SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ADMINISTRATOR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

105

 

105

105

2.

105

 

105

105

3.

136

 

136

136

Skupaj

346

 

346

346

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

1. letnik

     

ČRKE IN ŠTEVILKE

Dijak:

 • obvlada prstne prijeme za črke slovenske in tuje abecede
 • obvlada prstne prijeme za dvigalko
 • obvlada prstne prijeme za številke

Dijak:

 • zna desetprstno slepo tipkati črke in številke po nareku in po predlogi
 • sposoben je povezati veščino tipkanja s slovničnimi pravili

Dijak:

 • razvija natančnost in sposobnost koncentracije
 

2. letnik

     

ZNAKI IN POSEBNE TIPKE

Dijak

 • obvlada prstne prijeme za vse znake na tipkovnici
 • spozna pomen in razpored posebnih tipk na tipkovnici

UREJANJE IN OBLIKOVANJE BESEDIL

Dijak:

 • usvoji oziroma spozna delo z osnovnimi ukazi v urejevalniku besedil Word (odpiranje in shranjevanje datotek, oblikovanje in poudarjanje besedila, popravljanje napak)
 • spozna pomen funkcijskih in krmilnih tipk na tipkovnici za urejanje besedil in za spremembo načina delovanja tipkovnice
 • spozna različne vrste tabulatorjev

POSLOVNO IN URADNO DOPISOVANJE

Dijak:

 • spozna sestavne dele poslovnega pisma in uradnega dopisa
 • spozna načine oblikovanja podpisa odgovornih oseb

Dijak:

 • zna pisati vse znake s posebnimi tipkami na tastaturi
 • zna uporabljati posebne tipke pri vnosu podatkov in oblikovanju besedil
 • oblikuje besedilo v stolpcih z navadnim, decimalnim, levim in desnim tabulatorjem
 • zna oblikovati dopis v uradni obliki in v obliki poslovnega pisma
 • zna sestaviti kratek, enostaven poslovni dopis
 • upošteva pravila pisnega komuniciranja pri oblikovanju korespondenčnih izdelkov
 • prepozna posebnosti pri oblikovanju podpisov

Dijak:

 • razvija natančnost in sposobnost koncentracije
 • razvija občutek za urejenost in preglednost izdelkov
 • razvija samoiniciativnost
 • razvija odnos do estetskega izdelka
 

3. letnik- učno podjetje

PODJETJE

Dijak:

 • spozna vrste podjetji
 • spozna organizacijsko strukturo podjetja
 • spozna funkcije podjetja

Dijak:

 • razlikuje med različnimi oblikami podjetji in izbere najustreznejšo
 • izdela organigram družbe

Dijak:

 • razvija strokovnost, ustvarjalnost, osebno in poklicno odgovornost, vztrajnost

Delo poteka v specializirani učilnici, ki je razdeljena na kadrovski oddelek, tajništvo, komercialo in računovodski oddelek.

POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN TAJNIŠKO POSLOVANJE

Dijak:

 • obvlada ustno komuniciranje
 • obvlada pisno komuniciranje
 • obvlada tajniška opravila
 • sposoben je uporabiti pravila ustnega komuniciranja v poslovnem razgovoru s strankami, poslovnimi partnerji in sodelavci osebno ali po telefonu
 • izdela telefonski zaznamek na podlagi telefonskega razgovora
 • sposoben je sestaviti uradni zaznamek
 • sposoben je uporabiti pravila pisnega komuniciranja pri oblikovanju dopisov
 • oblikuje poslovna pisma v slovenskem in tujem jeziku
 • sprejema in odpravlja pošto na klasičen in sodoben način
 • evidentira prispelo in oddano pošto
 • razporedi prispelo pošto po oddelkih
 • izpelje organizacijske in tehnične priprave za sestanek
 • zapiše potek seje v obliki zapisnika
 • uporablja sodobno pisarniško mehanizacijo
 • sposoben je skrbeti in hraniti dokumentarno gradivo
 • zaveda se pomembnosti tajniškega dela v organizaciji
 • zaveda se osebnostnih in poklicnih lastnosti pri izvrševanju tajniških opravil, zlasti lojalnosti delovni sredini
 • zaveda se delitve dela, vlog in odgovornosti med zaposlenimi
 • razvija identifikacijo s poklicem
 • razvija vztrajnost in sposobnost dela v konfliktnih situacijah
 • razvija medosebne odnose
 • razvija samoiniciativnost
 • razvija ustvarjalnost
 • razvija praktično
 • razvija odgovornost do ohranjanja arhivskega in izločanja dokumentarnega gradiva

Metode in organizacija praktičnega poučevanja v učnem podjetju presegajo klasičen način praktičnega pouka, zlasti ker se znotraj učnega podjetja pri udeležencih razvijajo timske sposobnosti, praktična uporaba teoretičnega znanja in celostno spoznavanje določenega podjetja.

Učna podjetja se povezujejo v centralo učnih podjetij. Le-ta jim nudi strokovno podporo in servisne storitve, ki so nujno potrebne za delovanje učnih podjetij.

PRODAJNA POGODBA

Dijak:

 • spozna pravne temelje prodajne pogodbe
 • spozna pogoje za nastanek prodajne pogodbe
 • spozna vsebino prodajne pogodbe
 • izdela kalkulacijo za prodajno ceno
 • izračuna rabat, skonto in davek na dodano vrednost
 • predvidi posledice neizpolnjevanja pogodbe
 • izdela prodajno pogodbo
 • razvija strokovnost, natančnost, poštenost in poklicno odgovornost

FINANČNO-RAČUNOVODSKO POSLOVANJE

Dijak:

 • ugotavlja uspešnost poslovanja podjetja
 • spozna načine plačevanja
 • spozna žiro promet
 • spozna obrazce v žiro prometu
 • se nauči izpolniti nakaznico ali virman
 • se nauči knjižiti poslovne dogodke v glavno knjigo, pomožne knjige in na konte
 • vodi blagajniško poslovanje
 • obračuna plače zaposlenim
 • vodi evidenco in arhiviranje izpisov in plačilnih nalogov
 • sestavlja poročila in plane
 • razvija strokovnost, natančnost, poštenost, zanesljivost, skrbnost, poklicno odgovornost
 

TRŽENJE

Dijak:

 • spozna tržni splet
 • spozna politiko proizvodov in sortimenta, politiko prodajnih cen, distribucijsko politiko in politiko komuniciranja s trgom
 • napravi raziskavo trga
 • izbere ciljni trg in ciljne skupine
 • izbere širino in globino sortimenta
 • izbere racionalen način prodaje
 • določi prodajno ceno izdelka
 • določi cilje in način oglaševanja
 • izdela prodajni katalog in ponudbe za domači in tuji trg
 • oblikuje znak podjetja
 • organizira zunanjetrgovinsko poslovanje, obračunava carine
 • razvija ustvarjalnost, delovno odgovornost, sposobnost komuniciranja, vztrajnost, inovativnost

Osnovne naloge centrale so:

 • vodenje registra učnih podjetij
 • ustvarjanje pogojev in aktivna pomoč pri ustanavljanju in širjenju mreže učnih podjetij
 • organizacija in izvedba izobraževanja za vodje in mentorje učnih podjetij
 • koordinacija tržišča učnih podjetij

 • nudenje storitev:

 • simulira delovanje sodnega registra podjetij (register)
 • simulira storitve poslovnih bank in centralne banke (banka)
 • opravlja poštne in
 • telekomunikacijske storitve (pošta)
 • organizira sejme učnih podjetij in predstavitev učnih podjetij javnosti
 • organizira in vodi založniški, novinarski in informacijski servis
 • simulira naloge s področja davka, carin, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter drugih državnih ustanov (država)
 • regulira in pomaga pri dnevnem trgovanju in sicer odkupuje odvečne izdelke in jih prodaja, zbira vsa fiktivna plačila, ki jih morajo podjetja plačevati (trg)
 • pomoč učnim podjetjem

MATERIALNO POSLOVANJE

Dijak:

 • spozna nabavno funkcijo podjetja
 • spozna funkcijo skladiščenja
 • spozna potek skladiščenja
 • izdela povpraševanje in protiponudbo in izbere najugodnejšo ponudbo
 • izračuna optimalno količino naročanja, signalno in varnostno zalogo
 • izračuna koeficient obračanja zalog
 • kontrolira dokumentacijo za prispelo blago z naročilnico, dobavnico in fakturo
 • razvija natančnost, skrbnost, delovno odgovornost, sposobnost, varčnost

KADROVSKA FUNKCIJA

Dijak:

 • razume pomen kadrovanja
 • zna pridobiti kader
 • spozna pomen vodenja kadrovskih evidenc za operativne potrebe in analize kadrovskega področja
 • obvlada kadrovsko-personalna opravila
 • oceni potrebo po manjkajočih kadrih
 • izpelje objavo oglasa oziroma razpisa na prosto delovno mesto
 • nauči se napisati zapisnik o opravljenem razgovoru in testiranju s kandidatom
 • uredi personalni dosje za vsakega zaposlenega
 • uredi zdravstveno dokumentacijo
 • napiše odločbo o zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto, prenehanju delovnega razmerja
 • nauči se vpisovati podatke v delovno knjižico
 • vodi evidenco o prisotnosti in odsotnosti z dela
 • vodi evidence in sporoča podatke o zaposlenih na pristojne službe v skladu s predpisi
 • nauči se izpolnjevati obrazce v zvezi s sklenitvijo, spremembami ali prenehanjem delovnega razmerja
 • zaveda se pomembnosti ustreznih kadrov za uspeh podjetja
 • razvija sposobnost uporabe zakonskih aktov
 • razvija sposobnost komuniciranja
 • pridobi občutek pripadnosti delovni sredini
 • razvija sposobnost profesionalnosti pri ocenjevanju
 • razvija moralno-etične kakovosti
 • razvija zavest o poslovnih skrivnostih
 • razvija osebno odgovornost
 • razvija socialno povezanost z delovnim okoljem

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

 

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Obsegajo:

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja tega predmeta se vsebinsko povezujejo s predmeti: Gospodarsko poslovanje, Računovodstvo, Slovenski jezik in književnost, Tuji jeziki, Poslovna informatika