SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ADMINISTRATOR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAVO

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

3.

68

50

18

-

Skupaj

68

50

18

-

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

I. Država in pravo

        

Država in njeni organi

Dijak:

 • razume vlogo države
 • spozna važnejše državne organe
 • spozna bistvene pristojnosti
 • Dijak:

 • razlikuje državne organe
 • posamezne zadeve razvrsti glede na pristojnost organov
 • Dijak:

 • razvija odgovornost
 • Vaja:

  izdelava predloga razrednih organov

  Pravno pravilo

  Dijak:

 • razume pomen pravne norme
 • spozna sestavne dele pravila in njihov pomen
 • razlikuje pravno pravilo od drugih družbenih pravil
 • prepozna posamezne sestavine pravnega pravila.
 • razvija natančnost
 • Vaja:

  prepoznavanje pravnih pravil med družbenimi pravili

  Pravni akt

  Dijak:

 • obvlada pojem in vrste pravnih aktov
 • razume princip nadrejenosti in podrejenosti pravnih aktov
 • prepozna posamezne vrste pravnih aktov
 • razlikuje pravne akte od najvišjega do najnižjega
 • razvija natančnost
 • Vaja:

  razvrščanje pravnih aktov

  Spoznavni viri prava

  Dijak:

 • spozna pomen pravnih virov
 • obvlada posamezne spoznavne vire prava
 • opiše posamezen spoznavni vir
 • izbere določen pravni akt v pravnem viru
 • razvija natančnost
 • razvija vztrajnost
 • Vaja:

  iskanje po pravnih virih

  Pravne panoge

  Dijak:

 • pozna sestavine pravnega sistema
 • spozna najpomembnejše pravne panoge
 • opiše sestavine pravnega sistema
 • določi, kaj spada v posamezno pravno panogo
 • se zave obsežnosti pravnega sistema
 • Vaja:

  razvrščanje zadev po pravnih panogah

  Pravnovarstveni postopki

  Dijak:

 • spozna vrste sodnih postopkov
 • pozna sodne postopke
 • razloži kaj obravnavajo posamezni sodni postopki.
 • se zave sodnih načinov uveljavljanja pravic
 •  

  II. Ustava Republike Slovenije

       

  Splošne določbe

  Dijak:

 • spozna zgradbo ustave,
 • razume temeljna izhodišča ustave
 • Dijak:

 • opiše ustavo
 • razloži ureditev omejitve pravic
 • Dijak:

 • se zave pomena pravic in svoboščin
 •  

  Osebne pravice in svoboščine

  Dijak:

 • razume najpomembnejše osebne pravice
 • opiše bistvo: nedotakljivosti človekovega življenja, prepoved mučenja, domneve nedolžnosti, načela zakonitosti, nedotakljivosti stanovanja, varstva osebnih podatkov
 • razvija sposobnost uveljavljanja svojih pravic in svoboščin
 • razvija tolerantnost
 •  

  Politične pravice in svoboščine

  Dijak:

 • razume najpomembnejše politične pravice in svoboščine
 • opiše bistvo: svobode izražanja, pravice do ugovora vesti, volilne pravice, pravice do peticije
 • se zave svojega vpliva na oblast.
 • Vaja:

  izvedba volitev v organe razreda

  Pravice narodnih manjšin

  Dijak:

 • razume ustavno ureditev zaščite narodnih manjšin
 • opiše pravice narodnih manjšin
 • se zave pomena varovanja manjšin
 •  

  Državna ureditev

  Dijak:

 • spozna pomembnejše državne organe
 • razume vlogo državnega zbora
 • razume vlogo vlade
 • razume vlogo predsednika republike
 • razume vlogo pravosodnih organov
 • razlikuje veje oblasti in njihove organe
 • opiše pristojnosti posameznih organov
 • razlikuje načine volitev v državne organe
 • se zave svojega vpliva na oblikovanje in odločitve oblasti
 • se zave pomena uveljavljanja pravic prek sodnega sistema
 •  

  III. Splošni upravni postopek

       

  Uradna oseba

  Dijak:

 • spozna vlogo uradne osebe v postopku,
 • spozna pojem pristojnosti
 • Dijak:

 • definira pojem stvarne in krajevne pristojnosti
 • opiše položaj in vlogo uradne osebe
 • opiše pojem izločitve uradne osebe
 • Dijak:

 • se zave poklicne odgovornosti
 • se zave pomembnosti dela s strankami po predpisanem postopku
 •  

  Stranka v postopku

  Dijak:

 • spozna vrste strank
 • spozna pojem zastopanja in vrste
 • opiše vlogo pasivne in vlogo aktivne stranke,
 • opiše vrste zastopanj in pojasni kdaj se uporabljajo
 • razvija strokovnost in poklicno odgovornost.
 •   

  Komuniciranje organ – stranka

  Dijak:

 • spozna vlogo
 • obvlada vabilo
 • spozna zapisnik
 • opiše sestavine vloge in vabila
 • napiše vlogo in vabilo
 • napiše zapisnik
 • razvija sposobnost pisnega komuniciranja
 • Vaja:

  dijak sestavi vlogo in vabilo

  dijak napiše zapisnik razredne ure

  Roki

  Dijak:

 • spozna pojem rokov v postopku
 • spozna vrste rokov
 • obvlada načine štetja rokov
 • razlikuje vrste rokov
 • določi začetek roka in iztek roka.
 • razvija natančnost
 • Vaja:

  dijak na posameznih primerih določi potek roka

  Dokazila

  Dijak:

 • pozna pojem listin,
 • pozna pomen ogleda.
 • razlikuje med javnimi listinami in zasebnimi listinami.
 • razvija strokovnos.
 •  

  Odločanje organov

  Dijak:

 • spozna pojem odločbe, sklepa in uradnega zaznamka
 • spozna sestavine odločbe
 • razlikuje med odločbo, sklepom in uradnim zaznamkom
 • napiše uradni zaznamek
 • razvija sposobnost pisnega komuniciranja
 • Vaja:

  zapis uradnega zaznamka

  Pritožba

  Dijak:

 • spozna pritožbeni postopek
 • spozna možne odločitve organa 2. stopnje
 • opiše pritožbeni postopek
 • opiše možne odločitve organa 2. stopnje
 • razvija poklicno odgovornost
 •  

  Izvršba

  Dijak:

 • spozna pojem izvršbe
 • spozna možne načine izvršbe
 • definira pojem izvršbe
 • pozna načine izvršbe
 • razvija poklicno odgovornost
 •  

  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV:

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Potekajo ustno.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  ZNANJE

  POVEZAVA S PREDMETOM

   

  PREDMET

  ZNANJE

  Stiki med organi in stranko

   • vabilo

  – vloga

  – zapisnik

  Upravno poslovanje

  Tajniško poslovanje

  Označevanje dokumentov

  Oblika vlog, vabil, zapisnikov

  Odločba in sklep

  Upravno poslovanje

  Označevanje odločb in sklepov