SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ADMINISTRATOR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TRŽENJE

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

3.

102

30

72

-

Skupaj

102

30

72

-

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA


Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

OSNOVNI POJMI TRŽENJA

Dijak:

 • spozna razvoj in razloge za tržno usmerjenost podjetij
 • razume osnovno idejo trženja
 • spozna cilje in naloge trženja

Dijak:

 • prepoznava tržno usmerjena podjetja
 • pokaže razliko med prodajnim in tržnim konceptom poslovanja

Dijak:

 • razvija osebno odgovornost
 • ozavešča relacije: posameznik –podjetje – družba

Dijak:

 • analizira koncepte poslovanja iz prakse

TRŽNO KOMUNICIRANJE

Dijak:

 • razume cilje tržnega komuniciranja

 

 • opazuje komuniciranje podjetij s kupci in drugimi javnostmi
 • prepoznava cilje komuniciranja iz sporočil v okolju
 • prepoznava orodja tržnega komuniciranja v praksi
 • razloži cilje oglaševanja
 • primerja lastnosti sodobnih medijev
 • utrjuje sposobnost komuniciranja
 • razvija kreativnost
 • razvija tolerantnost
 • razvija sposobnost vživljanja
 • izdela in predstavi načrt tržnega komuniciranja
 • za konkretni primer izdela oglasno sporočilo
 
 • razloži pomen zakonodaje in samoregulative v oglaševanju
 • razloži cilje in načine pospeševanja prodaje
 • ponazori potek osebne prodaje
 • razloži vlogo odnosov z javnostmi pri trženju
 • razlikuje načine neposrednega trženja
   

 • razloži vlogo sodobnih medijev pri neposrednem trženju
 • opiše značilnosti elektronskega trženja
 • razvija natančnost
 • prikaže primere elektronskega trženja iz prakse

ZADOVOLJSTVO KUPCEV

Dijak:

 • razume pomen zadovoljstva kupcev za trženje
 • razume pomen stalnih kupcev
 • spozna kupčevo vedenje po nakupu

 • opredeli zadovoljstvo kupca
 • opiše merjenje zadovoljstva kupcev
 • opiše metode, s katerimi obdržimo kupce
 • primerja načine, s katerimi podjetja skrbijo za zadovoljstvo kupcev po nakupu
 • razvija sposobnost vživljanja
 • razvija kreativnost
 • izdela in predstavi intervju s kupci o zadovoljstvu po nakupu

STRATEŠKO UPRAVLJANJE TRŽENJA

Dijak:

 • razume pomen vrednotenja rezultatov trženja

 • definira poslanstvo, filozofijo in vizijo podjetja ter primerja njihove opredelitve v različnih podjetjih
 • definira in primerja trženjske strategije podjetij
 • opiše konkurenčne prednosti podjetij
 • opiše proces segmentiranja trga
 • razvija sposobnost opazovanja
 • predstavi segmentacijo trga za izbran izdelek ali storitev
 
 • opiše načine izbiranja ciljnih trgov
 • razloži in prepoznava načine pozicioniranja podjetij na trgu
 • opiše načine preverjanja učinkovitosti trženjskih akcij

   

TRŽENJSKI INFORMACIJSKI SISTEM

Dijak:

 • spozna naloge trženjskega informacijskega sistema

 

 • opiše trženjski informacijski sistem
 • razlikuje vire podatkov
 • opiše potek trženjskega obveščanja
 • opiše potek tržnih raziskav
 • primerja vrste tržnih raziskav
 • razloži metode tržnih raziskav
 • razvija natančnost
 • razvija tolerantnost
 • razvija zmožnost predvidevanja
 • izdela enostavno tržno raziskavo in prikaže rezultate

 

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Potekajo ustno.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

ZNANJE

POVEZAVA S PREDMETOM

  PREDMET ZNANJE

Pospeševanje prodaje

Pospeševanje prodaje

Oblike in učinki pospeševanja prodaje