SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KONFEKCIJSKI MODELAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

Računalništvo

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

18

52

70

2.

   

 

skupaj

18

52

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • podrobneje spoznajo značilnosti računalniške strojne in programske opreme;

 • znajo razlikovati med večjimi računalniškimi sistemi, mini in mikroračunalniki;

 • spoznajo značilnosti osebnih računalnikov in računalniških delovnih postaj;

 • podrobneje spoznajo značilnosti računalniške grafike;

 • se naučijo uporabljati interaktivne vhodne naprave CAD sistemov;

 • se naučijo uporabljati računalniške izhodne naprave;

 • se naučijo uporabljati trajne pomnilniške medije za shranjevanje podatkov;

 • spoznajo lokalna in razširjena računalniška omrežja;

 • se naučijo učinkovito uporabljati osebne računalnike in računalniške delovne postaje za risanje, oblikovanje, modeliranje in konstruiranje;

 • se naučijo uporabljati programsko opremo za CAD za vsa področja konfekcijskega modeliranja;

 • spoznajo značilnosti sodobnih povezanih CAD/CAM sistemov in načine prenosa podatkov;

 • se naučijo učinkovito uporabljati storitve interneta (elektronska pošta, preiskovanje spletnih strani, shranjevanje in uporaba rezultatov iskanja).


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  Predstavitev informacij v računalniku

 • spozna računalnik kot napravo za avtomatsko obdelavo podatkov in prenos informacij

 • seznani se z vrstami informacij in njihovo predstavitvijo v računalniško podprtih informacijskih sistemih

 • Pridobi znanja o načinu predstavitve številskih, tekstovnih, grafičnih in zvočnih informacij.

 • Vaja: seznanitev z različnimi kategorijami informacij, njihovo predstavitvijo in velikostjo v računalniku.

 • Delitev računalniških sistemov

 • spozna različne kategorije računalnikov

 • zna razlikovati med večjimi računalniškimi sistemi, mini in mikroračunalniki

 • Pridobi sposobnost razpoznavanja računalniških sistemov.

 • Vaja: prepoznavanje različnih kategorij računalniških sistemov.

 • Osebni računalniki in računalniške delovne postaje

 • se seznani z značilnostmi osebnih računalnikov in računalniških delovnih postaj

 • spozna razlike med enouporabniškimi in večuporabniškimi operacijskimi sistemi

 • Razvije sposobnost razlikovanja osebnih računalnikov in računalniških delovnih postaj.

 • Vaja: primer osnovne uporabe enouporabniškega in večuporabniškega operacijskega sistema.

 • Učinkovita uporaba osebnih računalnikov

 • zna učinkovito uporabljati osebne računalnike, splošno uporabniško programsko opremo (urejevalniki besedil, elektronske preglednice), programe za risanje, oblikovanje, modeliranje in konstruiranje ter programe za sestavo krojnih slik

 • Se nauči uporabljati računalnik kot napravo za obdelavo različnih kategorij informacij in kot komunikacijsko sredstvo.

  Zna razložiti in opisati nepravilno delovanje računalniškega sistema.

  Zna svetovati drugim, kako uporabljati funkcije uporabniške programske opreme z njegovega strokovnega področja.

  Uporaba ustrezno opremljene računalniške učilnice.

  Dostop do interneta.

  Uvod v operacijske sisteme

 • spozna osnovne značilnosti različnih operacijskih sistemov

 • Zna razlikovati med operacijskimi sistemi večjih računalniških sistemov in operacijskimi sistemi osebnih računalnikov.

 • Vaja: uporaba osnovnih funkcij in ukazov v operacijskih sistemih MS Windows ** in prikaz analogije v večjih računalniških sistemih.

 • Uporaba operacijskega sistema MS Windows **

 • spozna osnove operacijskega sistema MS Windows **

 • zna uporabljati miško in tipkovnico

 • se nauči uporabljati sistemska orodja

 • zna tvoriti mape in datoteke,

 • se nauči kopirati, premikati, preimenovati in brisati mape in datoteke

 • Pridobi sposobnost organiziranja podatkov v mape in datoteke.

  Vaja:

 • delo z namizjem v MS Windows **,

 • uporaba miške in tipkovnice,

 • kreiranje osebne mape,

 • kopiranje datotek,

 • premikanje datotek,

 • preimenovanje datotek,

 • brisanje datotek.

 • Zagon programov iz skupine uporabniške programske opreme

 • se nauči pognati različne uporabniške programe

 • Zna poiskati mesto programa oziroma Bližnjico in različne načine zagona programov.

  Vaja:

 • zagon programov z uporabo programskih ikon na namizju,

 • zakon programov iz programskih skupin z uporabo menija start.

 • Učinkovita uporaba urejevalnika besedil MS Word for Windows

 • se nauči pisati besedila z urejevalnikom besedil

 • zna shraniti napisano besedilo

 • zna pravilno izbrati mapo in ime za shranjevanje

 • spozna načine vstavljanja različnih objektov v besedila

 • se nauči odpreti shranjeni dokument

 • zna spreminjati obstoječe dokumente

 • Spozna in učinkovito uporablja prednosti računalniškega oblikovanja dokumentov.

  Vaja:

 • pisanje besedila,

 • shranjevanje dokumentov,

 • odpiranje obstoječih dokumentov,

 • spreminjanje vsebine obstoječih dokumentov,

 • vstavljanje prelomov strani, datuma in časa, imena datotek, oznake strani in slik v dokument,

 • tiskanje dokumentov.

 • Uporaba programa za delo z elektronskimi preglednicami MS Excel for Windows

 • se nauči vpisati podatke v obliki tabel

 • zna shraniti napisano tabelo

 • zna pravilno izbrati mapo in ime za shranjevanje

 • se nauči odpreti shranjeno elektronsko preglednico

 • se nauči kreirati in spreminjati grafe

 • zna spreminjati obstoječe elektronske preglednice

 • Spozna in uporablja prednosti računalniško podprtega dela s preglednicami in grafi.

  Vaja:

 • pisanje preprostih tabel,

 • shranjevanje delovnih zvezkov,

 • odpiranje obstoječih delovnih zvezkov,

 • grafična predstavitev podatkov, organiziranih v obliki tabel,

 • spreminjanje vsebine obstoječih delovnih zvezkov,

 • vstavljanje prelomov strani, datuma in časa, imena datotek, oznake strani in slik v delovne zvezke,

 • tiskanje tabel in grafov.

 • Računalniška omrežja

 • spozna lokalna in razširjena računalniška omrežja

 • zna komunicirati z oddaljenimi računalniki

 • se nauči pošiljati in sprejemati informacije z uporabo računalniških omrežij

 • se nauči uporabljati skupne naprave

 • Spozna uporabnost računalniških omrežij.

  Razvije pravilen odnos do računalniške komunikacije.

  Vaja:

 • prikaz elementov mrežne povezave računalnikov v učilnici,

 • definiranje in uporaba imenikov v skupni rabi,

 • pošiljanje in sprejemanje informacij.

 • Sodobna računalniška grafika

 • spozna računalniško grafično opremo in njene elemente

 • spozna različne tipe računalniških zaslonov in kriterije za ocenjevanje njihove kakovosti

 • se nauči razlikovati med bitnimi in vektorskimi slikami.

 • Spozna prednosti uporabe računalniške grafike.

  Zna razlikovati med bitnimi in vektorskimi slikami.

  Vaja:

 • iskanje in prepoznavanje podatkov o kakovosti grafičnih naprav v računalniškem sistemu,

 • risanje preprostejših bitnih in vektorskih slik.

 • Računalniške interaktivne vhodne naprave

 • spozna različne kategorije računalniških vhodnih naprav

 • se nauči uporabljati različne grafične vhodne naprave

 • Razvije občutek za pravilno uporabo vhodnih naprav CAD sistemov.

  Vaja:

 • uporaba menujev CAD programov,

 • uporaba miške,

 • uporaba grafične tablice s kurzorjem,

 • uporaba digitalizatorja.

 • Računalniške izhodne naprave

 • spozna različne kategorije računalniških izhodnih naprav

 • se nauči uporabljati tiskalnike in risalnike

 • Razvije občutek za pravilno uporabo izhodnih računalniških naprav.

  Vaja:

 • tiskanje dokumentov in grafike,

 • izrisovanje skic, krojnih delov in krojnih slik.

 • Uporaba programa za risanje

 • se nauči uporabljati funkcije programa za risanje

 • Razvije občutek za kreativno risanje s pomočjo računalnika.

  Vaja:

 • risanje linearnih, ploskovnih in prostorskih primitivov,

 • prostoročno risanje in skiciranje,

 • uporaba barv in tekstur.

 • Uporaba programa za konstrukcijo krojev in gradiranje

 • spozna računalniško podprto konstruiranje

 • se nauči konstruirati krojne dele z uporabo računalnika

 • zna spreminjati elemente kroja

 • se nauči osnov gradiranja krojnih delov

 • Spozna prednosti računalniškega konstruiranja in gradiranja krojev.

  Vaja:

 • konstrukcija enostavnega kroja,

 • gradiranje osnovnega kroja.

 • Uporaba programa za sestavo krojnih slik

 • se nauči sestavljati krojne slike z uporabo računalnika

 • Spozna prednosti računalniške sestave krojih slik.

  Vaja:

 • prenašanje krojnih delov v krojno sliko,

 • optimiranje izrabe tkanine,

 • shranjevanje izdelanih krojnih slik,

 • tiskanje krojnih slik v pomanjšanem merilu.

 • Uporaba interneta

 • zna uporabljati najpomembnejše storitve interneta: elektronsko pošto in svetovni splet (WWW)

 • Se nauči uporabljati internet kot sredstvo za komunikacijo z drugimi uporabniki.

  Zna poiskati teme in hipertekstne dokumente, ki ga zanimajo s strokovnega in osebnega vidika.

  Razvije čut za varno delo z internetom, predvsem pri sprejemanju programskih dodatkov elektronskih sporočil.

  Vaja:

 • branje elektronskih sporočil,

 • pošiljanje elektronske pošte,

 • odgovarjanje na prispela sporočila,

 • brisanje nepotrebnih sporočil,

 • uporaba načel varnosti pri sprejemanju elektronskih sporočil s programskimi dodatki,

 • brskanje po svetovnem spletu (WWW) po različnih temah,

 • preiskovanje svetovnega spleta po ključnih besedah,

 • shranjevanje in uporaba rezultatov iskanja.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • predstavitev informacij v računalniku

 • učinkovita uporaba osebnih računalnikov

 • sodobna računalniška grafika

 • uporaba programa za risanje

 • uporaba programa za konstrukcijo krojev in gradiranje

 • uporaba programa za sestavo krojnih slik

 • uporaba interneta

 • Konstrukcija in modeliranje

  Računalniško konstruiranje

  Modeliranje in gradiranje

  Oblikovanje tekstilij

  Risanje

  Praktični pouk

 • tekstovne in grafične informacije pri risanju, oblikovanju, modeliranju in konstruiranju

 • uporaba tehniške in tehnološke dokumentacije

 • konvencionalno risanje, oblikovanje, modeliranje in konstruiranje

 • konvencionalno risanje in oblikovanje

 • konvencionalno konstruiranje in gradiranje krojev

 • konvencionalni način sestave krojnih slik

 • uporaba konvencionalnih komunikacij in podatkovnih baz