SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ELEKTRIKAR ELEKTRONIK (šs)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 50. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 7. 2001

1.   IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

210

210

2.

350

350

3.

408

408

skupaj

 

968

968

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

°     spoznajo in znajo opredeliti ali uporabiti materiale, elemente ter večino instrumentov, ki se uporabljajo v elektrotehniki in elektroniki

°     uporabniško spoznajo osnovna orodja, priprave, stroje, tehnološke postopke obdelave materialov ter strokovni pristop k posameznim delovnim operacijam

°     si pridobijo praktično uporabna znanja podprta s teoretičnimi osnovami in si razvijajo sposobnost za samostojno delo v manj tipičnih situacijah

°     spoznajo nevarnosti pri delu ter osnovna pravila in ukrepe za varno delo

°     pri praktičnem delu upoštevajo varnostne predpise in razvijajo ekološko skrb za varstvo okolja in osveščenost za zmanjševanje onesnaževanja okoljelaično spoznajo in povežejo s teoretičnimi osnovami osnovne elektronske komponente ter njih karakteristike in uporabo

°     praktično spoznajo veljavnost teoretičnih znanj, razumejo in znajo postaviti normalne pogoje za delovanje osnovnih elektronskih vezij

°     spoznajo in znajo predstaviti delovanje nekaterih značilnih elektronskih naprav s področja zabavne, prenosne, industrijske in energijske elektronike z dokazom izmerjenih signalov in vrednosti parametrov le-teh

°     se naučijo iskati potrebne podatke v katalogih, priročnikih in tehničnih navodilih naprav ter pri delu upoštevajo osnovne zahteve tehniških predpisov in standardov

°     razvijejo intelektualne in motorične spretnosti in sposobnosti za dela na področju izdelave, popravila, vzdrževanja in servisiranja elektronskih naprav

°     se usposobijo za ugotavljanje in odpravljanje napak na osnovnih elektronskih vezjih ob uporabi tehnične dokumentacije in ustreznih instrumentov in naprav (generatorjev in dajalnikov)

°     se usposabljajo za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju in družbi.


4.   OPERATIVNI CILJI

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

VARSTVO PRI DELU

Dijak

 • delovno okolje, sredstva za delo in osebno zaščito

 • pravice in dolžnosti delavcev

 • nevarnosti pri delu z orodji, stroji in napravami, s tekočinami, električnim tokom in varstvo pred požari

 • postopki za preprečevanje nesreč in prva pomoč
 • spozna delovno okolje in pravila veljavna obnašanja v delavnici

 • pozna in razume pomen in način upoštevanja predpisov za varno delo in osebno zaščitno opremo

 • seznani se in zna varno delati z nevarnimi tekočinami, ki se uporabljajo v delovnem procesu in zna upoštevati navodila za varno delo pri napravah z električnim tokom

 • seznani se s postopki prve pomoči
 • Spreminja odnos do predpisov o varstvu pri delu.

  Pristopa previdno k novemu delu.

  Z vzgledom vpliva na odgovorno ravnanje pri delu.

  Spreminja odnos do dela in delovnih sredstev.

 • delovna obleka

 • predstavitev zaščitnih sredstev

 • opozorilni panoji

 • test iz poznavanja varnosti pri delu

 • predstavitev nezgodnega lista
 • Mehanska obdelava materialov

   

   

   

 • materiali, merjenje, standardi

 • orodja za obdelavo

 • obdelovalni postopki

 • spajanje: razstavljive in nerazstavljive zveze
 • spozna različne materiale iz proizvodnega procesa, njihove lastnosti in način priprave za uporabo (zaščite, preoblikovanje, skladiščenje, uničenje, ...)

 • zna izbrati in uporabiti merila, se zaveda, da izbira merila vpliva na zanesljivost merilnih rezultatov (primejalna merjenja, meter - kovinski, lesen, pomično merilo, mikrometrom, merilne letve)

 • zna uporabiti različna orodja in postopke za obdelavo in preoblikovanje materialov: žaganje, piljenje, brušenje, krivljenje, rezanje, rezanje navojev, barvanje, lepljenje, toplotna obdelava, sušenje, ...

 • spozna elemente za spajanje
 • Razvija ročne spretnosti in išče racionalnost svojih delovnih operacij v okviru pravil normalne rabe orodja.

  Navaja se na pravilno rabo strokovne terminologije.

  Razvija občutek za previdnost pri delu in previden pristop k novim delovnim nalogam.

  Razvija in oblikuje odnos do čistega okolja in ekologije.

  Spoznava merila kvalitetnega, odgovornega in zanesljivega dela.

  Osebno preverjanje doseganja postavljenih ciljev in lastnega napredka ter večanje motivacije za kvalitetno z izdelavo prednje plošče lastne uporabne elektronske naprave.

  SESTAVLJENI ELEKTRIČNI TOKOKROGI

   

   

   

 • elementi električnih instalacij

 • načrt električne instalacije

 • razdelilna omarica
 • spozna elemente električnih inštalacij (standardi) in zna določiti pomen kvalitetne izvedbe, potrebo po preverjanju ispravnosti in delovanja zaščit ter zahteva strokovni in pooblaščen pristop

 • prepozna elemente (simbole ) v načrtu in osvoji rabo simbolov po veljavnih standardih

 • prepozna elemente v razdelilni omarici

 • zna ugotoviti meje dovoljenega pristopa in poiskati oziroma strokovno zamenjati pokvarjen element
 • Spreminja odnos do tujega znanja, kompetentnosti in strokovnosti.

  Oblikuje pozitiven odnos do skupinskega dela in kolegov.

  Si prizadeva za strokovnost dela in odkriva lastno poklicno podobo.

  Demonstracijski pano a s primeri električnih instalacij ter simulacijo napak.

  Pregled predpisov s področja nevarnosti pred dotikom visoke napetosti.

  Delovne mize z ločilnimi transformatorji.

  TISKANO VEZJE

   

   

   

 • tiskano vezje (standardi)

 • tehnologije izdelave tiskanega vezja

 • spajkanje

 • montaža in izvedba s SMD- elementi
 • spozna način povezave elektronskih elementov na tiskanem vezju in postopke izdelave

 • preizkusi načrtovanje tiskanega vezja z računalnikom in v skupini pregleda pripravljene knjižnice vhodnih podatkov

 • spozna način montaže in izdela primer vezja

 • prouči tehniko spajkanja in ugotovi potrebne pogoje za kvalitetno spajanje, na osnovi izkušenj in standardov osvoji kriterije za ocenjevanje kvalitetnih spojev

 • z montažo in demontažo potrjuje veljavnost postavljenih tehnoloških trditev

 • izdela primer tiskanino za konkretno vezje

 • zna poiskati, ugotoviti in zamenjati neuporaben element na tiskanini
 • Sreča se in spoznava področje industrijskega oblikovanja, in polne funkcionalnosti naprav.

  Spoznava interdisciplinarnost pristopov pri kvalitetnih izdelkih: funkcionalnost, varnost, ergonomičnost, kakovost oblikovanja, zanesljivost, standardizacija, predpisi, primerljivost in konkurenčnost, pogostnost odpovedi in popravljivost, organiziranost in preglednost, ...

  Delo v primernih pogojih za jedkanje z upoštevanjem standardov in predpisov.

  Prikaz pravilne nevtralizacije, shranjevanja in deponiranje odpadkov.

  Delovni listi

  MERILNI INSTRUMENTI

   

   

   

 • Vm in Am - Volt in Ampermeter

 • Wm – Ohmmeter

 • univerzalni instrument
 • z opazovanjem ugotavlja značilnosti merilnega instrumenta, nekatere tehnične podatke in njegove dodatne funkcije

 • prepozna in izbere ustrezno funkcijo

 • izbere ustrezno merilno območje z upoštevanjem varnostnih ukrepov

 • izvede meritev, analizira in oceni rezultat merjenja
 • Razvija sposobnost za organizacijo lastnega dela, natančnost in previdnost pri delu.

  Odkriva poklicno identiteto.

  Učni pripomočki – merjenci.

  Delovni listi.

  PASIVNI REALNI ELEKTRONSKI ELEMENTI

   

   

   

 • upori

 • kondenzatorji

 • tuljave in transformatorji

 • stikala

 • releji
 • prepoznava vrsto pasivnega elektronskega elementa, skladnost ohišij s tehničnimi značilnostmi, možne načine priključevanja in montaže elementov

 • zna poiskati vrednosti pasivnega elementa v katalogih proizvajalcev in se nauči tehnično dokumentacijo pazljivo prebirati in prepoznati za uporabo pomembne podatke

 • iz oznak in zunanjih znakov zna določiti vrsto elementa in iz dokumentacije poiskati želene vrednosti – tehnične podatke

 • zna ugotoviti uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab)
 • Razvija in oblikuje strokovni problemski pristop in učinkovitost dela.

  Zbirke različnih elementov različnih proizvajalcev – pano f.

  Katalogi proizvajalcev.

  DIODE

   

   

   

 • polprevodniška dioda

 • mostična vezava

 • močnostne diode
 • pozna različne vrste diod

 • uporablja katalog proizvajalcev

 • poišče ustrezne ekvivalentne zamenjave

 • ugotovi uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab)
 • Demonstracijski pano C in uporaba katalogov.

   

  2.letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ELEKTRONSKI MERILNI INSTRUMENTI

  Dijak

  Dijak

   

 • vrste, lastnosti in uporaba

 • merjenje z osciloskopom

 • uporaba funkcijskega generatorja

 • merjenje z elektronskim V-metrom

 • uporaba merilnika frekvence
 • spozna princip uporabe in merjenja z osciloskopom, glavne nastavitve in pravila normalne rabe elektronskih instrumentov

 • z osciloskopom zna izmeriti enosmerne in izmenične signale, loči kaj je trenutna, maksimalna in efektivna vrednost signala

 • z osciloskopom zna izmeriti amplitudo, čas trajanja periode in frekvenco

 • zna uporabljati funkcijski generator, merilnik frekvence in elektronski V-meter
 • Oblikuje odnos do orodja in instrumentov, zagotavljanja kakovosti in točnosti z pravilno rabo in upoštevanjem predpisov.

  Uporaba dvokanalnega analognega osciloskopa.

  Uporaba elektronskega v-metra.

  Uporaba funkcijskega generatorja in merilnika frekvence.

  USMERNIKI

   

   

   

 • usmerniška vezja, glajenje napetosti

 • množilniki napetosti

 • stabilizacija enosmerne napetosti
 • glede na podatke porabnika mu znajo izbrati, dimenzionirati in izdelati usmerniško napravo (omrežni transformator, ustrezno usmerniško vezje, določiti gladilne člene, stabilizacijski element - Zener diodo, hladilno telo in zaščito)
 • Pridobi občutek za rokovanje s elektronskimi elementi in elektronskimi vezji.

  Razvija občutek estetike na področju oblikovanja elektronskih vezij in naprav.

  Pripravljena tiskana vezja.

  Nevarnost dotika visoke napetosti.

  Vezja s simuliranimi napakami.

  STABILIZACIJA NAPETOSTI IN TOKA

   

   

   

 • linearni stabilizatorji

 • integrirana vezja za stabilizacijo (78XX in 79XX 78XX, LM 317 in LM 337, L 200)
 • poznajo in razumejo delovanje vezja za stabilizacijo napetosti in toka

 • odkrijejo in odpravijo napako v delovanju stabilizatorja

 • glede na podatke porabnika mu zna izbrati, dimenzionirati in izdelati usmerniško napravo (omrežni transformator, ustrezno usmerniško vezje, določiti gladilne člene, stabilizacijski element, hladilno telo in zaščito)
 • Razvija sposobnost algoritmičnega in logičnega mišljenja pri reševanju problemov.

  Razvija spretnost in inovativnost pri reševanju problemov.

  Delovna mesta za delo na napravah analogne tehnike.

  TRANSISTOR

   

   

   

 • tranzistor

 • tranzistor kot stikalo

 • tranzistor kot ojačevalnik
 • spozna različne vrste tranzistorjev

 • uporablja katalog proizvajalcev

 • poišče ustrezne ekvivalentne zamenjave

 • ugotovi uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab)

 • najde in zamenja neustrezen element

 • nastavi delovno točko tranzistorja

 • zna pravilno uporabiti tranzistor v stikalnih vezjih (utripalniki, krmilniki moči, ..)

 • zna pravilno uporabiti tranzistor v ojačevalnih vezjih malih enosmernih in izmeničnih signalov (enostopenjski ojačevalnik, več stopenjski ojačevalnik, različne orientacije tranzistorjev, ...)

 • zna pravilno uporabiti tranzistor v močnostnih ojačevalnikih;
 • Razvija sistematičnost in rutino pri uporabi osnovnih pripomočkov.

  Razvija notranjo motivacijo in veča učinkovitost delovnih postopkov.

  Povezuje izkušnje in razvija logično sklepanje.

  Demonstracijski pano d in uporaba katalogov.

  Specialna učilnica za delo na napravah analogne tehnike.

  POLPREVODNIŠKI KRMILNI ELEMETI

   

   

   

 • vrste, označevanje in preizkušanje

 • diak, tiristor in triak
 • spozna različne vrste polprevodniških krmilnih elementov

 • uporablja katalog proizvajalcev

 • poišče ustrezne ekvivalentne zamenjave

 • ugotovi uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab)

 • najde in zamenja neustrezen element

 • pozna razna vezja za krmiljenje moč porabnikov

 • zna sestaviti vezje za krmiljenje

 • najde in zamenja neustrezen element
 • Demonstracijski pano E in uporaba katalogov.

  Specialna učilnica za delo na napravah analogne tehnike.

  DIGITALNA TEHNIKA

   

   

   

 • lastnosti digitalnih tokokrogov in signalov

 • osnovna logična vezja (IN, ALI, NE)

 • realizacija digitalnih logičnih operacij (stikala in releji, diode in tranzistorji, …)

 • digitalna integrirana vezja, lastnosti, označevanje, kataloški podatki
 • pozna lastnosti digitalnih tokokrogov in signalov in jih znajo pravilno izmeriti in ovrednotiti

 • zna realizirati osnovna logična vezja s stikali, releji, diodami in tranzistorji

 • uporablja katalog proizvajalcev

 • poišče ustrezne ekvivalentne zamenjave

 • ugotovi uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab)

 • pozna in prepoznajo družino digitalnih vezij in pozna organizacijo katalogov proizvajalcev

 • zna izdelati preprosto digitalno vezje od postavljenih zahtev, definiranja optimalne funkcije, izbire tehnologije glede pogojev dela in končne realizacije, preverjanja, zagona in analize zanesljivosti delovanja
 • Razvija sistematičnost in rutino pri uporabi osnovnih pripomočkov.

  Razvija notranjo motivacijo in veča učinkovitost delovnih postopkov.

  Povezuje izkušnje in razvija logično sklepanje.

  Specialna učilnica za delo na napravah digitalne tehnike.

  Krmiljenje porabnikov

   

   

   

 • s stikali (direktno krmiljenje, IN, ALI funkcija)

 • s stikali in releji (večje moči, NE funkcija),

 • s tipkami (samodržni kontakt)
 • spozna načine in elemente, s katerimi lahko vklapljamo in izklapljamo porabnike
 • Specialna učilnica za delo na napravah krmilne tehnike.

  Povezava izhodov logičnih funkcij s porabniki

   

   

   

 • direktna povezava (LED-dioda)

 • povezava preko optičnega sklopnika (tranzistor, tiristor, triak, …)

 • povezava preko releja
 • spozna načine povezav porabnikov z izhodi digitalnih integriranih vezij

 • zna pravilno uporabiti stikalne polprevodniške elemente in probleme, ki nastopijo pri njihovi uporabi

 • zna pravilno uporabiti releje in vezja za njihovo krmiljenje;
 • Specialna učilnica za delo na napravah krmilne tehnike.

  ANALOGNA INTEGRIRANA VEZJA

   

   

   

  Operacijski ojačevalnik

   

   

   

 • Lastnosti, vrste in uporaba
 • zna definirati značilnosti vezij za izmenične signale

 • povezuje teoretična znanja v postopkih analize delovanja osnovnih vezij npr. močnostnega ojačevalnika z merjenjem delovnih pogojev aktivnih elementov

 • spozna lastnosti, označevanje in kataloge integriranih vezij

 • po shemi (in iz tiskanine ) prepozna osnovna vezja z operacijskimi ojačevalniki

 • vizualno in z instrumentom najde in zamenja neuporabno integrirano vezje
 • Razvija sposobnost logičnega mišljenja.

  Razvija algoritmičen način reševanja problemov.

  Spoznava pomembnost tehnične dokumentacije.

  Specialna učilnica za delo na napravah analogne tehnike.

  PRETVORNIKI

   

   

   

 • Induktivni

 • Kapacitivni

 • Optični in temperaturni pretvorniki (standardi)
 • prepozna tip pretvornika in zna uporabiti kataloge proizvajalcev za določitev področja uporabe in robnih pogojev

 • zna razložiti princip in točnost pretvorbe

 • loči krmilne tokokroge od napajalnih

 • najde in zamenja neuporaben pretvornik
 • Demonstracijski pano F za senzoriko.

  Delovni listi.

  DIGITALNA INTEGRIRANA VEZJA

   

   

   

 • prikazovalniki

 • digitalne komponente (flip-flopi, števci, koderji in dekoderji)

 • PAL- in GAL-elementi

 • Pomnilniški elementi ROM, RAM, EPROM, ...

 • vezja z digitalnimi IC
 • pozna in prepozna družino digitalnih vezij in pozna organizacijo katalogov proizvajalcev

 • zna izdelati preprosto digitalno vezje od postavljenih zahtev, definiranja optimalne funkcije, izbire tehnologije glede pogojev dela in končne realizacije, preverjanja, zagona in analize zanesljivosti delovanja

 • vizualno in z instrumentom najde in zamenja neuporabno integrirano vezje

 • meri in odpravlja napake v digitalnih vezjih
 • Pripravljena vezja za testiranje.

  Delovni listi.

   

  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  GRADNJA NAPRAV

  Dijak

  Dijak

   

 • varna izvedba naprave (standardi IEC 335 in IP zaščita )
 • spozna standarde, ki opredeljujejo varno gradnjo naprav za različna področja uporabe in na primeru pregleda in predstavi zahteve standardov na določenem področju in rešitve na nekem tipičnem izdelku (npr. optoelektronski senzorji za uporabo v industriji)

 • pozna vpliv motenj določene ukrepe za odpravo le-teh, oceni potrebne ukrepe za zaščito proti motnjam in zna ohraniti aktivnost ukrepov pri servisnem posegu

 • zna na osnovi podatkov iz katalogov in izmerjenih glavnih vrednosti dimenzionirati – izbrati ustrezno hladilno teklo in ga uporabiti
 • Zaveda se pomembnosti in nujnosti upoštevanja predpisov ter drugih ukrepov za zaščito naprav.

  Razvija zavest o strokovni odgovornosti.

  Prizadeva si za pogoje samoizobraževanja, za zagotavljanje virov informacij, urejenost lastnih dokumentov.

  Analiza izvedbe konkretnega izdelka.

  Nevarnost dotika visoke napetosti.

  STIKALNI NAPAJALNIKI

   

   

   

 • integrirana vezja za stabilizacijo

 • stikalni napajalniki – stabilizatorji

 • AC/AC in DC/DC pretvorniki, lastnosti, uporaba
 • pozna, razume delovanje vezja za stabilizacijo napetosti in toka

 • pozna prednosti stikalnega usmernika pred klasičnimi usmerniki

 • pozna vrste in praktično uporabo AC/AC in DC/DC pretvornikov

 • znajo opraviti meritve in nastavitve v AC/AC in DC/DC pretvorniki

 • analizira delovanje elektronskega sklopa

 • odkrije in odpravi napako v delovanju stabilizatorja in pretvornika
 • Izdeluje in dodeluje kriterije glede pomembnosti, veljavnosti, aktualnosti priročne literature in dokumentacije.

  Oblikuje jasen odnos do novosti s strokovnega področja, loči med nujnim in željami.

  Sestavi stabilizator napetosti.

  Delovni listi.

  KRMILJA

   

   

   

 • definicija vrste in razdelitev krmilij

 • funkcijske enote krmilij (vhodne enote,izhodne enote, centralno procesne enote
 • po blokovni shemi zna razložiti funkcije in osnovne tehniške karakteristike posamezne stopnje

 • spozna lastnosti funkcijskih enot krmilnega sistema in praktične izvedbe le-teh

 • pozna prednosti in slabosti različnih izvedb centralno procesnih enot

 • preverja delovanje, izvaja vzdrževalna dela, lokalizirajo in odpravljajo napake z zamenjavo elementov in podsklopov
 • Spoznava ekstremno profesionalnost na vseh nivojih aktivnosti od temeljnih raziskav pomembnih za obstoj civilizacije.

  Spoznava in ocenjuje osebni strokovni razvoj, hkrati pa se odpirajo nova neomejena neznana področja.

  Specialna učilnica za delo na napravah krmilne tehnike.

  Merilni pretvorniki - senzorji

   

   

   

 • lastnosti, razdelitev in vrste

 • merilniki pretvorniki temperature

 • merilniki pretvorniki vlage

 • merilniki pretvorniki svetlobe

 • merilniki pretvorniki plinov, tlaka in sile

 • merilniki poti, kota in hitrosti

 • bližinska stikala
 • spoznajo namen, vrste in fizikalne princip delovanja senzorjev – merilnih pretvornikov

 • zna uporabljati kataloge in iz njih izbrati ustrezni senzor – pretvornik za določeno fizikalno veličino in določene električne zahteve

 • spoznajo industrijska bližinska stikala in tehnike pozicioniranja

 • zna izbrati in uporabiti določeno bližinsko stikalo
 • Osvoji kot splošni princip vzročno posledične odvisnosti v družbi in tehniki.

  Demonstracijski pano za senzoriko.

  Delovni listi.

  IZVRŠILNI ČLENI V AVTOMATIKI

   

   

   

 • vrste, lastnosti in uporaba (standardi in oznake)

 • elektromehanski pogoni (ventili, črpalke, motorji, signalne naprave, ….)

 • pnevmatski in hidravlični pogoni
 • spoznajo lastnosti in uporabo izvršilnih členov v avtomatizacijskih sistemih

 • uporabljajo katalog proizvajalcev

 • poiščejo ustrezne ekvivalentne zamenjave

 • ugotovijo uporabnost elementa vizualno in z instrumentom (dober/slab)

 • spoznajo elemente in vezja, s katerimi krmilimo elektromehanske in pnevmatske izvršilne člene

 • pozna različne vrste aktivatorjev in izvršilnih členov in principe odtipavanja (redkeje tudi merjenja) električnih in neelektričnih veličin
 • Osvoji kot splošni princip vzročno posledične odvisnosti v družbi in tehniki.

  Ugotavlja in zna iskati kriterije za opredelitev kvalitetne krmilja ali regulacije.

  Specialna učilnica za delo na napravah krmilne tehnike.

  Specialna učilnica za delo na električnih strojih ter pnevmatskih napravah.

  ANALOGNA VEZJA

   

   

   

 • izmenični ojačevalniki

 • povezava stopenj ojačevalnika

 • močnostni ojačevalniki

 • harmonični oscilatorji
 • zna definirati značilnosti vezij za izmenične signale

 • povezuje teoretična znanja v postopkih analize delovanja osnovnih vezij npr. močnostnega ojačevalnika z merjenjem delovnih pogojev aktivnih elementov

 • zna po načrtu izdelati zahtevnejše elementarno vezje (harmonični oscilator – zagon, ugotoviti in odpraviti napake, določiti - vzpostaviti delovne pogoje

 • spozna lastnosti, označevanje in kataloge integriranih vezij

 • po shemi (in iz tiskanine) prepozna osnovna vezja z operacijskimi ojačevalniki

 • vizualno in z instrumentom najde in zamenja neuporabno integrirano vezje
 • Razvija sposobnost algoritmičnega in logičnega mišljenja pri reševanju problemov.

  Razvija spretnost in inovativnost pri reševanju problemov.

  Specialna učilnica za delo na napravah analogne tehnike.

  ZABAVNA ELEKTRONIKA elektroakustika – zvočni in svetlobni efekti

   

   

   

 • generiranje ali zajemanje in obdelava signalov

 • izhodne stopnje sistemov

 • močnostni ojačevalniki

 • zvočniki, svetlobna telesa in aktivatorji
 • pozna postopke montaže in veljavne standarde pri gradnji sistemov zabavne elektronike

 • zna preveriti pravilnost delovanja in lokalizirati napako s sledenjem signalov v normalni smeri pretoka oziroma obdelave signala v vezju ali sistemu in jo odpraviti z zamenjavo podsklopa

 • pozna zahteve strokovno izvajanih del, nujnost originalnih rezervnih delov, strogo veljavnost navodil proizvajalcev, zahtevnost proizvodnih in postopkov končnega umerjanja in zagona, iz tega pa nujnost dela po izvirni tehnični dokumentaciji proizvajalca in strokovno kompetentnost, ki izvira iz dopolnilnega izobraževanja po standardih proizvajalcev (TV, CD, VIDEO, CAMCORDER, ...)

 • pozna osnovna vezja in zahteve VF-tehnike (specifičnosti pri gradnji tovrstnih naprav)

 • zna po blokovni shemi razložiti funkcije in osnovne tehniške karakteristike posamezne stopnje

 • izvede ustrezne inštalacije in informacijske vode

 • usposobljen za montažo in nastavitve antenskih sistemov, preverjanje delovanja in zagon

 • preverja delovanje, izvaja vzdrževalna dela, lokalizira in odpravlja napake z zamenjavo podsklopov
 • Spoznava ekstremno profesionalnost na vseh nivojih aktivnosti od temeljnih raziskav pomembnih za obstoj civilizacije do projektov na zabavnem področju, otroških igrač, ...

  Spoznava in ocenjuje osebni strokovni razvoj, hkrati pa se odpirajo nova neomejena neznana področja.

  Sprejema dejstvo stalnega dodatnega in dopolnilnega izobraževanja.

  Sprejema sodelovanje v timu kot prednost in nujnost za uspešno delo in usposabljanje ter kot način življenja.

  Konkreten akustični sistem.

  Delovni listi.

  NAPRAVE PRENOSNE TEHNIKE

   

   

   

 • zahteve v VF-tehniki – stopnje v sistemih za prenos zvoka/slike/informacij

 • komunikacijske napeljave, inštalacije
 • Specialna oprema za VF-prenosno tehniko.

  Radijski in TV-sprejemnik, video.

  Antenski sistem.

  MIKROKRMILNIKI

   

   

   

 • lastnosti, principi programiranja (enostavni programi-light show, potujoče luči),

 • A/D in D/A pretvorba z uporabo mikrokrmilnika

 • krmiljenje koračnih in servo motorjev
 • informativno spozna mikrokrmilniška vezja, glavne prednosti in možnosti ter princip zapisa ali spremembe programa
 • Osvoji kot splošni princip vzročno posledične odvisnosti v družbi in tehniki.

  Laboratorijska opremo za digitalno tehniko in mikrokrmilniške sisteme.

  PROSTO PROGRAMIRLJIVI KRMILNI SISTEMI

   

   

   

 • izvedbe prosto programirljivih sistemov

 • programirne metode

 • logična in koračna krmilja, .... )
 • spozna enote PPK sistemov njihove lastnosti in povezava med njimi

 • spozna programirne metode in zna realizirati enostavne aplikacije krmilij s programskimi elementi (stiskalnica)

 • preverjajo delovanje, izvaja vzdrževalna dela, lokalizirajo in odpravljajo napake z zamenjavo podsklopov, zagon motorjev, alarm
 • Ugotavlja in zna iskati kriterije za opredelitev kvalitetne krmilja ali regulacije.

  Laboratorijska učilnica z opremo za digitalno tehniko, krmilja in regulacije.

  REGULACIJE

   

   

   

 • zvezne in nezvezne regulacije

 • elementi regulacijske zanke

 • regulatorji
 • zna povezati elemente enostavnejšega krmilnega ali regulacijskega sistema

 • loči med različnimi tipi regulacij in znajo opisati osnovne značilnosti posameznih, pozna osnovne regulatorje in njihove značilne parametre

 • pozna in razume delovanje po blokovni shemi krmilja in regulacij in v praktičnih aplikacijah prepoznava elemente sistema

 • zna povezati elemente enostavnejšega krmilnega ali regulacijskega sistema

 • loči med različnimi tipi regulacij in zna opisati osnovne značilnosti posameznih
 • Ugotavlja in zna iskati kriterije za opredelitev kvalitetne krmilja ali regulacije.

  Laboratorijska učilnica z opremo za digitalno tehniko, krmilja in regulacije.

  Analiza konkretnega avtomatiziranega stroja.

  KOMUNIKACIJSKI IN INFORMACIJSKI SISTEMI

   

   

   

 • telekomunikacije

 • informacijski sistemi
 • spozna vrste telefonskega omrežja

 • spozna sestavne enote računalnika

 • zna razstaviti in sestaviti PC-računalnik

 • zna priklopiti in preizkusiti monitor, tipkovnico, tiskalnik, modemom, na PC ter sistemsko omejevanje in odpravljanje napak

 • zna instalirati programe na PC-računalnik

 • spozna instalacijske programe za informacijske in komunikacijske naprave

 • spozna računalniška omrežja, nauči se povezati računalnik v omrežje
 • Osvoji kot splošni princip vzročno posledične odvisnosti v družbi in tehniki.

  Specialna učilnica za električna omrežja in računalniške mreže.

  Učilnica z osebnimi računalniki.


  5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °     izdelki ali storitve z zagovorom

  °     pisno (poročila vaj, projektne naloge)

  °     dnevnik praktičnega dela

  °     ustno.

  Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja temelji na zagovoru izdelkov ali storitev ali posameznih delovnih operacij v povezavi z uporabljeno teorijo za dimenzioniranje vezij in sistemov, tehnologijo dela, uporabe merilnih instrumentov in postopkov vezano na delovne operacije ali izdelavo izdelka.

  Dijak vodi dnevnik praktičnega dela, ki vsebuje obrazložitev z opozorilom o posebnosti pri delu, svoj komentar ali postavlja vprašanja učitelju ali mojstru za pomoč pri nadaljevanju in dopolnjevanju dela v nadaljevanju.

  Dijak izdela v vseh treh letnikih izdelek kot projektno delo po lastni izbiri usklajeno s katalogom. Naloga obsega pripravo dokumentacije, kosovnice, tehnološko obdelavo, izdelavo, montažo, zagon in umerjanje ter zaključno poročilo.

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • mehanska obdelava materialov

 • izdelava tiskanega vezja
 • tehnologija
 • praktična uporaba orodij in obdelava materialov

 • poznavanje postopkov izdelave

 • tiskanega vezja
 • merilni instrumenti
 • elektrotehnika

 • matematika
 • praktična uporaba merilnih instrumentov in pravilno ovrednotenje merilnih rezultatov
 • pasivni realni elektronski elementi

 • diode
 • tehnologija

 • elektrotehnika
 • spoznavanje elementov in njihova uporaba

 • spoznavanje elementov in njihova uporaba
 • osciloskop

 • električne instalacije
 • elektrotehnika
 • uporaba osciloskopa

 • poznavanje osnovnih stikov za razsvetljavo
 • usmerjanje in glajenje

 • tranzistor

 • analogna vezja

 • gradnja naprav

 • stabilizacija napetosti in toka

 • elektroakustika

 • naprave prenosne tehnike
 • elektronska vezja in naprave
 • poznavanje usmerniških in gladilnih vezav

 • spoznavanje elementov in njihova uporaba

 • poznavanje in uporaba analognih vezij

 • poznavanje zaščite naprav

 • poznavanje vezij in naprav za stabilizacijo napetosti in toka

 • poznavanje elektroakustičnih naprav, gradnja, servisiranje in vzdrževanje

 • poznavanje naprav prenosne tehnike, servisiranje in vzdrževanje
 • pretvorniki
 • elektronska vezja in naprave

 • digitalni sistemi in krmilja
 • poznavanje in uporaba pretvornikov
 • digitalna integrirana vezja

 • krmilja in regulacije
 • digitalni sistemi in krmilja
 • poznavanje in uporaba digitalnih vezij

 • poznavanje in uporaba vezij in naprav za krmiljenja in regulacije