SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTRIKAR ELEKTRONIK (š)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 50.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 7. 2001

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

°         stopnjo praktične usposobljenosti na poklicnem področju

°         povezanost strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj

°         ustrezen pristop in izbiro tehnoloških postopkov pri opravljanju nalog

°         uporabo ustreznih merilnih in kontrolnih postopkov

°         upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja

°         racionalno rabo energije, materiala in časa.

3. PRIPOROČILA ZA UPORABO

Izpitna enota izdelek z zagovorom zajema samostojno izdelavo izdelka (enostavnega sklopa) oziroma opravljanja storitve, ki se oceni. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

Izbor izdelkov/storitev za izpitno enoto je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedeni izdelki/storitve služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posamezne vrste izdelka/storitve, zato je možno za zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vsi izdelki/storitve, navedeni v tem katalogu, so opisani informativno.

Izpitne izdelke/storitve oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep o vrstah izpitnih nalog, eventualni pripravi polizdelkov po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih, ki jih mora izpolniti kandidat. Izbira izpitnih nalog je naključna.

Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

Zagovor je vezan na izdelek ali storitev in je sestavljen iz:

°         zagovora izdelka, vezano na tehnološke in tehnične rešitve

°         dokaza poznavanja pojmov, splošnih lastnosti in tehnologij, funkcij posameznih sestavnih delov in sistema kot celote

°         opisa pravilne uporabe materialov ter upoštevanje standardov in predpisov

°         zagovora varnostnih meril pri izdelavi

°         opisa postopka dela.

4. ZNANJA IN SPRETNOSTI, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

V izpitnem katalogu so navedeni izdelki in storitve primerni za zaključni  izpit. Med storitve, ki se preverjajo na zaključnem izpitu, spadajo odkrivanje napak na napravah in manj zahtevnih sistemih, izvajanje tipičnih meritev in uporaba zahtevnejših elektronskih instrumentov ali izvajanje kompleksnejših meritve in nastavitev parametrov naprav ali primernih sistemov skupaj z izbiro merilne metode in merilnih instrumentov. Izdelava izdelka ali njegove enote pomeni preverjanje znanj za izbiro materiala in elementov, dimenzioniranje, tehnološka priprava in izdelava vezja, povezovanje z upoštevanjem standardov in predpisov ter zagon z nastavitvami ključnih parametrov. K izdelku spada tudi izdelava tehnično tehnološke dokumentacije, kjer je poudarke na podajanju merilnih rezultatov in jasen pregled tehnološko zahtevnejših opravil.

Na zaključnem izpitu preverjamo praktična znanja in spretnosti, pridobljene v procesu praktičnega izobraževanja z/s:

°         enim (1) individualnim izpitnim delom ali enim (1) enotnim izpitnim delom,

°         in/ali do dvema (2) delovnima preizkusoma.

Kandidat lahko pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

S seznamom veščin in znanj so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

4.1. SEZNAM IZDELKOV oziroma STORITEV

S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja

IZDELEK/STORITEV

OPIS IN DIMENZIJE

TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

ODPRAVA NAPAKE IN ZAGON

 

 

 • gramofonski ojačevalnik

 • mikrofonski predojačevalnik

 • močnostna ojačevalna stopnja

 • vezje svetlobne zapore

 • enostavna telekomanda

 • elektronski zvonec, indikator kratkega stika

 • univerzalni elektronski instrument

 • avtomatski polnilec pb ali nicd akumulatorjev

 • svetlobni regulator

 • lightshow

 • semafor
 • V tovarniško izdelani napravi opravi vizualni pregled, preveri skladnost z originalom in poišči elemente vezja po shemi, grobo definiraj tokokroge in glavne funkcije, analiziraj delovanje, lokaliziraj napako in ugotovi vzrok, možnost ponovitve napake ter usposobi napravo za normalno delovanje.

  Uporabi zaporedje postopnega dviga zahtevnosti opravil.

  Izdelaj poročilo o postopku ugotavljanja napake in popravilu ter varen način ponovnega zagona.

  Pri delu zagotovi normalne delovne pogoje in izberi primerne merilne instrumente in pribor. Upoštevaj ustrezne standarde, tehnično dokumentacijo ter varnostne predpise. Uporabi primerno tehnologijo, da se ne spremeni stanje naprave ali življenjska doba.

  Upoštevaj normalne varnostne ukrepe pri zagonu, da ne pride do ponovne odpovedi.

  DIMENZIONIRAJ, IZDELAJ VEZJE IN VZPOSTAVI NORMALNO DELOVANJE

   

   

 • polnilca za NiCd-baterije s Q = 4 Ah

 • vezje za signalizacijo nivoja tekočine (vode ) v rezervoarju z zvočnim in svetlobnim signalom

 • oscilator za testiranje akustičnih naprav

 • usmerniško vezje
 • Določi nazivne vrednosti izhodnih veličin usmerniškega vezja, uporabi integrirano vezje v vezavi tokovnega generatorja po navodilih proizvajalca, uporabi vhodno enosmerno napetostno napajanje iz ŠMI, zagotovi ustrezno hladilno telo za primer največje obremenitve.

  Uporabi princip odtipanja na osnovi prevodnosti vode, izberi potrebne varnostne ukrepe z baterijskim napajanjem in relejnim izhodom. Izdelaj tiskanino in standardne elemente.

  Izberi ustrezno vezje za generiranje sinusne napetosti z minimalnim popačenjem za frekvenco 1 kHz in amplitudo do 1 V. Zagotovi ločeno omrežno napajanje z minimalno brnilno komponento. Uporabi integrirana vezja.

  Izdelaj vezje stabiliziranega laboratorijskega usmernika na tiskanini z integriranim vezjem.in z izhodnimi tranzistorji s podatki Uizh=12V, Iizh = 1A s pretokovno zaščito brez omrežnega transformatorja in usmenriškega mostiča.

  Izdelaj tehnološki načrt posameznih delovnih postopkov, uporabi predloge proizvajalcxev elektronskih elementov in prilagodi vezje zahtevanemu namenu, upoštevaj varnostne predpise določi področje uporabe in izberi in uporabi zahteve ustreznega standarda.

  Izdelaj simulacijsko vezje na računalniku in preveri pravilnost delovanja.

  Poskrbi za pravilno izbiro elementov, montažo in oblikovanje tiskanine in vgradnjo v ohišje.

  Svetlobno stikalo

  Izdelaj svetlobno stikalo s fototranzistjem in relejem.

  Podatki:

 • Un = 220V, 50Hz

 • Pb= 500W
 • Priključna vrvica, priključni in varovalni elementi ter transformator.

  Tiskano vezje z ustreznimi elektronskimi elementi.

  NF-močnostni ojačevalnik

  Izdelaj NF močnostni ojačevalnik s tranzistorji ali integriranimi vezji.

  Podatki:

 • Un = 220V, 50Hz

 • Pizh = 20W

 • Rz =4W
 • Pripravi tiskano vezje, upoštevaj temperaturno obremenjenost elementov, postavi delovno točko vezja, preveri in pokaži vpliv nastavitve na velikost nelinearnega popačenja.

  Uporabi priročno kovinsko ohišje in zagotovi montažo s primernim hlajenjem.

  Stabilizirano usmerniško vezje

  Izdelaj stabilizirani usmernik z operacijskim ojačevalnikom in tranzistrojem 2N3055.

  Podatki:

 • Un = 220V, 50Hz

 • Uizh =0 do 24V

 • Iizh =3A
 • Uporabljeni materiali za ohišje: izdelano ohišje, mehanski spojni elementi, barve.

  Priključna vrvica, priključni in varovalni elementi, hladilno telo ter transformator.

  Tiskano vezje z ustreznimi elektronskimi elementi.

  Antenski ojačevalnik

  Izdelaj antenski širokopasovni antenski ojačevalnik.

  Podatki:

 • Un = 220V, 50Hz

 • VHF- ali UHF-področje
 • Priključna vrvica, priključni in varovalni elementi, hladilno telo ter transformator.

  Tiskano vezje z ustreznimi elektronskimi elementi.

  Krmilnik s pomnilniškim elementom

  Izdelaj elektronski krmilnik za krmiljenje svetlobnih efektov z EPROM- pomnilniškim elementom ali s pomočjo uporabe mikroprocesorja.

  Podatki:

 • Un = 220V, 50Hz

  Izhodi: Uizh = 220V, Pizh=8x200W

 • Priključna vrvica, priključni in varovalni elementi, hladilno telo ter transformator.

  Tiskano vezje z ustreznimi elektronskimi elementi.

  Funkcijski generator in merilnik frekvence

  Izdelaj funkcijski generator z integriranim vezjem XR2206 in merilnik frekvence.

  Podatki:

 • Un = 220V, 50Hz

 • f = 1 do 100kHz
 • Priključna vrvica, priključni in varovalni elementi, hladilno telo ter transformator.

  Tiskano vezje z ustreznimi elektronskimi elementi.

  Regulator temperature

  Izdelaj regulator temperature (npr. za spajkalnik, sobni termostat, ...).

  Podatki:

 • Un = 220V, 50Hz

 • Ta= -10 do +60 °C
 • Priključna vrvica, priključni in varovalni elementi, hladilno telo ter transformator.

  Tiskano vezje z ustreznimi elektronskimi elementi.

  Termometer

  Izdelaj termometer z:

  a) numeričnim prikazom ali

  b) z lestvičnim prižiganjem LED-diod

  Podatki:

 • Un = 230, 250Hz
 • Priključna vrvica, temperaturni senzor, ustrezni prikazovalnik, tiskano vezje z ustreznimi elementi

  Prenapetostna zaščita

  Izdelaj prenapetostno zaščito za PC- računalnik.

  Podatki:

 • Un = 230, 250Hz
 • Vtično–spojni elementi, varovalka, elementi prenapetostne zaščite

  Odganjalec mrčesa

  Izdelaj odganjalec mrčesa, ki deluje na principu oddajanja VF-zvoka.

  Podatki:

 • Un = 9V (baterija)
 • Baterija, zvočnik, tiskano vezje z ustreznimi elementi

  Mobilni robotek

  Izdelaj mobilni robotek, ki se bo lahko prosto gibal po prostoru.

  Podatki:

 • Un = baterija po prosti izbiri
 • Baterija, ustrezni senzorji, servo ali koračni motor, tiskano vezje z ustreznimi elementi

  Odpravljanje napak na napravah za zapis zvoka in slike

  Popravilo:

 • magnetofona – usmerniško vezje, močnostni ojačevalnik, zamenjava poškodovanih elementov (upor, kondenzator, dioda, tranzistor), nastavitev snemalne in reprodukcijske glave, ...)

 • laserskega gramofona - usmerniško vezje, ojačevalnik, zamenjava poškodovanih elementov (upor, kondenzator, dioda, tranzistor, laserska dioda, ...)

 • video rekorderja – usmerniški del, čiščenje in zamenjava glave,...
 • Potrebni servisni merilni instrumenti in dokumentacija.

  Naprave:

 • magnetofon,

 • laserski gramofon,

 • video rekorder, ...
 • Odpravljanje napak radijskega ali TV- sprejemnika

  Popravilo:

 • radijskega sprejemnika - iskanje in odpravljanje napak v usmerniškem in močnostnem ojačevalniku, uglasitev oscilatorja in MF-ojačevalnika, ...

 • TV-sprejemnika – iskanje in odpravljanje napak v usmerniškem in močnostnem ojačevalniku ter vertikalni in horizontalni izhodni stopnji

 • monitorja – iskanje in odpravljanje napak v usmerniškem in močnostnem ojačevalniku ter vertikalni in horizontalni izhodni stopnji
 • Potrebni servisni merilni instrumenti in dokumentacija.

  Naprave:

 • signalni generatorji in TV- test generator,

 • radijskega sprejemnika,

 • TV-sprejemnika,

 • monitorja, ...
 • Postavitev individualnega antenskega sistema

  Izbira in postavitev antenskega sistema.

  Izbira in postavitev ojačevalnikov in filtrov.

  Izvedba meritev na sistemu.

  Potrebni merilni instrumenti in dokumentacija.

 • Antene,

 • ojačevalniki, filtri, kabli in ostali pribor, ...
 • Priklop in krmiljenje motorjev

  Priklop:

 • krmiljenje asihronih motorjev - mehki zagon, zagon zvezda-trikot, vezava frekvenčnega krmilnika za krmiljenje vrtljajev, ...

 • krmiljenje enosmernih motorjev - tiristrsko krmilno vezje za krmiljenje števila vrtljajev motorja, smer levo-desno, ...
 • Procesni krmilnik:

 • merilnik vrtljajev

 • frekvenčni ali enosmerni krmilnik

 • preklopni in merilni elementi

 • motorji, ...
 • Priklop regulacijske zanke

  Izbira in priklop elementov za regulacijo:

 • temperature – dvopoložajni in tropoložajni regulator, ..

 • klimatizacija prostorov – temperatura, vlaga, ...
 • Regulacijske komponente:

 • termometri in merilniki vlage,

 • preklopni in merilni elementi, ...
 •  

  5.   TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 23 ur in zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor; za izpitno delo do 20 ur, za delovne preizkuse do 3 ure. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  6.   OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI
  enota z dokumentacijo

  DELEŽI
  enota brez dokumentacije

  1.       Priprava in izvedba naloge

  20 %

  3O %

  2.       Strokovnost (kakovost)

  60 %

  50 %

  3.       Tehnična dokumentacija (pri 1 nalogi)

  10 %

  4.       Ustni zagovor

  10 %

  20 %

  SKUPAJ

  100 %

  100 %

   

  6.1.       DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

  °         vseh izpitnih del 80 % in

  °         vseh delovnih preizkusov 20 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 90 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 89 do 76 točk

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 75 do 61 točk

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 60 do 50 točk

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.


  Kandidat je ocenjen z oceno odlično

  Izdelek/storitev je izdelan/a v predpisanem času, kandidat ga/jo je izdelal brez pomoči nadzornika. Dosledno so bili upoštevani standardi in varnostni predpisi. Delovne postopke je izvajal pravilno in v ustreznem zaporedju. Kandidat razume zastavljena vprašanja in naloge pri zagovoru izdelka. Odgovarja samostojno brez dodatnih vprašanj in razlag. Kompleksno obvlada učno snov, spretno povezuje vzroke in posledice. Pri odgovarjanju je natančen in sistematičen.

  Kandidat je ocenjen z nezadostno oceno:

  Pri izdelavi je kandidat negotov in potrebuje stalno vodenje nadzornika. Večkrat krši predpise o varnosti in redu v delavnici. Izkoristki so slabi, poraba materiala je nadpovprečna, izdelek je vizualno neustrezen. Obdelava materiala in sestavnih elementov je slaba ali neprimerna. Mehanska obdelava in vezi ne zadoščajo standardom. Predviden čas za izdelavo prekorači za več kot 20 %. Delovni postopki niso izvedeni pravilno in ne v ustreznem zaporedju. Pri delu ni samostojen in stalno potrebuje nadzornikovo pomoč za reševanje enostavnih problemov.

  7.   DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

  °         stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom

  °         priročniki, učbeniki, zbirke formul

  °         risalni pribor, tehnični kalkulator.

  8.   LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.