SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KONFEKCIJSKI MODELAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

Računalniško konstruiranje

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

52

53

105

2.

60

80

140

skupaj

112

133

245

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna procesni računalnik za računalniško konstruiranje krojev oblačil,

 • spozna funkcije procesnega računalnika, potrebne za konstruiranje, modeliranje in gradiranje oblačil,

 •  pozna osnovne pojme informatike, ki jih modelar potrebuje pri svojem delu,

 • usposobi se za računalniško konstruiranje, modeliranje in gradiranje krojev oblačil,

 • zna izbrati in dodati pravilne dodatke za šive in oznake,

 • razume pomembnost dobro pripravljenega osnovnega kroja,

 • pozna segmente, ki jih na osnovnem kroju ni dovoljeno spreminjati zaradi ohranitve definirane oblike sorazmerja, in jih zna določiti,

 • pozna vpliv materiala pri izdelavi osnovnega kroja,

 • usposobi se za razvoj krojev od osnovnega kroja do kroja modela,

 • pozna uporabo sestavnice kot vrsto pomoči pri racionalizaciji dela,

 • pozna teorijo gradiranja, zna pripraviti gradirne tabele za potrebe računalniškega gradiranja in gradirati kroje oblačil na procesnem računalniku.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  posebnosti v izvedbi

  uvod v računalniško konstruiranje

  Dijak

  Dijak

   

 • uporaba računalnika pri delu konfekcijskega modelarja

 • načini vnosa, shranjevanja podatkov

 • osnovne funkcije za delo s procesnim računalnikom

 • dodajanje, spreminjanje in brisanje točk

 • spreminjanje ravnih linij in krivulj

 • dodajanje, spreminjanje in brisanje krojnih delov

 • funkcije za gradiranje krojnih delov

 • spozna pomen računalnikov pri konstrukciji in gradiranju krojev

 • spozna enote procesnega računalnika

 • spozna načine vnosa podatkov, njihovo shranjevanj in uporabo

 • seznani se z osnovnimi funkcijami

 • seznani se z načini dodajanja, spreminjanja in brisanja točk, linij, krivulj in krojnih delov

 • spozna funkcije, potrebne za gradiranje

 • Razvije odnos do dela z računalnikom.

  Spozna delo s procesnim računalnikom.

  Vaja:

 • vklop in izklop procesnega računalnika,

 • shranjevanje podatkov,

 • osnovne funkcije, potrebne za delo s procesnim računalnikom za konstrukcijo in gradiranje.

 • priprava na digitaliziranje

   

   

   

 • priprava računalnika na digitaliziranje

 • definiranje točk kroja za digitaliziranje

 • seznani se s priklopom digitalizirane mize in čitalcem koordinat

 • spozna pripravo točk kroja za digitaliziranje

 • Razvije čut za natančnost pri pripravi krojev za digitaliziranje.

  Vaja:

 • priprava procesnega računalnika za digitaliziranje,

 • priprava kroja na digitaliziranje.

 • digitaliziranje krila

   

   

   

 • digitaliziranje krojnih delov krila

 • shranjevanje digitaliziranih krojnih delov

 • spozna digitaliziranje krojnih delov in njihovo shranjevanje

 • Nauči se digitalizirati krojne dele.

  Vaja: digitaliziranje in shranjevanje krojnih delov.

  gradiranje krila z elementi in dodatki za šive

   

   

   

 • uvod v računalniško gradiranje

 • gradiranje krojnih delov krila v celoti (vključno s šablonami)

 • gradiranje posameznih elementov krila (sedla, žepi, pasovi)

 • dodajanje šivov na krojne dele in njihovo označevanje

 • spozna način gradiranja krila s pomočjo računalnika

 • pripravi gradirne tabele za gradiranje krila s pomočjo računalnika

 • spozna funkcije cad sistema,

 • potrebne za gradiranje kril in njihovih elementov

 • nauči se dodajati in odvzemati dodatke za šive

 • spozna načine označevanja dodatkov za šiv

 • Razvije čut za samokontrolo pri gradiranju.

  Pridobi sposobnost dodajanja pravilnih dodatkov za šiv in jih zna označiti.

  Vaja:

 • pripravi gradirne tabele,

 • gradira posamezne vrste kril in njihove elemente (sedla, žepe, pasove),

 • posameznim krojnim delom doda in odvzame dodatke za šive.

 • modeliranje enostavnih elementov krila

   

   

   

 • razporek

 • sedlo

 • žepi

 • nauči se konstruirati in modelirati razporke z računalnikom

 • spozna načine konstruiranja in modeliranja žepov in sedel

 • krojnim delom zna dodati dodatke za šive

 • nauči se dodati vse potrebne oznake

 • Pridobi sposobnost za zbiranje pravilnih funkcij za konstruiranje enostavnih elementov (rezanje, združevanje).

  Vaja - modeliranje enostavnejših elementov krila:

 • našiti žepi,

 • žepi v šivu,

 • enostavni razporek,

 • oblikovanje sedla,

 • dodajanje potrebnih oznak.

 • priprava moške srajce za digitaliziranje

   

   

   

 • definiranje točk kroja moške srajce za digitaliziranje

 • digitaliziranje krojnih delov moške srajce

 • shranjevanje digitaliziranih krojnih delov

 • nauči se pripraviti krojne dele moške srajce za digitaliziranje, jih digitalizirati in shraniti

 • Pridobi potrebna znanja in natančnost za digitaliziranje krivulj, ki so sestavni del kroja moške srajce.

  Vaja:

 • pripravi in digitalizira krojne dele moške srajce,

 • krojne dele shrani v spomin računalnika.

 • gradiranje moške srajce

   

   

   

 • pripravi gradirno tabelo za gradiranje moške srajce

 • srajco gradira

 • spozna računalniško podprto gradiranje moške srajce

 • pridobi natančnosti pri gradiranju

 • zna uporabljati gradirne tabele

 • Razvije čut za samokontrolo pri gradiranju.

  Vaja:

 • pripravi gradirno tabelo za gradiranje moške srajce,

 • gradira moško srajco.

 • konstrukcija različnih naplečnikov, rokavov in zapestnikov

   

   

   

 • konstruira različne naplečnike, rokave in zapestnike

 • doda ustrezne dodatke za šive

 • nauči se oblikovati različne naplečnike, rokave in zapestnike s pomočjo računalnika

 • dobljenim krojnim delom zna dodati ustrezne dodatke za šive in oznake

 • Pridobi sposobnost izbire najprimernejših funkcij za oblikovanje naplečnikov in rokavov.

  Pridobi sposobnost lastne presoje, kako konstruirati zapestnike s pomočjo računalnika.

  Vaje :

 • oblikuje ravne in oblikovane naplečnike,

 • oblikuje kratke in deljene rokave,

 • doda dodatke za šive in oznake.

 • računalniško modeliranje različnih bluz

   

   

   

 • bluze brez všitka

 • bluze z všitkom

 • bluze s poglobljenim rokavnim izrezom

 • zna izbrati najprimernejše funkcije za modeliranje s pomočjo računalnika

 • nauči se modelirati različne bluze

 • Razume vpliv modeliranja različnih delov bluze na njen celotni izgled.

  Vaje - na osnovni kroj bluze modelira:

 • različna zapenjanja,

 • delitve sprednjega in zadnjega dela bluze.

 • računalniško konstruiranje enostavnih elementov bluze

   

   

   

 • žepov

 • ovratnikov

 • nauči se konstruirati žepe in ovratnike s pomočjo kvadrata

 • spozna način merjenja vratnega izreza

 • spozna pomen zarez in oznak za šivanje

 • Pridobi sposobnost izbire najenostavnejšega načina konstruiranja.

  Razume pomen merjenja in dodajanja oznak za šivanje.

  Vaje :

 • izmeri vratni izrez,

 • konstruira ovratnike,

 • konstruira žepe,

 • postavi ustrezne oznake.

 • modeliranje enostavne bluze, gradiranje in sestava modela

   

   

   

 • modeliranje bluze

 • funkcije za združevanje krojnih delov v model

 • združi usvojeno znanje o modeliranju in gradiranju ženskih bluz v zaokroženo celoto

 • dobljene krojne dele zna smiselno združiti v model

 • Razvije čut do hitre uporabe že usvojenega znanja.

  Kreativno uporabi usvojeno znanje.

  Vaje:

 • modelira in gradira enostavno žensko bluzo,

 • dobljene krojne dele združi v model.

 • računalniško modeliranje različnih modelov

   

   

   

 • bluza brez všitka

 • bluza z všitkom

 • bluza in krilo

 • nauči se modelirati različne modele glede na tehnično skico

 • izbere najlažji in najprimernejši način modeliranja, označevanja in dodajanja dodatkov za šive. krojne dele posameznih modelov združi v model

 • Nauči se kreativno uporabljati pridobljena znanja.

  Pridobi sposobnost iskanja lastnega načina modeliranja.

  Vaje:

 • bluza s poglobljenim rokavnim izrezom in rokavom,

 • bluza z različno izpeljavo všitkov,

 • komplet bluze in krila

 •  

  2. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  posebnosti v izvedbi

  modeliranje in gradiranje, sestava modela

  Dijak

  Dijak

   

  sestava krojne slike

   

   

   

 • modelira in gradira izbrano oblačilo

 • krojne dele združi v model

 • funkcije za definiranje krojne slike

 • funkcije za izdelavo krojne slike

 • obnovi usvojeno znanje o modeliranju in gradiranju na računalniku ter o združevanju krojnih delov v model

 • spozna funkcije za definiranje in izdelavo krojne slike

 • nauči se, kako definirati parametre krojne slike

 • zna sestaviti krojno sliko

 • Pridobi potrebna znanja za definiranje in izdelavo krojne slike.

  Razvije čut za natančnost pri izdelavi krojne slike.

  Vaje:

 • modelira in gradira izbrano oblačilo,

 • dobljene krojne dele združi v model,

 • definira parametre krojne slike,

 • izdela krojno sliko.

 • ženske dvodelne obleke

   

   

   

 • dvodelna obleka s princes šivom

 • zna uporabiti že usvojeno znanje

 • pridobi spretnosti, ki so potrebne pri modeliranju princes šiva

 • Razvije odnos do natančnega modeliranja princes linije in njenega nadaljevanja v spodnji del obleke.

  Vaje - iz ustreznega osnovnega kroja modelira dvodelno obleko s princes linijo.

  ženski kostim

   

   

   

 • digitaliziranje potrebnih krojnih delov

 • modeliranje manjkajočih krojnih delov, vključno z medvlogo in podlogo

 • gradiranje

 • krojna slika

 • zna združiti pridobljena znanja o digitaliziranju, modeliranju, gradiranju, združevanju v model

 • zna definirati parametre krojne slike in izdelati krojno sliko

 • Pridobi spodobnost razumevanja soodvisnosti med posameznimi delovnimi fazami.

  Razvije racionalnejši odnos do dela.

  Vaje -krojne dele ženskega kostima:

 • digitalizira in shrani,

 • modelira manjkajoče krojne dele,

 • gradira,

 • definira parametre krojne slike,

 • izdela krojno sliko.

 • konstruiranje in modeliranje detajlov ženskega kostima

   

   

   

 • fazone

 • žepi

 • razporki

 • oblike zapenjanja

 • izpeljave všitkov

 • nauči se konstruirati detajle na ženskem kostimu

 • pridobi sposobnost za določevanje sorazmerij posameznih elementov na ženskem kostimu

 • Razvije smisel za sorazmerja posameznih elementov na ženskem kostimu.

  Razvije potrebno natančnost pri konstrukciji in modeliranju.

  Vaje - konstruira in modelira:

 • fazono,

 • žepe,

 • razpore,

 • dvovrstno zapenjanje,

 • modelira dve izpeljavi všitkov.

 • računalniško modeliranje

   

   

   

 • ženskega kostima

 • ženske obleke

 • hlačnega kostima

 • pridobljeno znanje o modeliranju in procesnem računalniku kreativno uporabi pri modeliranju

 • Pridobi spoznanje, da je modeliranje s pomočjo računalnika hitrejše in natančnejše.

  Vaje - iz ustreznega osnovnega kroja modelira glede na tehnično skico:

 • ženski kostim,

 • žensko obleko,

 • hlačni kostim,

 • izdela krojne potrebne slike.

  Oblačila morajo imeti ovratnik, žepe, nekateri deljen rokav in dvovrstno zapenjanje.

 • moški suknjič

   

   

   

 • priprava na digitaliziranje

 • gradiranje

 • kompletiranje

 • krojna slika

 • zna modelirati manjkajoče krojne dele

 • nauči se kompletirati moški suknjič

 • spozna gradiranje moških suknjičev na cad sistemu

 • zna pripraviti gradirne tabele za gradiranje moškega suknjiča s pomočjo računalnika

 • zna izdelati krojno sliko

 • Pri konstrukciji in modeliranju moškega suknjiča razvije potrebno natančnost.

  Razvije sposobnost odločitve o pravilnosti kroja.

  Razvije čut za samokontrolo pri gradiranju.

  Pridobi čut za gradiranje različnih vrst oblačil.

  Vaje - moški suknjič :

 • digitalizira,

 • gradira,

 • kompletira,

 • izdela krojno sliko.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje - modeliranje danega elementa oblačila na računalniku),

 • ustno.

  Vaje na računalniku se izdelajo po zaključenih vsebinskih sklopih. Dijaki izdelajo kroje danega modela ali njegove elemente, ki izhajajo iz obdelanega vsebinskega sklopa.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • uvod v računalniško konstruiranje oblačil

 • modeliranje in gradiranje

 •  

 •  

 • ženskih hlač, bluz, oblek, jopice, plašča

 • moških hlač, suknjičev, telovnikov, srajc, plaščev

 • Estetika oblačenja

 • linije ženskih hlač, bluz, oblek, jopic, plaščev

 • linije moških hlač, suknjičev, telovnikov, srajc, plaščev

 • ženskih hlač, bluz, oblek, jopic, plaščev

 • moških hlač, srajc, suknjičev, plaščev

 • Konstrukcija krojev

 • uvod v konstrukcijo

 • konstrukcija:

 • ženskih kril, bluz, oblek, jopic, plaščev, telovnikov

 • moških hlač, srajc, telovnikov, suknjičev, plaščev

 • ženskih hlač, bluz, oblek, jopic, plaščev

 • moških hlač, srajc, suknjičev, plaščev

 • Modeliranje in gradiranje

 • modeliranje in gradiranje:

 • ženskih kril, bluz, oblek, jopic, plaščev, telovnikov

 • moških hlač, srajc, telovnikov, suknjičev, plaščev

 • detajlov

 • ženskih hlač, bluz, oblek, jopic, plaščev

 • moških hlač, srajc, suknjičev, plaščev

 • Praksa

 • izdelava:

 • ženskih kril, bluz, oblek, jopic, plaščev, telovnikov

 • moških hlač, srajc, telovnikov, suknjičev, plaščev

 • detajlov