POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 59. seji Strokovnega sveta za poklicno izobraževanje, dne 2.7.2002

1. IME PREDMETA

UMETNOSTNA ZGODOVINA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Oblike izobraževalnega dela

*Teorija (ur)

**Vaje (ur)

Skupaj (ur)

28

56

84

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijaki

Dijaki

Dijaki

 

Uvod v predmet umetnostna zgodovina

 • spoznajo predmet umetnostna zgodovina z vsemi njegovimi specifičnostmi
 • znajo opredeliti značilnosti umetnostno-zgodovinske stroke, njenih oblik raziskovanja likovne umetnosti in arhitekture;
 • zmorejo povezovati umetnostno zgodovino s sorodnimi vedami;
 • opredelijo umetnino, slog, zgodovinski slog in smer v likovni umetnosti (obdobje, kronološki in geografski pristop);

Znajo opredeliti splošen pomen umetnosti kot družbenega pojava, njeno posebno naravo ter obliko družbene zavesti.

Znajo razložiti umetnost kot človekov odraz odnosa do življenja.

Se zavedajo vloge, ki jo ima stroka v okviru varstva naravne in kulturne dediščine, ustvarjalnega procesa in posredovanja likovnih vrednot.

Časovne in geografske preglednice.

Glasba določenega zgodovinskega obdobja.

Slikovni material na prosojnicah, diapozitivih in v učbenikih.

Videokaseta.

Prazgodovinska umetnost

 • spoznajo značilnosti življenja v prazgodovini ter vpliv, ki ga je le-to imelo na umetnost
 • razložijo nastanek in pomen umetnosti v prazgodovini;
 • opredelijo prazgodovinsko umetnost v kronološkem, geografskem in socialnem smislu;
 

Slikovni material

Paleolitska umetnost

 • spoznajo značilnosti paleolitske umetnosti ter ovrednotijo zapuščino, ki jo je dala naslednjim obdobjem in kulturam
 • poznajo značilnosti monumentalnega slikarstva;
 • navedejo kiparske materiale in prepoznajo tehnike obdelave;
 • opredelijo značilnosti kiparstva in njegovo povezanost s slikarstvom;

Dobijo pregled nad življenjem lovcev – nabiralcev.

Spoznajo jamo kot kultni prostor.

Slikovni material.

Neolitska umetnost

 • spoznajo značilnosti neolitske umetnosti in njeno povezanost z družbenim življenjem
 • razumejo spremembe družbenega življenja;
 • poznajo umetnostne dosežke v arhitekturi, kiparstvu, slikarstvu in oblikovanju;
 • znajo razlikovati med paleolitsko in neolitsko umetnostjo,

Zavedo se pomena in vloge umetnosti v novih oblikah neolitske družbe.

Slikovni material.

Umetnost kovinskih obdobij

 • spoznajo umetnost kovinskih obdobij in izpostavijo njene specifičnosti in razširjenost na slovenskih tleh
 • opredelijo vlogo kovine v umetnosti;
 • poznajo kulturo žarnih grobišč;
 • poznajo značilnosti situlske umetnosti;
 • navedejo nahajališča in umetniške predmete iz tega obdobja na slovenskih tleh;

Raziščejo prisotnost umetnosti kovinskih dob na slovenskih tleh.

Oblikujejo odnos do domačih kulturnih spomenikov.

Umeščajo slovenske spomenike v širši kulturni prostor.

Ocenijo njihov pomen.

Razvijajo občutek odgovornosti do slovenske kulturne dediščine.

Zamislijo si originalen načrt za predstavitev slovenskih umetniških spomenikov tujim gostom.

Slikovni material.

Pisna vaja za utrjevanje snovi.

Obisk narodnega muzeja v Ljubljani.

Izdelava poročil o ogledu.

Umetnost starih civilizacij

 • spoznajo splošne in skupne značilnosti umetnosti starih civilizacij
 • poznajo družbene, geografske in druge okoliščine, ki so bile pomembne za njihov nastanek in razvoj
 • razložijo razvoj in bistvo umetnosti prvih civilizacij;

Razumejo vlogo umetnosti v starih civilizacijah.

Slikovni material.

Zemljevid sveta.

Časovna preglednica.

Mezopotamska umetnost

 • spoznajo značilnosti mezopotamske umetnosti skozi različna obdobja in geografski položaj
 • znajo razložiti specifične značilnosti sumerske, akadske, babilonske, asirske in perzijske umetnosti;
 • poiščejo povezave med njimi;
 • razumejo nastanek mest ter njihovo arhitekturno in urbanistično ureditev;
 • poznajo vlogo in pomen kiparstva in umetne obrti;

Ovrednotijo pomen pojava pisave

Slikovni material

Zemljevid mezopotamije

Egipčanska umetnost

 • spoznajo značilnosti egipčanske umetnosti ter poznajo bistvene razlike v umetnosti stare, srednje in nove države
 • razumejo geografske in družbene razmere, ki so privedle do razvoja umetnosti;
 • opredelijo pomen vere in vlogo vladarja;
 • poznajo značilnosti in pomen slikarstva, kiparstva in arhitekture;

Ovrednotijo umetnostno raven starih civilizacij.

Dobijo pregled nad ustvarjalno močjo likovnih disciplin znotraj civilizacijskih meja.

Slikovni material.

Zemljevid Egipta.

Spoznavanje materialov: papirusa, lazurita, granita, diorita in alabastra.

Pisna vaja za utrjevanje snovi.

Antična umetnost

 • spoznajo antično umetnost na področju Mediterana, njeno povezanost z drugimi geografskimi področji in njene vplive
 • analizirajo področje Mediterana kot jedro antične umetnosti;

Opredelijo razloge za razvoj visokih kultur bronaste dobe, ki so temelj antične umetnosti

Slikovni material

Zemljevid mediterana

Egejska umetnost

 • spoznajo značilnosti egejske umetnosti
 • usmerijo pozornost k značilnostim prostora na meji oziroma stičišču med vzhodno azijsko in zahodno evropsko ustvarjalnostjo
 • poznajo geografske značilnosti egejskega prostora;
 • poznajo značilnosti kikladske, minojske in mikenske umetnosti ter povezave med njimi;
 • opredelijo medsebojne vplive ter vplive Vzhoda in Egipta,

Razlikujejo med umetnostjo, ki se prilagaja trgovskim potrebam, in tisto, ki se prilagaja vojaškim potrebam kulture.

Slikovni material.

Grška umetnost

 • spoznajo značilnosti grške umetnosti, njen razvoj in vpliv na kasnejša obdobja
 • poznajo kronologijo in osnovne značilnosti posameznih obdobij,
 • prepoznajo arhitekturne oblike in sloge, poznajo tehnološke, konstrukcijske in estetske značilnosti sakralne in profane arhitekture;
 • poznajo razvoj kiparstva od predarhajskega obdobja dalje;
 • znajo ovrednotiti ključna dela in pomen posameznih avtorjev na področju kiparstva;
 • poznajo vazno slikarstvo ter pomembne avtorje poslikav in oblikovalce posod;

Ovrednotijo pomen umetnosti v grškem in helenističnem obdobju in njen vpliv na kasnejšo evropsko umetnost.

Opredelijo novosti v arhitekturi in kiparstvu.

Slikovni material.

Etruščanska umetnost

 • spoznajo značilnosti etruščanske umetnosti, vplive Orienta in grške umetnosti nanjo ter njen pomen
 • primerjajo različne interpretacije o njenem nastanku;
 • poznajo razvoj etruščanske umetnosti od Vilanove preko arhajskega obdobja do klasičnega obdobja in njenega zatona;
 • razložijo razvoj arhitekture in predstavijo njene značilnosti;
 • poznajo značilnosti monumentalnega in vaznega slikarstva;
 • poznajo kiparska dela in likovno oblikovane uporabne predmete;

Izpostavijo tiste dosežke etruščanske umetnosti, ki nosijo viden vpliv grške umetnosti, in tiste, ki so vplivali na kasnejšo rimsko umetnost.

Slikovni material.

Rimska umetnost

 • spoznajo značilnosti rimske umetnosti, njen vpliv na sočasne kulture ter pomen in posledice, ki jih je imela le-ta v nadaljnjem razvoju krščanske in srednjeveške umetnosti
 • razložijo potek razvoja arhitekture z njenimi velikimi novimi dosežki, ki temeljijo na grških in etruščanskih pravilih;
 • razumejo nastanek mesta, njegove oblike, delovanje in umeščenost v prostor;
 • prepoznajo realizem v kiparstvu in spremljajo razvoj portreta in reliefa od vojaške ilustracije do samostojne, estetske umetnosti;

Ovrednotijo pomen in posledice, ki jih je imela rimska umetnost na slovenskih tleh.

Zamislijo si originalen načrt za predstavitev slovenskih umetniških spomenikov tujim gostom.

Slikovni material.

Zemljevid rimskega imperija.

Časovna preglednica.

Obisk narodnega muzej.

Izdelava poročil o ogledu.

Pisna vaja za utrjevanje snovi.

 
 • razumejo vplive etruščanske in grške umetnosti na rimsko monumentalno slikarstvo,
 • poznajo monumentalno stensko slikarstvo in mozaik ter znajo razlikovati med različnimi slogi dekorativnega slikarstva,
 • poznajo vplive rimske države na slovenski prostor;

Pripravijo vodstvo za ogled rimske Emone.

 

Starokrščanska umetnost

 • spoznajo značilnosti starokrščanske umetnosti skozi kulturnozgodovinsko obdobje (Milanski edikt 313. leta, nova religioznost)
 • znajo razložiti pojem starokrščanska umetnost;
 • poznajo longitudinalni in centralni tip zgradb ter starokrščansko baziliko;
 • poznajo umetnost katakomb, razvoj reliefa, mozaika in okrogle plastike,

Analizirajo združevanje antičnih umetnostnih vrednot s krščanskimi nazori v novo formalno in vsebinsko kvaliteto.

Opredelijo funkcijo katakomb in bazilik.

Slikovni material.

Bizantinska umetnost

 • spoznajo značilnosti bizantinske umetnosti ter njen vpliv na zahodnoevropsko umetnost
 • razložijo pojem bizantinske umetnosti;
 • znajo predstaviti povezave in razlike med bizantinsko in starokrščansko arhitekturo;
 • poznajo najpomembnejše arhitekturne spomenike ter značilnosti stenskega, tabelnega in miniaturnega slikarstva;
 • poznajo značilnosti kiparstva;

Raziščejo in analizirajo vpliv bizantinske umetnosti in kulture na zahodnoevropsko umetnost in življenje.

Slikovni material

Umetnost zgodnjega srednjega veka

 • spoznajo značilnosti umetnosti zgodnjega srednjega veka skozi razmere, v katerih je nastajala
 • seznanijo se z družbenimi dogajanji tega časa (preseljevanje barbarskih ljudstev, pokristjanjevanje);

Razumejo razmere, v katerih je nastajala srednjeveška umetnost.

Osvetlijo njena verska, antična in etnična izhodišča.

Slikovni material.

Karolinška in otonska umetnost

 • spoznajo značilnosti karolinške in otonske umetnosti
 • opredelijo pojma karolinška in otonska umetnost;
 • poznajo najpomembnejše spomenike karolinške renesanse;
 • spoznajo umetnost, povezano s karantansko državo,

Analizirajo pomen umetnosti v karolinškem obdobju in zaton takšnih teženj v otonskem obdobju.

Slikovni material.

Umetnost visokega srednjega veka

 • spoznajo značilnosti umetnosti visokega srednjega veka in nosilce družbenega razvoja v tem času
 • znajo ovrednotiti pomen samostanov in romarskih poti za kulturo in umetnost;

Analizirajo pomen in vlogo cerkve kot nosilke kulture.

Slikovni material.

   

Predstavljajo si razsežnost in organiziranost umetnosti.

 

Romanska umetnost

 • spoznajo značilnosti romanske umetnosti ter njene različice, ki so nastajale kot posledica prilagajanja razmeram na posameznih področjih
 • opredelijo romaniko kot umetnostnozgodovinski slog;
 • znajo našteti značilnosti romanske sakralne in posvetne arhitekture ter poznajo romanske arhitekturne spomenike v posameznih državah;
 • poznajo vsebinske in oblikovne značilnosti romanskega slikarstva (sakralnega stenskega in knjižnega slikarstva) ter kiparstva;

Raziščejo širjenje romanike kot prvega mednarodnega sloga v evropskem prostoru.

Prepoznajo različice romanske arhitekture, ki se je prilagajala geopolitičnim razmeram in gradbeni tradiciji posameznih področij.

Opredelijo pomen monumentalnega in miniaturnega slikarstva.

Slikovni material.

Gotska umetnost

 • spoznajo značilnosti gotske umetnosti ter celotno podobo družbe in kulture v poznem srednjem veku
 • opredelijo gotiko kot enotni umetnostni slog v arhitekturi, slikarstvu in kiparstvu;
 • poznajo značilnosti gotske sakralne arhitekture in katedrale kot njenega najznačilnejšega elementa;
 • primerjajo slogovne posebnosti in vlogo gotske arhitekture v posameznih deželah;
 • znajo našteti značilnosti kiparstva, njegovo podrejenost arhitekturi in osvobajanje od le-te;
 • znajo predstaviti razvoj in značilnosti slikarstva v posameznih deželah;
 • poznajo najpomembnejše sakralne in posvetne arhitekturne spomenike v Sloveniji;
 • razumejo ikonografsko izročilo stenskega sakralnega slikarstva ter kiparstva v slovenski dediščini;
 • poznajo razlike med romanskim in gotskim slogom;

Oblikujejo mnenje o vlogi novega družbenega razreda meščanstva v nadaljnjem kulturnem razvoju.

Ovrednotijo dosežke umetnosti na sakralnem in profanem področju.

Ovrednotijo funkcijo in nove izrazne razsežnosti okenskega in drugega monumentalnega slikarstva.

Zamislijo si originalen načrt za predstavitev slovenskih umetniških spomenikov tujim gostom.

Slikovni material.

Ogled gotske cerkve.

Ogled vitražev.

Pisna vaja za utrjevanje snovi.

Umetnost novega veka

 • spoznajo značilnosti renesančne umetnosti, vzroke za njen nastanek in pomen
 • opredelijo pojem renesanse in naštejejo bistvene značilnosti le-te na področju arhitekture, slikarstva in kiparstva;
 • poznajo bistvene značilnosti zgodnje renesanse na vseh področjih likovnega ustvarjanja ter umetnike in njihova dela iz tega obdobja;

Osvojijo znanje o osnovnih renesančnih prvinah v likovni umetnosti, arhitekturi in oblikovanju.

Slikovni material.

 
 • razumejo pomen visoke renesanse v Italiji in njene posebnosti;
 • primerjajo značilnosti arhitekture zgodnje in visoke renesanse;
 • znajo našteti najpomembnejše arhitekte in njihova dela;
 • poznajo slikarska dela in slikarje visoke renesanse;
 • poznajo kiparska dela in kiparje visoke renesanse;
 • znajo opredeliti značilnosti renesanse v severnih deželah in prepoznati njeno drugačnost od italijanske;
 • spoznajo pomembne slikarje in njihova dela;
 • razumejo odmev renesančne umetnosti v arhitekturi in likovni dejavnosti v slovenskem prostoru;

Izluščijo bistvo zgodnje in visoke renesanse

Ugotavljajo pomen antičnih vzorov v kiparstvu in arhitekturi.

Spremljajo povezanost in soustvarjanje različnih umetnostnih dejavnosti.

Izpostavijo pomen odnosov med znanostjo in umetnostjo.

Ovrednotijo pojav univerzalnega človeka.

Zamislijo si originalen načrt za predstavitev slovenskih umetniških spomenikov tujim gostom.

 

Manierizem

 • spoznajo značilnosti manierizma ter njegovo pojavnost in pomen
 • opredelijo manierizem kot umetnostnozgodovinski slog;
 • prepoznajo značilnosti manieristične arhitekture, slikarstva in kiparstva ter poznajo glavne predstavnike;

Analizirajo pomen pojava manierizma in kako se le-ta kaže na različnih področjih v Evropi.

Slikovni material.

Baročna umetnost

 • spoznajo značilnosti baročne umetnosti in razsežnosti stila od iluzionizma do klasičnih rešitev
 • opredelijo barok kot evropski umetnostni slog;
 • prepoznajo in razložijo glavne značilnosti sloga na vseh umetniških področjih v različnih deželah;
 • prepoznajo značilnosti iluzionističnega stenskega slikarstva ter poznajo najpomembnejše predstavnike;
 • poznajo najpomembnejše spomenike posvetne in sakralne baročne arhitekture na slovenskem ozemlju;
 • razumejo vključevanje baroka v kulturo krajine in mesta (baročna Ljubljana);
 • poznajo slovenske baročne slikarje in kiparje ter njihova dela;

Sledijo širjenju stila tudi na druge celine.

Zamislijo si originalen načrt za predstavitev slovenskih umetniških spomenikov tujim gostom.

Pripravijo vodenje za ogled baročne Ljubljane.

Slikovni material.

Ogled baročne Ljubljane.

Rokokojska umetnost

 • spoznajo osnovne značilnosti rokokojske umetnosti
 • opredelijo rokoko kot umetnostnozgodovinski slog z njegovimi bistvenimi značilnostmi v arhitekturi, slikarstvu in kiparstvu;

Poznajo značilnosti rokokojske umetnosti na področju obrti in notranje opreme.

Slikovni material.

Klasicizem

 • spoznajo značilnosti klasicizma ter njegovo povezanost z družbenimi dogajanji v Evropi
 • znajo našteti splošne značilnosti umetnin klasicističnega sloga, pomembne umetnike ter njihova dela;
 • poznajo slovenske umetnike in njihova dela;

Analizirajo vzroke in obseg odvisnosti od antične umetnosti.

Slikovni material.

Pisna vaja za utrjevanje snovi.

Umetnost 19. stoletja

 • spoznajo značilnosti umetnostnih smeri 19. stoletja ter vplive nanje
 • razumejo pomen razvoja znanosti in filozofije na prehodu stoletja in njihov vpliv na oblikovanje novih pristopov v arhitekturi in prostoru;

Poiščejo glavne mejnike tehnološkega napredka.

Ugotovijo vpliv arheoloških izkopavanj na razvoj arhitekture.

Slikovni material.

Romantika

 • spoznajo značilnosti romantike ter bidermajerske umetnosti meščanske družbe v prvi polovici 19. stoletja
 • opredelijo romantiko kot umetnostno smer;
 • spoznajo dela pomembnih slikarjev;
 • poznajo značilnosti bidermajerske umetnosti meščanske družbe prve polovice 19. stoletja;
 • prepoznajo romantiko in bidermajer v slovenskem slikarstvu;

Raziščejo skupne značilnosti in razlike v umetnosti romantike.

Slikovni material.

Realizem

 • spoznajo značilnosti realizma in vpliv družbenih sprememb, ki so nastale ob pojavu industrijske revolucije
 • poznajo pomembne predstavnike ter njihova dela;
 • prepoznajo realizem v delih slovenskih slikarjev in pomembne umetnike;

Sledijo dejanskemu pomenu industrijske revolucije in njenemu vplivu na nova iskanja resnice z likovnimi prijemi.

Slikovni material.

Impresionizem

 • spoznajo značilnosti impresionizma, vzroke za njegov nastanek in posledice, ki so sledile
 • razumejo povod za nastanek impresionizma;
 • znajo izluščiti nove vrednote v slikarskem upodabljanju: upodobitev trenutka, avtonomijo barve in prevlado naravne svetlobe;
 • poznajo pomembne predstavnike in njihova dela;
 • prepoznajo štiri slovenske impresioniste;
 • odkrivajo posebnost njihovega dela glede na evropsko impresionistično ustvarjalnost;

Raziščejo vzroke in posledice impresionizma.

Raziščejo pojav impresionizma v slovenski umetnosti in naredijo primerjavo z evropskim impresionizmom.

Zamislijo si originalen načrt za predstavitev slovenskih umetniških spomenikov tujim gostom.

Slikovni material.

Obisk narodne galerije v Ljubljani.

Izdelava poročila o ogledu.

Neoimpresionizem in postimpresionizem

 • spoznajo značilnosti neoimpresionizma in postimpresionizma
 • razumejo nove izrazne poti in želje po iskanju posameznih vidikov impresionizma;
 • poznajo pomembne predstavnike in njihova dela;
 

Slikovni material.

Historicizem

 • spoznajo značilnosti historicizma in ga razumejo kot skupni pojem, ki označuje uporabo različnih umetnostnozgodovinskih stilov pri oblikovanju arhitekture
 • prepoznajo uporabo arhitekturnih stilnih elementov iz različnih historičnih obdobij in njihovo povezanost z zgodovinskimi koreninami;

Ovrednotijo sožitje med novimi tehnološkimi gradbenimi elementi z oblikovnimi elementi historične arhitekture.

Slikovni material.

Secesija

 • spoznajo značilnosti secesije, njeno pojavnost v Evropi in njen pomen
 • razumejo pojem secesija, njen pomen, značilnosti ter pojavljanje pod različnimi imeni v arhitekturnih središčih Evrope (Secession, Art Nouveau, Stile Liberty, Jugendstil, Modernisme);
 • prepoznavajo nova iskanja v slikarskem in kiparskem izražanju ob prehodu v 20. stoletje;
 • poznajo začetke modernega oblikovanja in arhitekture na Dunaju in v prostoru Avstro-Ogrske;

Ugotovijo razširjenost secesije in njen pomen pri nastajanju moderne arhitekture v Evropi.

Zamislijo si originalen načrt za predstavitev slovenskih umetniških spomenikov turistom.

Pripravijo vodenje za ogled secesijske Ljubljane.

Slikovni material.

Ogled Ljubljane.

Umetnost 20. stoletja

 • seznanijo se z glavnimi izraznimi značilnostmi novih smeri v slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi 20. stoletja ter njihovimi tipičnimi predstavniki:
 • fauvizem
 • ekspresionizem
 • kubizem
 • futurizem
 • dadaizem in nadrealizem
 • abstraktna umetnost
 • prepoznavajo glavne izrazne likovne elemente v posamezni smeri ter njihovo medsebojno povezanost;
 • poznajo najpomembnejše umetnike in njihova dela;

Razumejo vpliv družbenega razvoja in okolja na umetnost.

Razumejo nova iskanja v likovnih delih znanih umetnikov.

Slikovni material.

Pisna vaja za utrjevanje.

Ogled stalne zbirke v moderni galeriji.

5 .OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 • znanje sepreverja in oceni z dvema delnima izpitoma, s seminarsko nalogo, ki jo predstavi skupini in je lahko v obliki poročil o ogledih in samostojno pripravo vodenja z ogledom enega ali več umetnostnih spomenikov; ce delni izpiti niso bili uspešni, na koncu izobraževanja mora kandidat opraviti tudi ustni izpit.
 • Ustna ocena vsebuje teoretično znanje in pa prepoznavanje umetnostnih spomenikov, njihovo predstavitev in umestitev v čas in prostor ter stilno opredelitev s pomočjo slikovnega materiala.
 • 6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Predlagane vsebine se povezujejo z znanji strokovnih predmetov in večino humanističnih, družboslovnih in jezikovnih predmetov.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  • uvod v predmet umetnostna zgodovina
  • prazgodovinska umetnost
  • umetnost starih civilizacij
  • antična umetnost
  • starokrščanska in bizantinska umetnost
  • umetnost zgodnjega srednjega veka v Evropi
  • umetnost visokega srednjega veka v Evropi
  • umetnost novega veka
  • umetnost 19. stoletja
  • umetnost 20. stoletja

  Umetnost

  Geografija

  Zgodovina

  Slovenščina

  Tuji jeziki

  Turizem

  Psihologija

  Osnove turizma

  Ekonomija

  Tuji jeziki

  • uvod v predmet umetnostna zgodovina
  • prazgodovinska umetnost
  • umetnost starih civilizacij
  • antična umetnost
  • starokrščanska in bizantinska umetnost
  • umetnost zgodnjega srednjega veka v Evropi
  • umetnost visokega srednjega veka v Evropi
  • umetnost novega veka
  • umetnost 19. stoletja
  • umetnost 20. stoletja