B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK ADMINISTRATOR (IS) / SPI

P R E D M E T I

  

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Italijanščina

3

105

4

140

4

136

381

Slovenščina

3

105

3

105

3

102

312

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

102

312

Matematika

3

105

3

105

     

210

Umetnost

1

35

           

35

Naravoslovje

3

105

           

105

Družboslovje

4

140

4

140

2

68

348

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

102

312

Skupaj A

23

805

20

700

15

510

2015

                       

B - Strokovno-teoretični predmeti

Poslovna tehnika

3

105

4

140

2

68

313

Računovodstvo

     

3

105

     

105

Poslovna informatika

2

70

2

70

2

68

208

Izbirni predmeti*         9 306 306

Skupaj B

5

175

9

315

13

442

932

                       

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

105

4

136

346

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

        

72

     

72

                       

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

96

  

96

  

64

256

                       

Skupno število ur pouka (A+B+C)

31

1085

32

1120

32

1088

3293

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

  

105

  

177

  

136

418

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

  

1181

  

1216

  

1152

3549

Skupaj (A + B + C + Č + D)

  

1181

  

1288

  

1152

3621

                       

Št. tednov pouka

  

35

  

35

  

34

104

Št. tednov delovne prakse

        

2

     

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

  

3

  

3

  

2

8

Skupno število tednov izobraževanja

  

38

  

40

  

36

114

Pojasnilo k predmetniku:
Praktični pouk: 1. in 2. letnik – poslovna korespondenca 3. letnik – poslovna tehnika, računovodstvo, tajniško poslovanje (učno podjetje)

*Preglednica izbirnih predmetov po izbirnih področjih

Poslovno področje

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Poslovna matematika s statistiko

           

4

136

136

Pravo

           

2

68

68

Tajniško poslovanje

           

3

102

102

Skupaj B

           

9

306

306

Informativno področje

P R E D M E T I

  

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Trženje

           

3

102

102

Retorika

           

3

102

102

Telekomunikacije

           

3

102

102

Skupaj B

           

9

306

306

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur za vaje*

Št. dijakov v skupini

Letno št. ur za laboranta

na oddelek

na skupino

1.

Naravoslovje

učitelj

laborant

36

do 13

14

36

Poslovna informatika

učitelj

35

do 13

 

 

Praktični pouk

učitelj

105

do 13

   

2.

Poslovna informatika

učitelj

70

do 13

   

Praktični pouk

učitelj

105

do 13

 

 

3.

Poslovna informatika

učitelj

68

do 13

 

 

Praktični pouk

učitelj

136

do 13

 

 

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanskega jezika in književnosti

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike, kemije ali biologije

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije, kemijskega laboratorijskega dela ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali biologije ali drugih predmetov s kemijskega ali biološkega predmetnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije, zgodovine ali geografije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Poslovna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali upravljanja in poslovanja

Računovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Poslovna informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz informatike, matematike, organizacije dela ali ekonomije

Poslovna matematika s statistiko

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali matematike

Pravo

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava ali ekonomije

Tajniško poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba upravljanja in poslovanja, prava, ekonomije ali organizacije dela

Trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, komunikologije

Retorika

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, organizacije dela, komunikologije ali ekonomije

Telekomunikacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

Praktični pouk

učitelj

  • visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, informatike in računalništva ali
  • višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije, ekonomije, upravljanja in poslovanja