SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ADMINISTRATOR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

POSLOVNA INFORMATIKA

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

70

35

35

35

2.

70

0

70

70

3.

68

0

68

68

Skupaj

208

35

173

173

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA POSLOVNA INFORMATIKA :

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

1. LETNIK:

     

Dijak:

 • spozna osnove informatike
 • definira osnovne pojme informatike in informacijsko tehnologijo
 • razloži vlogo in pomen informatike v sodobni družbi
 • usvaja strokovnost, natančnost, smisel za opazovanje
 
 • spozna snove računalništva
 • opiše razvoj računalništva
 • spozna pojem strojne opreme
 • pozna zgradbo in delovanje računalnika
 • usvaja strokovnost, natančnost, smisel za opazovanje, sposobnost komuniciranja

Prikaz:

obstoječe strojne opreme ter omrežja na šoli

Ogled:

enega od sejmov, kjer predstavljajo strojno opremo ter komunikacijsko tehnologijo

 • spozna programsko opremo
 • pozna vrste sistemske in uporabniške programske opreme in razloži njihove naloge
 • pozna osnove operacijskih sistemov
 • razloži osnovne pojme programiranja
 • razloži pojme: avtorske pravice, licence, javna, prosta, preizkusna in tržna programska oprema
 • zna uporabljati protivirusni program
 • razvija strokovnost, natančnost, zanesljivost, osebno odgovornost, smisel za opazovanje

Vaja:

dijak opiše programsko opremo na enem ali več računalnikov v učilnici

Demonstracija:

prikaz disket, zgoščenk …, na katerih je programska oprema različne vrste

prikaz namestitve enega od uporabniških programov

 • spozna osnove dela z računalnikom
 • pozna osnove dela v operacijskem sistemu
 • pozna delo z datotekami in organizacijo podatkov v računalniku
 • razvija strokovnost, natančnost, sposobnost opazovanja

Vaja:

dijak se seznani z osnovami operacijskega sistema na delovnem računalniku

 • spozna raziskovanje omrežne soseščine
 • razume pojem lokalne mreže, odjemalca in strežnika
 • razvija sposobnost opazovanja in tvornega sodelovanja pri dogajanju v delovni skupini, se navaja na skupinsko delo v širšem pomenu besede

Vaje:

dijak uporablja lokalno omrežje za prenos podatkov in razume pojem varnosti podatkov v omrežju

 • spozna program za urejanje slik in program za urejanje besedil
 • zna uporabljati program za risanje in obdelavo slik
 • zna uporabljati program za urejanje besedil
 • zna napisati preprosto besedilo, popraviti napake
 • zna brisati, vstavljati in kopirati besedilo
 • zna oblikovati znake, odstavke in strani
 • zna narediti in oblikovati tabele
 • zna uporabljati notranjo grafiko
 • zna vstavljati slike iz galerije slik
 • zna vstavljati slike iz slikarja ter jih urediti
 • zna označiti strani, poglavja, razdelke in odstavke
 • zna oblikovati glave in zanožke
 • pozna pomen preloma stolpca in strani ter ga tudi uporabi
 • pozna pojem čarovnika in ga uporabi pri pismih, tabelah in publikacijah
 • pozna slovar, črkovalnik in pregledovalnik
 • zna shraniti besedilo na različna mesta
 • zna uporabiti predogled besedila
 • zna natisniti besedilo
 • razvija sposobnost uporabe različnih programov in pripomočkov, njihovo povezovanje v različnih izdelkih
 • razvija odgovornost pri shranjevanju in prenosu podatkov na shranjevalnih medijih, zaveda se pomena neokuženosti medijev
 • zaveda se, da okuženost z virusi ne pomeni samo izgubo podatkov temveč tudi izgubo časa pri delu
 • zaveda se, da mora shranjevati izdelke na vsaj dveh mestih
 • zaveda se, da izdelek shranjujemo v mapo za skupno rabo, če ga želimo dati na voljo ostalim, sicer ga pa raje zaščitimo pred tujimi pogledi
 • razvija natančnost pri izdelavi izdelkov
 • usvaja pomen dela v skupini

Vaje:

 • dijak uporabi ustrezni grafični program za izdelavo preproste risbe na temo vtisi s počitnic in podobno
 • shrani sliko na lokalni disk
 • uporabi urejevalnik besedil za naslednje naloge:
 • sestava preprostega besedila
 • oblikovanje strani in besedila
 • vstavljanje slike in oblikovanje le-te
 • vstavljanje fotografije s CD-roma, ki je v skupni rabi, na primer iz zbirke fotografij Corel PhotoPaint, Office 97, Encarta 97 in podobno
 • shranjevanje izdelka na lokalni disk
 • shranjevanje izdelka na disk ali v mapo za skupno rabo na enem od drugih računalnikov
 • pregled diskete pred virusi
 • shranjevanje izdelka na disketo
 • predogled izdelka
 • izpis izdelka na tiskalnik
 • odpiranje izdelkov iz drugih računalnikov v omrežni soseščini
 • priprava prve razstave izdelkov
 • izdelava križanke, urnika, tv sporeda z uporabo tabel
 • izdelava formularja za dopise v podjetjih z glavo
 • izdelava daljšega besedila z uporabo prelomov in standardnih funkcij urejevalnika
 • izdelava pisma in ovojnice prijateljem

 

2. LETNIK:

     

Dijak:

 • spozna program za izdelavo elektronskih predstavitev

Dijak:

 • razume pojem predstavitve
 • zna sestaviti lastno predstavitev:
  • zna napisati in oblikovati besedilo, ozadja, notranjo grafiko
  • zna dodati datoteke iz urejevalnika besedil, preglednice in grafikone ter lastne slike različnega izvora ter jih urediti
  • zna dodati liste
  • zna uporabiti različne poglede
  • zna uporabiti animacijske učinke
  • zna uporabiti čarovnike za urejanje strani
  • zna predvajati prezentacijo
  • zna izpisati prezentacijske liste
  • zna uporabiti konferenčno povezavo

Dijak:

 • razvija strokovnost in natančnost, inovativnost in komunikativnost

Vaje:

 • dijak uporabi program za izdelavo elektronskih predstavitev
 • predstavi izdelek,ki ga je pripravil v 1. letniku pri vajah urejanja besedila
 • izdela predstavitev samega sebe na nekaj listih, na primer življenjepis, šolanje, družina, prijatelji, hobiji, nebesno znamenje …
 • uporabi pisanje in oblikovanje besedila, slike, notranjo grafiko, ozadja, animacije
 • predvaja izdelek na svojem računalniku in v konferenci
 • shrani izdelek
 • uporabi pomanjšan pogled
 • izpiše liste
 • spozna osnove interneta
 • razume pojem spleta ali WWW
 • razume pojem in dostop do »omrežja«:
 • se zaveda pomena iskanja informacij v »živo« v najširšem okolju, kar je možno
 • pozna nekatere možnosti zlorabe spleta, kot je na primer širjenje političnih informacij, možnost kriminala, ne nazadnje prenos virusov na lasten računalnik
 • se zave slabe strani elektronske pošte
 • se zave prednosti in slabosti nalaganja programov in datotek na daljavo

Vaje:

 • dijak uporabi izbrani brskalnik za naslednje naloge:
 • iskanje spletnih strani, ki so povezane z že znano vsebino iz drugih predmetov
 • urejanje zaznamkov z najdenimi stranmi
 • izdelava obnove strani v urejevalniku besedil z uporabo slik s spletnih strani kot ozadja, slikovnega materiala in kot vzorca za zapolnjevanje objektov
 • uporaba zvoka midi, avdio in video datotek s spletnih strani, snemanje in raztegovanje zvočnih datotek na disk in vstavljanje v izdelek

 

 • spozna pojem elektronske pošte
 • zna uporabljati elektronsko pošto:
   • razume pojem strežnika elektronske pošte in njegove naloge kot so prejemanje in odpošiljanje, pregledovanje, vračanje in urejanje pošte iz poštnega predala na strežniku zna odposlati prvo pošto in preveriti, če je bila res odposlana
   • odpošlje pošto več prejemnikom
   • zna preveriti, ali je na strežniku kaj neprebrane pošte zanj
   • zna odgovoriti na prispelo pošto
   • razlikuje priponke različnih vrst-besedila, slike, grafe, tabele
   • uporabi dodatna določila za pošto

  Dijak:

  • razvija občutek za pomembnost natančnega planiranja vsebine pošte glede na prejemnika in glede na programe, ki jih želi pri tem uporabiti
  • se zaveda pomembnosti preglednosti pošte
  • se zaveda natančnosti pri pošiljanju pošte

  Vaja:

  • dijak izdela zapisnik sestanka namišljenega podjetja v urejevalniku besedil
  • uporabi ustrezni program za elektronsko pošto, kjer naredi naslednje korake:
   • sestava pošte s priponko in to več prejemnikom v učilnici
   • pošiljanje pošte in preverjanje, ali je bila pošta poslana
   • izpis vsebine pošte in vseh priponk (vse to napravi pošiljatelj)
   • pregled prispele pošte in odpiranje priponk
   • sestava in pošiljanje odgovora na prispelo pošto kot potrditev, da prejemnik na sestanek pride (to dvoje naredi prejemnik)
  • spozna oblikovanje spletnih strani
 • zna izdelati enostavno spletno stran in jo shraniti na strežnik:
   • razlikuje osnovne sestavne dele spletne strani
   • razume html format dokumentov
   • zna pisati, urejati in oblikovati besedilo na spletni strani
   • zna izdelati hiperpovezave v obliki besedila in slike
   • zna uporabljati slike, risbe, fotografije različnih formatov (jpg, gif, tif in ostale)
   • uporablja ozadja in podlage različnih vrst (risbe in fotografije, senčenje, teksture, matrične vzorce)
   • uporablja delilne črte
   • zna sestaviti tabelo in jo urediti
   • zna vstavljati elektronski na spletno stran zna odpreti shranjeno spletno stran v brskalniku
  • se zave drugačnosti informacije v elektronski obliki od tiste v papirnati
  • se zave, da se mora pri izdelavi spletnih strani držati vsebinskih pravil, saj so strani večinoma namenjene javnosti
  • spozna nekaj vodil za preglednost strani, nekaj pravil, kako pritegniti bralčevo pozornost in oblikovati estetski videz strani
  • razvije spoznanje, da za oblikovanje svoje lastne strani ne zadoščajo samo informacije z interneta, temveč širše znanje

   

  Vaja 1:

  • dijak s poljubnim programskim orodjem izdela spletno stran in jo pripravi za objavo
  • uporabi slike, delilne črte, ozadja, grafike
  • izdela tabele
  • pregleda strani v brskalniku, preizkusi delovanja hiperpovezav
  • uporabi ukaze naprej in nazaj v brskalniku
  • izpiše vsebino in povezave na tiskalnik

  Vaja 2:

  • dijak sestavi predstavitev lastnega razreda z besedilnimi in slikovnimi hiperpovezavami na datoteke o dijakih, profesorjih, razredniku, dogodkih v razredni skupnosti

  3. LETNIK:

          

  Dijak:

  • ponovi uporabo elektronske pošte

   

   

  Dijak:

  • zna uporabljati elektronsko pošto

  Dijak:

  • razvija občutek za pomembnost komuniciranja za elektronsko pošto

  Vaje:

  • dijak uporablja elektronsko pošto za medsebojno komuniciranje
  • spozna program za urejanje preglednic
 • s programom za delo s preglednicami obdela podatke in jih grafično prikaže:
   • zna sestaviti preglednico
   • zna delati s celicami in bloki
   • zna oblikovati preglednico z lastnimi določili ali s čarovniki
   • zna predstaviti vsebino celic z grafi
   • razlikuje vrste grafov in prepozna, kateri graf je primeren za podatke
   • zna računati s formulami
   • zna rotirati preglednice
   • zna uporabiti več listov
   • zna uporabiti predogled ter natisniti preglednice in grafikone
   • zna shraniti podatke na različna mesta
   • zna uporabiti vstavljanje grafa v urejevalnik besedil, dodati poljubno besedilo in ga oblikovati v samem urejevalniku
   • se nauči, kaj pomeni vstavljen predmet ter ga oblikuje z dvoklikom iz urejevalnika besedila
  • razvija strokovnost, natančnost pri delu, delovno disciplino, sposobnost opazovanja
  • dijak uporabi program za delo s preglednicami,
  • vnaša različne vrste podatkov v preglednice
  • grafično obdela podatke v preglednicah
  • uporablja absolutno in relativno naslavljanje
  • uporablja čarovnike za oblikovanje preglednic
  • vnese formule in funkcije
  • vstavlja grafe in jih oblikuje
  • shrani preglednice in grafe
  • rešuje naslednje vaje: vsote in povprečja, procentni in navadni obrestni račun, preračunavanje z datumi, trgovinska kalkulacija, preračunavanje merskih in denarnih enot, …
  • vstavi preglednico in graf v urejevalnik besedil ter ju oblikuje
  • uporabi izpis na papir
  • spozna načine predstavitve podatkov
  • obdelane podatke v preglednicah pripravi za elektronsko predstavitev
  • razvija sposobnost uporabe različnih programov in pripomočkov, njihovo povezovanje v različnih izdelkih

  Vaja:

  • dijak izdela predstavitev prej rešenih nalog z elektronskimi prosojnicami

  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

  Poleg veljavnih učbenikov priporočamo uporabo različne strokovne literature:

  knjig, priročnikov in revij ter zgoščenk in spletnih strani omrežja internet, ki omogočajo lažje doseganje ciljev predmeta.

  Pri delu z računalniškimi programskimi orodji naj učenci uporabljajo priročnike za ta orodja. Priročniki naj bodo napisani v materinem jeziku.

  Učitelji naj uporabljajo tudi drugo aktualno literaturo in revije, ki obravnavajo področje poslovne informatike.

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Preverjanje in ocenjevanje poteka ustno in v obliki vaj na računalniku.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Predmet

  Znanja

  Statistika

  • izdelava različnih tabel
  • prikaz podatkov z grafikoni

  Slovenski jezik

  • jezikovna in pomenska pravilnost vsebine dokumentov

  Tuji jezik

  • pravilno zapisovanje znakov v posameznih jezikih,
  • iskanje podatkov na internetu

  Umetnost

  • grafično oblikovanje, vstavljanje slik

  Matematika

  • izračun povprečnih vrednosti, procentni račun, pretvorbe merskih in denarnih enot enot

  Družboslovje

  • grafično prikazovanje raznih statističnih podatkov

  Gospodarsko poslovanje

  • poslovna korespodenca
  • prepoznavnost podjetij in organizacij na internetu

  Računovodstvo

  • vodenje evidenc
  • trgovinska kalkulacija
  • knjiženje podatkov

  Praktični pouk

  • urejanje in oblikovanje besedil
  • utrjevanje znanja, pridobljenega pri Poslovni informatiki