A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: ADMINISTRATOR srednje poklicno izobraževanje
(izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre)

Naziv poklicne izobrazbe: administrator / administratorka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Posebni cilji:

Program dijakom omogoča, da:

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Poslovna tehnika

ustno

Računovodstvo

pisno, ustno

Poslovna informatika

ustno, vaje na računalniku

Poslovna matematika s statistiko

ustno

Pravo

ustno

Tajniško poslovanje

ustno

Trženje

ustno

Retorika

ustno

Telekomunikacije

ustno

Praktični pouk

dnevnik praktičnega pouka, izdelek in zagovor

Vsebina zaključnega izpita

Teoretični del:

Praktični del: