SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

STATISTIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

2.

34

34

68

skupaj

34

34

68


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

I. UVOD V STATISTIKO

Dijak

Dijak

 

Pomen besede statistika

     
 • spozna pojem statistike
 • spozna množične pojave
 • zna razložiti pomen besede;
 • zna našteti primere množičnih pojavov;
   

Statistične publikacije

     
 • spozna pomembnejše statistične publikacije
 • spozna pomen in naloge Statističnega urada RS
 • zna poiskati podatke v ustreznih publikacijah in jih pojasniti;

Se zave pomembnosti sistematičnega zbiranja podatkov.

Si ogleda publikacije sl itd.

Temeljni statistični pojmi

     
 • spozna temeljne pojme v statistični analizi
 • spozna pomen statistične analize pri proučevanju družbeno- ekonomskih pojavov in iskanju njihovih zakonitosti
 • usvoji pojem populacija, enota, spremenljivka, vrednost spremenljivke, vrsto spremenljivke in parameter;
 • zna določiti omenjene pojme na primeru in rešiti nalogo;

Se zave natančnosti in odgovornosti pri zbiranju in objavljanju podatkov.

Vaje o temeljnih pojmih.

II. STATISTIČNO RAZISKOVANJE

     

Načrtovanje

     
 • spozna faze statističnega raziskovanja
 • spozna načrtovanje
 • zna našteti faze statističnega raziskovanja in razložiti potek;
 • zna razložiti statistično, načrtovanje;
   

Statistično opazovanje

     
 • spozna načine opazovanja
 • spozna popolno, delno, posredno in neposredno opazovanje
 • zna razvrstiti opazovanje;
 • zna razložiti posamezne vrste opazovanj;
 • zna izdelati preprost vprašalnik;
 • presodi kateri način opazovanja je primernejši glede na predmet in cilje raziskovanja;

Razvijati odgovornost in natančnost pri zbiranju podatkov.

Vaje izdelovanja vprašalnika.

Si ogleda razne obrazce za zbiranje podatkov.

Urejanje zbranih podatkov:

     
 • spozna načine obdelave statističnih podatkov
 • spozna pomen računalniške obdelave in njene prednosti
 • zna našteti rezultate obdelave
 • zna opredeliti skupine za številske spremenljivke in opisne spremenljivke;
 • zna razvrstiti statistične vrste in jih razložiti na primerih;
 

Vaje opredeljevanja skupin.

Prikazovanje statističnih podatkov:

     
 • spozna način prikazovanja statističnih podatkov
 • zna izdelati tabelo in določiti vrsto tabele;
 • zna razložiti podatke v tabeli;
 • zna prikazati podatke z linijskim grafikonom, s stolpce

Razvijati natančnost in odgovornost.

Razvijanje čuta za estetski izgled izdelka.

Vaje v izdelavi grafikonov in izdelavi tabel.

III. RELATIVNA ŠTEVILA

     

Strukture

     
 • spozna definicijo strukture
 • spozna enorazsežne in večrazsežne strukture
 • zna izračunati enorazsežne in večrazsežne strukture in jih prikazati v tabeli;
 • zna grafično prikazati strukture s stolpci, krogi in polkrogi;
 • zna komentirati rezultate;

Se zave pomembnosti pravilne iterpretacije podatkov in izračunanih parametrov.

Vaje v izračunavanju in prikazovanju struktur.

Statistični koeficienti

     
 • spozna definicijo koeficienta
 • spozna primere raznih koeficientov
 • zna izračunati koeficient;
 • upošteva podatek, ki se nanaša na časovni interval in podatek, ki se nanaša na časovni trenutek;
 • zna grafično prikazati koeficiente;
 • zna razložiti izračunane koeficiente;
 

Vaje izračunavanja koeficientov.

Indeksi

     
 • spozna definicijo indeksa
 • zna razvrstiti indekse
 • zna izračunati indekse;
 • zna preračunati indekse s stalno osnovo na drugo osnovo in verižne indekse v indekse s stalno osnovo;
 • zna razložiti rezultate;
 • zna indekse grafično prikazati;
 

Vaje izračunavanja indeksov.

Stopnje

     
 • spozna definicijo stopnje
 • spozna stopnje s področja demografske statistike
 • stopnje rasti
 • zna izračunati stopnje;
 • zna razložiti stopnje;
 

Vaje izračunavanja stopenj.

Kazalci rasti

     
 • spozna kazalce rasti
 • spozna razliko in relativno razliko
 • zna izračunati in razložiti koeficient rasti, verižni indeks in stopnjo rasti;
 • zna pravilno razložiti razliko in relativno razliko;
 

Vaje izračunavanja razlik in interpretiranja razlik.

IV. FREKVENČNE PORAZDELITVE

     

Oblikovanje razredov

     
 • spozna oblikovanje frekvenčnih porazdelitev
 • zna opredeliti razrede;
 • zna določiti ustrezno širino in število razredov;
 • zna sestaviti frekvenčno poraz. z enako širokimi razredi;
 

Vaje opredeljevanja razredov.

Opis frekvenčne porazdelitve

     

 • spozna pojme kot so frekvenca, relativna frekvenca, kumulativna frekvenca in njihov pomen v statistični analizi
 • uporablja pravilne simbole;
 • zna izračunati in razložiti relativne frekvence in kumulativo absolutnih in relativnih frekvenc;
 

Vaje izračunavanja relativnih frekvenc in kumulativ.

Grafični prikaz frekvenčnih porazdelitev

     
 • spozna načine prikazovanja frekvenčnih porazdelitev
 • zna narisati histogram, poligon, strukturni krog in ogivo;
 

Vaje v načrtovanju grafikonov.

V. SREDNJE VREDNOSTI

     

Aritmetična sredina

     
 • spozna pomen srednjih vrednosti pri statistični analizi
 • spozna aritmetično sredino in tehtano aritmetično sredino
 • zna izračunati aritmetično sredino iz posameznih podatkov in iz frekvenčne porazdelitve;
 • zna razložiti izračunani rezultat;
 

Vaje v izračunavanju aritmetične sredine.

Mediana

     
 • spozna mediano
 • zna izračunati mediano iz posamičnih podatkov in iz frekvenčne porazdelitve;
 • zna grafično določiti mediano;
 • zna komentirati mediano;
 

Vaje izračunavanja mediane in grafičnega določanja mediane.

Modus

     
 • spozna modus
 • zna izračunati modus iz frekvenčne porazdelitve;
 • zna grafično določiti modus;
 • zna komentirati modus;
 

Vaje izračunavanja modusa in grafičnega ocenjevanja modusa.

Harmonična sredina

     
 • spozna harmonično sredino in tehtano harmonično sredino
 • zna izračunati povprečni strukturni odstotek;
 • zna izračunati povprečni koeficient;
 • zna razložiti rezultate;
 

Vaje izračunavanja harmonične sredine.

Geometrijska sredina

     
 • spozna geometrijsko sredino
 • zna izračunati povprečni koeficient rasti, povprečni verižni indeks in povprečno stopnjo rasti in razložiti rezultate;
 • zna uporabiti ustrezno srednjo vrednost glede na podatke in namen statistične analize;
 

Vaje izračunavanja geometrijske sredine.


5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Splošno:

Znanje tega predmeta nadgrajujeta znanja predmetov: ekonomija, gospodarsko poslovanje, matematika, poslovna informatika.

Konkretno:

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • osnovni pojmi
 • frekvenčne porazdelitve
 • relativna števila
 • srednje vrednosti
 • Gaussova krivulja

Matematika

 • množice;
 • funkcije (zveznost, nezveznost diskretnost);
 • razmerja, procentni račun;
 • verjetnostni račun;
 • zbiranje podatkov
 • frekvenčne porazdelitve
 • srednje vrednosti
 • relativna števila

Ekonomija

Gospodarsko poslovanje

 • uporaba statistike na področju gospodarstva;
 • urejanje podatkov
 • frekvenčne porazdelitve
 • relativna števila
 • srednje vrednosti

Poslovna informatika

 • uporaba programskega orodja excel:
 • delo s preglednicami,
 • uporaba statističnih funkcij;