SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ADMINISTRATOR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TELEKOMUNIKACIJE

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

3.

70

32

102

skupaj

70

32

102

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

Vsebine in INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak:

 • spozna telekomunikacije

Dijak pozna pomen telekomunikacij:

 • vloga in pomen
 • zgodovina telekomunikacij
 • osnovni telekomunikacijski pojmi
 • prenos podatkov

Dijak krepi medsebojne odnose in spodbuja zaupljivost.

 

Dijak:

 • spozna karakteristične številke v telefonskem prometu

Dijak pozna karakteristične številke v TP:

 • področne kode
 • vhodne in izhodne številke
 • številke posebnih služb
 • brezplačne številke, komercialne številke

Dijak razvija poklicno etiko.

 

Dijak:

 • zna uporabljati telefonske imenike

Dijak zna uporabljati:

 • knjižni imenik (rumene, bele strani)
 • ETIS (zgoščenka in internet)
 • službe za pomoč naročnikom
 • druge poslovne imenike (PIRS, Kompas ...)

Dijak razvija občutek za natančnost, ustvarjalnost, urejenost in preglednost.

 

Dijak:

 • zna uporabljati telekomunikacijske naprave (delovanje in praktična delo z aparati)

Dijak zna uporabljati:

 • telefon, telefonski odzivnik, diktafon, telefaks, mobilno telefonijo, pager, radio, tv, internet, industrijsko televizijo, razglasno postajo

Dijak razvija sposobnost natančnega in pravilnega izražanja.

 

Dijak:

 • spozna delovanje telefonskih central in jih zna upravljati

Dijak pozna delovanje JATC in NTC

 • osnovno delovanje
 • manipulcije na NTC

Dijak razvija motorične in psihofizične spretnosti, razvija strokovno odgovornost.

 

Dijak:

 • spozna pomen klicnih centrov in zna uporabljati opremo

Dijak pozna delovanje klicnega centra

 • zna opravljati delo operaterja
 • zna opravljati dela nadzornega agenta

Dijak razvija motorične in psihofizične spretnosti, razvija strokovno odgovornost.

 

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje ustno.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Splošno: predmet telekomunikacije se v veliki meri dopolnjuje s predmeti: poslovna informatika, praktični pouk, retorika in trženje. Prilagoditi se je treba tudi potrebam splošno-izobraževalnih predmetov, predvsem pri izvajanju pouka v učnem podjetju je prepletenost znanj različnih predmetov toliko bolj izrazita in tudi pomembna.