SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

GOSPODARSKO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

68

 

68

skupaj

138

 

138


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

PRODAJNA POGODBA

     
 • opiše pojem, vsebino in nastanek prodajne pogodbe
 • zna razložiti posamezne faze, pogoje za nastanek in postopek za sklenitev prodajne pogodbe
 • spozna načine navajanja kakovosti, količine in cene v prodajni pogodbi
 • spozna pomen dobavnih in plačilnih pogojev
 • spozna povpraševanje in ponudbo, naročilo, dobavo, fakturiranje
 • zna izračunati skonto in uporabiti ustrezen rabat;
 • zna samostojno oblikovati povpraševanje in ponudbo;
 • zna samostojno oblikovati naročilo in potrditev naročila;

Razvija zanesljivost, osebno in delovno odgovornost.

Zave se pomena korektnega poslovnega dialoga.

Razvija sposobnost pogajanja v kupoprodaji.

Razvija poslovnost in poštenost.

Vaje iz korepondence:

 • oblikovanje ponudbe in povpraševanja,
 • oblikovanje naročila in potrditve naročila ter izpolnjevanje obrazcev.
 • opiše načine plačila
 • spozna menico
 • zna sestaviti račun;
 • zna izpolniti obrazce vseh vrst plačilnega prometa;
 • zna izpolniti menično golico;
 

Vaje iz korespondence:

 • sestavljanje računov,
 • izpolnjevanje obrazcev plačilnega prometa,
 • izpolnjevanje menice.

PRAVNE OSNOVE POSLOVANJA GOSPODARSKIH DRUŽB

     
 • spozna osnovne oblike gospodarskih družb po zakonu
 • razume bistvene razlike med samostojnim podjetnikom, osebnimi in kapitalskimi družbami;
   

MATERIALNO POSLOVANJE

     
 • spozna potek nabave in nabavni marketing
 • spozna skladiščenje materiala
   

Analiza primera

PRIDOBIVANJE POSLOVNIH UČINKOV

     
 • spozna kazalce gospodarjenja
 • predvidi ukrepe, ki vodijo k doseganju tehničnega in ekonomskega smotra;
 • zna izračunati osnovne kazalce za skladiščenje;

Zave se pomena pravočasne nabave in hitrega obračanja zalog.

Projektno delo: analiza poslovnih poročil različnih d.d.

ORGANIZACIJSKE OBLIKE TRGA

     
 • spozna oblike trga v ožjem in širšem smislu

Zna izbrati pravilno obliko trga za posamezno blago ob kupoprodaji

 

Obisk strokovnega sejma.

Iskanje podatkov na Internetu.

FINANČNE USTANOVE

     
 • spozna pasivne, aktivne bančne posle in storitve ter njihove značilnosti
 • zna pojasniti naloge Banke Slovenije
 

Zave se pomena varčnosti in ekonomske upravičenosti finančnih ustanov.

Okrogla miza o prenovi bančnega sistema v Sloveniji.Predstavitev oziroma ogled konkretne banke

ZAVAROVANJE

     
 • spozna ukrepe zavarovalne politike in nastanek zavarovalne pogodbe;
 • opiše področja in vrste zavarovanja;
 • razume pomen zavarovalnic v smislu izravnave, delitve in porazdeljevanja tveganja;

Zave se pomena varnosti oseb in premoženja.

Obisk strokovnjakov iz prakse.

Projektno delo: primerjava ponudb različnih zavarovalnic (referati, plakati).

TRANSPORT

     
 • spozna vrste transporta
 • razume pomen in vlogo špediterjev
 • primerja značilnosti in ugotavlja prednosti kopenskega , zračnega transporta in prenosa vesti;

Zave se pomena izbire najustreznejšega prevoznega sredstva.

Obisk transportnega podjetja. Projektno delo z uporabo različnih virov in javna predstavitev.

TURIZEM

     
 • spozna dejavnike turističnega povpraševanja in ponudbe
 • pozna ekonomske učinke vpliva turizma na razvoj narodnega gospodarstva
 • sposoben je opredeliti dejavnike pomembne za razvoj turizma v Sloveniji;
 • prepozna pozitivne in negativne učinke razvoja turizma;

Zave se pomena turizma v povezavi ekonomskih učinkov in ekologije.

 

PROIZVODNJA

     
 • spozna pomen, značilnosti in osnovne dejavnike poslovanja industrijskih podjetij
 • spozna obrtna podjetja
 • spozna vpliv industrije na okolje in opiše ukrepe ! okoljevarstvene politike
 • zna poiskati primere iz prakse in razlikovati osnovne tipe industrijske proizvodnje;

Zave se pomena industrijskih podjetij za narodno gospodarstvo.

Zave se pomena obrti za slovensko gospodarstvo.

Obisk proizvodnega podjetja.

MEDNARODNO POSLOVANJE PODJETIJ

     
 • spozna pomen in oblike zunanjetrgovinskih poslov
 • spozna posebnosti sklepanja pogodb v ZT
 • spozna in opiše carine in carinski postopek
 • presodi ustreznost prilaganja carin državam EU;

Razvija različne oblike komuniciranja s tujimi partnerji.

Vaje:

 • ustno in pisno komuniciranje s tujimi partnerji: igra vlog, oblikovanje poslovnih pisem,
 • predavanje strokovnjakov iz prakse.
 • Ogled carinarnice

 

2. letnik


INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

USTANOVITEV IN PRIDOBITEV PODJETJA

Dijak

Dijak

 
 • opiše postopek ustanovitve podjetja
 • predvidi vrsto, velikost, pravno obliko, lokacijo, financiranje in organizacijo podjetja;
   

VODENJE PODJETJA

     
 • spozna planiranje
 • spozna organizacijo
 • spozna controlling in pojasni ukrepe in rešitve
 • spozna kazalce poslovanja
 • sposoben je reševati probleme s timskim delom;
 • sposoben je ponazoriti na praktičnih primerih različne organizacijske sisteme in modele;
 • zna izračunati in analizirati posamezne kazalce;

Zave se pomena podjetništva za razvoj narodnega gospodarstva.

Zave se pomena soglasnosti pri reševanju poslovnih problemov.

Razvija organizacijske sposobnosti.

Projektno delo: izdelava akta o ustanovitvi podjetja.

Reševanje praktičnega problema z brainstormingom in metodo 635.

Projektno delo: izdelava organizacijske sheme.

POLITIKA TVEGANJA V PODJETJU

     
 • spozna ukrepe politike tveganja
 • spozna ukrepe za podjetje v finančnih težavah: sanacija in stečaj podjetja
 • zna povezati na praktičnem primeru vse ukrepe »risk managementa«;

Razvija ekonomičnost in racionalnost.

Igranje vlog: reševanje podjetja, ki je zašlo v težave.

KADROVSKA POLITIKA

     
 • spozna postopek pridobivanja in izbiranja kadrov
 • spozna načine nagrajevanje
 • spozna postopek sklepanja delovnega razmerja in zakonodajo s tega področja
 • zna izračunati plačo;

Zave se pomena delavčeve motiviranosti za delo.

Razvija spretnosti komuniciranja in obvladovanje stresa.

Vaje:

 • oblikovanje razpisnih oglasov,
 • igranje vlog: pogovori s kandidati za razpisano delovno mesto.

PRIPRAVA NA POKLICNO MATURO

     

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Splošno:

Predmet gospodarsko poslovanje, pri katerem bi naj tudi v bodoče ekonomski tehnik pridobil temeljna strokovna znanja, se nujno povezuje z ostalimi predmeti, predvsem računovodstvom, ekonomijo, poslovno matematiko in statistiko ter pravom. Znanje strojepisja in poslovne informatike kakor tudi tujih jezikov je potrebno za uspešno komuniciranje s tujci.

Konkretno:


Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • podjetje in podjetništvo
 • prodajna pogodba
 • plačilni promet
 • marketing

Računovodstvo in uporaba računalnika

 • ekonomske kategorije, ki jih spremlja in proučuje računovodstvo;
 • izvajanje obveznosti iz prodajne pogodbe;
 • knjiženje poslovnih dogodkov;
 • proizvodna podjetja;
 • gospodarstvo in gospodarjenje
 • gospodarske dejavnosti
 • podjetja, marketing

Ekonomija

 • temeljni pojmi gospodarjenja;
 • faze gospodarskega procesa;
 • gospodinjstva in potrošna izbira ter podjetja in proizvodna izbira;
 • plačilni promet
 • prodajna pogodba
 • trgovina
 • podjetništvo
 • financiranje in investiranje

Poslovna matematika

Statistika

 • verižni in sklepni račun;
 • obrestni in obrestnoobrestni račun;
 • kalkulacije;
 • povprečni in procentni račun;
 • amortizacijski načrt;
 • prodajna pogodba
 • marketing
 • kadrovska politika podjetja

Strojepisje z obdelavo besedil in poslovna informatika

 • oblikovanje dopisov;
 • oblikovanje reklamnih pisem;
 • oblikovanje razpisnih oglasov;
 • prodajna pogodba

Tuji jeziki

 • oblikovanje poslovnih pisem in ustno poslovno komuniciranje;
 • podjetje
 • prodajna pogodba
 • gospodarske družbe
 • plačilni promet

Pravo

 • statusno pravo;
 • obligacijsko pravo;
 • zakon o gospodarskih družbah;
 • materialno upravno pravo.