SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

POSLOVNA INFORMATIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

70

70

2.

 

68

68

skupaj

 

138

138

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

UREJANJE PREGLEDNIC

 • zna samostojno uporabljati program za vnos, oblikovanje, shranjevanje in posredovanje poslovnih informacij v obliki preglednic in grafikonov;
 • izvršuje matematične in logične operacije z uporabo formul in funkcij;
 • analizira urejene podatke in razloži pridobljene informacije;
 • ponazori rezultate z ustreznimi grafikoni;
 • analizira učinke spreminjanja podatkov v preglednici;
 • povezuje podatke v preglednici, med preglednicami in jih izmenjuje z drugimi programi;
 • pripravi skupno rabo podatkov;
 • uporabi program za urejanje preglednic kot orodje za reševanje konkretnih informacijskih problemov.
 • razvija podjetnost in čuti povezavo med poslovnimi funkcijami;
 • osvaja strokovnost, natančnost, osebno odgovornost, ekonomičnost;
 • razvija moralno etične kvalitete;
 • razvija smisel za varčnost.
 • izvaja zahtevnejše oblikovanje in razporejanje podatkov:
 • zna glede na vsebino podatkov izbrati primerno vrsto grafikona:
 • izdeluje, oblikuje in spreminja podatke grafikona;
 • naredi grafikon po meri;
 • računa z enostavnimi in zahtevnejšimi formulami, uporablja ugnezdene funkcije;
 • uporablja vgrajene funkcije za obdelavo podatkov (časovne, matematične, statistične funkcije, funkcije z znaki, logične, finančne funkcije);
 • na zahtevnejšem nivoju uporablja absolutno in relativno naslavljanje:
 • ureja podatke v preglednici na zahtevnejšem nivoju (razvrščanje, sledenje podatkom, filtriranje podatkov, uporaba obrazca za vnos, iskanje podatkov, posebno lepljenje);
 • iz danih podatkov pripravi različne scenarije;
 • izdela poročila (uporaba orisov povzetkov in združenih poročil);
 • izdela prilagojeno poročilo z vrtino tabelo;
 • izdela in uporablja predloge;
 • pripravi samodejno izvajanje opravil (osnove programiranja-makroji);
 • tiska preglednice in grafikone;
 • uvaža podatke, preglednice in grafikone iz različnih virov ter jih posreduje;
RAČUNALNIŠKA IZMENJAVA PODATKOV
 • razloži pomen lokalne oziroma globalne izmenjave podatkov v poslovnem svetu;
 • opiše sodobne informacijske servise;
 • zna izmenjavati podatke na lokalnem omrežju;
 • zna izmenjavati podatke v globalnem omrežju.
 • razvija strokovnost in natančnost;
 • razvija samoiniciativnost in odgovornost;
 • pridobiva znanje o pomembnosti izmenjave podatkov.
 • v lokalnem omrežju pošilja podatke, jih obdela in pošlje drugemu uporabniku;
 • išče podatke po svetovnem spletu, jih shrani in uporabi.
UREJANJE BESEDIL
 • sposoben je sestaviti in primerno oblikovati poslovno dokumentacijo;
 • pozna lastnosti dobrega poslovnega pisma;
 • pozna pravila oblikovanja poslovnega pisma;
 • pozna uvoz podatkov iz različnih virov;
 • spozna pomen avtomatizacije oblikovanja poslovnih pisem;
 • spozna prednosti nalepk;
 • spozna smisel združevanja dokumentov različnih avtorjev;
 • spozna smisel pripravljenih predlog.
 • razvija smisel za posredovanje informacij v pravi vsebini in obliki;
 • razvija čut za oblikovanje in razporejanje;
 • osvaja strokovnost in natančnost;
 • razvija moralno etične kvalitete;
 • razvija smisel za avtorstvo.
 • uporabi program za oblikovanje besedil;
 • upošteva pravila za oblikovanje pisave, odstavkov, strani, večstranskega besedila;
 • izdela ali uvaža grafične elemente in druge predmete;
 • obvlada spajanje dokumentov;
 • pripravi tabele z naslovi, opisi artiklov in jih tiska kot nalepke;
 • uporablja predloge;
 • pripravi samodejno izvajanje opravil (osnove programiranja-makroji);
 • izdela in oblikuje poslovno dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku.

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

PODATKOVNE BAZE

Osnove podatkovnih baz

 • spozna pomen urejenih podatkov;
 • opredeli osnovne pojme baz podatkov;
 • se nauči osnovnih funkcij dela z bazo podatkov;
 • zna pripraviti preprosto podatkovno bazo.

Delo s tabelami

 • zna posodabljati podatke v tabeli;
 • zna oblikovati tabelo, določiti ključ;
 • zna določiti lastnosti podatkovnih polj.

Obrazec za vnos podatkov

 • zna izdelati enostavni obrazec;
 • razume pomen posameznih delov obrazca;
 • zna spreminjati izgled obrazca.

Pravila iskanja informacij

 • zna poiskati podatek;
 • zna izdelati enostavno poizvedbo in jo shraniti;
 • zna razvrstiti podatke;
 • razume iskanje informacij z več kriteriji;
 • oblikuje izgled poizvedbe.

Izdelava poročila

 • zna predstaviti podatke v obliki poročila;
 • razume pomen posameznih delov poročila;
 • zna spreminjati izgled poročila in ga natisniti.

Zahtevnejše delo z bazo podatkov (zahtevnejši nivo)

 • razume pojem javne baze podatkov;
 • pozna uvoz podatkov iz različnih virov;
 • zna dodajati nove tabele v bazo in vzpostaviti odnose med tabelami;
 • zna izdelati dodatni obrazec za pomoč pri vnosu podatkov;
 • zna izdelati poizvedbo na osnovi več tabel;
 • zna na osnovi poizvedbe izdelati poročilo;
 • razume pomen združevanja podatkov v poročilu;
 • pri delu s podatkovno bazo uporabi matematične izraze in funkcije.
 • razvija samostojnost in iniciativnost;
 • pridobiva dobre delovne navade in osebno odgovornost;
 • razvija natančnost in zanesljivost.
 • uporabi program za obdelavo podatkov;
 • vnaša podatke v tabelo;
 • spreminja, dodaja in briše podatke;
 • uporablja različne poglede v bazo;
 • načrtuje novo bazo podatkov;
 • določa tipe podatkov, urejenost tabel, ključ;
 • izdela tabele, oblikuje podatke v tabeli ter jim določi lastnosti;
 • obdeluje podatke v tabeli;
 • pripravi obrazec za vnos podatkov;
 • oblikuje polja v obrazcu;
 • dodaja in spreminja lastnosti različnim predmetom obrazca;
 • izdela različne poizvedbe in jih shrani;
 • določi iskalne pogoje ter izpis polj;
 • pripravi enostavno poročilo ;
 • opremi poročilo z različnimi predmeti.

MULTIMEDIJSKA PREDSTAVITEV

Osnove multimedijske predstavitve

 • spozna različne načine posredovanja informacij;
 • razume pomen multimedijske predstavitve informacij;
 • spozna vsebino dobre predstavitve;
 • spozna osnovne korake pri pripravi predstavitve.

Priprava multimedijske predstavitve

 • spozna vnos elementov predstavitvene strani;
 • spozna oblikovne lastnosti predstavitvene strani;
 • zna določiti število, vrstni red in lastnosti predstavitvenih strani;
 • spozna lastnosti celostne predstavitve;
 • zna poiskati in v predstavitvi uporabiti različne predmete iz drugih podatkovnih virov;
 • zna predvajati predstavitev;
 • zna izpisati predstavitvene strani.

Izdelava multimedijske predstavitve

 • pripravi načrt za izdelavo lastne predstavitve;
 • pripravi vsebinsko zasnovo predstavitve;
 • pripravi oblikovno zasnovo predstavitve;
 • se pripravi na izvedbo predstavitve.
 • razvija strokovnost in natančnost, komunikativnost;
 • razvija samostojnosti pri delu, kreativne sposobnosti;
 • spoznava široke možnosti uporabe sodobne tehnologije za posredovanje informacij;
 • spozna zgradbo in lastnosti dobre predstavitve;
 • uporabi program za izdelavo predstavitve;
 • določa ključne informacije, ki jih vsebuje predstavitev;
 • tipka in ureja besedilo na posamezne predstavitvene strani;
 • uporablja različne poglede;
 • zna izbrati in uporabiti ustrezno barvno ter zvočno;
 • dodatno opremi predstavitev z različnimi predmeti in jih uredi;
 • določa različne predstavitvene učinke;
 • išče in vključi podatke iz lokalnega ali globalnega omrežja;
 • predvaja predstavitev;
 • izpiše vsebino predstavitvenih strani v različnih oblikah;
 • opredeli vsebino in potek predstavitve;
 • uporabi pisanje ali uvoz podatkov iz različnih virov;
 • oblikuje elemente predstavitvenih strani;
 • določi število predstavitvenih strani, izgled, način predvajanja;
 • zgosti predstavitev in jo shrani v različnih oblikah na različne medije;
 • izvede predstavitev.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Preverjanje in ocenjevanje pri predmetu poteka ustno, ocenjujejo pa se tudi vaje na računalniku.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Dijaki pri pouku poslovne informatike najprej rešujejo praktične primere po navodilih učitelja, tako da utrjujejo pridobljena znanja iz računalništva in informatike in jih postopno dopolnjujejo z novimi spoznanji o možnostih uporabe programske opreme v povezavi s strokovnimi vsebinami. Učitelj pred vsako novo vajo kratko teoretično razloži strokovno vsebino, predstavi vajo in poda navodila za rešitev vaje. Med reševanjem vaje dijaki samostojno spoznavajo različne možnosti rešitve in spoznajo tehnike priprave informacij za lastne poslovne zamisli. Pri delu uporabljajo vso razpoložljivo literaturo in programsko pomoč.


Povezave z drugimi predmeti

Predmet

Znanja

Slovenščina

 • izdelava seminarskih nalog in referatov
 • jezikovna in pomenska pravilnost vsebine dokumentov
 • pisanje in grafično oblikovanje besedil, preglednic in grafikonov

Tuj jezik

 • poslovno dopisovanje

Matematika

 • osnovni statistični pojmi
 • prikazovanje podatkov

Ekonomija

 • izdelava poslovnega poročila, reklamacije, knjiženje, izračun in nabavne, lastne in prodajne cene, obračun stroškov, ipd.;

Praktični pouk

 • oblikovanje poslovne dokumentacije
 • utrjevanje znanja pridobljenega pri poslovni informatiki

*Statistika, računovodstvo, poslovna matematika

 • izdelava različnih tabel;
 • prikaz podatkov z grafikoni

 

7. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

Poleg veljavnih učbenikov priporočamo uporabo različne strokovne literature; knjig, priročnikov in revij ter zgoščenk in spletnih strani omrežja Internet, ki omogočajo lažje doseganje ciljev predmeta.

Pri delu z računalniškimi programskimi orodji naj učenci uporabljajo priročnike za ta orodja. Priročniki naj bodo napisani v materinem jeziku.

Učitelji naj uporabljajo tudi drugo aktualno literaturo in revije, ki obravnavajo področje poslovne informatike.