SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KUHAR (IS, DV)

IZPITNI KATALOG

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PREHRANA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo, ali kandidat:

 • pozna hranilne vrednosti živil ter njihov pomen za človeški organizem,

 • pozna posamezna živila, njihove lastnosti, pridobivanje, predelavo, način uporabe in obdelave,

 • zna s pomočjo tabel izbrati živila in sestaviti obrok hrane za posamezne kategorije ljudi in različne priložnosti,

 • pozna posledice neprimerne priprave hrane (bolezni, zastrupitve).

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  Znanja

  Cilji

  Učna in delovna sredstva

  Vloga hrane

 • zna izračunati energijsko in biološko vrednost živil;

 • pridobi osnovna znanja o zgradbi posameznih hranilnih snovi, pozna njihove lastnosti in živila v katerih se nahajajo;

 • Tabele.

  Tehnološki procesi v proizvodnji živil

 • pozna osnovne procese, s katerimi proizvajamo živila;

 •  

  Shranjevanje, konzerviranje in kvarjenje živil

 • pozna načine sodobnega skladiščenja živil;

 • pozna kemične in fizikalne načine konzerviranja;

 • pozna vpliv encimov na kvarjenje in zorenje živil;

 •  

  Zastrupitve s hrano

 • pozna vzroke zastrupitve s hrano in upošteva osebno higieno in higieno živil pri delu;

 •  

  Zakonodaja v živilski stroki

 • seznanjen je z živilskimi zakoni in predpisi;

 •  

  Pijače

 • pozna tehnologijo alkoholnih in brezalkoholnih pijač, pogoje shranjevanja, razvrščanje v skupine in pomen vključevanja pijač v prehrano;

 •  

  Živila in jedi

 • spozna praktičen pomen delitve živil po posameznih kriterijih;

 • pozna hranilno vrednost živil, njihove lastnosti, izbor na tržišču, shranjevanje in uporabnost;

 • pozna tipične jedi iz teh živil;

 •  

  Vrste prehrane

 • zna izbrati jedi za posamezne kategorije ljudi in načine prehranjevanja;

 • pozna nekaj najrazličnejših jedi posameznih slovenskih pokrajin.

 •  

  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja morajo biti ustrezno razčlenjena. Vprašanja zajemajo temeljno znanje, vsebine mora kandidat znati med seboj povezovati. Vprašanja so sestavljena kratko in jasno.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  Ocena

  Oceno ustnega izpita oblikuje izpitna komisija na predlog izpraševalca, ki jo posreduje izpitnemu odboru..

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri pisnem izpitu so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • kalkulator,

 • podatki, tabele, diagrami, sheme, ...

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.