SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTRIKAR ELEKTRONIK (šs)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 50.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 7. 2001

1.   NAZIV IZPITNE ENOTE

ELEKTRONSKA VEZJA IN NAPRAVE

2.   IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

°         poznavanje tehnoloških postopkov

°         poznavanje lastnosti in uporabnosti materialov za tehnološke postopke

°         znanje uporabe tehnične in tehnološke dokumentacije

°         sposobnost racionalnega načrtovanja dela.

3.   ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO

Vsebine

Znanja (cilji)

Učna in delovna sredstva

Kandidat

Uporaba diod

 • pojasni prednosti polnovalnega pred polvalnim usmernikom in loči pojma glajenja in valovitosti

 • iz kataloga izbere primerno diodo za usmernik

 • nariše in opiše vezja diodnih omejevalnikov in množilnikov ter njihove značilnosti
 • Katalogi polprevodniških elementov.

  Katalogi s podatki o hladilnih telesih.

  Podatki iz interneta.

  Posebne izvedbe diod

 • nariše simbole, napetostno-tokovne karakteristike in razloži osnovne principe delovanja Zenerjeve, kapacitivne in svetleče diode, fotodiode ter sončne celice

 • našteje uporabnost različnih vrst diod
 • Bipolarni tranzistor

 • pojasni pomen simbola, pogoje delovanja in nariše karakteristike tranzistorja
 • Omejitve tranzistorja

 • pojasni napetostno, tokovno in močnostno omejitev tranzistorja

 • izbere hladilno telo za tranzistor
 • Katalogi polprevodniških elementov.

  Katalogi s podatki o hladilnih telesih.

   

 • nariše in opiše osnovno vezje enostopenjskega ojačevalnika

 • razloži pojma delovna premica in enosmerna delovna točka
 • Podatki iz interneta.

  Večstopenjski ojačevalniki

 • navede pravila za ojačenja večstopenjskih ojačevalnikov

 • izračuna ojačenje v dB

 • razvrsti načine povezav med ojačevalnimi stopnjami
 • Frekvenčne karakteristike ojačevalnikov

 • iz frekvenčne karakteristike odčita značilne parametre (ojačenje, mejno frekvenco)
 • Graf frekvenčne karakteristike (Bode), EWB.

  Popačenja ojačevalnikov

 • zna našteti vrste in vzroke ter prepozna značilna popačenja ojačevalnikov
 • Osciloskop (izhodni signal ojačevalnika)

  Močnostni ojačevalniki

 • prepozna razred delovanja močnostnega ojačevalnika (A,B,AB,C, ...) ter oceni izkoristek in popačenje
 • Zbirka močnostnih ojačevalnikov (na tiskanem vezju, montažni plošči ali ewb).

  Selektivni ojačevalnik

 • opiše značilnosti selektivnih ojačevalnikov in našteje primere uporabe
 • Stikalno delovanje

 • razloži stikalno delovanje tranzistorja

 • izbere tranzistor iz kataloga za posamezne aplikacije
 • Katalogi polprevodniških elementov.

  Podatki z interneta.

  Unipolarni tranzistorji FET, MOSFET

 • pojasni pomen simbola, zgradbo, delovne pogoje in karakteristike tranzistorja
 • Ojačevalniki z unipolarnimi tranzistorji

 • nariše osnovno vezje N-kanalnega JFET v orientaciji s skupnim ponorom in mu stabilizira enosmerno delovno točko

 • določi približno vrednost vhodno-izhodne impedance in napetostnega ojačenja

 • našteje primere uporabe in izbere unipolarni tranzistor iz kataloga
 • Operacijski ojačevalniki

 • pojasni pomen simbola (+,-), zgradbo in značilne parametre

 • nariše in razloži delovanje osnovnih vezij z operacijskim ojačevalnikom:

  °        invertirajoč ojačevalnik

  °        neinvertirajoč ojačevalnik

  °        primerjalnik, seštevalnik kot mešalnik tonskih signalov

 • razlikuje načine napajanja in zna poiskati ojačevalnik iz kataloga
 • Katalogi operacijskih ojačevalnikov.

  Krmilni polprevodniški elementi (tiristor, diac, triac)

 • pojasni pomen simbola, zgradbo, delovne pogoje in karakteristike polprevodniških krmilnih elementov

 • našteje primere uporabe in izbere element iz kataloga
 • Katalogi polprevodniških elementov.

  Vakuumski elementi

 • pojasni pomen simbola, zgradbo, funkcijo elektrod in karakteristike vakumske diode in triode

 • našteje primere uporabe elektronk in ugotovi prednosti elektronke pred FET in bipolarnim tranzistorjem
 • Ostale elektronske komponente (senzorji)

 • razloži simbole, princip delovanja in uporabo pretvornikov signalov (senzorjev)

 • navede prednosti in uporabnost LCD - prikazovalnikov
 • STABILIZATORJI NAPETOSTI IN TOKA

 • razloži delovanje enostavnega napetostnega stabilizatorja z Zener diodo

 • izračuna vrednosti elementov za enostaven napetostni stabilizator

 • poišče primer tokovnega stabilizatorja
 • OSCILATORJI

   

   

  Harmonični oscilatorji

  Multivibratorji

 • pojasni vpliv PPV za realizacijo oscilatorjev

 • nariše in opiše delovanje enostavnih RC- in LC-oscilatorjev

 • razvrsti multivibratorje glede na stabilna stanja in uporabnost
 • VEZJA ZA PREOBLIKOVANJE SIGNALOV

   

   

  Filtri

 • našteje in opiše značilnosti in izvedbe električnih filtrov
 • Integratorji, diferenciatorji

 • nariše in razloži delovanje integratorja in diferenciatorja z operacijskim ojačevalnikom
 • Schmittovo vezje

 • nariše električno shemo Schmittovega prožilnika (z operacijskim ojačevalnikom)

 • razloži delovanje in uporabnost
 • AKUSTIKA

   

   

  Elektroakustični pretvorniki

 • razloži osnovne karakteristike in izvedbe mikrofonov

 • razloži osnovne karakteristike in izvedbe zvočnikov
 • Zapisi zvočnih signalov

 • magnetofon, kasetofon

 • CD, DVD,MP
 • našteje in opiše vrste zvočnega zapisa na spominski medij

 • pojasni prednosti digitalnega zapisa in delovanje novejših naprav za zapis tona in slike
 • PRENOS INFORMACIJ

   

   

  Amplitudna modulacija

  Frekvenčna modulacija

 • opiše osnovne značilnosti in uporabo AM

 • razloži principe delovanja AM-modulatorjev

 • opiše osnovne značilnosti in uporabo FM
 • Elektromagnetno valovanje

 • določi hitrost razširjanja EMV in razloži značilne pojave (uklon, lom, odboj, »fading«, ...)

 • opiše značilnosti razširjanja EMV na različnih frekvenčnih področjih
 • Antene

 • našteje osnovne karakteristike in izvedbe anten

 • izbere ustrezno vrsto antene za dane pogoje
 • Katalog anten.

  ODDAJNIKI, SPREJEMNIKI

 • nariše blok shemo oddajnika in razloži pomen posameznih stopenj

 • nariše blok shemo in razloži delovanje sprejemnika (superheterodinski)

 • razloži pomen mešalne stopnje in MF
 • PRENOS SLIKE

   

   

  Televizija

 • opiše osnovni princip snemanja in reprodukcije slike (snemalna elektronka (CCD), katodna elektronka)

 • nariše enostavno blok shemo in ob njej pojasni delovanje TV-sprejemnika

 • prepozna posamezne sklope TV-sprejemnika

 • opiše sestavo TV-signala in vrste modulacije
 • Električni načrti in sheme TV-sprejemnikov.

  Odprt TV-sprejemnik.

  Telefon

 • opiše osnovni princip delovanja telefona (blok shema, signali)

 • razloži delovanje GSM-omrežja
 •  

  4.   OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

  4.1.       USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja zajemajo temeljna strokovna znanja, so kompleksna, ustrezno razčlenjena ter hkrati zajemajo tudi temeljne vsebine strokovnih predmetov, ki niso ločena po predmetih. Jasnost vprašanj povečujemo z ustreznimi podvprašanji.

  Pri izpitu je pomembno pokazati uporabno znanje in razumevanje strokovnih rešitev in varnostnih ukrepov, prospektnega materiala, pravilno rabo tehniške dokumentacije, priročnikov ter odnos do varnostnih in drugih tehniških predpisov.

  Kriterij ocenjevanja dijakov temelji na kategorijah in poudarkih, ki zajemajo:

  °         preglednost osvojene učne snovi

  °         razumevanju osnovnih principov delovanja vezij in sistemov ter

  °         reševanju elementarnih šolskih primerov, ki potrjujejo razumevanje bistva in povezovanju znanja v funkcionalne celote.

  5.   DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3. točke tega izpitnega kataloga, ki so dodatno navedeni na izpitnem listu za posamezno vprašanje.

  6.   LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.