B. POSEBNI DEL 

PREDMETNIK ELEKTRIKAR ELEKTRONIK (gibalno ovirani) / SPI

 

P R E D M E T I

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur. v
Programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

Teden

Leto

teden

leto

A – Splošno-izobraževalni predmeti

slovenščina

3

105

3

105

3

102

312

tuji jezik

2

70

2

70

2

68

208

matematika

3

105

2

70

2

68

243

umetnost

1

35

 

 

 

 

35

naravoslovje

1

35

   

 

 

35

družboslovje

2

70

2

70

2

68

208

športna vzgoja

3

105

3

105

3

102

312

Skupaj A

15

525

12

420

12

408

1353

 

B – Strokovno-teoretični predmeti

računalništvo in dokumentiranje

3

105

   

 

 

105

tehnologija

4

140

       

140

elektrotehnika

4

140

3

105

   

245

elektronska vezja in naprave

   

3

105

4

136

241

digitalni sistemi in krmilja

   

4

140

4

136

276

Skupaj B

11

385

10

350

8

272

1007

C – Praktično izobraževanje v šoli

praktični pouk:

6

210

10

350

12

408

968

 

D – Interesne dejavnosti

interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

64

256

 

Skupno št ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1088

3328

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1152

3584

 

Št. tednov pouka

 

35

 

35

 

34

104

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

2

8

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

36

112

Pojasnilo k predmetniku

Naravoslovje se izvaja v obsegu 35 ur za vsebine biologije, vsebine znanj kemije so integrirane v predmetih tehnologija in praktični pouk, vsebine fizike pa v predmetih elektrotehnika, tehnologija in praktični pouk.

Športna vzgoja je v celoti prilagojena in se izvaja po skupinah glede na obolenja dijakov iz različnih letnikov po ali pred poukom. V obsegu 3 ur tedensko se 1 ura nadomesti s fizioterapijo ali delovno terapijo.

Delitev dijakov v skupine

Letnik

Predmet

Letno št. ur za vaje*

Št. dijakov v skupini**

1.

Praktični pouk

210

12

2.

Praktični pouk

350

12

3.

Praktični pouk

408

6

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** V skladu z Odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmeti

Izvajalec

znanje

slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali matematike

umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant splošna ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije, ali drugih predmetov iz biološkega področja

družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije ali zgodovine ali geografije

športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

računalništvo in dokumentiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva

tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali kemije

laborant srednja splošna ali strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali fizike ali drugih predmetov iz kemijskega ali fizikalnega področja

elektrotehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

elektronska vezja in naprave

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

digitalni sistemi in krmilja

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

praktični pouk

učitelj

srednja izobrazba iz elektrotehnike ali

višješolska izobrazba iz elektrotehnike

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti dopolnilno izobrazbo defektološke smeri.

Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega mladostnika so:

Individualna specialno pedagoška pomoč na področju gibalne oviranosti.