno storitveno dejavnost
 • spozna osnove za vodenje podjetja, motivacije, reševanja konfliktov, sprejemanju odločitev
 • zna razložiti pojem človeški viri in načine ravnanja z njimi pri vodenju podjetja, motivaciji zaposlenih, konfliktnih situacijah in sprejemanju odločitev;

Se zavedajo pomena človeških virov in ravnanja z njimi v turističnem poslovanju.

Analiza in testi konkretnih praktičnih primerov.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 • znanje se preverja in ocenjuje s štirimi delnimi izpiti, izdelavo seminarske naloge, ki jo predstavi pred skupino in ob koncu izobraževanja z ustnim izpitom, če niso pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti.
 • 6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  • vrste poslov v turističnih agencijah
  • načini plačevanja v turizmu
  • prometna sredstva
  • stroški in kazalniki uspešnosti

  Praktični pouk

  • priprava in organizacija posameznih vrst poslov v turističnih agencijah;
  • osnovna dokumentacija letalskega, železniškega in avtobusnega prometa;
  • ugotavljanje uspešnosti pavšalnega potovanja;
  • zgodovinski razvoj turističnih agencij
  • zgodovinski razvoj prometnih sredstev

  Zgodovina

  • časovna razporeditev zgodovinskih obdobij;
  • odkritja v zgodovini;
  • ugotavljanje uspešnosti

  Ekonomija

  • tržno ravnovesje;