SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTRIKAR ELEKTRONIK (šs)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 50. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 7. 2001

1.   IME PREDMETA

RAČUNALNIŠTVO IN DOKUMENTIRANJE

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

70

105

2.

 

3.

 

skupaj

35

70

105

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

°     spozna in zna opredeliti pogosto uporabljane pojme, ki se pojavljajo v zvezi z informatiko in računalništvom

°     spozna osnovne dele računalnika in njihove funkcije, razlikuje karakteristične podatke sestavnih delov računalnika in perifernih enot

°     spozna operacijski sistem Windows in zna pokazati glavne možnosti razširjene programske opreme

°     zna osnovna opravila v operacijskem sistemu Windows

°     zna uporabiti urejevalnik besedil in se seznani z enim programom za urejanje preglednic

°     seznani se z možnostmi elektronskih komunikacij in razširjenih omrežij ter se usposobi za  osnovna opravila pri komuniciranju

°     razume pomen in vlogo informatike ter možnosti, ki jih nudijo informacijski sistemi

°     seznani se z vrstami programskih orodij za svoje strokovno področje in zna nekatera uporabiti

°     spozna programsko orodje za obdelavo in izdelavo poročil

°     spozna pojem intelektualne lastnine in razvija odnos do intelektualne lastnine

°     spozna osnovna pravila tehniškega risanja in se seznani s tehniško dokumentacijo

°     zna risati enostavne tehniške risbe

°     pozna električne simbole osnovnih elementov v elektrotehniki

°     zna brati in risati enostavne električne sheme

°     spozna računalniška orodja za risanje tehniških risb

°     pozna struktuiran tehniški načrt in pripadajočo dokumentacijo.


4.   OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

OSNOVE INFORMATIKE

Dijak

Dijak

 • informatika

 • informacija in merjenje informacij (bit, byte)

 • kod, kodiranje
 • zna z argumenti opredeliti vlogo in pomen informacije v sodobni družbi

 • razlikuje in zna razčleniti pojma informacija in podatek

 • razlikuje zvezni in diskretni svet

 • pozna in zna ponazoriti pomen informacijske tehnologije
 • Sprejema in ceni pomen informacije v sodobni družbi.

  Ugotavlja in se zaveda, da je bila učinkovitost in uspešnost vedno odvisna od razpoložljivih informacij;  zaveda se, da je človekov vsakdan močno odvisen od urejenih informacij in hitre informacijske tehnologije.

  RAČUNALNIŠKA STROJNA OPREMA

   

   

   

 • zgradba računalnika in osnovno delovanje

 • notranja strojna oprema (cpe, matična plošča)

 • pomnilne naprave (rom, ram, hdd, fdd, cd-rw)

 • vrste komunikacije (serijska in paralelna)

 • zunanja strojna oprema – periferne enote (prikazovalnik, tiskalnik, zvočnik)

 • programska licenca
 • razlikuje med strojno in programsko opremo

 • zna razložiti delovanje računalnika in princip izvajanja nalog z računalnikom

 • zna našteti strojno opremo (interno in periferno) in medsebojno odvisnost

 • zna našteti in opisati vlogo enot računalnika

 • zna razložiti osnovne funkcije posameznih enot računalnika in načine komunikacije med računalnikom in periferno opremo
 • Razume medsebojno odvisnost in povezavo človek-informacija-tehnika.

  Sprejema računalnik kot delovni pripomoček za reševanje nalog s področja obdelave informacij in tudi drugih tehniških opravil; nadzora, varovanja, vodenja, zamenjave človeka s strojem.

  Predstavitev sestavnih enot in prikaz v sestavljenem računalniku.

  VAJE

   

   

   

 • osnove operacijskega sistema Wndows

 • orodja v operacijskem sistemu Windows

 • datotečni sistem (kopiranje, prenašanje, brisanje in preimenovanje datotek in map)

 • urejevalnik besedil - Microsoft Word (shranjevanje, odpiranje in oblikovanje besedila, vstavljanje slik v dokument)

 • elektronska preglednica -Microsoft Excel (preprosto računanje, risanje grafov)
 • dijak:

 • pozna zna uporabiti osnovne operacije v operacijskem sistemu Windows

 • uporablja orodja v operacijskem sistemu Windows  (računalo, slikar, iskanje, pomoč)

 •  pozna osnovne operacije za delo z datotekami in mapami

 • zna napisati enostaven dokument (prošnja, dopis, reklamacija, poročilo, …)

 • razlikuje različne načine pisanja enačb v Microsoft Excelu

 • na podlagi podane tabele s podatki nariše graf v Microsoft Excelu
 • Sodeluje pri skupinskem delu s sošolci preko računalnika.

  Razvija spretnosti za iskanje rešitev in izobraževanje s pomočjo računalnika.

  Spoznava  računalnik kot orodje v svoji stroki.

  Individualno delo na računalniku.

  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

 • zna našteti vrste dokumentov v tehničnem procesu in dokazati mesto uporabe (tehnološka, delavniška, sestavna risba, merilni protokol, …)

 • loči in formulira tehniške risbe po načinu prikazovanja,  načinu izdelovanja in vsebini

 • zna razložiti osnovne značilnosti tehnološke, delavniške ter sestavne risbe

 • pozna opremo tehniške risbe
 • Spoznava različna področja, ki jih pokriva tehnično risanje in dokumentiranje.

  Dijakom pokažemo različne tehniške dokumente za analizo in prepoznavanje.

  VRSTE ČRT IN NJIHOVA UPORABA

   

   

   

 • črte v risbah

 • črte v programskem okolju
 • loči različne vrste in debeline črt in uporabo

 • pravilno izbira in uporablja različne črte v risbi

 • seznani se z možnostmi izbire črt v izbranem  programskem okolju
 • Razvija delovne navade in natančnost pri delu.

  Vrednoti možnosti programskega okolja.

  Ugotavlja nove delovne naloge v izbranem poklicu.

   

  TEHNIŠKA PISAVA

   

   

   

 • vnos besedila v tehniško risbo

 • vnos besedila v programskem okolju
 • pozna pravila tehniške pisave

 • zna dopolniti  besedilo v tehniško risbo

 • razume pomen dopolnjevanja tehniške risbe
 •  

  MERILA

   

   

   

 • merila v risbah

 • merila v programskih okoljih
 • razume uporabo meril za pomanjšanje in povečanje elementov risbe in celote

 • na primeru si ogleda uporabo meril v risbah

 • zna uporabljati povečavo in pomanjšavo v programskem okolju
 • PROJEKCIJSKO RISANJE

   

   

   

 • prikaz projekcijskega risanja

 • projekcijsko risanje v programskem okolju
 • loči različne projekcije in spozna možnosti uporabe projekcij

 • zna narisati preproste predmete v izometrični, diametrični in pravokotni projekciji ter si zna narisane predmete tridimenzionalno predstavljati
 • Razvija in občutek prostorske predstave.

 • prerezi in šrafure

 • risanje prerezov v risbah

 • vrste šrafur

 • prerezi v programskem okolju

 • vrste šrafur v programskem okolju
 • pozna pravila risanja in označevanja prerezov ter različne vrste šrafur

 • zna narisati prereze na enostavnih risbah

 • seznani se s postopkom izdelave prereza v programskem okolju

 • spozna različne vrste in načine izbire šrafur
 • Spozna zahtevo za različne načine ponazoritve različnih materialov v risbah.

  Prikaz primerov šrafur, in določitev pomembnejših kot osnovno znanje o materialih in načinih tehniškega dokumentiranja.

  KOTIRANJE

   

   

   

 • kotiranje preprostih risb

 • kotiranje preprostih risb v računalniškem okolju
 • pozna elemente in pravila kotiranja

 • implementira pravila kotiranja na preprosti risbi

 • dopolni tehniško risbo v računalniškem okolju
 • Razvija natančnost ter preglednost nad delovnim objektom v obliki natančne tehnične predstave, to je z definiranjem minimalnih potrebnih dimenzij.

  Dijakom nazorno ponazorimo vrste kotiranja in jih vodimo skozi primer.

  RISANJE ENOSTAVNE TEHNIŠKE RISBE

   

   

   

 • risanje enostavne tehniške risbe

 • risanje enostavne tehniške risbe v programskem okolju
 • ponovi že obravnavana pravila tehniškega risanja

 • zna razložiti narisano tehniško risbo

 •  zna narisati  tehniško risbo v računalniškem okolju
 • Poveže znanja tehniškega risanja z elektrotehniko.

  Oblikuje pregledno predstavo in primerjavo svojega delovnega okolja s sorodnimi.

  Dijake vodimo skozi postopek nastajanja tehniške risbe in jih sproti opozarjamo na možne težave pri risanju.

  ELEKTROTEHNIŠKE RISBE

   

   

   

 • risanje elektrotehniške risbe

 • risanje elektrotehniške risbe v programskem okolju
 • spozna vrste in značilnosti risb, ki se uporabljajo v elektrotehniki

 • zna razložiti že narisano elektrotehniško risbo

 • zna narisati preprosto elektrotehniško risbo

 • v izbranem programskem okolju
 • ELEKTROTEHNIŠKI SIMBOLI ZA ELEKTROTEHNIKO

   

   

   

 • risanje elektrotehniških simbolov

 • simboli in knjižnice v programskem okolju
 • spozna elektrotehniške simbole

 • pozna namen in uporabo različnih vrst diagramov

 • zna risati in brati diagrame

 • pozna najpogostejše elektrotehniške  grafične simbole in jih zna uporabljati na preprostem primeru

 • spozna uporabo elektrotehniških simbolov v programskem okolju in se seznani z  vstavljanjem grafičnih simbolov iz knjižnice elementov
 • Povezuje strokovna znanja in tehniško risanje.

  Prepozna novo pridobljena znanja skozi tehniške risbe v strokovnih revijah.

  Analiza načrtov s področja elektrotehnike.

  ELEKTROTEHNIŠKI SIMBOLI ZA ELEKTROENERGETIKO IN ELEKTRONIKO

   

   

   

 • risanje elektrotehniških simbolov

 • simboli in knjižnice v programskem okolju
 • prepozna elektrotehniške simbole

 • zna narisati in brati  preproste vezalne, blokovne in ekvivalentne sheme

 • pozna najpogostejše elektrotehniške grafične simbole in jih zna uporabljati na preprostem primeru

 • spozna uporabo elektrotehniških simbolov v programskem okolju in se seznani z vstavljanjem grafičnih simbolov iz knjižnice elementov
 • Poveže nova znanja s praktičnimi primeri (npr. Načrt elektronskih vezij in naprav).

  Dijaki dobijo več načrtov s področja elektroenergetike ter jih v skupinah analizirajo.

  IZDELAVA STRUKTURIRANEGA PROJEKTA

 • seznani se z zahtevami projekta (nalogami in cilji)

 • zna opredeliti problem in ga razdeliti na posamezne naloge

 • ponovi vsebine predmeta iz celega šolskega leta

 • zna izdelati potrebne tehniške risbe

 • zna izdelati potrebne tehniške risbe v računalniškem okolju

 • seznani se z možnostjo predstavitve svojih rezultatov (tiskanje dokumentov, risb)

 • zna združiti izdelane dokumente in risbe v dogovorjeno obliko
 • Razvija odnos do sošolcev in profesorja.

  Oblikuje odnos do dokumentacije.

  Spozna smisel predmeta.

  Spozna pomen projektne dokumentacije.

  Oblikuje delovne navade.

  Skupaj z dijaki ponovimo vsebine šolskega leta in jim pomagamo pri izdelavi projekta.

  Dijakom dodelimo tematiko iz področja elektronike ali elektroenergetike. Kompleksnost naloge priredimo njihovim sposobnostim.


  5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °     pisno (vaje, projektna naloga),

  °     ustno.

  Dijak izdela eno projektno nalogo s področja tehniškega risanja, ki zajema vse vrste tehniške dokumentacije, ki spremljajo izdelek skozi proizvodni proces.

  Pri oblikovanju ocene se upošteva:

  °     poznavanje delovnega okolja in učinkovitost delovnih postopkov

  °     funkcionalnost in spoštovanje standardov oblikovanja izdelkov

  °     razumevanje, uporaba in preglednost pri delu z računalnikom

  °     točnost dela in upoštevanje standardov in dogovorov

  °     natančnost postopkov tehniškega risanja

  °     upoštevanje napotkov za delo (izdelava risb in računalniških izdelkov).

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • projekcijsko risanje
 • Matematika

 • geometrija in računske operacije
 • izdelava projekta
 • Elektrotehnika

 • osnovna vezja v elektrotehniki
 • projektne naloge
 • Praktični pouk

 • vrste in uporaba tehnične dokumentacije
 • osnove operacijskega sistema WINDOWS

 • orodja v operacijskem sistemu
 • Tuji jezik

 • strokovna terminologija v tujem jeziku