A. SPLOŠNI DEL 

Izobraževalni program: ELEKTRIKAR ELEKTRONIK  srednje poklicno izobraževanje
(prilagojeni izobraževalni program za gibalno ovirane dijake)

Naziv poklicne izobrazbe: elektrikar elektronike/ elektrikarka elektronike

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje izobraževalni program dijakom omogoča, da:

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

računalništvo in dokumentiranje

ustno, vaje

tehnologija

ustno, risbe

elektrotehnika

pisno, ustno

elektronska vezja in naprave

ustno

digitalni sistemi in krmilja

ustno

Praktični pouk

delavniški dnevnik in izdelek ali storitev in zagovor

Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi tudi individualno.

Vsebina zaključnega izpita

Teoretični del:

• pisni in ustni izpit iz slovenščine,

• ustni izpit iz elektronskih vezij in naprav ali digitalnih sistemov in krmilij (po izbiri dijaka). 

 Praktični del:

• izdelek oziroma storitev in  zagovor.


Dijaki imajo pravico opravljati zaključni izpit pod posebnimi pogoji.