SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ (IS, DV)

IZPITNI KATALOG

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

TEHNOLOGIJA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • poznavanje tehnoloških postopkov,

 • poznavanje lastnosti in uporabnosti materialov,

 • znanje uporabe tehnične in tehnološke dokumentacije,

 • sposobnost racionalnega načrtovanja del.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  3.1. INSTALATER OGREVALNIH, PREZRAČEVALNIH, HLADILNIH IN KLIMATIZACIJSKIH NAPRAV

  Vsebine

  Znanja

  Učna in delovna sredstva

  GRADIVA

     

  Mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin.

 • razlikuje mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin;

 • razlikuje čiste kovine od amorfnih snovi;

 • Modeli kovin in zlitin.

  Železo, zlitine, pridobivanje in delitev jekel in njihova primarna predelava in predelava v polizdelke.

 • zna navesti lastnosti čistega železa, pozna pomen ogljika kot legirnega elementa;

 • zna opisati postopek pridobivanja jekel in litin in njihovo primarno predelavo;

 • zna razdeliti jekla in litine glede na njihovo uporabo in pozna postopke predelave jekla in železovih litin v polizdelke;

 • razlikuje osnovne materiale;

 • Tabele za označevanje jekel in zlitin.

  Barvne kovine.

 • zna našteti lastnosti aluminija, bakra, magnezija, kositera, svinca, cinka, kroma, niklja, wolframa in njihovih zlitin in navesti uporabnost v monterski dejavnosti;

 • Vzorci kovin in zlitin.

  Korozija in priprave kovin za zaščito pred korozijo.

 • zna našteti in opisati vzroke za pojav korozije, ter našteti in opisati možne načine priprave delov za zaščito pred korozijo;

 • Vzorci kovin.

  Anorganski nekovinski materiali, sintrani materiali.

 • zna našteti značilnosti ter uporabo stekla, keramike, betona in sintranih materialov;

 • Vzorci materialov.

  Umetni in naravni polimeri ter kompoziti.

 • zna našteti značilnosti ter uporabo polimerov, plastomerov, duromerov, elastomerov in kompozitov;

 • Vzorci materialov.

  VARJENJE

   

   

  Plamensko varjenje, rezanje.

 • zna opisati postopek, loči tehnične pline in varnostne naprave;

 • loči vrste plamena in pogoje za rezanje;

 • Sheme naprav in postopka.

  Spajkanje.

 • zna opisati prednosti in slabosti postopka;

 • zna izbrati prava talila in dodajne materiale ter loči trdo od mehkega spajkanja;

 • Shema postopka in tabele za izbiro talil.

  Obločno varjenje.

 • zna razdeliti postopke;

 • loči sestavne dele naprav za ročno obločno varjenje in zna izbrati ustrezno elektrodo in ustrezne parametre;

 • Katalogi za izbiro dodajnega materiala in tabele za nastavitev parametrov.

  Varjenje v zaščitnih plinih.

 • razlikuje postopke in zna izbrati varilne parametre za MAG, MIG in TIG varjenje;

 • Vzorci varjencev.

  Varjenje s pritiskom.

 • zna navesti načine uporovnega varjenja, varilne parametre in uporabnost pri izdelkih in pri pločevinah;

 • Sheme postopkov in diagrami.

  Vzorci izdelkov.

  Varjenje polimerov.

 • zna opisati materiale, ki se varijo na področju inštalacij, difuzijsko ali sočelno varjenje predvsem polietilen in polietilen - propilen cevi in pozna varilne aparate;

 • Vzorci.

  Lepljenje.

 • zna izbrati lepila, pozna pripravo lepljenca;

 • loči hladno in vroče lepljenje kovin in nekovin;

 • Vzorci lepil in lepljencev.

  Napetosti in deformacije.

 • zna našteti vplive segrevanja, vrste deformacij in načine preprečevanj le teh;

 • Vzorci deformiranih zvarjencev.

  Preiskava zvarov.

 • zna navesti neporušitvene metode in postopke za preiskave varov (vizualna, penetrantska, ultrazvočna, elektromagnetna metoda in radiografija);

 • Sheme in vzorci napak.

  TEORETIČNE OSNOVE NAPELJAV

   

  Zakoni hidromehanike.

 • zna razložiti vpliv vzgona in tlaka;

 • zna predvideti nastanek in posledice hidravličnega udara;

 • zna preračunati manometrski tlak od absolutnega;

 • ugotavlja vpliv hidravličnih uporov in viskoznosti na pretakanje kapljevin;

 • zna skicirati delovanje osnovnih merilnikov nivoja, tlaka in pretoka;

 • Priročniki, tabele.

  Računalniška simulacija.

  Toplota, transport toplote in notranja energija.

 • loči in zna preračunati absolutno temperaturo od Celzijeve;

 • zna povezati vpliv osnovnih veličin vlažnega zraka z bivalnim ugodjem;

 • zna skicirati in opisati delovanje osnovnih merilnikov temperature, toplote in vlažnosti;

 • zna določiti zaporedje izolacijskih slojev in njihovo funkcijo;

 • Sheme, tabele, diagrami.

  Voda, para, hladilne snovi, plini.

 • zna uporabiti osnovne podatke o lastnostih vode in določiti postopke za poboljšanje vode;

 • loči mokro in suho paro ter idealni plin;

 • loči vrste uparjanja, kondenzacije in nezaželene posledice;

 • zna skicirati proces kompresorskega hlajenja in zna določiti lastnosti hladilnih snovi;

 • zna razlikovati kurilne in tehnične pline in našteti njihove prednosti;

 • Računalniška simulacija.

  Zgorevanje, korozija, zaščita pred korozijo.

 • zna ločevati med idealno in dejansko potrebno količino zraka za zgorevanje;

 • zna opisati ukrepe za izboljšanje zgorevanja;

 • loči nizko in visokotemperaturno korozijo;

 • zna povezati vzroke za korozijo z načinom zaščite;;

 • zna skicirati delovanje osnovnih merilnikov dimnih plinov;

 • Sheme.

  Zvok in zvočna izolacija.

 • zna skicirati osnovne načine zvočne izolacije;

 • Prospekti.

  Cevi, in cevne armature.

  Zaporne armature, izločevalniki kondenzata, odzračniki.

 • zna razvrščati cevi po namenu in materialu (jeklene, lite, bakrene, svinčene, nekovinske);

 • zna uporabiti oznake cevi

 • loči pravila za napeljevo cevovodov;

 • zna skicirati simbole cevnih armatur in opisati njihovo uporabo;

 • Vzorci.

  OGREVANJE, PREZRAČEVANJE, HLAJENJE, KLIMATIZACIJA

  Toplovodno ogrevanje, elementi toplovodnega ogrevanja, gorilniki, rezervoarji, razvodi.

 • razlikuje vrste centralnega ogrevanja glede na namen;

 • iz tabel zna poiskati primeren kotel;

 • zna skicirati varnostno armaturo kotla;

 • zna umestiti hrambo goriva glede na zahteve okolja in varnosti;

 • loči črpalke glede na konstrukcijo in uporabo;

 • zna skicirati osnovne tipe regulacij;

 • zna uporabljati tabele za izbiro radiatorjev;

 • zna skicirati razvode cevi in armature;

 • Prospekti proizvajalcev in katalogi.

  Tehnološka para, parno ogrevanje, elementi tehnološke pare in ogrevanja, razvodi.

 • zna brati in skicirati sheme parnih sistemov in zna primerjati parno in toplovodno ogrevanje;

 • skicirati ustrezne armature za parne napeljave;

 • zna skicirati osnovno varnostno armaturo parnih napeljav;

 • Sheme.

  Hlajenje, toplotne črpalke, elementi hladilnih naprav, razvodi.

 • zna brati in skicirati sheme hladilnih sistemov;

 • loči delovanje hladilnih naprav v letnih časih;

 • zna predvideti ustrezne armature za hladilne napeljave;

 • zna skicirati osnovno varnostno armaturo hladilnih napeljav;

 • loči hladilna sredstva;

 •  Sheme in prospekti.

  Prezračevanje, elementi prezračevanja, razvodi. Eksplozijsko varna izvedba. Dimniki.

 • zna brati in skicirati sheme prezračevalnih sistemov in določiti osnovne zahteve za prezračevanje;

 • zna analizirati funkcijo prezračevalnih naprav in zahteve v posameznih letnih obdobjih in zna skicirati osnovne regulacije;

 • zna skicirati osnovno varnostno armaturo;

 • zna predvideti armaturo za prezračevalne naprave;

 • zna ločevati eksplozijsko varno izvedbo in njihovo označevanje;

 • za ločiti osnovne zahteve za dimnike;

 • Sheme in prospekti.

  Klimatizacija, elementi klimatizacije, razvodi.

 • zna brati in skicirati sheme klimatizacijskih sistemov in določiti osnovne zahteve za klimatizacijo;

 • zna analizirati funkcijo klima naprav in zahteve v posameznih letnih obdobjih in zna skicirati osnovne regulacije;

 • zna skicirati osnovno varnostno armaturo;

 • zna predvideti ustrezno armaturo klimatske naprave;

 • Sheme in prospekti

  ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE

   

  Obnovljivi viri energije, sonce.

  Vračanje energije.

 • zna uporabljati načine obnovljivih virov energije;

 • loči vračanje energije pri ogrevanju in klimatizaciji

 • zna določiti osnovno regulacijo;

 • zna povezati uporabo klasičnih in obnovljivih virov energije in vračanja energije;

 • zna skicirati osnovno varnostno armaturo;

 • zna predvideti ustrezno armaturo za napeljavo;

 • Računalniška simulacija.

  EKONOMIKA

   

   

  Podjetništvo.

 • zna ločevati med oblikami družb;

 • zna ločevati prihodke, stroške in dobiček v enostavnem letnem izkazu uspeha;

 • Vzorci bilance uspeha.

  STANDARDIZACIJA IN PREDPISI

   

  Standardizacija, merski sistemi.

 • zna poiskati in uporabiti standarde;

 • zna določiti merske enote za posamezne veličine, in jih pretvarjati;

 • Standardi.

  Obligacijska razmerja.

 • loči med ponudbo, pogodbo, inštrumenti zavarovanja plačila in računom;

 • zna izdelati predračun, gradbeno knjigo, gradbeni dnevnik in obračun del;

 • Vzorci dokumentov.

  Gradnja objektov.

 • loči zakonsko predpisane dolžnosti in pravice v odnosu med izvajalcem in investitorjem, projektantom, nadzorom, inšpekcijami;

 • zna opredeliti funkcijo vodje del in osnovno organizacijo gradbišča;

 • loči dokumente, ki spremljajo izvajanje ali vzdrževanje del in njihov namen.

 • Zakon o gradnji objektov.


  3.2.   INSTALATER ZA VODOVOD, PLIN IN KANALIZACIJO

  Vsebine

  Znanja

  Učna in delovna sredstva

  GRADIVA

   

   

  Mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin.

 • razlikujejo mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin;

 • razlikujejo čiste kovine od amorfnih snovi;

 • Modeli kovin in zlitin.

  Železo, zlitine, pridobivanje in delitev jekel in njihova primarna predelava in predelava v polizdelke.

 • zna navesti lastnosti čistega železa, pozna pomen ogljika kot legirnega elementa;

 • zna opisati postopek pridobivanja jekel in litin in njihovo primarno predelavo;

 • zna razdeliti jekla in litine glede na njihovo uporabo in pozna postopke predelave jekla in železovih litin v polizdelke;

 • razlikuje osnovne materiale;

 • Tabele za označevanje jekel in zlitin.

  Barvne kovine.

 • zna našteti lastnosti aluminija, bakra, magnezija, kositra, svinca, cinka, kroma, niklja, volframa in njihovih zlitin.in navesti uporabnost;

 • Vzorci kovin in zlitin.

  Korozija in priprave kovin za zaščito pred korozijo.

 • zna našteti in opisati vzroke za pojav korozije, ter našteti in opisati možne načine priprave delov za zaščito pred korozijo;

 • Vzorci kovin.

  Anorganski nekovinski materiali, sintrani materiali.

 • zna našteti značilnosti ter uporabo, stekla, keramike, betona in sintranih materialov;

 • Vzorci materialov.

  Umetni in naravni polimeri ter kompoziti.

 • zna našteti značilnosti ter uporabo polimerov, plastomerov, duromerov, elastomerov in kompozitov;

 • Vzorci materialov.

  VARJENJE

   

   

  Plamensko varjenje, rezanje.

 • zna opisati postopek, loči tehnične pline in varnostne naprave;

 • loči vrste plamena in pogoje za rezanje;

 • Sheme naprav in postopka.

  Spajkanje.

 • zna opisati prednosti in slabosti postopka;

 • zna izbrati prava talila in dodajne materiale ter loči trdo od mehkega spajkanja;

 • Shema postopka in tabele za izbiro talil.

  Obločno varjenje.

 • zna razdeliti postopke;

 • loči sestavne dele naprav za ročno obločno varjenje in zna izbrati ustrezno elektrodo in ustrezne parametre;

 • Katalogi za izbiro dodajnega materiala in tabele za nastavitev parametrov.

  Varjenje v zaščitnih plinih.

 • razlikujejo postopke in zna izbrati varilne parametre za MAG, MIG in TIG varjenje;

 • Vzorci varjencev.

  Varjenje s pritiskom.

 • zna navesti načine uporovnega varjenja, varilne parametre in uporabnost pri izdelkih in pri pločevinah;

 • Sheme postopkov in diagrami.

  Vzorci izdelkov.

  Varjenje polimerov.

 • zna opisati materiale, ki se varijo na področju inštalacij, difuzijsko ali sočelno varjenje predvsem polietilen in polietilen - propilen cevi in pozna varilne aparate;

 • Vzorci.

  Lepljenje.

 • zna izbrati lepila, pozna pripravo lepljenca

 • loči hladno in vroče lepljenje kovin in nekovin;

 • Vzorci lepil in lepljencev.

  Napetosti in deformacije.

 • zna našteti vplive segrevanja, vrste deformacij in načine preprečevanj le teh;

 • Vzorci deformiranih zvarjencev.

  Preiskava varov.

 • zna navesti neporušitvene metode in postopke za preiskave varov (vizualna, penetrantska, ultrazvočna, elektromagnetna metoda in radiografija);

 • Sheme in vzorci napak.

  TEORETIČNE OSNOVE NAPELJAV

   

  Zakoni hidromehanike.

 • zna razložiti vpliv vzgona in tlaka;

 • zna predvideti nastanek in posledice hidravličnega udara;

 • zna preračunati manometrski tlak od absolutnega;

 • ugotavljajo vpliv hidravličnih uporov in viskoznosti na pretakanje kapljevin;

 • zna skicirati delovanje osnovnih merilnikov nivoja, tlaka,in pretoka;

 • Računalniška simulacija.

  Priročniki, tabele.

  Toplota, transport toplote in notranja energija.

 • loči in zna preračunati absolutno temperaturo od Celzijeve;

 • zna povezati vpliv osnovnih veličin vlažnega zraka z bivalnim ugodjem;

 • zna skicirati delovanje osnovnih merilnikov temperature, toplote in vlažnosti;

 • zna določiti zaporedje izolacijskih slojev in njihovo funkcijo;

 • Sheme, tabele.

  Voda, para, hladilne snovi, plini.

 • zna uporabiti osnovne podatke o lastnostih vode in določiti postopke za poboljšanje vode;

 • loči mokro, suho paro in idealni plin;

 • loči vrste uparjanja, kondenzacije in nezaželene posledice;

 • zna skicirati proces kompresorskega hlajenja in zna določiti lastnosti hladilnih snovi;

 • zna razlikovati kurilne in tehnične pline in njihove prednosti;

 • Računalniška simulacija.

  Zgorevanje, korozija, zaščita pred korozijo.

 • zna ločevati med idealno in dejansko potrebno količino zraka za zgorevanje;

 • zna opisati ukrepe za izboljšanje zgorevanja;

 • loči nizko in visokotemperaturno korozijo;

 • zna povezati vzroke za korozijo z načinom zaščite;

 • zna skicirati delovanje osnovnih merilnikov dimnih plinov;

 • Sheme.

  Zvok in zvočna izolacija

 • zna skicirati osnovne načine zvočne izolacije;

 • Prospekti.

  Cevi, in cene armature.

  Zaporne armature, izločevalniki kondenzata, odzračniki.

 • zna razvrščati cevi po namenu in materialu (jeklene, lite, bakrene, svinčene, nekovinske);

 • zna uporabiti oznake cevi;

 • loči pravila za napeljavo cevovodov;

 • zna skicirati simbole cevnih armatur in opisujejo njihovo uporabo;

 • Vzorci.

  VODOVOD IN KANALIZACIJA

   

  Potrošna in tehnološka voda.

 • razlikujejo vrste napeljav za potrošno vodo

 • iz tabel zna poiskati primeren bojler in skicirati varnostno armaturo kotla ali bojlerja;

 • zna umestiti zajem in hrambo vode glede na sanitarne zahteve;

 • loči črpalke glede na konstrukcijo in uporabo;

 • zna skicirati osnovne tipe regulacij;

 • zna skicirati razvode cevi in armature;

 • Sheme, prospekti in tabele.

  Tehnološka in požarna voda.

 • razlikujejo vrste napeljav za požarno in tehnološko vodo;

 • iz shem zna brati funkcijo priprave vode;

 • zna umestiti hrambo vode glede na zahteve;

 • zna skicirati osnovne tipe požarnih napeljav;

 • Sheme.

  Odpadne vode in kanalizacija.

 • razlikujejo vrste napeljav za odpadno vodo;

 • iz shem zna brati funkcijo in obdelavo odpadnih voda;

 • zna ločevati čistilne naprave glede na namen;

 • zna skicirati osnovno kanalizacijo;

 • Sheme in vzorci.

  PLINI

     

  Tehnični plini, specialni plini, dimni plini.

 • zna določiti posebnosti napeljav za tehnične, specialne in dimne pline;

 • zna povezati zahteve za izvedbo kurilnih plinov s tehničnimi in specialnimi plini;

 • zna umestiti hrambo kurilnih plinov glede na zahteve okolja in varnosti;

 • Sheme.

  Kurilni plini.

 • loči plinovode;

 • zna uporabiti osnovna načela varne plinske napeljave;

 • zna umestiti hrambo kurilnih plinov glede na zahteve okolja in varnosti;

 • zna skicirati osnovno varnostno armaturo in predvideti varnostne ukrepe za varno delo;

 • Sheme, predpisi.

  ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE

   

  Obnovljivi viri energije, sonce.

  Vračanje energije.

 • zna določiti uporabo in načine obnovljivih virov energije;

 • določa vračanje energije za toplo potrošnjo vodo;

 • določajo osnovno regulacijo;

 • zna povezati uporabo klasičnih in obnovljivih virov energije;

 • zna skicirati osnovno varnostno armaturo;

 • Računalniška simulacija.

  EKONOMIKA

     

  Podjetništvo.

 • zna ločevati med oblikami družb;

 • zna ločevati prihodke, stroške in dobiček v enostavnem letnem izkazu uspeha;

 • Vzorci bilance uspeha.

  STANDARDIZACIJA IN PREDPISI

   

  Standardizacija, merski sistemi.

 • zna poiskati in uporabiti standarde;

 • zna določiti merske enote za posamezne veličine, in jih pretvarjati;

 • Standardi.

  Obligacijska razmerja.

 • zna ločevati med ponudbo, pogodbo, inštrumenti zavarovanja plačila in računom;

 • zna izdelati, predračun, gradbeno knjigo, gradbeni dnevnik in obračun del;

 • Vzorci dokumentov.

  Gradnja objektov.

 • loči zakonsko predpisane dolžnosti in pravice v odnosu med izvajalcem in investitorjem, projektantom, nadzorom, inšpekcijami;

 • zna opredeliti funkcijo vodje del in osnovno organizacijo gradbišča;

 • loči dokumente, ki spremljajo izvajanje ali vzdrževanje del in njihov namen.

 • Zakon o gradnji objektov.

   

  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja morajo biti kratka, jasno ter ustrezno razčlenjena.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  Ocena

  Oceno ustnega izpita oblikuje izpitna komisija na predlog izpraševalca, ki jo posreduje izpitnemu odboru..

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri pisnem izpitu so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • priročniki, učbenik,

 • kalkulator.

 • podatki: tabele, diagrami, sheme, ...

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.