SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ADMINISTRATOR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

3. PRIPOROČILA ZA UPORABO

Izpitne naloge je možno izbirati iz predlaganega seznama ali iz razširjenega nabora, ki ga predlaga izpitni odbor.

Izpitne naloge sestavi izpitni odbor. Dijak na zaključnem izpitu izbere izpitni vprašalnik, na katerem so tri izpitne naloge. Izpitna naloga vsebuje navodila in podatke, ki so potrebni za izdelavo izdelka. Zagovor je vezan predvsem na izdelke. Priporočamo, da vsaj ena od treh izpitnih nalog zahteva uporabo osebnega računalnika.

 

4. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

Pri praktičnem delu zaključnega izpita ocenjujemo:

4. 1 SEZNAM IZDELKOV ZA PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

IZDELEK ALI STORITEV

OPIS IN DIMENZIJE

TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

 • kalkulacija prodajne cene
 • izračun rabata, skonta in davka na dodano vrednost
 • izdelava prodajne pogodbe
 • izpolnitev obrazca za odprtje tekočega in žiro računa
 • izpolnitev čeka
 • izpolnitev menice
 • izpolnitev nakaznice ali virmana
 • knjiženje poslovnih dogodkov
 • izdelava anketnega vprašalnika
 • izpolnitev naročilnice ali dobavnice
 • izpolnitev računa
 • izdelava poslovnega pisma
 • izdelava zapisnika sestanka
 • izdelava vabila
 • evidentiranje prispele in poslane pošte
 • prijava, odjava ali sprememba podatkov zaposlenega delavca za socialno zavarovanje
 • vpis podatkov v delovno knjižico
 

osebni računalnik s tiskalnikom, z obrazci

5. TRAJANJE IZPITA

Praktični del zaključnega izpita traja do 4 ure. Zagovor traja do 20 minut.

6. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

Izpitni odbor ocenjuje izdelek in zagovor. Skupna ocena se določi na osnovi aritmetične sredine treh ocen za tri izpitne naloge. Za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

? PODROČJE OCENJEVANJA

DELEŽI –
enota z dokumentacijo

1. priprava in izvedba naloge

20 %

2. strokovnost (kakovost)

60 %

3. dokumentacija (pri 1 nalogi)

10 %

4. ustni zagovor

10 %

SKUPAJ

100 %


6. 1 DOLOČANJE SKUPNE OCENE

Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

PRETVORBA

odlično (5)

100 do 89 točk

 

dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

prav dobro (4)

od 88 do 76 točk,

 

dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

dobro (3)

od 75 do 63 točk,

 

dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

zadostno (2)

od 62 do 50 točk,

 

dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

nezadostno (1)

49 ali manj točk,

 

dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.


7. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni pripomočki za opravljanje tajniških opravil.

8. LITERATURA IN DRUGI VIRI

Priporočena literatura in drugi viri so objavljeni v vsakoletnem katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.