B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK TURISTIČNI TEHNIK / PT

PREDMETI

SKUPAJ

B- Strokovno-teoretični predmeti

Tuji jezik II

84

Tuji jezik III

140

Umetnostna zgodovina

84

Osnove turizma

56

Ekonomija

56

Turistično poslovanje

224

Skupaj B

644

 

C- Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

252

 

Č- Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

266

 

Število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

518

Število ur izobraževanja v šoli (B+C)

896

Skupno število izobraževanja (B+C+Č)

1162

 

Število tednov pouka

28

Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

7

Skupno število tednov izobraževanja

35

Pojasnilo k predmetniku:

Šolsko leto obsega 35 tednov izobraževalnega dela, od tega je 28 tednov strokovno-teoretičnega izobraževanja in vaj ter 7 tednov delovne prakse v podjetjih in obratovalnicah.

Delitve dijakov v skupine

Predmet

Izvajalec

Letno število ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Praktični pouk

učitelj

252

do 17

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Tuji jezik II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Tuji jezik III

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnostna zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnostne zgodovine

Osnove turizma

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, ekonomije ali geografije

Ekonomija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Turistično poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, ekonomije ali organizacije dela

Praktični pouk

učitelj

višja strokovna izobrazba iz turizma ali visokošolska izobrazba iz turizma, geografije ali ekonomije