SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTRIKAR ELEKTRONIK (šs)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 50. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 7. 2001

1.   IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

128

12

140

2.

 

3.

 

skupaj

128

12

140

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

°         obnovi in dopolni znanje o zgradbi snovi in kemijskih reakcijah

°         razvija sposobnost za proučevanje procesov in pojavov v naravi

°         razvija sposobnosti za opazovanje

°         razvija sposobnost prepoznavanja materialov, s katerimi se srečuje, zna opisati različne materiale glede fizikalnih, kemijskih in tehnoloških lastnosti, zna ovrednotiti njihovo ustreznost z okoljskega vidika

°         spozna osnovne elektrotehniške elemente in razume princip delovanja

°         zna razložiti vlogo posameznih materialov v elektrotehniških elementih ter oceniti primernost materialov glede na njihove lastnosti in zahteve za določen namen

°         pridobi znanje o materialih in tehnologijah pri proizvodnji in vzdrževanju električnih in elektronskih naprav

°         prepozna različne strojne elemente in razume njihovo funkcijo in osnovne tehnične podatke

°         razvija pozitiven in odgovoren odnos do varovanje zdravja, okolja in varnega dela

°         pri svojem delu zna uporabljati priročnike, kataloge, standarde in predpise ter drugo strokovno literaturo.


4.   OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

LASTNOSTI SNOVI

Dijak

Dijak

 • fizikalne lastnosti

 • tehnološke lastnosti
 • zna našteti in opisati fizikalne lastnosti snovi (mehanske, električne, magnetne, toplotne, optične) in razume njihov vpliv na uporabnost materiala

 • zna opisati materiale in najti podatke o njih v priročnikih

 • spozna lastnosti, s katerimi lahko opiše možnosti za predelavo in obdelavo določenih materialov
 • Sprejema in razvija zanimanje za informacije o materialih in novih tehnologijah.

  Prikaz nekaj vzorcev materialov za različne namene.

  Prikaz in pregled aktualnih priročnikov ter prikaz načinov podajanja podatkov o materialih v priročnikih.

  ZGRADBA SNOVI

   

   

   

  Kemijska reakcija

 • eksotermna in endotermna reakcija

 • gorenje in produkti gorenja
 • pozna zgradbo atoma in enostavne molekule

 • razume in zna zapisati kemijske reakcije z enačbo

 • opredeli eksotermno in endotermno reakcijo

 • opredeli pomen toplote kemijske reakcije pri gorenju

 • spozna pojma vnetljivost in eksplozivnost snovi in jo zna povezati s podatki o nekem materialu iz priročnika;

 • spozna probleme onesnaževanja okolja zaradi zgorevanja fosilnih goriv
 • Se zaveda problema onesnaževanja okolja zaradi zgorevanja fosilnih goriv in vrednosti goriva po različnih kriterijih.

  Sprejema odgovornost za varno delo z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi.

  Prikaz modela atoma in molekule;

  Vaja:

 • eksotermna reakcija (reakcija nevtralizacije)

 • endotermna reakcija (termični razkroj kalijevega klorata (iii).
 • ELEKTROLITI

   

   

   

 • kisline, baze, soli

 • pH-vrednost kot merilo kislosti in bazičnsti

  Raztopine

 • topljenec in topilo

 • masni in volumski delež raztopine
 • spozna primere močnih/ šibkih kislin in baz;

 • zna oceniti jakost kislin in baz na osnovi pH-vrednosti njihovih vodnih raztopin

 • spozna kisline, baze in soli, ki jih srečujejo v vsakdanjem življenju

 • spoznajo učinke kislih padavin na okolje

 • zna opredeliti pojme topljenec, topilo in raztopina;

 • zna izračunati masni in volumski delež topljenca v raztopini
 • Sprejema ukrepe za varno delo z jedkimi tekočinami.

  Se zaveda problema kislih padavin in stalno ekološko problematiko.

  Upošteva navodila za varno delo s kemikalijami.

  Se zaveda problema odlaganja odpadnih kemikalij.

  Vaja:

 • merjenje ph

 • ugotavljanje prisotnosti elektrolita v vodi s pomočjo merjenja električne upornosti

 • skupine periodnega sistema

 • priprava enostavnih raztopin z masnim deležem
 • GALVANSKI ČLEN

   

   

   

 • galvanizacija

 • elektroliza
 • pozna zgradbo galvanskega člena;

 • za posamezne sestavne dele opiše, kaj se z njimi dogaja in sklepa o lastnostih materialov, iz katerih so ti deli

 • primerja galvanski člen, galvanizacijo in elektrolizo ter našteje primere
 • Izraža skrb za primerno odlaganje izrabljenih galvanskih členov.

  Se zaveda problema škodljivih odpadkov pri galvanizaciji in odobrava aktivno vlogo pri pripravi in sprejemanju ukrepov za ekološko neoporečne rešitve.

  Vaja:

 • sestava enostavnega galvanskega člena

 • izvedba elektrolize raztopine natrijevega klorida, kalijevega jodida.
 • ELEKTRIČNI VODNIKI

   

   

   

 • vrste električnih vodnikov

 • označevanje električnih vodnikov
 • zaznava različne vrste el. vodnikov in kablov in jih poskuša vrednotiti na osnovi razumljivih in razpoložljivih podatkov po različnih kriterijih
 • Zaveda se omejenosti naravnih dobrin in občuti potrebo po razumnem in varčnem ravnanju z njimi.

  MATERIALI ZA ELEKTRIČNE VODNIKE

   

   

   

 • baker in njegove zlitine

 • aluminij in njegove zlitine

 • supraprevodniki
 • glede na izvedbo in dimenzije kabla zna določiti področje uporabe in približno oceniti tokovno zmogljivost

 • pozna pomen oznak vodnikov in kablov ter v katalogu najde kabel z ustreznimi lastnostmi

 • zna našteti lastnosti, ki jih morajo imeti materiali za električne vodnike

 • pozna najpomembnejše lastnosti bakra in aluminija ter njuno uporabo v elektrotehniki

 • zna našteti najpomembnejše bakrove in aluminijeve zlitine ter opredeliti njihove lastnosti in uporabo v elektrotehniki

 • seznani se s pojmom supraprevodnosti in možnostmi, ki jih nudi uporaba supraprevodnikov
 • Zaznava potrebo po razvoju novih tehnologij.

  Vzorci najrazličnejših vodnikov in kablov.

  Iskanje podatkov o vodnikih in kablih v katalogih.

  STIKALNI ELEMENTI

   

   

   

 • kontakti, releji, stikala

 • vtično spojne naprave

  Materiali za kontakte

 • plemenite kovine
 • spozna različne vrste kontaktov, stikal in relejev

 • razume njihovo vlogo v električnih krogih in zna razložiti njihovo delovanje

 • razdeli kontakte glede na način stika in glede na obremenitev

 • pozna problem erozije in kontaktne upornosti ter ukrepe za njuno zmanjšanje

 • spozna nekatere oblike in izvedbe vtičnic, vtikačev in konektorjev

 • prepozna grafične simbole stikal in konektorjev

 • informativno spozna materiale, ki najbolj ustrezajo tem zahtevam (plemenite kovine, zlitine, sintrani in nekovinski materiali)
 • Razvija sposobnost natančnega opazovanja in analiziranja.

  Ob spoznavanju tako raznolikih stikal in relejev krepi poklicno zavest.

  Spozna zahteve po previdnosti pri delu z napetostjo.

  Prikaz različnih izvedb stikal, relejev in kontaktov.

  Demonstracija vklopa in izklopa kontaktorja ter analiza dogajanja.

  Prikaz poškodovanih kontaktov.

  ELEKTRIČNI UPORI IN GRELCI

   

   

   

 • vrste električnih uporov

 • parametri električnih uporov

 • označevanje električnih uporov

 • varistor in termistor

  Materiali za upore

 • pozna značilnosti in vrste uporov in njihovo uporabo v praksi

 • pozna načine označevanja uporov in zna določiti vrednosti upornosti

 • pozna karakteristike nelinearnih uporov (varistor, termistor)

 • zna izbrati upor iz kataloga

 • opredeli želene lastnosti materialov za upore

 • prepozna upore in opredeli njihove lastnosti glede na tehnologijo izdelave

 • pozna najpomembnejše materiale za upore
 • Pridobiva delovne navade, vztrajnost in natančnost.

  Pridobiva pozitiven odnos do sodelovanja in skupinskega dela.

  Sprejema prednost sodelovanja v skupini zaradi različnosti vrednot posameznika.

  Prikaz različnih uporov in grelcev.

  Določanje upornosti z uporabo barvne kode oziroma drugih oznak.

  Določanje upornosti z merjenjem.

  Določanje (ocenjevanje) moči upora.

  DIODE

 • spozna različne oblike polprevodniških diod

 • ugotovi, da prevajajo tok le v eni smeri

 • zna narisati simbol diode

 • razume delitev materialov na prevodnike, polprevodnike in izolatorje

 • loči in zna razložiti razliko med prevodno in zaporno polariziranim PN-spojem

 • pozna in razume UI-karakteristiko diode

 • zna z merilnikom upornosti določiti anodo in katodo

 • pozna mehanizme termičnega pobega in preboja

 • pozna značilne parametre diode in razume potrebo po hlajenju

 • zna izbrati iz kataloga diodo in hladilno telo
 • Pridobi sposobnost natančnega opazovanja in analiziranja.

  Krepi sposobnost abstraktnega razmišljanja.

  Razvija čut za previdnost in varno delo.

  S spoznavanjem zahtevnosti tehnologij razvija poklicno pripadnost

  Prikaz različnih diod in demonstracija delovanja (tudi pregretja in preboja).

  NARAVNI IN SINTEZNI POLIMERI

   

   

   

 • delitev polimerov

 • kavčuk in guma

 • poliadicijski polimeri

 • poikondenzacijski polimeri

 • duroplasti, termoplasti in elasti
 • pozna delitev polimerov glede na izvor in lastnosti

 • pozna lastnosti kavčuka in gume

 • spozna polieten, polistiren, polivinilklorid

 • spozna fenolne, sečninske, poliestrske smole

 • pozna uporabo polimerov v izolacijskih materialih

 • pozna vplive polimerov na okolje

 • spozna različne vrste izolatorjev in ugotovi njihov pomen

 • pozna veličine, ki določajo lastnosti izolanta oziroma dielektrika
 • ELEKTRIČNI IZOLATORJI

 • razdeli izolacijske materiale (izolante) glede na agregatno stanje

 • našteje najpomembnejše anorganske izolante in opiše njihove lastnosti
 • Se zaveda pomembnosti izolacijskih materialov za kakovostno delovanje električnih naprav in za varno delo z njimi.

  Se zaveda ekoloških problemov pri proizvodnji in uporabi izolacijskih materialov.

  ANORGANSKI IZOLACIJSKI MATERIALI

   

   

   

 • piezzo efekt

 • kristalni oscilator

 • optična vlakna
 • razloži piezzo efekt ter delovanje in uporabo kristalnega oscilatorja

 • pozna pojav popolnega odboja svetlobe in prednosti prenosa informacij po optičnih vlaknih
 • ORGANSKI IZOLACIJSKI MATERIALI

   

   

   

 • zalivne in impregnacijske mase in tekočine

 • izolacijski kiti in lepila
 • pozna izvor lastnosti in uporabo organskih izolacijskih materialov

 • spozna področja uporabe in zaželene lastnosti zalivnih in impregnacijskih mas in tekočin

 • pozna lastnosti in uporabo izolacijskih lakov, kitov in lepil
 • Razume zahtevnosti pri reševanju tehniških problemov v korelaciji z ekološkimi in zavrača poenostavitve glede nevarnosti ali količinske zanemarljivosti.

  Prikaz različnih vrst izolatorjev in vzorcev izolacijskih materialov.

  Uporaba baze podatkov

  Ogled videokaset o umetnih masah.

  Prikaz modelov in vzorcev različnih polimerov.

  Vaja: preizkušanje termoplastičnih in duroplastičnih lastnosti sinteznih polimerov.

  KONDENZATORJI

 • pozna vrste kondenzatorjev in njihovo funkcijo v vezjih

 • zna oceniti vpliv dielektrika in izvedbe kondenzatorja na njegove lastnosti (parametre)

 • pozna načine označevanja kondenzatorjev in zna izbrati kondenzator iz kataloga
 • Se zave, da so zaradi neizpraznjenih kapacitivnosti lahko nevarne tudi izključene električne naprave.

  Prikaz kondenzatorjev različnih izvedb, velikosti in oblik.

  Prikaz nabijanja in izpraznitve kondenzatorja.

  TISKANA VEZJA

   

   

   

 • materiali in tehnologija

 • jedkanje
 • spozna način povezovanja elektronskih elementov s pomočjo tiskanih vezij

 • zna našteti izolante tiskanih vezij in pozna njihove lastnosti

 • pozna nekaj kombinacij kemikalij za jedkanje in postopke jedkanja

 • obnovi znanje o raztopinah in ga uporabi pri poznavanju sestave sredstev za jedkanje
 • Ob predstavitvi visoko zmogljivih tiskanih vezij spoštuje dosežke visokih tehnologij in krepi svojo poklicno identiteto in motiviranost.

  Razvija čut za racionalno uporabo nevarnih kemikalij in varno delo z njimi.

  Prikaz primerov tiskanih vezij.

  SPAJKANJE

 • pozna pomen in lastnosti spajkanih kontaktov

 • zna našteti glavne sestavine materialov za spajkanje in njihov vpliv na lastnosti materiala
 • Zaveda se problema odlaganja odpadnih tekočin v okolje.

  MAGNETI, TULJAVE, TRANSFORMATORJI

   

   

   

 • trdomagnetni materiali

 • mehkomagnetni materiali

 • feriti
 • spozna vrste tuljav in njihovo vlogo v vezjih, različnost in zahtevnost posameznih tehnologij izdelave

  feromagnetne materiale razdeli na trdomagnetne in mehkomagnetne

  pozna posebnosti feritov

 • loči med zračno tuljavo in tuljavo s feromagnetnim jedrom

 • razume vlogo zračne reže pri tuljavi z jedrom

 • zna izbrati tuljavo iz kataloga

 • pozna osnovne značilnosti transformatorjev

 • pozna osnovne značilnosti elektromagnetov
 • Spozna zahtevnost in potrebo po kakovostnem znanju na tem področju, da ne pride do poškodbe vezja ali človeka.

  Se zaveda potrebe po previdnosti pri delu s tuljavami in transformatorji.

  Prikaz tuljav različnih izvedb in velikosti.

  Demonstracija napetostne indukcije pri prekinitvi tokokroga.

  Prikaz vzorcev različnih magnetnih materialov.

  ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

   

   

   

 • svetlobni viri
 • razlikuje energetske in komunikacijske instalacije

 • pozna najosnovnejši instalacijski material

 • loči žarnice in sijalke ter zna oceniti njihovo uporabnost (izkoristek, kakovost svetlobe, cena, življenjska doba, …)
 • Razvije osebno potrebo za upoštevanje standardov in predpisov.

  Se zaveda pomembnosti in nujnosti varčevanja z energijo.

  Primeri vodnikov, cevi, razvodnic, materiala za spajanje ….

  Merjenje porabe različnih vrst žarnic in sijalk.

  ZAŠČITNI ELEMENTI V ELEKTRIČNIH TOKOKROGIH

   

   

   

 • taljive varovalke

 • bimetali in elektromagnetni sprožniki
 • spozna pomen zaščite v električnih tokokrogih

 • razume princip delovanja taljivih varovalk, elektromagnetnih in bimetalnih sprožnikov

 • pozna barvno označevanje taljivih vložkov

 • na osnovi karakteristike zna oceniti primernost nekega varovala v konkretnem primeru
 • Se zaveda pomena zaščitnih elementov za varnost ljudi in instalacij.

  STROJNIŠKI ELEMENTI

   

   

   

 • pogonski in delovni stroji

 • strojni elementi

 • obremenitve strojnih delov

 • razstavljive zveze strojnih delov

 • nerazstavljive zveze strojnih delov
 • loči pogonske in delovne stroje ter jih našteje

 • spozna lastnosti in uporabo servomotorjev in koračnih motorjev

 • spozna, da so stroji sestavljeni iz strojnih elementov, od katerih ima vsak svojo funkcijo

 • pozna vrste obremenitev, ki jih morajo premagovati strojni elementi (nateg, tlak, strig, torzijo, …)

 • zna definirati in našteti razstavljive zveze

 • prepozna sornike, moznike, zagozde in zatiče

 • pozna njihove izvedbe, uporabo in obremenitve ter zna našteti in prepoznati poškodbe

 • pozna vrste vijakov in matic

 • pozna značilne podatke in označevanje vijakov in matic

 • zna naročiti vijak in najti njegove lastnosti v priročniku

 • pozna uporabo podložk in sredstev proti odvijanju

 • definira in prepozna nerazstavljive zveze strojnih delov

 • primerja med seboj postopke nerazstavljivih zvez (kovičenje, varjenje, spajkanje, lepljenje, kitanje, …) in našteje prednosti in slabosti

 • zna izbrati najprimernejši postopek spajanja
 • Osvaja različnosti kriterijev za razvrščanje in prepoznavanja strojnih elementov.

  Razvije sposobnost opazovanja in apliciranja teoretičnega znanja v prakso.

  Prikaz različnih strojnih elementov.

 • gredi in osi

 • gredne vezi in sklopke

 • ležaji

 • gonila

 • mehanizmi
 • zna pojasniti funkcijo gredi in osi; pozna obremenitve, ki pri njih nastopajo

 • prepozna različne vrste gredi in osi

 • prepozna različne vrste grednih vezi

 • razume delovanje in uporabo torne sklopke

 • pozna funkcijo in namen uporabe ležajev

 • pozna lastnosti drsnih in kotalnih ležajev ter njihove prednosti in slabosti

 • pozna prenašanje vrtilnega gibanja s pomočjo tornih, jermenskih in zobniških gonil

 • primerja značilnosti prenosa pri posameznih gonilih ter navede prednosti in slabosti

 • zna pri danih podatkih izračunati prestavno razmerje in določiti smer vrtenja

 • informativno spozna vrste mehanizmov, ki se pogosto pojavljajo tudi v elektronskih napravah

 • na vzorcih prepozna vrsto mehanizma ter razume delovanje
 • Ugotovi nepogrešljivost strojnih oziroma mehanskih delov v električnih in elektronskih napravah.

  Iskanje podatkov o elementih v strojniškem priročniku.

  Prepoznavanje konkretnih strojnih elementov.

 • materiali za strojne elemente

 • pomožni materiali
 • ugotovi potrebne lastnosti materialov za strojne elemente in našteje materiale, ki te lastnosti imajo (predvsem jekla)

 • spozna pomen maziv, hladilnih sredstev, sredstev za zaščito pred korozijo, …
 • Oblikuje odnos in spoštovanje do drugih poklicnih področij.


  5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °          ustno.

  Dijak razloži na konkretnem primeru zgradbo, lastnosti in uporabnost posameznih snovi in elementov, predvsem z vidika uporabnosti in previdnosti pri rabi v svoji stroki. Pri preverjanju znanja naj bo poudarek na poznavanju uporabnosti elementov in materialov z izraženo skrbjo za ekološko obremenjenost okolja ob uporabi tehniške in tehnološke dokumentacije z zanemarjanjem faktografskega in poudarjanjem razumevanja tehničnih in tehnoloških podatkov.

  Poznavanje in razumevanje posameznih strojniških elementov naj temelji na pojasnjevanju delovanja posameznih elementov in na uporabi v praksi.

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zgradba snovi

 • fizikalne in kemijske lastnosti materialov
 • Elektrotehnika

 • osnovni pojmi, zakonitosti električnih krogov

 • upornost, Ohmov zakon
 • feromagnetni materiali
 • Digitalni sistemi in krmilja

 • merjenje električnih in neelektrični veličin
 • upori, kondenzatorji, tuljave, diode
 • Elektronska vezja in naprave

 • uporaba elektronskih elementov v vezjih
 • fizikalne in kemijske lastnosti materialov

 • izolacijski materiali

 • osnove strojnih elementov
 • Praktični pouk

 • tehnologija materialov

 • gradnja elektronskih naprav in upoštevanje standardov in predpisov

 • izdelava izdelkov, oblikovanje in tehnologija izdelave ohišja in montaža