SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: AVTOMEHANIK (IS, DV)

IZPITNI KATALOG

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Kandidati morajo biti sposobni na svojem poklicnem področju samostojnega opravljanja dela, strokovnega odločanja, spremljanja in osvajanja novih znanj. Na izpitu ocenjujemo ali kandidat:

 • je sposoben povezovati praktična znanja z ustreznimi teoretičnimi znanji, zakonitostmi in osnovami;

 • zna brati delavniške, sestavne in shematske risbe s posebnim poudarkom na čitanju vezalnih shem električnih, elektronskih, pnevmatičnih in hidravličnih sistemov;

 • obvlada znanja o funkciji in funkcijski povezavi sistemov tehnike motornih vozil s pomočjo tehnične dokumentacije in predpisov;

 • zna načrtovati in pripraviti potek dela, kot tudi kontrolirati in oceniti rezultate dela;

 • je usposobljen za sistematično iskanja in lokaliziranja ter metodično postavitev diagnoze napak na motorju z notranjim izgorevanjem, mehaničnih, električnih, elektronskih, pnevmatskih in hidravličnih napravah, sklopih in delih;

 • obvlada preizkuse in meritve, ter njihovo zaporedje v tehniki motornih vozil kakor tudi ocenitev kontrolnih in merilnih rezultatov; obvlada poklicno usmerjena znanja o merilnih in kontrolnih postopkih ter uporabi merilnih (tudi računalniško vodenih) in kontrolnih naprav, orodij in strojev;

 • pozna temeljna znanja s področij elektrotehnike in elektronike ter zgradbo, funkcijo, vzdrževanje in priključitev električnih in elektronskih sklopov in naprav;

 • pozna sestavne dele, sklope, naprave, sisteme motornih vozil in voznih sredstev ter motorja z notranjim izgorevanjem, njihove tehnične rešitve (izvedbe), funkcijo, gradiva za izdelavo  ter principe delovanja;

 • pozna mehaniko in tehniko motornih vozil in voznih sredstev, s poudarkom na razdelitvi, zgradbi, funkciji in medsebojnem delovanju delov, sklopov in pomožnih naprav;

 • obvlada diagnosticiranje, nastavljanje, kontrolo, vzdrževanje, popravilo, presojo funkcije in stanja sestavnih delov, sklopov, naprav, sistemov na motornih vozil in voznih sredstev ter motorju z notranjim izgorevanjem, mehaničnih, električnih, elektronskih, pnevmatskih in hidravličnih napravah, sklopih in delih;

 • pozna različne varilne postopke, lotanje, lepljenje kovinskih in nekovinskih materialov;

 • pozna postopke pri površinski obdelavi gladkih pločevinastih površin, njihovi protikorozijski zaščiti in lakiranju in pri tem uporabljenih materialih.

  3. PRIPOROČILA

  Izpitna enota izdelek/storitev z zagovorom zajema samostojno izdelavo izdelka oziroma opravljanja storitve, ki se oceni. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

  Potrebna znanja in spretnosti, ki so opredeljena v nadaljevanju se posredujejo pri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu ob upoštevanju težišč za izvajanje nalog pri:

  Težišče A        osebnih vozilih,

  Težišče B        gospodarskih vozilih,

  Težišče C        motornih kolesih

  Težišče D        (izjemoma) delovnih strojih in postrojenjih z motorjem z notranjim zgorevanjem

  Izbor izdelkov/storitev za izpitno enoto se pripravi na osnovi upoštevanja zahtevanih znanj in veščin, nivoja zahtevnosti ter težišče dela (glejte nadaljevanje).

  Izpitne izdelke/storitve oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep o vrstah izpitnih nalog, eventualni pripravi polizdelkov po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih, ki jih mora izpolniti kandidat.

  Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

  Znanja in veščine, ki so opredeljena v tem katalogu so razdeljena v dve osnovni skupini: izdelki/storitve primerni za vmesni preskus znanja in izdelki/storitve primerni za zaključni izpit.

  4. ZNANJA IN VEŠČINE, KI SE PREVERJAJO NA VMESNEM PREIZKUSU

  Pri vmesnem preizkusu preverjamo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z:

 • 2 (dvema) izpitnima deloma,

 • in 3 (tremi) delovnimi preizkusi.

  Kandidat pripravi polizdelke po predpisani dokumentaciji pred preizkusom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

  4.1. TRAJANJE VMESNEGA PREIZKUSA

  Vmesni preizkus traja do 8 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo do 5 ur, za delovne preizkuse do 3 ure. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  4.2.   OPREDELITEV IZPITNIH NALOG

  Vsebina vmesnega preizkusa je določena z izpitnim katalogom (glejte v nadaljevanju) ter obsega praktična znanja in veščin pridobljenih v delovnem procesu pri tem preverjamo znanja in veščine iz naslednjih področij oziroma vsebin, ki so opredeljena v delih:

  I. Temeljno (poklicno) izobraževanje - vse vsebine;

  II. Strokovno izobraževanje - izbrane vsebine in sicer točke (glejte v nadaljevanju)

  1. b in f do i;

  2. a in e;

  3. a in d;

  4. a in b;

  5. a, c in d;

  6. a do d;

  7. h

  8.c in e do h

   

  V ta namen priporočamo, da izpitni odbor pripravi in kandidat izvede:

  1.   kot izpitna dela

  a) izdelava izdelka z ročno in strojno obdelavo in preoblikovanjem, spajanjem z vijačno zvezo, z zatiči in sorniki, kot tudi z varjenjem in lotanjem,

  b) postavitev temeljne električne vezave z električnimi in elektronskimi elementi, ki vključuje tudi funkcijsko kontrolo.

  2.   kot delovne preizkuse

  a) določitev dejanskih vrednosti na motorju in nastavljanje na predpisane vrednosti, vključujoč izdelavo delovnega načrta, kot tudi merilnega in kontrolnega protokola,

  b) vzdrževanje svetilnih, opozorilnih, signalnih ali kontrolnih naprav, vključno s kontrolo električnih vodnikov, spojev in priključkov,

  c) kontrolo uravnovešenosti koles, kot tudi uravnoteženje koles.

  5. ZNANJA IN VEŠČINE, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z:

 • individualnim izpitnim delom, če se izpit izvaja v obratovalnici oziroma s 3 (tremi) izpitnimi deli ter 4 (štirimi) delovnimi preizkusi, če se izpit izvaja v izpitnem centru,

 • tehnično dokumentacijo, ki obsega tehnično in tehnološko dokumentacijo ter kalkulacijo cene,

 • ustnim zagovorom.

  Kandidat pripravi polizdelke po preloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  5.1. OPREDELITEV IZPITNIH NALOG

  Vsebina izpitnih nalog za zaključni del zaključnega izpita določena z izpitnim katalogom (glejte v nadaljevanju) ter obsega praktična znanja in veščine pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja. V ta namen priporočamo, da izpitni odbor pripravi in kandidat izvede (področje izberemo glede na težišče dela):

  1.   kot izpitna dela:

  a) izdelava karoserijskih delov in delov okvirja, posebej z rezanjem, upogibanjem, ravnanjem, prilagajanjem, brušenjem, lotanjem in varjenjem, oziroma izdelava priključnih delov z ročno in strojno obdelavo,

  b) ocena poškodb in stanja obrabe na strojnih (avtomobilskih) delih in sklopih,

  c) ugotavljanje potrebnih vzdrževalnih del pri znani poškodbi s kontroliranjem in merjenjem, kot tudi določitev potrebnih nadomestnih delov s pomočjo tehnične dokumentacije;

  2.   kot delovne preizkuse

  a) montaža in demontaža delov in sklopov na osebnih vozilih, gospodarskih vozilih ali motornih kolesih, vključno s popravilom delov in sklopov,

  b) vezava električnih vodnikov in priklop električnih in elektronskih delov in sklopov po vezalnih načrtih, vključno s kontrolo funkcije,

  c) odkrivanje in določanje napak, motenj in njih vzrokov na osebnih vozilih, gospodarskih vozilih, ali motornih kolesih z merjenjem in kontrolo v najmanj dveh navedenih področjih: motor, prenos moči, zavorni sistem, električne naprave,

  d) kontrola in nastavljanje sistemov na osebnih vozilih, ali gospodarskih vozilih, ali motornih kolesih, vključno z izdelavo kontrolnega protokola.

  6. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 10 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitna dela do 5 ur, za delovne preizkuse do 5 ur. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  7. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1. priprava in izvedba naloge

  20 %

  20 %

  2. strokovnost (kakovost)

  40 %

  60 %

  3. tehnična dokumentacija (pri 1 nalogi)

  20 %

  0

  4. ustni zagovor

  20 %

  20 %

  SKUPAJ

  100 %

  100 %

   

  7.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del 35 % in

 • vseh delovnih preizkusov 65 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Pretvorba števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.

   

  8. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,

 • priročniki, učbeniki, zbirke formul,

 • risalni pribor, tehnični kalkulator.

  9. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.


 • 10.   ZNANJA IN VEŠČINE, KI SE OCENJUJEJO NA PRAKTIČNEM DELU ZAKLJUČNEGA IZPITA

  Izpitni katalog praktičnih znanj in spretnosti podaja znanja in spretnosti, ki jih je potrebno posredovati glede na cilje izobraževanja. Opredeljene vsebine in cilji v izpitnem katalogu praktičnih znanj služijo delodajalcu, kot orientacija pri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu, izpitnemu odboru pa pri opredelitvi vsebine praktičnega dela zaključnega izpita oziroma pripravi posameznih izpitnih nalog ter delovnih preizkusov.

  Posredovati v celotnem trajanju izobraževanja

  1.

  poklicno izobraževanje
  (tč. 1)

  a) razložiti pomen učne pogodbe, posebej zaključek izobraževanja, trajanje in prenehanje,

  b) omeniti medsebojne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz učne pogodbe,

  c) omeniti možnosti nadaljnjega poklicnega izobraževanja

  3.

  delovna zakonodaja in tarifni predpisi
  (tč. 3)

  a) pojasniti bistvene sestavine pogodbe o zaposlitvi,

  b) omeniti bistvene določbe tarifne pogodbe veljavne za učni obrat,

  c) razjasniti obveznosti obrata, ki izhajajo iz delovne zakonodaje, pristojnosti inšpekcijskih služb,

  d) navesti bistvena določila predpisov o zaščiti delavcev, ki veljajo tudi za dijake.

  2.

  struktura in organizacija učnega obrata
  (tč. 2)

  a) razložiti naloge in delovanje učnega obrata,

  b) razložiti osnovne funkcije učnega obrata, kot so nabava, proizvodnja, prodaja in uprava,

  c) omeniti povezave učnega obrata in njegovih zaposlenih v gospodarskih in poklicnih združenjih in sindikatih,

  d) opisati temelje, naloge in načina delovanja s statutom določenih organov v učnega obrata,

  4.

  varstvo pri delu, varovanje okolja in racionalno trošenje energije
  (tč. 4)

  a) omeniti poklicno odvisne predpise nosilcev nezgodnega zavarovanja, posebej predpisov za preprečevanje nezgod, smernic in navodil,

  b) upoštevanje predpisov iz varstva pri delu pri izvajanju delovnih postopkov,

  c) opisati ravnanje pri delovnih nesrečah in nastanku požara ter izvajanja ukrepov prve pomoči,

  d) omeniti pomembnejše predpise za preprečevanje požarov ter usposobiti za rokovanje z gasilnimi aparati,

  e) opozoriti na nevarnosti vpliva strupov, par, plinov, lahko vnetljivih snovi, kot tudi električnega toka

  f)    omeniti veljavne predpise o varstvu voda in dovoljeni onesnaženosti zraka,

  g) imenovati škodljive vplive na okolje, pogojene z delovnim mestom ter prispevati k njihovemu zmanjšanju

  h) imenovati vire energije, uporabljene v obratu in omeniti možnosti racionalne rabe le-teh

  Pojasnilo: označene vsebine - pri praktičnem pouku v šoli se obravnavajo le temeljna (osnova) znanja, poglobljena strokovna in poklicna znanja se obravnavajo pri delodajalcu. Neoznačene vsebine se v celoti obravnavajo pri delodajalcu.

  Dela iz opisa izobraževalnega poklica

  Znanja in spretnosti, ki jih je potrebno posredovati glede na cilje izobraževanja

  Dela iz opisa izobraževalnega poklica

  Znanja in spretnosti, ki jih je potrebno posredovati glede na cilje izobraževanja

  Dela iz opisa izobraževalnega poklica

  Znanja in spretnosti, ki jih je potrebno posredovati glede na cilje izobraževanja

   

  Informativni cilji

  I. temeljno (poklicno) izobraževanje

   

  Informativni cilji

  II. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

   

  Informativni cilji

  III. POKLICNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  načrtovanje in priprava delovnega postopka ter kontrola in ocena delovnih rezultatov
   (tč. 5)

  a) določiti korake dela ob upoštevanju ustnih in pisnih predlogov ter zagotovitve nemotenega poteka dela

  b) pripraviti in oceniti potrebe po delih

  c) pripraviti polizdelke in standardne dele po tehničnih predlogah

  d) zagotoviti informacije potrebne za izdelavo in vzdrževanje

  e) razlikovati lastnosti in uporabnost jekel in drugih kovin ter plastičnih in naravnih materialov

  načrtovanje in priprava delovnega postopka ter kontrola in ocena delovnih rezultatov
  (tč. 5)

  a) oceniti obseg dela ob upoštevanju potrebnega časa in delovne sile

  b) določiti delovne postopke ob upoštevanju funkcionalnega in vzdrževalnega vidika

  c) določiti in zagotoviti potek dela ob upoštevanju delovnega naloga, kakor tudi organizacijskih in informacijskih zahtev

  d) izbrati maziva, hladilna sredstva in hidravlične tekočine ob upoštevanju njihovih lastnosti glede na namen uporabe

  e) glede na namen uporabe izbrati materiale ob upoštevanju njihovih lastnosti in glede na postopek obdelave

  f) izbrati in pripraviti orodja, kontrolne in merilne naprave; kot tudi pomožnih naprav glede na namen uporabe

  g) iz dokumentacije, predvsem risb ugotoviti potrebne polizdelke, standardne dele in rezervne dele

  h) pripraviti delovni prostor ob upoštevanju delovnega naloga, izvesti ukrepe za preprečevanje poškodb oseb in materialne škode pri delu v delovnem polju

  i) kontrolirati in oceniti rezultate dela

  vzdrževanje motornih vozil
   (tč. 16)

  a) kontrolirati, dolivati in menjati olje v motorju in menjalniku, kot tudi maziva in hladilna sredstva po navodilih o vzdrževanju

  b) kontrolirati stanje baterije

  c) optično pregledati motorno vozilo, posebej lakirane, plastične in gumijaste dele ter tekstilije

  d) mazati, naoljiti, čistiti in konzervirati sestavne dele vozila po navodilih za vzdrževanje

  e) kontrolirati, čistiti in zamenjati filtre, sita in ločevalce

  f) kontrolirati mehanične zveze, posebno elemente za varovanje

  g) kontrolirati električne sestavne dele, vodnike in njih priključke

  h) nastaviti nastavitvene vrednosti, posebej kote, zračnost, tlak, vrtilno hitrost in moment privijanja

  i) kontrolirati in dolivati zavorno tekočino in hidravlična olja po navodilih za vzdrževanje

  j) preizkusiti tesnost sklopov

  k)   menjati zavorno tekočino in hidravlična olja

  l) kontrolirati obrabljenost in poškodbe na sestavnih delih motornih vozil

  m)   kontrolirati delovanje sklopov in sistemov glede na emisijo izpušnih plinov in povzročanje hrupa

  čitanje, uporaba in izdelava tehnične dokumentacije
  (tč. 6)

  a) čitanje in uporaba delavniških, sestavnih, montažnih, vezalnih, instalacijskih in eksplozijskih risb

  b) čitanje in uporaba tehničnih navodil, posebej navodil za popravilo in uporabo, katalogov, kosovnic, tabel in diagramov

  c) obvladati risanje skic

  d) sestavljanje tehničnih zapisnikov (protokolov) po navodilih

  e) čitanje in pripisovanje digitalnih in analognih merilnih in kontrolnih podatkov

  f) uporabljati standarde, posebej sistem toleranc

  g) obvladati uporabo nosilcev podatkov

  branje, uporaba in izdelava tehnične dokumentacije
   (tč. 6)

  a) brati in uporabljati tehnično dokumentacijo, posebej navodil za vzdrževanje, testiranje, iskanje napak, montažo, demontažo in nastavitev mehanskih, hidravličnih, pnevmatskih, električnih in elektronskih sklopov in sistemov)

  b) brati in uporabljati tehničnih oznak, tipskih in drugih označb

  c) prepoznati in določiti izvedbo (tip in vrsto) vozila in agregata, izbrati oziroma pripisati rezervne dele po tehnični dokumentaciji

  d) uporabljati zakonske predpise za izdajo prometnega dovoljenja

  e) izdelati in vrednotiti merilne in kontrolne protokole

  f)   zapisovati tehnično stanje v obliki protokola

  kontrola, nastavitev in priklop mehaničnih, hidravličnih, pnevmatskih, kot tudi električnih in elektronskih sistemov in naprav
   (tč. 17)

  a) kontrolitati in nastaviti delovanje mehaničnih sestavnih delov in sklopov

  b) preveriti tesnost hidravličnih in pnevmatičnih sklopov in sistemov

  c) preverjati sestavine hladilnih sredstev in vsebnost tujih primesi

  d) preizkusiti generator in zaganjalnik, kot tudi električne porabnike

  e) kontrolirati uravnovešenost koles in eventualno uravnovesiti

  f) izmeriti kompresijski tlak, primerjati z normalno vrednostjo in izvesti elektronsko primerjavo zmogljivosti valjev

  g) kontrolirati električne napeljave, povezave in priklope, kot tudi izmeriti električno napetost, upor in moč električnega toka

  h) kontrolirati in nastaviti krmilne čase in zračnost ventilov

  i) preveriti ob upoštevanju tehničnih navodil zračnost v ležajih, prednapetost v ležajih, bočne zračnosti in momenta trenja

  j) preveriti delovanje krmilnih elementov, posebej dajalcev za temperaturo, tlaka, položaja in vrtilne hitrosti

  k) preveriti delovanje električnih in elektronskih sestavnih delov, posebej motorne elektronike

  l) z osciloskopom preverjati potek napetosti

  kontroliranje, merjenje, preizkušanje
  (tč. 7)

  a) kontrolirati ravnost obdelovancev s kotnikom z metodo zračne reže

  b) kontrolirati točnost oblike obdelovanca

  c) kontrolirati površine na obrabo in poškodovane

  d) merjenje kotov s kotniki in univerzalnimi kotomeri

  e) kontrolirati s fiksnimi in nastavljivimi šablonskimi merili, kalibri

  f) meriti dolžine z delavniškim ravnilom in kljunastim merilom

  g) kontrolirati medsebojne lege sestavnih delov in sklopov ter merjenje odstopanj lege

  h) meriti fizikalne in električne veličine po navodilu

  kontroliranje, merjenje, preizkušanje
  (tč. 7)

  a) merjenje in kontrola odstopanj oblike in položaja sestavnih delov s kljunastim merilom, merilno uro in kalibri

  b) meriti in kontrolirati tlak v hidravličnih in pnevmatičnih sistemih

  c) meriti in kontrolirati temperaturo in pretočnih količin v sistemih

  d) meriti in kontrolirati električni tok, napetost in upor

  diagnosticiranje - omejitev in določanje napak, motenj in njihovih vzrokov
  (tč. 19)

  a) omejiti in določiti napake in motnje ob upoštevanju strankinega opisa in zaznavanja s čutili, kot tudi z preizkušanjem in merjenjem

  b) uporabiti funkcijske načrte, posebej električne, hidravlične in pnevmatske vezalne načrte, kot tudi navodil za iskanje napak

  c) omejiti napake in motnje ob upoštevanju presečnih mest mehaničnih, hidravličnih, pnevmatskih ter električnih in elektronskih sklopov

  d) določiti napake in motnje s preizkuševalnimi postopki in testnimi napravami specifičnimi za motorna vozila

  e) določiti vzroke napak in jih protokolirati

  spajanje
   (tč. 8)

  a) kontrolirati kakovost stičnih površin in oblikovne tolerance in montažno ustrezno fiksiranje sestavnih delov

  b) spajati in varovati sestavne dele z vijaki, maticami in varovalnimi elementi ob upoštevanju vrstnega reda sestavljanja in momenta privijanja, kot tudi upoštevanja lastnosti materialov spojenih delov

  c) izdelati razstavljive zveze s sorniki in zatiči, spajanje delov s hladnim kovičenjem

  d) izbiranje orodja za spajkanje, lota in talila

  e) pripravljanje obdelovancev ali sestavnih delov za spajkanje

  f) spajkanje pločevin in profilov iz različnih materialov

  g) lepljenje obdelovancev ali sestavnih delov iz različnih materialov ob upoštevanju navodil za lepljenje

  spajanje
  (tč. 8)

  a) izdelati vijačne zveze po podatkih in ob upoštevanju točnosti lege, vrstnega reda, momenta privijanja, zaporedja privijanja in varovanja

  b) preveriti možnost ponovne uporabe elementov za spajanje in varovanje

  c) izdelati natisne, nakrčne in razteznostne spoje

  d) izdelati prižemne n zatične zveze

  e) pripraviti naležne površine na lepljenje

  f) izbrati lepilo glede na material in postavljene zahtevane za lepljeni spoj

  g) lepiti sestavne dele iz različnih materialov ob upoštevanju delujočih obremenitev

  popravilo sistemov in naprav na motornih vozilih
   (tč. 20)

  a) popraviti osvetljevalne, opozorilne in signalne naprave ter kontrolne naprave

  b) demontirati, popraviti in montirati sestavne dele na vgrajenem motorju

  c) popraviti hladilni sistem

  d) popraviti izpušne naprave

  e) popraviti vžigalne in pomožne zaganjalne sisteme

  f) popraviti generator in zaganjalnike

  g) popraviti mehanične in hidravlične zavorne sisteme

  h) razstaviti in sestaviti motor, popraviti sestavne dele

  i) popraviti naprave za dovod goriva, pripravo mešanice goriva in merilnih naprav za gorivo pri Otto in dieselskih motorjih

  j) popraviti sisteme prenosa moči, posebej gredi, sklopk, menjalnikov in osnih pogonov

  k)   popraviti naprave za regulacijo zaviranja

  ročna obdelava in preoblikovanje
   (tč. 9)

  a) zarisovanje, točkanje in označevanje:

  ² zarisovanje in označevanje obdelovance ob upoštevanju lastnosti materialov in površine

  ² točkanje središč izvrtin, kot kontrolnih in merilnih točk

  b) ročna obdelava in rezanje:

  ² izbrati orodja glede na material, obliko in kakovost površine obdelovanca

  ² ravno, kotno in vzporedno piljenje na mero, površin in oblik na obdelovancih iz jekla in drugih kovin

  ² obdelovance obdelati s sekanjem (s sekačem)

  ² žaganje pločevin, cevi in profilov iz jekla in drugih kovin ter umetnih materialov

  ² rezanje notranjih in zunanjih navojev ob upoštevanju materiala

  ² rezanje tankih pločevin z ročnimi in vzvodnimi škarjami

  c) preoblikovanje:

  ² upogibanje pločevin, cevi in profilov

  ² ravnanje pločevin in profilov

  ² krčenje, glajenje, krivljenje in raztezanje pločevin

  elektrotehnika, elektronika
  (tč. 13)

   

  a) pripraviti električne napeljave in namestiti priključne dele

  b) dodeliti potek kablov in kabelskih priključkov k električnim in elektronskim komponentam

  c) povezati električne vodnike po vezalnih načrtih

  d) priključiti električne in elektronske sestavne dele in sklope

  e) sestaviti tokovne kroge z električnimi in elektronskimi sestavnimi elementi

  popravilo nosilnih in ščitnih delov in sklopov na motornih vozilih
   (tč. 21)

   

  a) izgraditi in vgraditi privite dele karoserije in oblog

  b) popraviti poškodbe laka in polirati lakirane površine

  c) pripraviti dele karoserije, okvirja in oblog za lakiranje

  d) kontrolirati pritrditve na podvozju in pogonskih agregatov na karoserijo ali na okvir (šasijo)

  e) kompletirati karoserijo ali obloge

  strojna obdelava
  (tč. 10)

  a) določiti in nastaviti tehnološke parametre na ročnih in stabilnih strojih; upoštevati delovno temperaturo ter določiti in uporabiti ustrezna hladilna sredstva in maziva

  b) ravnanje in obdelava obdelovancev ali sestavnih delov ob upoštevanju oblike in materiala

  c) izbira orodja ob upoštevanju postopka obdelave in obdelovanega materiala

  d) centriranje in vpetje orodja

  e) vrtanje in grezenje obdelovancev ali sestavnih delov z ročnimi ali stabilnim vrtalnim strojem

  f) rezanje obdelovancev ali sestavnih delov z ročno vodenimi ali stabilnimi stroji

  g) brušenje obdelovancev ali sestavnih delov z ročno vodenimi stroji

  h) ostrenje orodij na brusnem kozlu, posebej zarisovalnih igel, konice točkala, svedrov in sekačev

  demontaža in montaža sestavnih delov, sklopov in sistemov pri vzdrževanju motornih vozil 
  (tč. 15)

   

  a) demontirati:

  ² izgraditi sestavne dele, sklope in sisteme ob upoštevanju skupne in posamezne funkcije po navodilih za demontažo

  ² razstaviti, očistiti in ustrezno hraniti sestavne dele in sklope

  b) priprava za montažo:

  ² določiti sestavne dele in sklope po montažnih navodilih in tipskih oznakah in kontrolirati njihovo ustreznost

  ² kontrolirati sestavne dele in sklope za zagotovitev funkcijsko ustrezne vgraditve, kot tudi prilagoditev naležnih ploskev glede na zahteve tesnenja, oblike in lastnosti

  ² kontrolirati sestavne dele in sklope na zanesljivo izolacijo kontaktnih ploskev pred korozijo

  c) montaža:

  ² z vidno kontrolo, merjenjem in kontrolo funkcijsko naravnati sestavne dele, sklope in sisteme, ob upoštevanju toleranc mer, ujemov, umerjanja, povezav in varovanj

  ² med potekom montaže sproti preverjati delovanje posameznih delov

  ² zatesniti sestavne dele in sklope s tesnili, po predpisih proizvajalca

  d) izdelati cevne, gibljive cevne in kabelske povezave

  opremiti in predelati s priborom, dodatno opremo in napravami
   (tč. 22)

   

  a) določiti pribor in dodatno opremo glede na tip vozila in zakonske predpise

  b) pripraviti dele vozila za vgradnjo

  c) vgraditi in priklopiti pribor, dodatno opremo in naprave ter preveriti njihovo delovanje

  vzdrževanje
   (tč. 11)

  a) obdelava površin:

  ² pripraviti površine kovinskih obdelovancev ali sestavnih delov za antikorozijsko zaščito; kot tudi izbrati in nanesti antikorozijsko sredstvo

  b) vzdrževanje:

  ² čistiti in vzdrževati delovna sredstva

  ² uporabljati hladilna sredstva in maziva po navodilih

  ² izvajati vzdrževalna dela po načrtu in jih dokumentirati

  c) nadzor in kontrola delovanja:

  ² kontrolirati varnost razstavljivih zvez, posebej vijačnih zvez

  ² kontrolirati sestavne dele glede na mehanske poškodbe in obrabo

  ² kontrolirati gibljivost sestavnih delov

  ² upoštevati tehnične podatke na tipskih tablicah električnih naprav ali strojev

  ² vidna kontrola električnih spojev in mehanskih poškodb, posebej na električnih podaljških

  ² imenovati in upoštevati tipične varnostne ukrepe za električne stroje in aparate

  ² kontrolirati električne vodnike glede na poškodbe izolacije

  ² kontrola delovanja električnih sestavnih delov, vodnike in varovalke

  d) popravila z demontažo in montažo:

  ² iz- in vgraditi sestavne dele in sklope po navodilih in dokumentaciji z in brez pomožnih sredstvih

  e) označiti in sistematično odlagati razstavljene dele

  vzdrževanje motornih vozil

  (tč. 16)

   

  a) kontrolirati, dolivati in menjati olje v motorju in menjalniku, kot tudi maziva in hladilna sredstva po navodilih o vzdrževanju

  b) kontrolirati stanje baterije

  c) optično pregledati motorno vozilo, posebej lakirane, plastične in gumijaste dele ter tekstilije

  d) mazati, naoljiti, čistiti in konzervirati sestavne dele vozila po navodilih za vzdrževanje

  e) kontrolirati, čistiti in zamenjati filtre, sita in ločevalce

  f) kontrolirati mehanične zveze, posebno elemente za varovanje

  g) kontrolirati električne sestavne dele, vodnike in njih priključke

  h) nastaviti nastavitvene vrednosti, posebej kote, zračnost, tlak, vrtilno hitrost in moment privijanja

  i) kontrolirati in dolivati zavorno tekočino in hidravlična olja po navodilih za vzdrževanje

  j) preizkusiti tesnost sklopov

  k)   menjati zavorno tekočino in hidravlična olja

  l) kontrolirati obrabljenost in poškodbe na sestavnih delih motornih vozil

  m)   kontrolirati delovanje sklopov in sistemov glede na emisijo izpušnih plinov in povzročanje hrupa

  presoja škode (poškodb) na motornih vozilih
   (tč. 23)

   

  a) preveriti in umestiti škodo na motornih vozilih ob upoštevanju navedb stranke

  b) določiti in protokolirati škodo na motornih vozilih na osnovi dokumentacije, merjenja, kot tudi vidnega in slušnega (hrup) pregleda motornega vozila

 • varjenje, termično ločevanje (rezanje),
   (tč. 12)

 • a) pripraviti varjence ali sestavne dele za varjenje

  b)   pripraviti varilne aparate za delo

  c) navarjanje jeklene pločevine s talilnim varjenjem

  d) varjenje I-zvarov debeline 1 in 3 mm na pločevinah in profilih iz jekla

  e) varjenje kotnih zvarov debeline 1 in 3 mm na jeklenih pločevinah in profilih na prekrovnih in kotnih spojih

  kontrola, nastavitev in priklop mehaničnih, hidravličnih, pnevmatskih, kot tudi električnih in elektronskih sistemov in naprav
  (tč. 17)

   

  a) kontrolitati in nastaviti delovanje mehaničnih sestavnih delov in sklopov

  b) preveriti tesnost hidravličnih in pnevmatičnih sklopov in sistemov

  c) preverjati sestavine hladilnih sredstev in vsebnost tujih primesi

  d) preizkusiti generator in zaganjalnik, kot tudi električne porabnike

  e) kontrolirati uravnovešenost koles in eventualno uravnovesiti

  f) izmeriti kompresijski tlak, primerjati z normalno vrednostjo in izvesti elektronsko primerjavo zmogljivosti valjev

  g) kontrolirati električne napeljave, povezave in priklope, kot tudi izmeriti električno napetost, upor in moč električnega toka

  h) kontrolirati in nastaviti krmilne čase in zračnost ventilov

  i) preveriti ob upoštevanju tehničnih navodil zračnost v ležajih, prednapetost v ležajih, bočne zračnosti in momenta trenja

  j) preveriti delovanje krmilnih elementov, posebej dajalcev za temperaturo, tlaka, položaja in vrtilne hitrosti

  k) preveriti delovanje električnih in elektronskih sestavnih delov, posebej motorne elektronike

  l) z osciloskopom preverjati potek napetosti

  kontrola izvedenega dela, ob upoštevanju sosednjih mejnih področij
   (tč. 24)

   

  a) kontrolirati opravljena popravila in montažna dela z vidika prometne varnosti in varnega obratovanja motornega vozila

  b) prepoznati in protokolirati škodo na sosednjih delih, ki je nastala ob izvajanju popravil

  c) motorno vozilo in agregate pripraviti za predajo stranki

  elektro
  tehnika, elektronika
  (tč. 13)

   

  a) razlikovati električne ali elektronske sestavne elemente ali sklope in opisati njih funkcijo

  b) d) z merjenjem preizkušati električne ali elektronske sestavne elemente

  kontrola izpušnih plinov in naprave za zmanjšanje škodljivih emisij (tč.18)

  a) ugotoviti dejanske vrednosti komponent izpušnih plinov in jih primerjati z normalnimi vrednostmi

  b) nastaviti normalno razmerje komponent izpušnih plinov

  c) preveriti delovanje sestavnih delov in sklopov, ki zmanjšujejo škodljivo emisijo plinov

   

   

  hidravlika, pnevmatika
   (tč. 14)

   

  a) čitati in uporabljati funkcijske načrte hidravličnih krmiljenj in prenosa moči pri motornih vozilih

  b) montirati hidravlične sestavne dele po navodilih

  c) brati in uporabljati funkcijske načrte pnevmatskih krmiljenj in prenosa moči pri motornih vozilih

  d) montirati pnevmatske sestavne dele po navodilih

  popravilo sistemov in naprav na motornih vozilih
   (tč. 20)

   

  a) popraviti osvetljevalne, opozorilne in signalne naprave ter kontrolne naprave

  b) demontirati, popraviti in montirati sestavne dele na vgrajenem motorju

  c) popraviti hladilni sistem

  d) popraviti izpušne naprave

  e) popraviti vžigalne in pomožne zaganjalne sisteme

  f) popraviti generator in zaganjalnike

  g) popraviti mehanične in hidravlične zavorne sisteme

  h) razstaviti in sestaviti motor, popraviti sestavne dele

  i) popraviti naprave za dovod goriva, pripravo mešanice goriva in merilnih naprav za gorivo pri Otto in dieselskih motorjih

  j) popraviti sisteme prenosa moči, posebej gredi, sklopk, menjalnikov in osnih pogonov

  k)   popraviti naprave za regulacijo zaviranja

   

  POKLICNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Težišče A: Popravilo osebnih motornih vozil

  Težišče B: Popravilo gospodarskih motornih vozil

  Težišče C: Popravilo motornih dvokoles

  Težišče D: Popravilo delovnih strojev in postrojenj z motorjem z notranjim zgorevanjem

     

  popravilo nosilnih in ščitnih delov in sklopov na motornih vozilih (tč.21)

  a) izgraditi in vgraditi privite dele karoserije in oblog

  b) popraviti poškodbe laka in polirati lakirane površine

  c) pripraviti dele karoserije, okvirja in oblog za lakiranje

  d) kontrolirati pritrditve na podvozju in pogonskih agregatov na karoserijo ali na okvir (šasijo)

  e) kompletirati karoserijo ali obloge

   

   

   

  POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Del iz opisa izobraževalnega poklica

  Znanja in spretnosti, ki jih je potrebno posredovati glede na cilje izobraževanja

  Del iz opisa izobraževalnega poklica

  Znanja in spretnosti, ki jih je potrebno posredovati glede na cilje izobraževanja

  Del iz opisa izobraževalnega poklica

  Znanja in spretnosti, ki jih je potrebno posredovati glede na cilje izobraževanja

   

  Informativni cilji

  Težišče A: Popravilo osebnih motornih vozil

   

  Informativni cilji

  Težišče B: Popravilo gospodarskih motornih vozil

   

  Informativni cilji

  Težišče C: Popravilo motornih dvokoles

  kontrola, nastavitev in priklop mehaničnih, hidravličnih, pnevmatskih, kot tudi električnih in elektronskih sistemov in naprav
   (tč. 17)

   

  a) motor:

  ² preizkusiti in nastaviti vbrizgalne naprave na dieselskih in Otto motorjih

  ² kontrolirati delovanje naprav za zmanjševanje škodljivih emisij izpušnih plinov

  ² izvesti test izgube tlaka

  b) vozilo:

  ² preizkusiti regulacij kroge na motornem vozilu

  ² izmeriti in nastaviti geometrijo podvozja

  ² preveriti in nastaviti delovanje zavornih sistemov

  ² preveriti delovanje električnih in elektronskih sestavnih delov na podvozju, varnostne elektronike in udobnostne elektronke

  c) priklopiti in rokovati z elektronskimi testnimi aparate za diagnostiko motorja in sistemov

  spajanje
  (tč. 8)

  a) izdelati natisne spoje s hidravličnimi stiskalnicami

  b) nastavitev specialnih strojev za obdelavo z odvzemanjem odrezkov

  c) strojne dele obdelati na specialnih strojih z odvzemanjem odrezkov

  strojna obdelava
   (tč. 10)

  a) nastavitev specialnih strojev za obdelavo z odvzemanjem odrezkov

  b) strojne dele obdelati na specialnih strojih z odvzemanjem odrezkov

  c) izdelati sestavne dele

  diagnosticiranje - omejitev in določanje napak, motenj in njihovih vzrokov
  (tč. 19)

   

  a) brati in oceniti indikatorjev napak in motenj

  b) prepoznati vzroke napak in motenj ter jih pripisati sestavnim delom in sklopom

  c) uporabiti strategije iskanja napak in motenj

  strojna obdelava
   (tč. 10)

   

  a) nastavitev specialnih strojev za obdelavo z odvzemanjem odrezkov

  b)  strojne dele obdelati na specialnih strojih z odvzemanjem odrezkov

  kontrola, nastavitev in priklop mehaničnih, hidravličnih, pnevmatskih, kot tudi električnih in elektronskih sistemov in naprav
   (tč. 17)

   

  a) podvozje:

  G kontrola koles na opletanje in pritrditev žbic

  G preveriti in nastaviti verižne in jermenske pogone

  G preveriti in nastaviti posluževalne naprave na krmilu

  G preizkusiti in nastaviti sprednje vilice, vključno s potopnim dušilnim sistemom in teleskopskim vzmetenjem

  G preveriti in nastaviti nihalni sistem prednjega kolesa

  G preveriti in nastaviti nihalni sistem za vzmetenje in vodenje zadnjega kolesa

  b)  motor:

  G preizkusiti in nastaviti uplinjač

  G preizkusiti in nastaviti vbrizgalne naprave

  G preveriti delovanja generatorja

  G preveriti in nastaviti vžigalni sistem

  G izvesti meritve na sestavnih delih motorja, merilne vrednosti primerjati z normalnimi vrednostmi in izvesti eventualna popravila

  popravilo sistemov in naprav na motornih vozilih
  (tč. 20)

   

  a) podvozje:

  ² popraviti obese koles

  ² montirati gume

  ² popraviti mehanične in druge krmilne sisteme

  b) oprema:

  ² popraviti mehanično in električno gnane dele opreme in naprav

  ² popraviti klimatske, prezračevalne in ogrevalne sisteme

  varjenje, termično ločevanje (rezanje),
   (tč. 12)

  a) izbrati naprave za varenje, dodajne in pomožne materiale za talilno varjenje ter določiti nastavitvene vrednosti

  b) pripenjanje in spajanje pločevin in profilov v različnih varilnih položajih z obločnim, plamenskim varjenjem, z varjenjem pod zaščitnim plinom in upornim varjenjem

  c) ravnati zvarjene dele deformirane zaradi varjenja

  d) termično rezati pločevine in profile

  popravilo sistemov in naprav na motornih vozilih
   (tč. 20)

   

  a) podvozje:

  G popraviti  sprednje vilice, vključno s potopnim dušilnim sistemom in teleskopskim vzmetenjem

  G popraviti nihalni sistem prednjega kolesa

  G popraviti nihalni sistem za vzmetenje in vodenje zadnjega kolesa

  G popraviti sisteme vzmetenja in vodenja koles

  G vstaviti žbice na kolesa in jih centrirati

  G določiti tipu vozila ustrezne pnevmatike glede na navodila proizvajalca in zakonske predpise ter montirati

  b)   motor:

  G popraviti uplinjač

  G popraviti vbrizgalne naprave

  G popraviti glave valjev

  G izvesti spremembe moči pogonskih agregatov ob upoštevanju navodil proizvajalca in zakonskih predpisov

  G popravilo sklopk na motornih kolesih

  popravilo nosilnih in ščitnih delov in sklopov na motornih vozilih
   (tč. 21)

   

  oprema karoserije:

  a) izgraditi in vgraditi notranje ščitne dele (obloge)

  b) izgraditi in vgraditi nosilce instrumentov

  c) odpraviti netesnost na notranjih delih

  d) izgraditi in vgraditi avtomobilska stekla

  e) popraviti pomične strehe

  f)   karoserija:

  g) izgraditi in vgraditi premične dele karoserije

  h) obnoviti antikorozijsko zaščito karoserije po navodilih proizvajalca na obnovljenih delih

  i) zatesniti dele karoserije

  j) ločiti in vgraditi zlepljene in privarjene dele karoserij

  k)   vstaviti karoserijske dele (prilagoditi)

  l) ravnati in izbočiti pločevine - karoserijskih delov

  m)   variti pločevino - karoserijskih delov

  n) pripenjati in spajati dele karoserij v različnih varilnih položajih z varilnim postopkom pod zaščitnim plinom

  o) izravnati neravnosti in zvarne šive s polnilom in brušenjem

  p) neravnosti izravnati z nanosom ustreznega polnilnega sredstva

  q) naravnati premične dele karoserije

  demontaža in montaža sestavnih delov, sklopov in sistemov in sistemov pri vzdrževanju motornih vozil
   (tč. 15)

   

  a) demontirati in montirati sestavne dele in sklope s pomočjo voznih dvigal ter montažnih in transportnih naprav

  popravilo nosilnih in ščitnih delov in sklopov na motornih vozilih (tč. 21)

   

  a) kompletirati okvir motornega kolesa

  b) popraviti in uravnati okvirja motornega kolesa po navodilih proizvajalca

  c) izvesti varilska in spajkalna dela na okvirju ob upoštevanju navodil proizvajalca in zakonskih določil

   

   

  kontrola, nastavitev in priklop mehaničnih, hidravličnih, pnevmatskih, kot tudi električnih in elektronskih sistemov in naprav
   (tč. 17)

   

  a) izmeriti in nastaviti geometrijo podvozja

  b) preizkušati in nastaviti zavorne sisteme z merilnimi aparati in na testnih napravah

  c) preizkušati sistem za oskrbo s stisnjenim zrakom, posebno na posamično in skupno funkcioniranje pri zavornih napravah, krmiljenju priklopnikov, zračnem vzmetenju in mehanizmih za odpiranje in zapiranje vrat

  d) preizkušati in nastaviti menjalnike s elektrohidravlično ali elektropnevmatično podporo preklapljanja

  e) preizkusiti in nastaviti vbrizgalne naprave na dieselskih motorjih

  f)   kontrolirati delovanje naprav za zmanjševanje škodljivih emisij izpušnih plinov

  g) izvesti test izgube tlaka

   

  Težišče D: Popravilo delovnih strojev in postrojenj z motorjem z notranjim zgorevanjem

   

   

  popravilo sistemov in naprav na motornih vozilih
  (tč. 20)

   

  1. podvozje:

  ² popraviti mehanične in pnevmatske sisteme vzmetenja

  ² montirati kolesa

  ² popraviti zraène in hidravlièno-pnevmatiène zavorne sisteme

  ² popraviti pnevmatsko krmiljene sklope zavornih sistemov

  ² popraviti mehanične in drugaèe podprte krmilne sisteme

  2. oprema:

  ² popraviti mehanično in električno gnane dele opreme in naprav

  ² popraviti dodatno opremo na tovornih vozilih, posebej klimatske sisteme, naprave za dviganje in nalaganje tovora

  3.   popraviti prezračevalne in ogrevalne sisteme

   

  a) praktična znanja se navezujejo na popravilo, vzdrževanje, diagnosticiranje, nastavljanje, opremljanje in podobna opravila na delovnih strojih in postrojenjih z motorji z notranjim zgorevanjem. Npr. gradbeni stroji, kmetijski stroji, transportne naprave (viličarji,..), pomožni generatorji, kompresorji, črpalke ipd.

   

   

  popravilo nosilnih in ščitnih delov in sklopov na motornih vozilih
  (tč. 21)

   

  a) izgraditi in vgraditi premične dele karoserije

  b) obnoviti antikorozijsko zaščito po navodilu proizvajalca na obnovljenih delih karoserij

  c) zatesniti dele karoserije

  d) ločiti in vgraditi zlepljene in privarjene dele karoserije

  e) vstaviti dele karoserij (prilagoditi)

  f)    ravnati in izbočiti pločevine - delov karoserije

  g) variti pločevino - karoserijskih delov

  h) z optičnimi merilnimi napravami kontrolirati okvir (šasijo) vozila, ugotoviti in presoditi odstopanja

  i)     ravnati deformacije na konstrukciji okvirja iz pločevine in profilov

  j)     spremeniti in prilagoditi dele okvirja

   

   

   

   

  opremiti in predelati s priborom, dodatno opremo in napravami
  (tč. 22)

  a) gospodarska motorna vozila opremiti s posebno namensko dodatno opremo

   

   

  11. PRILOGA

  Praktična znanja po vsebini delimo na temeljno (poklicno) izobraževanje (splošni oziroma skupni del za več sorodnih poklicev), strokovno izobraževanje (znanja, ki so skupna za različna težišča usposabljanja znotraj naziva poklicne izobrazbe) ter poklicno-strokovno izobraževanje (specifična poklicna znanja vezana na izbrano smer oziroma težišče izobraževanja). Temeljna in strokovna poklicna znanja so po vsebinskih in časovnih sklopih razporejena v izpitnem katalogu. Odstopanje od vsebinske in časovne razporeditve je dopustno in omogoča načrtovanje izvajanja praktičnega izobraževanja v delovnem procesu v skladu z možnostmi in potrebami delovnega procesa.

  12.   VSEBINSKA PODROČJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

  Navedbe ur so orientacijske. PID – praktično izobraževanje pri delodajalcu.

   

  I.    TEMELJNO (poklicno) IZOBRAŽEVANJE;

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  Z.št.

  II.   STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.

  V šoli

  PID

  V šoli

  PID

  V šoli

  PID

   

  Področja dela iz opisa izobraževalnega poklica

  ur

  ur

  ur

  ur

  ur

  ur

  1.  

 • poklicno izobraževanje (skozi vso obdobje izobraževanja)

 • 0

  0

  0

  0

  0

  0

  2.  

 • struktura in organizacija učnega obrata (skozi vso obdobje izobraževanja)

 • 0

  0

  0

  0

  0

  0

  3.  

 • delovna zakonodaja in tarifni predpisi (skozi vso obdobje izobraževanja)

 • 0

  0

  0

  0

  0

  0

  4.  

 • varstvo pri delu, varovanje okolja in racionalno trošenje energije (skozi vso obdobje izobraževanja)

 • 0

  0

  0

  0

  0

  0

  5.  

 • načrtovanje in priprava delovnega postopka ter kontrola in ocena delovnih rezultatov

 • 0

  36

  12

  48

  0

  0

  6.  

 • čitanje, uporaba in izdelava tehnične dokumentacije

 • 0

  0

  0

  0

  0

  0

  7.  

 • kontroliranje, merjenje, preizkušanje

 • 18

  48

  6

  56

  0

  0

  8.  

 • spajanje

 • 30

  56

  18

  56

  0

  0

  9.  

 • ročna obdelava in preoblikovanje

 • 48

  40

  0

  0

  0

  0

  10.   

 • strojna obdelava

 • 36

  8

  0

  0

  0

  0

  11.   

 • vzdrževanje

 • 24

  96

  0

  0

  0

  0

  12.   

 • varjenje, termično ločevanje (rezanje), 

 • 24

  96

  0

  0

  0

  0

  13.   

 • elektrotehnika, elektronika

 • 0

  0

  36

  120

  0

  0

  14.   

 • hidravlika, pnevmatika

 • 0

  0

  0

  0

  0

  0

  15.   

 • demontaža in montaža sestavnih delov, sklopov in sistemov pri vzdrževanju motornih vozil

 • 0

  0

  0

  72

  0

  0

  16.   

 • vzdrževanje motornih vozil

 • 0

  0

  12

  168

  6

  80

  17.   

 • kontrola, nastavitev in priklop mehaničnih, hidravličnih, pnevmatskih, kot tudi električnih in elektronskih sistemov in naprav

 • 0

  0

  12

  120

  24

  144

   

  SKUPNI DEL I. in II.

  180

  380

  96

  640

  30

  224

   

  III. POKLICNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE - težišče A, B, C;

   

   

   

   

   

   

 • 18.

 • kontrola izpušnih plinov in naprave za zmanjšanje škodljivih emisij

 • 0

  0

  0

  0

  0

  80

 • 19.

 • diagnosticiranje - omejitev in določanje napak, motenj in njihovih vzrokov

 • 0

  0

  0

  0

  18

  80

 • 20.

 • popravilo sistemov in naprav na motornih vozilih

 • 0

  0

  0

  160

  24

  216

 • 21.

 • popravilo nosilnih in ščitnih delov in sklopov na motornih vozilih

 • 0

  0

  0

  112

  12

  200

 • 22.

 • opremiti in predelati s priborom, dodatno opremo in napravami

 • 0

  0

  0

  0

  0

  64

 • 23.

 • presoja škode (poškodb) na motornih vozilih

 • 0

  0

  0

  0

  6

  48

 • 24.

 • kontrola izvedenega dela, ob upoštevanju sosednjih mejnih področij

 • 0

  0

  0

  0

  0

  0

   

  SKUPAJ UR PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

  180

  380

  96

  912

  90

  912