B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani) / PTI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

3

105

3

102

207

Tuji jezik I

3

105

3

102

207

Umetnost

1

35

     

35

Matematika

3

105

3

102

207

Psihologija ali Sociologija

2

70

     

70

Športna vzgoja

3

105

3

102

207

Skupaj A

15

525

12

408

933

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Tuji jezik II

2

70

2

68

138

Gospodarsko poslovanje

2

70

2

68

138

Ekonomija

2

70

2

68

138

Poslovna informatika

2

70

2

68

138

Pravo

1

35

2

68

103

Statistika

     

2

68

68

Izbirni predmeti*

4

140

4

136

276

Skupaj B

13

455

16

544

999

 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

4

140

4

136

276

 

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

96

     

96

  

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1088

2208

Skupno št. ur izobraževanja (A+B+C+D)

  

1216

  

1088

2304

  

Št. tednov pouka

  

35

  

34

69

Št. tednov interesnih dejavnosti

  

3

     

3

Skupno število tednov izobraževanja

  

38

  

34

72

Pojasnilo k predmetniku: Praktični pouk: 1. letnik učno podjetje, 2. letnik projektno delo.

*Preglednica izbirnih predmetov za poslovno in upravno področje

Predmeti

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden leto teden leto

Poslovna matematika

2

70

2

68

138

Upravno poslovanje

2

70

2

68

138

Skupaj B

4

140

4

136

276

Delitev dijakov v skupine

Zaradi majhnega števila dijakov v razredu, delitev v skupine ni potrebna.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Tuj jezik II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Ekonomija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali prava

Poslovna informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike, matematike, organizacije dela, ekonomije

Pravo

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava ali ekonomije

Poslovna matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali matematike

Računovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Upravno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba upravljanja in poslovanja, prava,

Kemija in poznavanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali druga srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov iz kemijskega področja

Statistika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali matematike

Poštni promet

učitelj

visokošolska izobrazba tehnologije prometa- poštni promet

Praktični pouk

učitelj

  • visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, informatike in računalništva,
  • višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije, ekonomije, upravljanja in poslovanja, tehnologije prometa- poštni promet

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti dopolnilno izobrazbo defektološke smeri.

Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega mladostnika

Individualna specialno pedagoška pomoč na področju gibalne oviranosti.