SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ADMINISTRATOR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TAJNIŠKO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

OBLIKE IZOBRAŽEVALNEGA DELA

 

Skupaj

Teorija

Praktične vaje

3. letnik

102 uri

80 ur

22 ur

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

VSEBINE IN INFORMA. CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

PISARNIŠKO POSLOVANJE

Dijak:

 • razume, katera opravila sodijo pod pojem pis. poslovanja
 • pozna predpise, ki urejajo pisarniško poslovanje

Dijak:

 • je sposoben predstavljati si pisarniško poslovanje kot podporo temeljni dejavnosti in ažurni del informacijskega sistema
 • spozna predpise, ki urejajo pisarniško poslovanje v državni upravi in podjetjih

Dijak:

 • razvija delovno odgovornost
 • razvija natančnost
 • razvija samoizobraževanje
 

TEMELJNI POJMI PISARNIŠKEGA POSLOVANJA

Dijak:

 • spozna osnovne pojme ravnanja z zapisi
 • razloži osnovne pojme: dokument, priloga, zadeva, dosje, fascikel, rednik, zbirka dok. gradiva
 • zlasti razlikuje med izrazi pečat, žig, štampiljka ter fascikel in rednik
 • zaveda se, da se vhodna enota za delo s pošto v različno organiziranih delovnih sredinah različno imenuje
 • razvija strokovno odgovornost
 • zaveda se pomena urejene dokumentacije
 • Demonstracija: prikaz dokumenta, zadeve, priloge, personalnega dosjeja, fascikla
 • Demonstracija: odtis štampiljke in pečata v zvezek

UREDITEV DELOVNIH PROSTOROV

Dijak:

 • spozna pomen napisne table na poslovni in upravni zgradbi
 • spozna pomen orientacijske table znotraj zgradbe
 • razume pomen velikosti in razporeditve pisarniških prostorov (individualne pisarne, skupne pisarne, šalterske službe)
 • spozna sobni inventar
 • spozna vpliv ergonomije na ureditev delovnega mesta
 • spozna pomen osvetljenosti, barvnih učinkov in klimatskih pogojev na delovnem mestu
 • opazuje in opiše urejeno delovno okolje od vhoda v poslovno oziroma upravno zgradbo do delovnega mesta
 • primerja ter ugotavlja prednosti ter slabosti različno organiziranih pisarniških prostorov
 • pozna pogoje, ki vplivajo na počutje zaposlenih v pisarni
 • razlikuje osnovna sredstva in drobni inventar v pisarni
 • opazuje in razloži funkcionalnost pisarniške opreme v skladu z ergonomskimi priporočili

 • razvija praktičnost
 • prilagaja se novim delovnim pogojem
 • razvija natančnost
 • razvija ustvarjalnost
 • razvija občutek za urejenost in preglednost
 • razvija samoiniciativnost
 • Vaja: pisni izdelek – opis urejenosti delovnih prostorov po opravljenem ogledu po lastni izbiri
 • Ogled: obisk pohištvenega oziroma pisarniškega sejma ali ogled prospektov in katalogov s pisarniško opremo

POKLICNE IN OSEBNOSTNE LASTNOSTI ZAPOSLENIH

Dijak:

 • spozna značajske in poklicne poteze zaposlenih, ki vplivajo na uspešno delo
 • opiše vrednote (pomen znanja, stalnega izobraževanja, delovnih izkušenj, poštenosti, dojemljivosti, logičnega mišljenja, dobrega spomina, vljudnosti, sposobnosti poslušanja, pojasnjevanja in vodenja pogovorov, občutka za red, zanesljivosti, molčečnosti, delovne discipline), ki vplivajo na uspešno delo
 • razvija poklicno identiteto
 • razvija poklicno etiko
 • razvija odnos do poklicnih skrivnosti
 • zaveda se pomena kakovostne storitve
 • Vaja: izdelava plakatov (skupinsko delo) – po lastni presoji oblikujejo lik idealnega pisarniškega delavca
 • Ogled videokasete na temo profesionalnega pristopa do strank

PRAVILA VEDENJA IN OSNOVE USTNEGA KOMUNICIRANJA V DELOVNEM OKOLJU

Dijak:

 • spozna sestavine kulture dela
 • spozna pravila ustnega komuniciranja (osebno in po telefonu)
 • zaveda se vpliva medosebnih odnosov med zaposlenimi, pravilnega odnosa do dela in do strank, pripadnosti, usposobljenosti za opravljanje dela, urejenosti delovnega okolja
 • nauči se voditi poslovni razgovor (ustno – po telefonu in osebno)
 • razvija moralne vrednosti
 • razvija medosebne odnose, spodbuja sodelovanje
 • krepi pripadnost delovni sredini
 • krepi sposobnost komuniciranja
 • Vaja: pisni izdelek– izdelava lastnega kodeksa na podlagi Kodeksa tajnic in poslovnih sekretarjev oziroma Kodeksa javnih uslužbencev
 • Vaja: vodenje razgovora v dvojicah

DELO S POŠTO

Dijak:

 • spozna oblike prejete pošte (papirna oblika, faksirana sporočila, elektronska pošta)
 • spozna postopke, pravila in pooblastila pri sprejemanju, odpiranju in pregledovanju pošiljk, ki prispejo v organizacijo na različne načine (poštni predal, pismonoša, neposredno od poslovnih partnerjev in strank, kurirske službe, faksirana sporočila, elektronska pošta, interni dokumenti)
 • spozna vrste prejetih pošiljk
 • zna odpraviti pošiljke
 • razlikuje klasične pošiljke in pošiljke, ki prispejo po sodobnih komunikacijskih sredstvih
 • nauči se voditi postopke pri sprejemanju, odpiranju in pregledovanju različnih vrst in oblik pošiljk, zlasti pomanjkljivih vlog, poškodovanih pošiljk, vrednostnih pošiljk in pošiljk za javne natečaje oziroma razpise
 • pozna postopke in pravila za odpravo pošiljk
 • upošteva poštna navodila pri odpravi pošiljk
 • sposoben je smiselno povezati postopek od sprejema do odprave pošiljk
 • razvija natančnost
 • razvija delovno odgovornost
 • razvija osebno odgovornost
 • razvija ekonomičnost
 • krepi sposobnost komuniciranja
 • Vaja: izpolnjevanje poštnih obrazcev in ovojnic za razne vrste pošiljk

PREJEMNA ŠTAMPILJKA

Dijak:

 • razume pomen prejemne štampiljke
 • zna vpisati podatke v prejemno štampiljko
 • predstavlja si uporabnost prejemne štampiljke
 • nauči se vpisovati podatke v rubrike prejemne štampiljke
 • razvija osebno odgovornost
 • razvija natančnost
 • Vaja: odtis prejemne štampiljke v zvezek in vpisovanje podatkov

RAZPOREJANJE (SIGNIRANJE) DOKUMENTOV oziroma ZADEV

Dijak:

 • obvlada razporejanje dokumentov oziroma zadev v reševanje zaposlenim delavcem
 • predstavlja si delitev dela in notranjo organiziranost na podlagi organizacijske sheme
 • uporabi signirni načrt za razporeditev dokumentov oziroma zadev v reševanje
 • razvija natančnost
 • Demonstracija: razdelitev organizacijske sheme podjetja, zavoda ali organa, na podlagi katere se sestavi signirni načrt

RAZVRŠČANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA

Dijak:

 • spozna osnovne in kombinirane načine razvrščanja dokumentov oziroma zadev: abecedno, vsebinsko, številčno, geografsko, kronološko
 • prepozna primernost načina razvrščanja v različnih delovnih sredinah
 • zaveda se, da na ustreznem načinu razvrščanja temelji evidentiranje dokumentov oziroma zadev
 • pozna pravila temeljnih sistemov razvrščanja
 • razvija natančnost
 • razvija samoiniciativnost
 • krepi smisel za urejeno dokumentacijo
 

EVIDENTIRANJE DOKUMENTOV oziroma ZADEV

Dijak:

 • spozna evidenčno in neevidenčno gradivo
 • razume bistvo evidentiranja dokumentov oziroma zadev
 • spozna postopek oblikovanja zadeve
 • spozna ročne in računalniške evidenčne sisteme v državni upravi in podjetjih (kartotečno kazalo, poročilo o prejeti in odposlani pošti, evidenčni karton, popis zadev, sodobni delovodnik in delovodnik za zaupne zadeve)
 • razume pomen pisarniške odredbe
 • nauči se voditi rokovnik
 • razlikuje evidenčno in neevidenčno gradivo
 • predstavlja si namen oziroma cilj evidenčnega sistema
 • zna tehnično oblikovati (ovoj) in sestaviti zadevo (nova ali že obstoječa zadeva)
 • usposobi se za vodenje klasičnih evidenčnih sistemov in spozna možnosti sodobnih evidenčnih sistemov v državni upravi in podjetjih
 • sposoben je klasificirati vsebino dokumenta na podlagi klasifikacijskega načrta
 • zna izvršiti naloge, zapisane v obliki pisarniške odredbe
 • razume pomen vodenja rokovnika
 • razvija strokovno odgovornost
 • razvija natančnost
 • razvija poklicno odgovornost, zaveda se prilagoditve novim delovnim pogojem
 • Praktične vaje: vpisovanje podatkov v različne evidenčne sisteme
 • Prikaz vodenja evidence z računalnikom za potrebe podjetja
 • Ogled: obisk državnega organa, kjer se vodi računalniška evidenca

PISARNIŠKO-TEHNIČNO DELO Z DOKUMENTI

Dijak:

 • obvlada pravila pisnega komuniciranja
 • spozna sestavne dele poslovnega in uradnega dopisa ter uradnega zaznamka
 • spozna pravila za podpisovanje dokumentov
 • uporabi pravila pisnega komuniciranja pri oblikovanju in sestavljanju korespondenčnih izdelkov
 • oblikuje poslovno pismo ter uradni dopis
 • sposoben je sestaviti uradni zaznamek in krajši, enostaven dopis
 • zna pripraviti dokumente za podpis ter razlikuje posebnosti pri oblikovanju podpisa (funkcija ter ime in priimek, l.r., v. d., dva podpisnika, nadomestno podpisovanje, strokovni in znanstveni nazivi, faksimile, elektronski podpis)

Dijak razvija strokovno odgovornost, urejenost, natančnost, praktičnost, ekonomičnost, samoiniciativnost, zaveda se pomembnosti kulture pisnega sporočanja, razvija odnos do estetskega izdelka.

 • Vaja: oblikovanje in sestavljanje uradne in poslovne korespondence

TEHNIČNO ZLAGANJE ZADEV V ZBIRKAH DOK. GRADIVA

Dijak:

 • spozna načine zlaganja map: vodoravno, pokončno knjižno, stoječe kartotečno, viseče zlaganje v predalnikih in viseče bočno zlaganje v omarah
 • izbere v konkretnem primeru najustreznejši način tehnične ureditve dokumentarnega gradiva
   

SHRANJEVANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA

Dijak:

 • spozna vrste zbirk dokumentarnega gradiva
 • obvlada hranjenje dokumentarnega gradiva na klasičen in sodoben način
 • obvlada urejanje rešenih zadev v tekoči in stalni zbirki
 • spozna kategorije dokumentarnega gradiva
 • spozna predpise o varstvu arhivskega gradiva
 • razlikuje vrste zbirk dokumentarnega gradiva
 • je sposoben hraniti dokumentarno gradivo na klasičen in sodoben način
 • sposoben je urediti zadeve v tekoči in stalni zbirki
 • razlikuje kategorije dokumentarnega gradiva
 • upošteva predpise pri varstvu arhivskega gradiva
 • razvija strokovno odgovornost
 • razvija poklicno odgovornost za ohranjanje informacij
 • razvija socialno povezanost z delovnim okoljem
 • razvija delovno odgovornost
 • zaveda se varčnosti s prostorom
 • Obisk: ogled arhiva lastne šole, podjetja ali ustanove (npr. Arhiv RS)

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Potekajo ustno.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja tega predmeta se vsebinsko povezujejo z več predmeti.

Predmet

Vsebine

Slovenski jezik s književnostjo

Pravila pisnega in ustnega komuniciranja

Poslovna tehnika

Sestavljanje dopisov

Praktični pouk

Oblikovanje poslovnih in uradnih dopisov