SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ  (IS, DV)

IZPITNI KATALOG

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • stopnjo praktične usposobljenosti na poklicnem področju,

 • povezanost strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj,

 • ustrezen pristop in izbiro tehnoloških postopkov pri opravljanju nalog,

 • uporabo ustreznih merilnih in kontrolnih postopkov,

 • upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja,

 • racionalno rabo energije, materiala in časa.

  Izpit mora potrditi usposobljenost kandidata, njegovo natančnost in poznavanje standardov kvalitete.

  3. PRIPOROČILA ZA UPORABO

  Izpitno nalogo je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedene izpitne naloge služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posameznega izdelka/storitve, zato je možno za vmesni preizkus ali zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vse izpitne naloge navedene v katalogu so opisane informativno.

  Izpitne naloge (izpitna dela, delovne preizkuse) določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep kandidatu o vrstah in številu izpitnih nalog, eventualni pripravi polizdelkov (dovoljenih predpriprav) po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih. Brez pisnega sklepa sme kandidat uporabiti le pripomočke dovoljene s tem katalogom.

  Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev, pri tem preverimo celovitost funkcionalnih znanj, spretnosti, sposobnosti, poznavanje tehnologije dela in delovnih sredstev ter prepisov in ukrepov varstva pri delu.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

  Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

  Znanja ki so opredeljena v tem katalogu so razdeljena v dve osnovni skupini: izpitne naloge primerne za vmesni preskus ter za praktični del zaključnega izpita.

  4. ZNANJA, KI SE PREVERJAJO NA VMESNEM PREIZKUSU

  Pri vmesnem preizkusu lahko preverjamo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z/s:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom, če se preizkus izvaja v obratovalnici oziroma

 • enim (1) enotnim izpitnim delom, če se preizkus izvaja v izpitnem centru,

 • in/ali dvema (2) delovnima preizkusoma.

  Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred preizkusom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

  4.1. TRAJANJE VMESNEGA PREIZKUSA

  Vmesni preizkus traja do 7 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo do 5 ur, za delovne preizkuse do 2 uri. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  4.2.   SEZNAM IZDELKOV/STORITEV PRIMERNIH ZA VMESNI PREIZKUS

  4.2.1. INSTALATER OGREVALNIH, PREZRAČEVALNIH, HLADILNIH IN KLIMATIZACIJSKIH NAPRAV

  Izdelek

  Opis in dimenzije

  Tehnološke zahteve

  Oblikovanje jeklenih cevi.

  Izdelek iz jeklenih cevi izdelan po projektu, sestavljen iz ravnih odsekov, lokov, in izogibov. Izdelek ne presega dolžine 4 metre in dimenzije DN20.

  Izvesti je potrebno: raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero, fiksiranje, preizkušanje na tlak in začepljenje cevi.

  Oblikovanje bakrenih ali nekovinskih cevi.

  Izdelek iz jeklenih cevi izdelan po projektu, sestavljen iz ravnih odsekov, lokov, in izogibov. Izdelek ne presega dolžine 4 metre in dimenzije DN20.

  Izvesti je potrebno: raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero, fiksiranje, preizkušanje na tlak in začepljenje cevi.

  Kanali in odcepi različnih oblik.

  Kanali in odcepi različnih oblik izdelani po projektu narejeni iz pocinkane pločevine, jeklene pločevine, lok, razširitev, zožitev,hlače, odcep ali izogib.

  Izvesti je potrebno: raziglenje, spajanje, tesnenje, umerjene na zahtevano mero, fiksiranje. Črte od krojenja ne smejo biti utisnjene v pločevino.


  4.2.2. INSTALATER ZA VODOVOD, PLIN IN KANALIZACIJO

  IZDELEK

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

  Groba inštalacija vodovoda v sanitarnem prostoru.

  V sanitarnem prostoru se izvede groba napeljava vodovoda po projektu. Napeljave se izvaja od obstoječega priključka v sanitarnem prostoru do izlivov. Predvideno je največ osem izlivov, cevi so pocinkane ali nekovinske. Polaga naj se v že prej pripravljene utore z označenimi izlivnimi točkami in cevi predizolira s predpisano izolacijo.

  Izvesti je potrebno: raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero, fiksiranje, preizkušanje na tlak in začepljenje cevi.

  Groba inštalacija odtokov v sanitarnem prostoru.

  V sanitarnem prostoru se izvede groba napeljava odtokov po projektu. Napeljave se izvaja od odtočnih mest do obstoječega zbirnega priključka. Predvideno je največ osem odtokov, cevi so kovinske ali nekovinske. Polaga naj se v že prej pripravljene utore z označenimi odtočnimi točkami in cevi predizolira s predpisano izolacijo.

  Izvesti je potrebno: raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero, fiksiranje, preizkušanje z nalitjem in začepljenje cevi.

  Izdelava plinovoda do priključka plinskega trošila.

  V prostoru se izvede groba napeljava plinovoda po projektu. Napeljave se izvaja od obstoječega merilnega mesta do priključka plinskega trošila. Predviden je najmanj en prehod skozi nosilno steno, napeljava je nadometna, in podometna cevi so kovinske. Polaga naj se v že prej pripravljene preboje z označenimi priključnimi mesti, cevi izolira in zaščiti s predpisano zaščito.

  Izvesti je potrebno: raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero, fiksiranje, preizkušanje na tlak in začepljenje cevi.

  Izdelava hišnega priključka plinovoda.

  Izvede se groba napeljava hišnega priključka plinovoda po projektu. Napeljave se izvaja od obstoječega cestnega voda do enega merilnega mesta. Objekt ima predviden najmanj en prehod skozi nosilno steno, napeljava je nadometna, in v zemlji cevi so kovinske. Polaga naj se v že prej pripravljene utore ali izkope z pripravljenimi merilnimi mesti in cevi predizolira s predpisano izolacijo.

  Izvesti je potrebno: raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero, fiksiranje, preizkušanje na tlak in začepljenj Izvesti potrebne preizkuse in izdelati ustrezne zapisnike.e cevi.


  5. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom, če se izpit izvaja v obratovalnici oziroma enim (1) enotnim izpitnim delom ter dveh (2) delovnih preizkusov, če se izpit izvaja v izpitnem centru,

 • tehnično dokumentacijo, ki obsega tehnično in tehnološko dokumentacijo ter kalkulacijo cene,

 • ustnim zagovorom.

  Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  5.1. SEZNAM IZDELKOV/STORITEV ZA PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

  5.1.1. INSTALATER OGREVALNIH, PREZRAČEVALNIH, HLADILNIH IN KLIMATIZACIJSKIH NAPRAV

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  Izdelek

  Opis in dimenzije

  Tehnološke zahteve

  Montaža radijatorja dvocevnega sistema centralnega ogrevanja.

  V prostoru izvede montažo radijatorja po projektu. Napeljave izvaja z jeklenimi cevmi, od radijatorja do priključka na dvižni vod oziroma vključno z dvižnim vodom v dolžini največ 4 metre. Ustrezni preboji so pripravljeni. Cevi izolira in zaščiti s predpisano izolacijo.

  Izvesti je potrebno:postavitev in pritrditev radijatorja; raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero in fiksiranje cevi. Izvesti potrebne preizkuse in izdelati ustrezne zapisnike.

  Montaža radijatorja enocevnega sistema centralnega ogrevanja.

  V prostoru izvede montažo radijatorja po projektu. Napeljave izvaja z mehkimi kovinskimi ali nekovinskimi cevmi, od radijatorja do priključka na dvižni vod oziroma vključno s priključkom v dolžini največ 4 metre. Ustrezni preboji so pripravljeni. Cevi izolira in zaščiti s predpisano izolacijo.

  Izvesti je potrebno:postavitev in pritrditev radijatorja; raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero in fiksiranje cevi. Izvesti potrebne preizkuse in izdelati ustrezne zapisnike.

  Montaža prezračevanja ali klima naprave.

  V prostoru izvede napeljavo prezračevanja ali klima naprave po projektu. Napeljave izvaja od obstoječega dovodnega priključnega kanala vključno z elementom prezračevanja ali klima naprave (ventilator, filter, grelnik, hladilnik, itd) do vpihovalnega elementa. Dolžina kanalov je največ 4 metre, preseki kanalov so največ 0,05m2. Polaga naj se v že prej pripravljene preboje ali utore, in kanale izolira.

  Izvesti je potrebno: postavitev in pritrditev elementov prezračevanja ali klima naprave. Raziglenje, spajanje, tesnenje, umerjene na zahtevano mero in fiksiranje kanalov. Izvesti potrebne preizkuse, meritve in izdelati ustrezne zapisnike.

  Montaža hladilnega elementa.

  V prostoru izvede montažo hladilnega elementa po projektu. Napeljave izvaja s kovinskimi ali nekovinskimi cevmi, od hladilnega elementa (kompresor, uparjalnik, kondenzator, dušilni ventil, itd) do priključka na povezovalni vod, oziroma do drugega elementa, v dolžini največ 4 metre. Ustrezni preboji so pripravljeni. Cevi izolira in zaščiti s predpisano izolacijo.

  Izvesti je potrebno: postavitev in pritrditev hladilnega elementa. Raziglenje, spajanje, tesnenje, umerjene na zahtevano mero in fiksiranje kanalov. Izvesti potrebne preizkuse, meritve in izdelati ustrezne zapisnike.

  Montaža toplotnega izmenjevalca.

  V prostoru izvede postavitev in pritrditev toplotnega izmenjevalca po projektu. Napeljave izvaja od priključnih mest ogrevne vode do priključnih mest ogrevane vode, največ v dolžini 4 metre. Cevi so jeklene. Polaga nadometno ali v že prej pripravljene utore. Cevi je potrebno izolirati oziroma zaščititi s predpisano izolacijo.

  Izvesti je potrebno: postavitev in pritrditev izmenjevalca; raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero in fiksiranje cevi. Izvesti potrebne preizkuse in izdelati ustrezne zapisnike.


  5.1.2. INSTALATER ZA VODOVOD, PLIN IN KANALIZACIJO

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  IZDELEK

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

  Fina inštalacija sanitarne naprave.

  V sanitarnem prostoru se izvede fina montaža sanitarne naprave po projektu. Napeljave se izvaja od obstoječega priključka v sanitarnem prostoru z ustrezno iztočno armaturo. Cevi so pocinkane, bakrene ali nekovinske. Cevi izolira s predpisano  izolacijo.

  Izvesti je potrebno:postavitev in pritrditev sanitarnega elementa; raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero in fiksiranje cevi. Izvesti potrebne preizkuse in izdelati ustrezne zapisnike.

  Montaža bojlerja za toplo vodo.

  V sanitarnem prostoru se izvede postavitev in pritrditev pretočnega ali nadtlačnega bojlerja po projektu. Napeljave se izvaja od priključnih mest hladne vode do vključno iztočne armature. Cevi so kovinske ali nekovinske. Polaga naj  se nadometno ali v že prej pripravljene utore. Cevi je potrebno izolirati oziroma zaščititi s predpisano izolacijo.

  Izvesti je potrebno: postavitev in pritrditev bojlerja; raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero in fiksiranje cevi. Izvesti potrebne preizkuse in izdelati ustrezne zapisnike.

  Izdelava plinovoda do plinskega trošila.

  V prostoru se izvede groba in fina napeljava plinovoda po projektu. Napeljave se izvaja od obstoječega merilnega mesta z vključno priključkom plinskega trošila. Predviden je najmanj en prehod skozi nosilno steno, napeljava je nadometna, in podometna cevi so kovinske. Polaga naj  se v že prej pripravljene, cevi izolira in zaščiti  s predpisano zaščito.

  Izvesti je potrebno: postavitev in pritrditev plinskega trošila; raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero in  fiksiranje cevi. Izvesti potrebne preizkuse in izdelati ustrezne zapisnike.

  Izdelava dvižnega voda plinovoda z merilnikom.

  Izvede se groba in fina napeljava hišnega priključka plinovoda po projektu. Napeljave se izvaja od obstoječe požarne pipe do vključno enega merilnega mesta. Objekt ima predviden najmanj en prehod skozi nosilno steno, napeljava je nadometna, cevi so kovinske. Polaga naj  se v že prej pripravljene preboje in cevi izolira, zaščiti in označi.

  Izvesti je potrebno: raziglenje, spajanje, umerjene na zahtevano mero in fiksiranje cevi. Izvesti potrebne preizkuse in izdelati ustrezne zapisnike.


  6. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 14 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitna dela do 10 ur, za delovne preizkuse do 4 ure. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  7. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1. priprava in izvedba naloge

  20 %

  20 %

  2. strokovnost (kakovost - izdelka)

  40 %

  50 %

  3. dokumentacija (pri 1 nalogi)

  20 %

  0

  4. ustni zagovor

  20 %

  30 %

  SKUPAJ

  100 %

  100 %


  7.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del 80 % in

 • vseh delovnih preizkusov 20 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.


  Kandidat je ocenjen z oceno odlično.

  Izdelek/storitev je izdelan v predpisanem času, kandidat ga je izdelal brez pomoči nadzornika. Dosledno so bili upoštevani varnostni predpisi. Delovne postopke je izvajal pravilno in v ustreznem zaporedju. Mere izdelka so v mejah dopustnih toleranc. Kandidat razume zastavljena vprašanja in naloge pri zagovoru izdelka. Odgovarja samostojno brez dodatnih vprašanj in razlag. Kompleksno obvlada učno snov, spretno povezuje vzroke in posledice. Pri odgovarjanju je natančen in sistematičen.

  Kandidat je ocenjen z nezadostno oceno.

  Izdelek/storitev ni izdelan v predpisanem času. Delovni postopki niso izvedeni pravilno ter v neustreznem zaporedju. Pri delu ni samostojen in stalno potrebuje nadzornikovo pomoč za reševanje enostavnih problemov. Velika odstopanja od predpisanih mer. Prileganje sestavnih delov, kotnost in kakovost so slabi. Pri delu ni upošteval predpisov iz varstva pri delu ter varovanja okolja.

  8. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,

 • priročniki, učbeniki,

 • risalni pribor, tehnični kalkulator.

  9. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.