B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK EKONOMSKI TEHNIK (DV) / PTI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

3

105

3

102

207

Madžarščina I ali Madžarščina II

3

105

3

102

207

Tuji jezik I

3

105

3

102

207

Umetnost

1

35

     

35

Matematika

3

105

3

102

207

Psihologija ali sociologija

2

70

     

70

Športna vzgoja

3

105

3

102

207

Skupaj A

18

630

15

510

1140

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Gospodarsko poslovanje

2

70

2

68

138

Ekonomija

2

70

2

68

138

Poslovna informatika

2

70

2

68

138

Pravo

     

2

68

68

Statistika

     

2

68

68

Izbirni predmeti*

4

140

3

102

242

Skupaj B

10

350

13

442

792

 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

4

140

4

136

276

 

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

96

     

96

  

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1088

2208

Skupno št. Ur izobraževanja (A+B+C+D)

  

1216

  

1088

2304

  

Št. tednov pouka

  

35

  

34

69

Št. tednov interesnih dejavnosti

  

3

  

 

3

Skupno število tednov izobraževanja

  

38

  

34

72

Pojasnilo k predmetniku:

Madžarščina I (materni jezik), Madžarščina II (drugi jezik)

Praktični pouk: 1. letnik: učno podjetje, 2. letnik: projektno delo

*Preglednica izbirnih predmetov po izbirnih področjih

Finančno-računovodsko področje

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden leto teden leto

Poslovna matematika

2

70

1

34

104

Računovodstvo

2

70

2

68

138

Skupaj B

4

140

3

102

242

Komercialno področje

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden leto teden leto

Poslovna matematika

2

70

2

68

138

Kemija in poznavanje blaga

2

70

1

34

104

Skupaj B

4

140

3

102

242

Poštno področje

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden leto teden leto

Poslovna matematika

2

70

1

34

104

Poštni promet

2

70

2

68

138

Skupaj B

4

140

3

102

242

Poslovno in upravno področje

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden leto teden leto

Poslovna matematika

2

70

1

34

104

Upravno poslovanje

2

70

2

68

138

Skupaj B

4

140

3

102

242

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur
za vaje*

Št.dijakov
V skupini

Letno št. ur za sodelavca

na oddelek na skupino

1.     

Poslovna informatika

učitelj

52

do 13

     

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

laborant

7

do 13

13

7

Praktični pouk

učitelj

140

do 13

     

2.     

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

laborant

7

do 13

13

7

Poslovna informatika

učitelj

68

do 13

     

Praktični pouk

učitelj

136

do 13

     

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Madžaščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolska izobrazba iz madžarskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Ekonomija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali prava

Poslovna informatika

učitelj

 

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike, matematike, organizacije dela ali ekonomije

Pravo

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava ali ekonomije

Poslovna matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali matematike

Računovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Upravno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz upravljanja in poslovanja ali prava

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije ali agronomije

laborant srednja ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali druga srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega področja

Statistika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali matematike

Poštni promet

učitelj

visokošolska izobrazba iz tehnologije prometa

Praktični pouk

učitelj

  • visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali informatike in računalništva ali
  • višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije, ekonomije, upravljanja in poslovanja ali tehnologije prometa (poštni promet)