SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ADMINISTRATOR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

POSLOVNA MATEMATIKA S STATISTIKO

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

3.

136

50

86

0

Skupaj

136

50

86

0

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

RAZMERJA IN SORAZMERJA

Dijak:

 • spozna osnovna pravila za računanje z razmerji in sorazmerji
 • spozna enostavno, sestavljeno ter podaljšano sorazmerje
 • razume pojma premo in obratno sorazmerje
 • spozna matematični zapis in grafični prikaz premo in obratno sorazmernega odnosa med dvema spremenljivkama

Dijak:

 • se nauči krajšati in razširjati člene razmerij in sorazmerij
 • izračuna neznani člen iz enostavnega in sestavljenega sorazmerja
 • prepozna premo in obratno sorazmerno spremenljivko
 • zapiše z enačbo in grafično prikaže odnos med premo in obratno sorazmernima količinama

Dijak:

 • razvija natančnost

Vaja: rešitev nalog iz enostavnih, sestavljenih ter podaljšanih sorazmerij

SKLEPNI RAČUN

Dijak:

 • spozna enostavni sklepni račun
 • spozna sestavljeni sklepni račun
 • zna reševati naloge enostavnega in sestavljenega sklepnega računa
 • zna uporabiti linearno enačbo pri reševanju nalog sklepnega računa
 • prepozna in smiselno uredi podatke enostavnega in sestavljenega sklepnega računa
 • izračuna neznano količino pri nalogah enostavnega in sestavljenega sklepnega računa
 • se nauči uporabiti linearno enačbo pri reševanju nalog sklepnega računa
 • razvija natančnost

 

 

Vaja: rešitev nalog iz enostavnega in sestavljenega sklepnega računa

 

 

VERIŽNI RAČUN

Dijak:

 • spozna verižni račun kot posebno obliko sklepnega računa
 • spozna pogoje za uporabo verižnega računa
 • spozna tuje merske in denarne enote
 • spozna pravila za sestavo verige in izračun verižnega računa
 • zna vključiti v verižni račun različne dodatke in popuste
 • prepozna rešljivost dane naloge z metodo verižnega računa
 • pozna tuje merske in denarne enote
 • izračuna neznano količino z verižnim računom
 • se nauči vključiti v verižni račun različne dodatke in popuste
 • razvija odgovornost

Vaja: rešitev nalog iz verižnega računa


VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

RAZDELILNI RAČUN

Dijak:

 • spozna enostavni razdelilni račun
 • spozna sestavljeni razdelilni račun
 • spozna različne načine reševanja nalog enostavnega in sestavljenega razdelilnega računa: delitveno razmerje, delitev z ulomki, delitev z razlikami
 • izračuna posamezne deleže upravičencev v nalogah enostavnega in sestavljenega razdelilnega računa
 • smiselno poveže delne rešitve razdelilnega računa v končno rešitev

 • razvija natančnost

 

Vaja: rešitev nalog enostavnega in sestavljenega razdelilnega računa

PROCENTNI RAČUN

Dijak:

 • pozna pojme: celota, delež, procentna in promilna mera, povečana in zmanjšana celota
 • pozna različne možnosti reševanja problemov procentnega računa: sklepanje, verižni račun, sorazmerje, uporaba linearne enačbe
 • prepozna podatke in njihovo vlogo v procentnem računu
 • se nauči reševati probleme procentnega računa
 • razloži izračunani rezultat
 • razvija strokovnost in odgovornost

Vaja: rešitev nalog procentnega računa

KALKULACIJE

Dijak:

 • spozna pojme: fakturna, nabavna, prodajna vrednost ter cena, NNS – predvideni in dejanski, marža, vstopni in izstopni DDV ter obe stopnji DDV
 • spozna različne možnosti sestavljanja kalkulacije: vrednosti so podane z ali brez DDV, upoštevanje popustov
 • prepozna podatke in njihovo vlogo v
 • kalkulaciji
 • se nauči reševati probleme procentnega računa znotraj kalkulacije
 • loči med ceno in vrednostjo blaga
 • razvija strokovnost in odgovornost

Vaja: sestavljanje kalkulacij

NAVADNI OBRESTNI RAČUN

Dijak:

 • razume osnovne količine obrestnega računa in pozna odnose med njimi
 • spozna razliko med navadnim in obrestnim obrestovanjem
 • spozna pojem diskontirane vrednosti glavnice
 • pozna pojem ekvivalence glavnic
 • prepozna količine obrestnega računa: obrestna mera, začetna ter končna vrednost glavnice, čas obrestovanja, obresti
 • izračuna neznano obrestno količino iz znanih obrestnih količin
 • izračuna skupno končno vrednost več glavnic
 • izračuna diskontirano vrednost glavnice
 • razvija strokovnost, občutek za varčnost, odgovornost in zanesljivost

Vaja: rešitev nalog navadnega obrestnega računa

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

I. UVOD V STATISTIKO

Dijak:

Dijak:

 

Pomen besede statistika

     

Dijak:

 • spozna pojem statistike
 • spozna množične pojave
 • zna razložiti pomen besede
 • zna našteti primere množičnih pojavov
   

Statistične publikacije

     

Dijak:

 • spozna pomembnejše statistične publikacije
 • spozna pomen in naloge Statističnega urada RS
 • zna poiskati podatke v ustreznih publikacijah in jih pojasniti
 • se zave pomembnosti sistematičnega zbiranja podatkov

Ogled publikacij sl itd.

Temeljni statistični pojmi

     

Dijak:

 • spozna temeljne pojme v statistični analizi
 • spozna pomen statistične analize pri proučevanju družbeno-ekonomskih pojavov in iskanju njihovih zakonitosti
 • usvoji pojem populacija, enota, spremenljivka, vrednost spremenljivke, vrsto spremenljivke in parameter
 • zna določiti omenjene pojme na primeru in rešiti nalogo
 • se zave natančnosti in odgovornosti pri zbiranju in objavljanju podatkov

Vaje o temeljnih pojmih

II. STATISTIČNO RAZISKOVANJE

     

Načrtovanje

     

Dijak:

 • spozna faze statističnega raziskovanja
 • spozna načrtovanje
 • zna našteti faze statističnega raziskovanja in razložiti potek
 • zna razložiti statistično, načrtovanje
   

Statistično opazovanje

     

Dijak:

 • spozna načine opazovanja
 • spozna popolno, delno, posredno in neposredno opazovanje
 • zna razvrstiti opazovanje
 • zna razložiti posamezne vrste opazovanj
 • zna izdelati preprost vprašalnik
 • presodi kateri način opazovanja je primernejši glede na predmet in cilje raziskovanja
 • razvija odgovornost in natančnost pri zbiranju podatkov

Vaje izdelovanja vprašalnika.

Ogled razne obrazcve za zbiranje podatkov

Urejanje zbranih podatkov

     

Dijak:

 • spozna načine obdelave statističnih podatkov
 • spozna pomen računalniške obdelave in njene prednosti
 • zna našteti rezultate obdelave
 • zna opredeliti skupine za številske spremenljivke in opisne spremenljivke
 • zna razvrstiti statistične vrste in jih razložiti na primerih
 

Vaje opredeljevanja skupin

Prikazovanje statističnih podatkov

Dijak:

Dijak:

 

Dijak:

 • spozna način prikazovanja statističnih podatkov
 • zna izdelati tabelo in določiti vrsto tabelezna razložiti podatke v tabeli
 • zna prikazati podatke z linijskim grafikonom, s stolpci
 • razvija natančnost in odgovornost
 • razvijanje čut za estetski videz izdelka

Vaje v izdelavi grafikonov in izdelavi tabel

III. RELATIVNA ŠTEVILA

     

Strukture

     

Dijak:

 • spozna definicijo strukture
 • spozna enorazsežne in večrazsežne strukture
 • zna izračunati enorazsežne in večrazsežne strukture in jih prikazati v tabeli
 • zna grafično prikazati strukture s stolpci, krogi in polkrogi
 • zna komentirati rezultate
 • se zave pomembnosti pravilne interpretacije podatkov in izračunanih parametrov

Vaje v izračunavanju in prikazovanju struktur

Statistični koeficienti

     

Dijak:

 • spozna definicijo koeficienta
 • spozna primere raznih koeficientov
 • zna izračunati koeficient
 • upošteva podatek, ki se nanaša na časovni interval in podatek, ki se nanaša na časovni trenutek
 • zna grafično prikazati koeficiente
 • zna razložiti izračunane koeficiente
 

Vaje izračunavanja koeficientov

Indeksi

     

Dijak:

 • spozna definicijo indeksa
 • zna razvrstiti indekse
 • zna izračunati indekse
 • zna preračunati indekse s stalno osnovo na drugo osnovo in verižne indekse v indekse s stalno osnovo
 • zna razložiti rezultate
 • zna indekse grafično prikazati
 

Vaje izračunavanja indeksov

Stopnje

     

Dijak:

 • spozna definicijo stopnje
 • spozna stopnje s področja demografske statistike
 • spozna topnje rasti
 • zna izračunati stopnje
 • zna razložiti stopnje
 

Vaje izračunavanja stopenj

Kazalci rasti

        

Dijak:

 • spozna kazalce rasti
 • spozna razliko in relativno razliko
 • zna izračunati in razložiti koeficient rasti, verižni indeks in stopnjo rasti
 • zna pravilno razložiti razliko in relativno razliko
 

Vaje izračunavanja razlik in interpretiranja razlik

IV. FREKVENČNE PORAZDELITVE

     

Oblikovanje razredov

     

Dijak:

 • spozna oblikovanje frekvenčnih porazdelitev
 • zna opredeliti razrede
 • zna določiti ustrezno širino in število razredov
 • zna sestaviti frekvenčno poraz. z enako širokimi razredi
 

Vaje opredeljevanja razredov

Opis frekvenčne porazdelitve

     

Dijak:

 • spozna pojme, kot so frekvenca, relativna frekvenca, kumulativna frekvenca in njihov pomen v statistični analizi
 • uporablja pravilne simbole
 • zna izračunati in razložiti relativne frekvence in kumulativo absolutnih in relativnih frekvenc
 

Vaje izračunavanja relativnih frekvenc in kumulativ

Grafični prikaz frekvenčnih porazdelitev

     

Dijak:

 • spozna načine prikazovanja frekvenčnih porazdelitev
 • zna narisati histogram, poligon, strukturni krog in ogivo
 

Vaje v načrtovanju grafikonov

V. SREDNJE VREDNOSTI

     

Aritmetična sredina

     

Dijak:

 • spozna pomen srednjih vrednosti pri statistični analizi
 • spozna aritmetično sredino in tehtano aritmetično sredino
 • zna izračunati aritmetično sredino iz posameznih podatkov in iz frekvenčne porazdelitve
 • zna razložiti izračunani rezultat
 

Vaje v izračunavanju aritmetične sredine

Mediana

     

Dijak:

 • spozna mediano
 • zna izračunati mediano iz posamičnih podatkov in iz frekvenčne porazdelitve
 • zna grafično določiti mediano
 • zna komentirati mediano
 

Vaje izračunavanja mediane in grafičnega določanja mediane

Modus

     

Dijak:

 • spozna modus
 • zna izračunati modus iz frekvenčne porazdelitve
 • zna grafično določiti modus
 • zna komentirati modus
 

Vaje izračunavanja modusa in grafičnega ocenjevanja modusa

Geometrijska sredina

     

Dijak:

 • spozna geometrijsko sredino
 • zna izračunati povprečni koeficient rasti, povprečni verižni indeks in povprečno stopnjo rasti in razložiti rezultate
 • zna uporabiti ustrezno srednjo vrednost glede na podatke in namen statistične analize
 

Vaje izračunavanja geometrijske sredine

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Potekajo ustno.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

ZNANJE

POVEZAVA S PREDMETOM

PREDMET

ZNANJE

Razmerja in sorazmerja

Matematika

Razmerja in sorazmerja

Verižni račun

Poslovna tehnika

Račun